หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศุภโชค แสงทอง ครู โรงเรียนพานพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
2 นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้บริหารการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3 นายนพดล กันทอน ครู โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้ดูแลโปรแกรมการจัดการแข่งขัน
4 นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
5 นายศิวกร กานันตา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
6 นายครรชิต ครูบา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
7 นางสาวรตนพร เจียมวิจักษณ์ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
8 นางสาวธัญญชล ทองสา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
9 ว่าที่ ร.ต.ทรงธรรม ชินะกุล ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
10 นางสุจิตรา แจ้วิสอน ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
11 นายนพดล กันทอน ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
12 นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
13 นางสาววิลาสินี เทพวงค์ ประธานกรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานห้องสมุด
14 นางสาวเกษสุดา จันแดง กรรมการ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานห้องสมุด
15 นางอนงค์ นันทะสิงห์ กรรมการ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานห้องสมุด
16 นางกานต์สินี สาคำ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานห้องสมุด
17 นางสาวจุฑามาศ กรงจักร์ กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานห้องสมุด
18 นางพรทิพย์ อิสสระภาพ ประธานกรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
19 นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์ กรรมการ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
20 นางสาวคนึงนิจ สุรินทร์แก้ว กรรมการ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
21 นางวิไล สารธนกุล กรรมการ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
22 นางสาวบุหงา คำบัว กรรมการ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
23 นางปนัดดา ภู่จันตระกูล กรรมการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
24 นางวาริณี จิตต์สุวรรณ กรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
25 นางสาววาสนา นันชัย กรรมการ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
26 นางสาวศุภลักษณ์ มูลดวง กรรมการ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
27 นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ กรรมการ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
28 นางสาววารินทร์ อิ่นแก้ว กรรมการ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
29 นางสาวธัชกร จับใจนาย กรรมการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
30 นางสาวศิรินภา เสนาป่า กรรมการ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
31 นางภัทรภร ยะหมื่น กรรมการ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
32 นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิม กรรมการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
33 นางสาววลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ กรรมการ โรงเรียนวาวีวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
34 นางศศิธร วงค์ประดิษฐ กรรมการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
35 นางสาววรางคณา หาญจักราพิทักษ์ กรรมการ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
36 นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์ กรรมการ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
37 นางพรทิวา พันธุรี กรรมการ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
38 นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำ กรรมการ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
39 นางสาวรัตติการ์ สบบง กรรมการ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
40 นางจันทรวัทน์ พรมผอง กรรมการ โรงเรียนพญาเม็งราย คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
41 นางสาววารุณี วุฒินุช กรรมการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
42 นายศุภวัจน์ พรมตัน กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนนครวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
43 นายสุขสวัสดิ์ สุภามณี ประธานกรรมการ โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะงานช่าง
44 นายสมศักดิ์ บั้งเงิน รองประธาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะงานช่าง
45 นายภัทรวุฒิ ภวะภูตานนท์ กรรมการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะงานช่าง
46 นายสงบ วุฒิพรหม กรรมการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะงานช่าง
47 นายธนู บุตรหล่อ กรรมการ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะงานช่าง
48 นายษิณ ธรรมสรางกูร กรรมการ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะงานช่าง
49 นายปกร บุลยเลิศ กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะงานช่าง
50 นางอรพินท์ ชัยวุฒิ ประธานกรรมการ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มงานคหกรรม
51 นางกรรณิการ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานกรรมการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มงานคหกรรม
52 นางปราณี สุทธิสาร กรรมการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มงานคหกรรม
53 นางพรเพ็ญ สันธิราษฎร์ กรรมการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มงานคหกรรม
54 นางแสงเทียน โกศัย กรรมการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มงานคหกรรม
55 นางอภิญญา ยอดเชียงคำ กรรมการ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มงานคหกรรม
56 นางวลัยพรรณ ยะคำป้อ กรรมการ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มงานคหกรรม
57 นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์ กรรมการ โรงเรียนนครวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มงานคหกรรม
58 นางดรุณี เตชะตา กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มงานคหกรรม
59 นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร กรรมการ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มงานคหกรรม
60 นางละมัย อนันตรังสรรค์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
61 นายปฐมพงษ์ กันทะยศ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
62 นางกัญญารัตน์ รักแม่ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
63 นางนงค์คราญ มานะกิจ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
64 นางสุกัลยา ปั้นแจ่ม ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
65 นายเชวง จิตรประสาร ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
66 นางนรมน ดีหล้า ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
67 นายสิทธิพงษ์ วงษา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
68 นายสิทธิพงศ์ เกตุเสนา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
69 นายสมพล อัตถะเรือง ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
70 นางสนธยา อัตถะเรือง ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
71 นางประภัสสร เมืองมูล ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
72 นางนิสิตา มาทา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
73 ว่าที่ ร.ต.พุฒิศักดิ์ มงคลสิน ครู โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการกลุ่มงานคหกรรม
74 ระพล สภารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
75 กนกพร วงค์ชาลีกุล หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
76 อ้อยใจ วิชัยศิริ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
77 ยุวดี แสนทรงศิริ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
78 อรัญญา มงคลสิน ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
79 วิไลลักษณ์ พยาราช เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
80 ศุภรัตน์ มะโน ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
81 ธนัชชา ขันทบัว ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
82 นวลินทร์ รอบคอบ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
83 วราพร เขื่อนแก้ว ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
84 สุมาลี นันตา ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
85 พรทิพย์ สุขมามอญ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
86 ตรีชฎา ประวัง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
87 รุ้งกันยา วรรณมูล ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
88 วรรณาภา ยาวิชัย ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
89 วิไลลักษณ์ ใจวงค์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
90 วิทยา มาทา ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
91 กฤษดา คำมาบุตร ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
92 วสันต์ ขันทบัว ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
93 รัชฎา นิ่มทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม เลขานุการและคณะกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
94 สินิทธ์ วงศ์ธิดาธร ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการและคณะการดำเนินการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
95 นางนลินลักษณ์ แก้วเกิด หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสคณิตศาสตร์
96 นายราเชน ศรีทุมมา โรงเรียนพานพิทยาคม STAFF ICT
97 นายภูวดล แก้วมุงคุณ โรงเรียนพานพิทยาคม STAFF ICT
98 นายโอฬาร กอบแก้ว โรงเรียนพานพิทยาคม STAFF ICT
99 นางสาวฐิรีย์วัลย์ ก๋าสกุล โรงเรียนพานพิทยาคม STAFF ICT
100 นางสาวพีรญาณ์ แสงใสแก้ว โรงเรียนพานพิทยาคม STAFF ICT
101 นางสาวสุพิชชา สุรินทร์ โรงเรียนพานพิทยาคม STAFF ICT
102 นางสาวณัฐริกา จันทร์กันธรรม โรงเรียนพานพิทยาคม STAFF ICT
103 นางสาวนิชาภัทร เวฬุบรรณ โรงเรียนพานพิทยาคม STAFF ICT
104 นางสาวอรนิล ปินตา โรงเรียนพานพิทยาคม STAFF ICT
105 นางสาวโสภิตรา ปัญญาเจริญ โรงเรียนพานพิทยาคม STAFF ICT
106 นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ ครู กรรมการเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
107 นางสมหมาย กำทอง ศูนย์ศิลปะ คณะกรรมการประสานงานวิชาการ
108 นายเกียรติภูมิ กองจาย ศูนย์ศิลปะ คณะกรรมการประสานงานวิชาการ
109 นายวิทยา เหล็กเพชร ศูนย์ศิลปะ คณะกรรมการประสานงานวิชาการ
110 นางอชิรญา ภู่อร่าม ศูนย์ศิลปะ คณะกรรมการประสานงานวิชาการ
111 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ศูนย์ศิลปะ คณะกรรมการประสานงานวิชาการ
112 นางสาวนภาวัลย์ เหม็งทะเหล็ก ศูนย์ศิลปะ คณะกรรมการประสานงานวิชาการ
113 ดร.สมเกียรติ จรเกตุ ศูนย์ศิลปะ ประธานคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
114 นายจรูญ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม อำนวยการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
115 นางพวงพร ชินะกุล ครูโรงเรียนพานพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
116 นางกิ่งแก้ว ทองรุ่ง กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
117 นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง กรรมการประสานงานการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
118 นางสดศรี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
119 นายผจญ ทาปัญญา ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
120 นางสาวมญชุ์พิตรา อมรพันธุ์บดีกุล ครูโรงเรียนพานพิทยาคม รองประธานฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
121 นางสาวปรารถนา ศรีบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสามัคคีวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
122 นายศักดา วงค์วรนิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
123 นางมาลี เจริญสุข ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
124 นางโชติกา มาลัย ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
125 นางนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
126 นางอมรา กลิ่นหอม ครู โรงเรียนพานพิทยคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
127 นางบุศรินทร์ ธรรมากาศ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
128 นายวิสาร โตบันลือภพ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
129 นางมยุรี ธิป้อ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
130 นางนารีรัตน์ สงวนพงษ์ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
131 นางวรรณนภัส หาญชัยนิตยพันธ์ ครูโรงเรียนพานพิทยาคม เลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
132 นางสาวสุนีวัลย์ เทพสิงห์ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
133 ว่าที่ ร.ท.มณฑล ซ้ายขวา ครูโรงเรียนพานพิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
134 นางจารุณี ตาคำ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
135 นางธิดาสวรรค์ แก่นแก้ว ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
136 นางกิ่งกมล ดอกเกี๋ยง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
137 นางชลทิชา ชัยชนะ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
138 นางสาวสิริยากร ก๋าละปุ๊ก ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
139 นายณรงค์เดช นามแก้ว ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
140 นางสาววลัยพร ชัยบัวคำ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
141 นางสาวกรรณิกา มากสุข ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
142 นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
143 นางสาวพรสวรรค์ มะโนเรือง ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
144 นางสาวกานตนา เจ้าเล่ห์ดี ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
145 นางสาวนวภัทร มาปัญญา ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
146 Mr.Dave Philbert Roque Y. Fajardo ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
147 Mr.Edwin A. Padua ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
148 Mr.James Gary Holmberg ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
149 Mr.Matthew John Van De Burgh ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
150 Mr.Keiichi Seto ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
151 Mr.Wei Jie Xu ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
152 Miss Gong Xian ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
153 นางนิตยา จันทร์คำ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
154 นางสุชาดา หงษ์เพ็ชรรัศมี ครูโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
155 นางสาวเมวิกา พุทธิมา ครูโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
156 นางสาววันสุข ธิขาว ครูโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
157 นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมูล ครูโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
158 นางวิมล สุวรรณา ครูโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
159 นางสาวณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้ว ครูโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
160 นายกฤษณกรรณ แก้วเทพ ครูโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
161 นางสาวพรวิภา ครูบา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
162 นายธรรมรัตน์ นามศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระภาษาไทย
163 นางสุวัจนา แก้วกันใจ ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
164 นางเย็นจิต ตะนัยศรี ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม รองประธานฝ่ายประสานงานศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
165 นางจารี จอมมงคล ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม เลขานุการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
166 นางวิภาวดี สิงขรวัฒน์ ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
167 นางปัญญาพร ชาติชำนาญ ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
168 นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมี ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
169 นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
170 นางพิชยา วีระพงษ์ ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]