สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 82 48 28 158 158 35 14 5 207
2 พานพิทยาคม 76 38 21 135 104 43 14 14 161
3 เทิงวิทยาคม 75 31 14 120 112 14 12 12 138
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 59 41 26 126 137 31 13 9 181
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 57 32 16 105 68 40 24 16 132
6 เชียงแสนวิทยาคม 43 39 29 111 84 34 32 22 150
7 แม่จันวิทยาคม 42 28 24 94 72 39 22 23 133
8 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 33 17 17 67 49 30 33 23 112
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 32 28 36 96 95 43 28 13 166
10 แม่ลาววิทยาคม 28 31 23 82 62 41 36 16 139
11 เชียงของวิทยาคม 24 23 18 65 46 39 35 15 120
12 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 21 24 17 62 76 35 23 16 134
13 ลูกรักเชียงของ 20 21 21 62 45 48 35 27 128
14 นครวิทยาคม 18 13 6 37 47 22 23 30 92
15 เทศบาล 6 16 15 9 40 47 37 15 9 99
16 วาวีวิทยาคม 16 11 13 40 30 27 27 17 84
17 สันติคีรีวิทยาคม 16 10 11 37 31 22 17 18 70
18 แม่เจดีย์วิทยาคม 15 21 19 55 41 37 29 14 107
19 เด็กดีพิทยาคม 15 21 11 47 36 29 27 15 92
20 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 15 11 15 41 29 30 24 17 83
21 พญาเม็งราย 14 12 15 41 29 23 16 23 68
22 เวียงแก่นวิทยาคม 13 16 10 39 33 33 32 27 98
23 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 16 18 46 46 34 23 19 103
24 ป่าแดดวิทยาคม 12 15 24 51 39 44 21 19 104
25 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 11 23 16 50 42 33 32 13 107
26 พานพิเศษพิทยา 11 13 12 36 24 30 28 20 82
27 จันจว้าวิทยาคม 11 5 15 31 28 13 26 27 67
28 นุชนาถอนุสรณ์ 10 11 13 34 25 21 14 11 60
29 ปล้องวิทยาคม 10 9 17 36 30 23 26 26 79
30 บุญเรืองวิทยาคม 9 9 11 29 24 20 19 19 63
31 หัวยสักวิทยาคม 9 9 8 26 48 34 27 24 109
32 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 9 8 2 19 30 17 15 15 62
33 ไม้ยาวิทยาคม 9 7 10 26 22 15 27 17 64
34 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 9 6 13 28 42 33 29 24 104
35 แม่สรวยวิทยาคม 8 11 10 29 25 29 32 15 86
36 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 8 9 10 27 28 21 28 19 77
37 บ้านแซววิทยาคม 8 8 2 18 25 20 15 15 60
38 สันติวิทยา 8 7 12 27 38 34 26 25 98
39 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 6 13 7 26 38 22 17 12 77
40 ดรุณราษฎร์วิทยา 6 8 6 20 17 11 2 6 30
41 บ้านห้วยไร่สามัคคี 6 3 3 12 14 13 6 6 33
42 ขุนตาลวิทยาคม 5 9 12 26 32 18 16 23 66
43 ราชประชานุเคราะห์ 15 5 5 7 17 19 10 9 15 38
44 ศิริมาตย์เทวี 5 4 9 18 10 17 9 8 36
45 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 5 3 5 13 13 8 12 2 33
46 เวียงชัยวิทยาคม 5 1 2 8 21 13 19 25 53
47 ดอยงามวิทยาคม 4 4 4 12 13 18 16 21 47
48 ยางฮอมวิทยาคม 4 3 5 12 20 10 17 20 47
49 สามัคคีวิทยาคม 2 3 11 5 19 33 32 27 22 92
50 พรพิกุลพิทยา 3 4 5 12 10 11 11 15 32
51 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 3 3 11 17 27 16 21 17 64
52 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 3 3 4 10 9 10 11 6 30
53 แม่อ้อวิทยาคม 2 7 4 13 17 18 14 12 49
54 สหศาสตร์ศึกษา 2 5 6 13 22 22 7 10 51
55 บ้านห้วยผึ้ง 2 1 5 8 7 8 6 7 21
56 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 2 1 1 4 9 4 4 4 17
57 เวียงชัยพิทยา 2 0 0 2 2 1 6 6 9
58 บ้านเทอดไทย 1 7 6 14 13 7 7 5 27
59 กฤษณาทวีวิทย์ 1 5 1 7 9 9 9 3 27
60 ดอนชัยวิทยาคม 1 4 7 12 40 22 23 20 85
61 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 1 1 3 5 3 11 4 19
62 วัฒนศึกษา 1 1 0 2 8 3 8 4 19
63 เรืองปัญญา 1 0 1 2 4 2 4 6 10
64 บุญพิทักษ์วิทยา 1 0 0 1 1 1 1 4 3
65 เชียงรายวิทยาคม 0 5 11 16 29 23 26 21 78
66 โสภณจริยธรรมวิทยา 0 3 4 7 4 10 17 16 31
67 วัดแม่คำวิทยา 0 3 2 5 1 6 11 14 18
68 วัดอำมาตย์วิทยา 0 2 3 5 2 9 9 12 20
69 อนุบาลเหมืองง่า (ฤทธิ์ไกรอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 3 5 6 10
70 ลูกรักป่าแดด 0 0 1 1 1 4 4 5 9
71 บุญเรืองวิทยา 0 0 0 0 0 0 4 6 4
72 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 964 817 730 2,511 2,399 1,517 1,289 1,052 5,205