สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 82 48 28 158 158 35 14 5 207
2 พานพิทยาคม 76 38 21 135 104 43 14 14 161
3 เทิงวิทยาคม 75 31 14 120 112 14 12 12 138
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 59 41 26 126 137 31 13 9 181
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 57 32 16 105 68 40 24 16 132
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 45 30 17 92 104 37 23 16 164
7 เชียงแสนวิทยาคม 43 39 29 111 84 34 32 22 150
8 แม่จันวิทยาคม 42 28 24 94 72 39 22 23 133
9 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 33 17 17 67 49 30 33 23 112
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 32 28 36 96 95 43 28 13 166
11 เชียงของวิทยาคม 31 24 21 76 54 42 35 15 131
12 แม่ลาววิทยาคม 28 31 23 82 62 41 36 16 139
13 เวียงแก่นวิทยาคม 22 18 11 51 44 34 32 27 110
14 ลูกรักเชียงของ 20 21 21 62 45 48 35 27 128
15 นครวิทยาคม 18 13 6 37 47 22 23 30 92
16 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 18 11 15 44 32 30 24 17 86
17 พญาเม็งราย 16 16 15 47 33 26 16 23 75
18 ป่าแดดวิทยาคม 16 15 24 55 43 44 21 19 108
19 เทศบาล 6 16 15 9 40 47 37 15 9 99
20 วาวีวิทยาคม 16 11 13 40 30 27 27 17 84
21 สันติคีรีวิทยาคม 16 10 11 37 31 22 17 18 70
22 แม่เจดีย์วิทยาคม 15 21 19 55 41 37 29 14 107
23 เด็กดีพิทยาคม 15 21 11 47 36 29 27 15 92
24 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 12 23 16 51 43 33 32 13 108
25 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 16 18 46 46 34 23 19 103
26 หัวยสักวิทยาคม 12 12 11 35 53 36 28 25 117
27 พานพิเศษพิทยา 11 13 12 36 24 30 28 20 82
28 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 10 10 31 33 21 28 19 82
29 จันจว้าวิทยาคม 11 5 15 31 28 13 26 27 67
30 สามัคคีวิทยาคม 2 10 13 7 30 43 33 27 22 103
31 นุชนาถอนุสรณ์ 10 11 13 34 25 21 14 11 60
32 ปล้องวิทยาคม 10 9 17 36 30 23 26 26 79
33 บุญเรืองวิทยาคม 9 9 11 29 24 20 19 19 63
34 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 9 8 2 19 30 17 15 15 62
35 ไม้ยาวิทยาคม 9 7 10 26 22 15 27 17 64
36 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 9 6 13 28 42 33 29 24 104
37 แม่สรวยวิทยาคม 8 11 10 29 25 29 32 15 86
38 บ้านแซววิทยาคม 8 8 2 18 25 20 15 15 60
39 สันติวิทยา 8 7 12 27 38 34 26 25 98
40 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 6 13 7 26 38 22 17 12 77
41 ขุนตาลวิทยาคม 6 9 12 27 33 18 16 23 67
42 ดรุณราษฎร์วิทยา 6 8 6 20 17 11 2 6 30
43 บ้านห้วยไร่สามัคคี 6 3 3 12 14 13 6 6 33
44 ราชประชานุเคราะห์ 15 5 5 7 17 19 10 9 15 38
45 ศิริมาตย์เทวี 5 4 9 18 10 17 9 8 36
46 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 5 3 5 13 13 8 12 2 33
47 เวียงชัยวิทยาคม 5 1 2 8 21 13 19 25 53
48 ดอยงามวิทยาคม 4 4 4 12 13 18 16 21 47
49 ยางฮอมวิทยาคม 4 3 5 12 20 10 17 20 47
50 พรพิกุลพิทยา 3 4 5 12 10 11 11 15 32
51 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 3 3 11 17 27 16 21 17 64
52 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 3 3 4 10 9 10 11 6 30
53 แม่อ้อวิทยาคม 2 7 4 13 17 18 14 12 49
54 สหศาสตร์ศึกษา 2 5 6 13 22 22 7 10 51
55 บ้านห้วยผึ้ง 2 1 5 8 7 8 6 7 21
56 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 2 1 1 4 9 4 4 4 17
57 เวียงชัยพิทยา 2 0 0 2 2 1 6 6 9
58 บ้านเทอดไทย 1 7 6 14 13 7 7 5 27
59 กฤษณาทวีวิทย์ 1 5 1 7 9 9 9 3 27
60 ดอนชัยวิทยาคม 1 4 7 12 40 22 23 20 85
61 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 1 1 3 5 3 11 4 19
62 วัฒนศึกษา 1 1 0 2 8 3 8 4 19
63 เรืองปัญญา 1 0 1 2 4 2 4 6 10
64 บุญพิทักษ์วิทยา 1 0 0 1 1 1 1 4 3
65 เชียงรายวิทยาคม 0 5 11 16 29 23 26 21 78
66 โสภณจริยธรรมวิทยา 0 3 4 7 4 10 17 16 31
67 วัดแม่คำวิทยา 0 3 2 5 1 6 11 14 18
68 วัดอำมาตย์วิทยา 0 2 3 5 2 9 9 12 20
69 อนุบาลเหมืองง่า (ฤทธิ์ไกรอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 3 5 6 10
70 ลูกรักป่าแดด 0 0 1 1 1 4 4 5 9
71 บุญเรืองวิทยา 0 0 0 0 0 0 4 6 4
72 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 1,028 836 739 2,603 2,479 1,529 1,290 1,053 5,298