แจ้งกำหนดการส่งเอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ขอให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันทักษะโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ทั้งระดับม.ต้น และ ม.ปลาย ส่งเอกสารโครงงานจำนวน 4 ฉบับ ถึงโรงเรียนพานพิทยาคม ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 จ่าหน้าซองถึง ครูธัญญชล ทองสา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทร 086-0588118 โดยทางเลขาศูนย์ฯ จะทำการส่งเอกสารให้คณะกรรมการในวันที่ 1 กันยายน 2556
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:57 น.