แจ้งหัวข้อที่ใช้จับฉลากแข่งขันสาระทัศนศิลป์
หัวข้อที่ใช้ในการจับฉลากแข่งขันสาระทัศนศิลป์ทุกรายการ
1. เทิดไท้องค์ภูมิพล
2. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ต่อต้านยาเสพติด
4. ประชาคมอาเซียน
5. วัฒนธรรมไทย
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:06 น.