รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์อนงค์  ชำนาญเวียง
 
1. นางเพียงนุช  ชำนาญเวียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทรายคำ
 
1. นางสาวอำพัน  หมั่นค้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพ  สาม
 
1. นางอมรา  กลิ่นหอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงพีรดา  หมื่นเกี๋ยง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  คำใจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาววารุณี  ภูเอี้ยง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาววรรณพร  วงศ์ขัตติยะ
 
1. นางเบญจพร  พิชัยยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราพรรณ  สมใจ
 
1. นายภูมินทร์  ธรรมของดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวนิชานาท  ขันทะ
 
1. นางสาวจารุณี  กันติ๊บ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  สามบุญ
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีรินยา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวสิโรรัตน์  ช่างปัด
 
1. นางสาวมนัญชยา  จันทวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชณีกร  ดวงจันทร์
 
1. นางนารี  มาลา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เฉียบแหลม
 
1. นางเอมิกา  พันธกิจปฐมกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชนาพร  กองอุดม
 
1. นางสาวนฤมล  รวมสุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวศุภรัตน์  บัวดี
 
1. นางนารี  มาลา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  พุทธระสุ
 
1. นางกัญญ์วรา  ทอมสัน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวสุธัญญา  จินดาธรรม
 
1. นางอารีรัตน์  นันทะสมบัติ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายบริบูรณ์  แก้วปา
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวบัวหอม  คำนวล
 
1. นายรุ่งโรจน์  กันทาเขียว
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงทานตะวัน  จงหาญ
 
1. นางนารีรัตน์  สงวนพงษ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นางณริณี  สีลอ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณัฐกร  ปันมะโน
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีวรรณ  หลวงโปทา
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวรุ่งฤทัย  ตาข่อง
 
1. นางสุฎาพร  ศรีมงคล
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกร  เพ่งเวหา
 
1. นายวิสาร  โตบันลือภพ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนุช  คำคุณเมือง
 
1. นางพุฒิมาศ  สุภาวรรณ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชรี  แก้วกันใจ
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ยอดพรมแว่น
 
1. นางสุวรรณิกานต์  นิเท
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ   สกัญญา
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  ดวงงา
 
1. นางสุวรรณิกานต์  นิเท
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวมาติกา  กันธิมา
 
1. นายธรรมรัตน์  นามศิริ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิพย์  เบื้องกลาง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ   ชัยปัญหา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อินบาล
 
1. นางอมรา  จันเลน
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาริณี  แก้วกิริยา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเทียม
 
1. นางนิตยา  วงศ์วุฒิ
2. นางรัตนาภร์  ใจมา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์แก้ว  จันทรวงศ์
2. เด็กชายธานุวัฒน์  นวนมณี
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
2. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เรืองบุญ
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์   วงศ์เรือง
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
2. นางศิริพร  ผลากอง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวชนิสรา  ชุมทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  วรรณโน
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
2. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววิภาวดี  จักรแก้ว
2. นางสาวสุดารัตน์  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางพารัฐ  กันทาสุวรรณ์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เกษมสุข
2. นางสาวปรียานุช  หมุดใจ
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
2. นางธนิตา  ชัยวร
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกฤษติกา  สิงห์สังข์
2. นางสาวธวัลพร  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวสุนีวัลย์  เทพสิงห์
2. นางโชติกา  มาลัย
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายศุภโชค  นันทะเสน
 
1. นางสาวจีรพร  สลัดใด
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวชนม์นิภา  มโนสกุล
 
1. นางสาวอาฤทธิ์ศรา  สิทธิวงค์
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายอาทิตย์  ชุมภูสม
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงวิภามาศ  พลภักดี
 
1. นายบุญเลิศ  จรัส
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายนนทพัทธ์  เขื่อนเชียงสา
 
1. นายนิเวศ  ทะลังกา
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายเอกพัฒน์  ตวงภักดี
 
1. นายสมพล  อัตถะเรือง
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายคณิติน  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นายสถาปัตย์  พละทรัพย์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายจตุรนต์  วัฒนาพันธ์
 
1. นายบุญส่ง  มีน่วม
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนพร  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงมิลลัดดา  กันทะธง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปียงแล่
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ทาแก้ว
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณทา
2. เด็กหญิงสมใจ  ธงแสง
3. เด็กชายอดุลย์  จุราเพชร
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์งาม
2. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงประภานพรัตน์  ยี่ภิญโญ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทะลือ
3. เด็กหญิงสวนันท์  บุญยืน
 
1. นางคำภู  วงค์สอน
2. นางสาวจันทิวา  เตจ๊ะ
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวชนาภัทร  ฟองฟู
2. นางสาวพิมลพรรณ  ลินนวล
3. นางสาวอรวรรณ  โปธา
 
1. นางเรณู  มีน่วม
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  นายด่าน
2. นางสาวสุพรรษ  จันต๊ะแปง
3. นายอนุวัตน์  สีหมอก
 
1. นางอัมพร  ณ น่าน
2. นายอาหนึ่ง  ชูไวย
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายชาราวุฒิ  หงษ์คำ
2. นายวงศ์ธวัช  คำเหลือง
3. นายศิวนาถ  ปวรรณา
 
1. นางชนัญชิดา  เทพสุนันท์
2. นางชนัญชิดา  เทพสุนันท์
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุวรรณสิทธิ์
2. นายวิศรุต  กาวิดำ
3. นายอรรถวิชย์  ปานพาน
 
1. นางสาววลินีย์  ชัยชนะมงคล
2. นายโพธิรัตน์  อินต๊ะยศ
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลิ้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  ภิระจันทร์
3. นางสาววัฒน์นิดา  จวน
 
1. นางณัฐชฎา  พรมมิตร์
2. นางพัชรินทร์  เพ็ญยะสิทธิ์
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติ์ธิรา  จันต๊ะ
2. เด็กชายสิวภาคษ์  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วเทพ
 
1. นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ
2. นางสาวรังสิมา  ใจวงศ์
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายจตุรวิทย์  เมธีวัฒนา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยชมภู
3. เด็กชายสวิตต์  ศิรสิทธิกาญจน์
 
1. นายกฤษฎา  การหมั่น
2. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐนรี  น้อยหิรัญ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ฝั้นเสาร์
3. เด็กชายโยธิน  เครือชัยชนะ
 
1. นางชยาภรณ์  กาวิต๊ะ
2. นางสาวสุทธิพร  สนใจ
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  วงค์วิริยะ
2. นายธนบรรณ  แซ่ตัน
3. นางสาววรัญญา  เสนาวิเศษ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  สุทธกุล
2. นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวภรภัทร  ปิยะดา
2. นางสาวอรญา  สุวรรณ์
3. นางสาวอริสา  แก้ววะศรี
 
1. นางนงค์คราญ  มานะกิจ
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวปรียากร  กาบขิง
2. นางสาวพรพิมล  จันธิมา
3. นายศุภกิจ  ยอยนต์
 
1. นายจีรศักดิ์  จันต๊ะ
2. นายสุพจน์  ศรีธนะ
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชญานนท์  อาจคำ
2. นายชินดนัย  เมฆสุวรรณ์
3. นายนพณัฐ  พันลุตัน
 
1. นางประภัสสร  ทับทอง
2. นายแมนรักษ์  เปรมทอง
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายชยกฤษณ์  ภิระบรรณ์
2. เด็กชายสารินทร์  สุตะวงค์
 
1. นายธีรยุทธ  มาถา
2. นายนิวัฒน์  แซ่ผ่าน
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายวงศธร  สมทะนะ
2. เด็กหญิงเกศริน  งิมคำ
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  อวดร่าง
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ชุมภูเรือน
 
1. นายมนตรี  นันฝั้น
2. นางรัตนันต์ภรณ์  สีสัน
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงชัญญา  ชูก้าน
2. เด็กชายธีรเมธ  ลังกา
 
1. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
2. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายนราธิศ  ณ น่าน
2. นายอฐิรชน  ปัญญายม
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปัญญะติ
2. นายอนุชิต  ไชยชมพู
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายปรมัตถ์  ชัยศรี
2. นายวัทน์ศิริ  ศรีวิชัย
 
1. นางทองเสาร์  พรมตัน
2. นางสาวมัฑนา  ดงปาลี
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุวรรณสิทธิ์
2. นายวชิรวิทย์  ไชยฟองศรี
 
1. นางสาววลินีย์  ชัยชนะมงคล
2. นางสาวสุภาพร  สุพนัส
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายธนพงศ์  พรหมเรืองฤทธิ์
2. นายเอนก  เบอะเทพ
 
1. นางรัตนันต์ภรณ์  สีสัน
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แซ่หลิว
 
1. นางทองนวล  วงค์ศิลป์
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายศิวายุ  เจริญผล
 
1. นางนรมน  ดีหล้า
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธัญญา  ระวังศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  นางแล
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ลือชา
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เอกจิตร
 
1. นางอัลจนา  จินดารัตน์
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายอนันต์  โฮริโกชิ
 
1. นางนรมน  ดีหล้า
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ผิวพันธ์
 
1. นางรุ่งสุรีย์  สุทธกุล
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายชัยวัฒน์  ทรงสิทธิเจริญ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  พงษ์ด้วง
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  โชครวย
2. เด็กหญิงนีรชา  โมงยาม
3. เด็กหญิงสายธาร  บุญตัน
 
1. นางดวงมณี  แสงม่วง
2. นายเกียรติภูมิ  กองจาย
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินต์ะสอน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วอาจ
3. เด็กหญิงพรรษชล  เขื่อนเชียงสา
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จิระยา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สีมาเหล็ก
3. นายนคร  กะการดี
 
1. นายชัยวัฒน์  คำภาสี
2. นายอุดร  ฮ่องลึก
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรืองบุญ
2. เด็กหญิงวิภรณ์รัตน์  สิรภัทรศักดิ์
3. เด็กหญิงสุปรีย์นุช  สมฤทธิ์
 
1. นายยโสธร  สุขัมศรี
2. นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน์
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  วงศ์ชัย
2. นายวุฒิพงศ์  ต๊ะศรีเรือน
3. นางสาวอรนิชา  เทิ้มลง
 
1. นางนวลินทร์  รอบคอบ
2. นายศุภรัตน์  มะโน
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจิรวัฒน์  วงค์ใจ
2. นายรัฐพล  แยงพงษ์
3. นายสุธินันท์  สุดฝั่งสาย
 
1. นางสาวสมญา  ศิรินันทา
2. นางสาวอรวรรณ  ขยันงาน
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  ผารัง
2. นายภูมิพัฒน์  ยาวิโล
3. นายอรรจน์  อักษรดิษฐ์
 
1. นางสาวดอกอ้อ  เทพจักร์
2. นางสาวศุภรัตน์  สุธรรมแปง
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชญานิศ  ยลศิริวฒน์
2. นายณัฏฐ์ภวัต  จิตต์ปรีชาญ
3. นางสาวศตพร  แก้วหล้า
 
1. นางสาวอังคนางค์  เชื้อเจ็ดตน
2. นางแก้วใจ  เหล่าไพโรจน์จารีย์
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมยอย
2. เด็กหญิงอภิชญา  ปรักมานนท์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แสนใจ
 
1. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
2. นายเกียรติศักดื์  อินราษฎร
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  คำแจ้
2. เด็กชายสุรยุุทธ  อินนั่งแท่น
3. เด็กชายเอกรัชน์  เตชะนวการกุล
 
1. นางธนัชชา  ขันทบัว
2. นายวสันต์  ขันทบัว
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.55 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสินี  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงวิภาพร  ยาวิเลิง
3. เด็กหญิงแพรวทอง  วงศ์ชัย
 
1. นายสุริยา  บุดดี
2. นางแสงระวี  มีโสภา
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.21 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศักดากันทร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เด่นวิทยวงค์
3. เด็กชายวรท  แซ่กง
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวนารีรัตน์  แซ่ใหม่
2. นางสาวมานี  อนุชิตวรการ
3. นางสาวศิริรัตน์  แดงสุวรรณ
 
1. นางวีรวรรณ  หัตถผสุ
2. นางสาวอัจฉรี  รวมสุข
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธรณินทร์  หงษ์หิน
2. นายวัฒนะ  ทำของดี
3. นายสุเมธ  จันทร์สุคนธ์
 
1. นางนาฏอนงค์  จันทร์ฉาย
2. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวมินตรา   โยคำ
2. นางสาววรวลัญช์  ธิปาแก้ว
3. นางสาวอรษา   ฟักฟอง
 
1. นางสาววรรณาภา   ยาวิชัย
2. นายศุภรัตน์  มะโน
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกรรัชต์  บุดดี
2. นางสาวสินาภรณ์  ย่อมเยา
3. นายโรจนัสถ์  อินเทพ
 
1. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
2. นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโชคสิทธิกุล
2. เด็กชายรวีวัฒน์  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงสิรินทรา  สิทธิชัยวงค์
 
1. นายกฤษดา  คำมาบุตร
2. นางสุมาลี  นันตา
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริชญา  ศรีทะแก้ว
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  เมฆบังวัน
3. เด็กหญิงศุภามาส  อินต๊ะมูล
 
1. นางฐณัฐธกานต์  แก้วจำปา
2. นางรัตนาภรณ์  อนันต์วรชัย
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงศ์  จินดาธรรม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ผาลาด
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  ปาละอุด
 
1. นายครรชิต  กอเฮง
2. นายสมชาติ  กันทายวง
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  ศรีบุรี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ชัยวุฒิ
3. เด็กหญิงอินธุอร  เจ็กน้อย
 
1. นางหทัยกาญจน์  ทองมูล
2. นายอภิชาติ  นามแก้ว
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาประภาภร  ย้อนใจทัน
2. นางสาวธิดามาศ  สุขปัน
3. นางสาววสุนันท์  กันทะลึก
 
1. นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐรัฐ  ใจชุ่ม
2. นางสาวภูพิงค์  ปรัชญา
3. นายรามิล  เลิศเกษม
 
1. นางรัชนี  เลิศเกษม
2. นายสมโภชน์  ผ่องใส
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  อูปแก้ว
2. นายชินวัตร  แสงแก้ว
3. นางสาวธัญสินี  คำเมือง
 
1. นายประสิทธิ์  จินะสาม
2. นายสมชาติ  ประสม
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ไพกะเพศ
2. นางสาววันณี  แซ่เซีย
3. นางสาวหมี่เตอ  เมอแล
 
1. นางสาววนิดา  ปิงสุแสน
2. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทะนิน
2. เด็กหญิงสินจัย  ไปพรมราช
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ทิพย์อุบล
 
1. นางมาณวิกา  จับใจนาย
2. นางรพีพร  สมใจ
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองรุ่ง
2. เด็กหญิงวัทนพร  จรนามล
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  พรสุขสมสกุล
 
1. นางมทินา  มาละวงษ์
2. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงปวีณฟ้า  แซ่แต้
2. เด็กหญิงอาคุม  โวยแม
3. เด็กหญิงเอมมิกา  สุดพันธ์
 
1. นางสาวอรญา  ภิญโญ
2. นางสาวเมธปิยา  ยอดยิ่ง
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  จินะสี
2. เด็กชายรณชัย  คำปิน
3. เด็กชายเกียรติกุล  อักษรดิษฐ์
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางณัชชา  เรือนมูล
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวปรัชยาน์  บุญโต
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีสมดี
3. นายวุฒิไกร  นวลยานัต
 
1. นางสาวดารุณี  เชื้อเจ็ดตน
2. นางวิภา  กันสีเวียง
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวพิมพ์พิมล  มั่นกุง
2. นางสาวศิริวัลย์  ตุ้ยสุรินทร์
3. นางสาวสุภานัน  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางศิริลักษณ์  ธรรมวงษ์
2. นางสุภาวดี  ธรรมอักษร
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาววรรณยี่หวา  วิงวอน
2. นางสาววัลภา  จันทะเสน
3. นางสาวสุดารัตน์  หมื่นอินทร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
2. นางสาวศิริรัตน์  เจนใจ
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพิศมัย  รัตนธรรม
2. นางสาวศรัญญา  นันตา
3. นางสาวเมธปิยา  ดีสร้อย
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฎา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทวีเดชากร
 
1. นางธิดา  จินะศรี
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.135 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธิติวุฒ  สุรินทร์
2. เด็กชายอนุกรณ์  คงเมคา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  พยาราช
2. นางสุมาลี  นันตา
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงค์  เมฆิน
2. เด็กชายศุภักษ์  ดีแก้ว
 
1. นายสุพจน์  กาวิลาวรรณ
2. นายสุภณัฐ  ทาศักดิ์
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกฤตนันท์  วุฒิกานนท์
2. เด็กหญิงชนาภัทร  ขำตันวงษ์
 
1. นางสาวจรรยาลักษณ์  บัวผัด
2. นายพงศ์วศิลป์  ฝึกหัด
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  ไชยยังคำ
2. นายดำรงฤทธิ์  เต่านันท์
 
1. นายกฤตยศ  วรรณสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช  ฟ้าเลิศ
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายธนากร  ทะริน
2. นายศาสตรา  ทะรินทร์
 
1. นายกำธร  ตันมาละ
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เมืองใหม่
2. นางสาวชญานิษฐ์  กาจม
 
1. นายนิวัติ  ยอดมูลดี
2. นางสาวอำภา  จิตแหลม
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.44 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวอนงค์  ซื่อตระกูล
2. นางสาวไอยเรศ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวชิรวิชญ์  บุญมา
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  กาละวงศ์
2. เด็กชายวริศ  ทาเอ้ย
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกร  เตชะ
2. เด็กชายศรรัก  อุโมงค์
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 1. สามเณรฐากูร  อินทจักร์
2. สามเณรวุฒิพงค์  พุฒิมา
 
1. นายอาคม   จอมสวรรค์
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  แก้วมณี
2. เด็กชายพุทธนันต์  เรือนคำ
 
1. นายบัณฑิต  วงศ์หล้า
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกานต์  เตชะ
2. เด็กชายโชควันชัย  อินต๊ะ
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  นันต๊ะ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ทนันชัย
 
1. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบเซ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงศ์ษา
 
1. นางกมลเนตร  ศิริประภา
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์ชมภู
2. เด็กชายพีรดนย์  กตัญญู
 
1. นายสุรัตน์  กาบทุม
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 72.91 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายกฤตพจน์  แก้วกา
2. นายณัฐดนัย  มินทะขัติ
3. นายอัษฎาวุติ  เสนะ
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจิรายุส  หงษ์คำ
2. นายชนกร  จันต๊ะคาด
3. นายสมชาย  แสงวงค์
 
1. นายชัยสิทธิ์  อภิชาติพรสกุล
2. นายณรงค์  ทัญญาสัก
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายรวิณณ์รัฐ  จันต๊ะขัติ
2. นายสมโชค  วชิรวัฒนกุล
3. นายอฎิชัย  วิจารณ์
 
1. นายดุษฏี  ศรีทรงราช
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายธนกฤต  ประมวลการ
2. นายรัฐพงษ์  กำเนิด
3. นายเขมรัตน์  ชัยศิล
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แก้วตา
2. นายณัฐวุฒิ  จันต๊ะ
3. นายวรัญธร  สุพรรณสม
 
1. นายชัยสิทธิ์  อภิชาติพรสกุล
2. นายณรงค์  ทัญญาสัก
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นายดนุพล  นันติ
2. นางสาวบุษกร  เลิศชุมภู
3. นางสาวสาลินี   มณีจักร
 
1. นายหาญ  เสนนะ
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรา   หอมช่วง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินต๊ะชัยวงค์
3. เด็กหญิงหญิง  นายนู
 
1. นางฐาปนี  ราชรองเมือง
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  กาใจ
2. เด็กหญิงฆนัสธวรรณ  ธรรมขันธา
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   ภูมิสุข
4. เด็กหญิงนิชกานต์   ไชยปัญญา
5. เด็กหญิงสิริยากร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
1. นางนฤมล  ชลประทิน
2. นางพิศมัย  โรจนยุกตานนท์
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายรัฐพล  ค้าแก้ว
3. เด็กหญิงศิวพร  ผู้ดี
4. เด็กชายสิทธิพล  ไชยวิราช
5. เด็กหญิงเพียงฤทัย  ทองสุข
 
1. นายสาริกา  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวสุดธิดา  ธนะเนตร
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงบูชุ  หมือแล
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชำนิกำธร
3. เด็กหญิงหมี่ผิว  อายี
4. นายหมู่โท  แบเช่
5. เด็กหญิงแมลี  มาเยอะ
 
1. นางนิภาวรรณ  วิชัย
2. นางสาววราภรณ์  หงอกชัย
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวจริยา  มากมีธนกุรชร
2. นางสาวดาว  อีจัง
3. นางสาวนงนุช  มาเยอะ
4. นางสาวพิชญา  แซ่มัว
5. นางสาวสุวรรณี  รัตนาศิริกุล
 
1. นางเย็นจิต  เจริญพร
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  อยู่นุ่ม
2. นางสาวธัญญารัตน์  จรศักดิ์ศรี
3. นางสาวสนิชา  ปัญญางาม
4. นางสาวสิรินาถ  จำเริญ
5. นางสาวอรญา  ไชยทอง
 
1. นางสุภาพร  แก้วจันทร์
2. นางเกษร  นันตา
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกรวิทย์  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวสุธามาศ  แก้วหนองฮี
3. นางสาวสุนิษา  บุญทา
4. นางสาวอารียา  ภูมี
5. นายเสกสรร  เหลี่ยมกุมาร
 
1. นายสาริกา  นาเมืองรักษ์
2. นายสุริยา  เสนาดี
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวปิยะธิดา  เตจ๊ะ
2. นางสาวพิมพ์พิศา  วิเลปนานนท์
3. นางสาวศุภิสรา  สงครามศรี
4. นางสาวสิริปราญชลี  ศรีรังษ์
5. นางสาวอนุธิดา  ประสมทรัพย์
 
1. นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์
2. นายตั้ม  พลเจริญชัย
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เมืองมาหล้า
2. เด็กชายยศพล  ผิวแดง
3. เด็กหญิงอริสรา  รัตนสุภา
4. เด็กหญิงเปรมิกา  เป็งใจ
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  คำฟู
 
1. นายชานันท์  สุวันโน
2. นางสาวรัตติกร  สวาทชาติ
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกนนทรรศน์  นาวา
2. เด็กหญิงพรพิตา  สรรเพชร
3. เด็กหญิงวรฤทัย  กาจนุกูล
4. เด็กหญิงสุชานุช  ชัยชะนะ
5. เด็กชายเมธี  หวังศุภรัตน์
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ปันแก้ว
2. นางมัณฑนา  ประทุมมา
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมมา
2. เด็กหญิงพรหมพร  ธิวงค์เวียง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทั่งทอง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะระทัง
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วรากมุข
 
1. นางนิภาวรรณ  วิชัย
2. นางสาววราภรณ์  หงอกชัย
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎานุช  อินพรม
2. นางสาวณรินี  บุญเรือง
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดวงปัญญา
4. นางสาวยุวดี  บัวทอง
5. เด็กหญิงสุภนิดา  มาฟอง
 
1. นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ
2. นายอังสุมาริน  นาคสีดี
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายครรชิต  สิทธิมาท
2. นายจารุศักดิ์  สืบปัญญา
3. นายนราวิชญ์  แก้วแปงจันทร์
4. นายบริวัตร  บุญตัน
5. นายสุเทพ  ใจบุญเรือง
 
1. นางผ่องพรรณ  ไชยมงคล
2. นายพชรรรร์  พชรวรพงษ์
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจิราพร  ศรีวิชัย
2. นางสาวนลิน   อยู่ลือพรสกุล
3. นางสาวสุธินันท์   ทนต์ประเสริฐเวช
4. นายสุระดิษฐ์  แก้วรากมุข
5. นางสาวเมญาวรรณ  วงศ์ษา
 
1. นางจิราภรณ์  สุขสันต์
2. นางสาวศศิธร  สุริยา
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  คำรินไชย
2. นางสาวพัชรินทร์  ปันเขื่อนขัด
3. นายรณรุจน์  เชิดชู
4. นางสาวศรันย์พร  กาแก้ว
5. นางสาวศศิกานต์  ภู่สวัสดิ์
 
1. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์
2. นางนิภาวรรณ  วิชัย
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายชัยกาญจน์  นวลกำแหง
2. นางสาวปาริชาติ  หัตถกอง
3. นายภัทรพงษ์  ใจแก้ว
4. นายวรายุส  อุ่นเรือน
5. นางสาวสุนารี  อะโนมา
 
1. นางสาวปราณี  วงศ์ชัย
2. นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 71.13 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวชลธิดา  ขัติยเนตร
2. นางสาวณัฐธิดา  ลือสนั่น
3. นางสาวรัญชนา  สินธุพันธุ์
4. นางสาวรัตนากร  ทาแดง
5. นางสาวอัจฉราพร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวพรรษา  จำเริญ
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78.13 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐิติชญา  สายศิริ
2. นางสาวณัฐณิช  เหลืองโพธิ์แมน
3. นางสาวลลิตา  สิงห์คำปุก
4. นายวุฒิไกร  รัตนโชติกาญจน์
5. นางสาวเสาวณีย์  แซ่ล่อ
 
1. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
2. นายแมน  ตนภู
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวบงกช  บัวบาน
2. นางสาวศศิวิมล  พรมน้อย
3. นางสาวสาลินี  เชียงชิน
4. นายอนุชิต  ทาลมดี
5. นางสาวอัญตรา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  แสนเขื่อน
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจณิตา  บริบูรณ์
2. นางสาวจิตรานุช  ลือตาล
3. นายจิรโชติ  ปิ่นสุวรรณ์
4. นางสาวณัฐชา  แสนแก้ว
5. นางสาวสิริน่า  ใจนส์
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ขอดเรือนแก้ว
2. นายกิจติพงษ์  ศรีขัติ
3. นายคมอรัญ  วันเก๋
4. นายฉัตรนคร  พูลคำ
5. นายชัยวัฒน์  ศรีคำฟั่น
6. นายชิษณุพงษ์  ปวงอาภัย
7. นายณัฐภัทร  จักขุเรือง
8. นายธนพล  ดียางหวาย
9. นายนัทธพงษ์  อุปมา
10. นางสาวนิราวรรณ  เอื้อดี
11. นางสาวพรเกษม  ไชยสาร
12. นางสาวรวิวรรณ  เจ็นจัน
13. นางสาวลีลานุช  มะริวัน
14. นางสาววารุณี  วรโชติวนาไพร
15. นางสาววาสนา  พรหมเรืองฤทธิ์
16. นายวิษณุ  มะลิวัน
17. นางสาวศศิคูณ  แหลงแก้ว
18. นางสาวศิรารมย์  เชื้อพงษ์พันธ์
19. นางสาวสกาวเดือน  สลวย
20. นายสุวรรณ  สันติกาญจน์
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกมลทิพย์  ภูพุ่ม
2. นางสาวชนิกานต์  จอมวงศ์
3. นายฐิติพงค์  เสือเล็ก
4. นางสาวณัฐณิชา  เทพวัน
5. นายณัฐวุฒิ  ท่าดีสม
6. นางสาวดลณพร  ทองนาค
7. นางสาวทิศติญา  แก้วแปง
8. นายธิติวุฒิ  มวลกิจนิตยชัย
9. นางสาวธีราภรณ์  สมสวย
10. นายนรินทร์  หน่อแสง
11. นางสาวปทุมวดี  วงศ์ธรรม
12. นางสาวประกายฝน  เกษณา
13. นางสาวมินตรา  นางแล
14. นายรัชพงศ์  มะโน
15. นางสาวรัฐสิมา  แก่นจันทร์
16. นางสาวลลิตา  พรมมี
17. นายวณิชชา  ปินตาสาร
18. นางสาววรางคณา  โป่งคำ
19. นายศรายุทธ  ลี้แสน
20. นายเกริกเกียรติ  แสงใส
 
1. นางจิราภรณ์  สุขสันต์
2. นางทิพย์วรรณ  จินตนาวัฒน์
3. นางสาวนันทพร  สเวตอ
4. นางสาวศศิธร  สุริยา
5. นางสาวเพ็ญแข  จิตมโนวรรณ
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายกำพล  โกเสนตอ
2. นายกิติติ  จิวตระกูล
3. นางสาวจารุพรรณ  สันถนอม
4. นายทรงกรด  ลาดคม
5. นายทักษิณ  น้อยหมอ
6. นายธนากร  แสงศรีจันทร์
7. นายนัทธพงศ์  ชัยภู
8. นางสาวปภัสสร  แสงอรุณ
9. นางสาวพัชรินทร์  เสียงใส
10. นางสาวภัณฑิรา  ศรีสองสม
11. นายยุทธนา  ยาวิชัย
12. นางสาววราลักษณ์  ดอนสวัสดิ์
13. นางสาวศิริพร  เพชรเขมา
14. นางสาวสารีรัตน์  อภิพงษ์งาม
15. นางสาวสุดารัตน์  สิทธิสาร
16. นายสุริยา  พรมแสล่ง
17. นางสาวสุรีย์นิภา  สุธรรม
18. นางสาวอนิษา  ขจร
19. นางสาวโสภี  ปุลีหา
 
1. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์
2. นางนิภาวรรณ  วิชัย
3. นางสาววราภรณ์  หงอกชัย
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ขัดคำกอง
2. นายกรวิทย์  นวลใส
3. นางสาวฐิติพร  กาวิน
4. นายณัฐพงษ์  จันต๊ะคาด
5. นายณัฐพล  วงศ์ชัย
6. นางสาวณัฐวรา  ริจนา
7. นางสาวพรทิพย์ภา  พิชยศ
8. นางสาวพิมพ์ชนก  ยะฝั้น
9. นางสาวรัตติกาล  ชุ่มใจ
10. นายวายุภัค  ประเสริฐ
11. นายวิษณุ  พิชยศ
12. นายศราวุฒิ  สมบูรณ์
13. นางสาวศิริประภา  ปานะกิจ
14. นายสถาพร  รักสนิท
15. นายสันติสุข  อินใจ
16. นางสาวสิธิพร  เดชะนันท์
17. นายสุรดิษ  วังเย็น
18. นางสาวสุลาวัลย์  ยงยืน
19. นางสาวอาริษา  กระดาษดี
20. นางสาวเวรุกา  ไชยทน
 
1. นางสาวปราณี  วงศ์ชัย
2. นางสาวสมฤดี  สมจิตร
3. นายอธิวัตน์  ชินายศ
4. นางอาริยา  จิตรมิตร
5. นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายกตัญญู  สมร
2. นางสาวกฤษยา  ใจคำ
3. นายคมสันต์  เรือนคำ
4. นางสาวชนาภา  เชอมื่อ
5. นายชาคริต  คิดอ่าน
6. นางสาวณัฏฐธิดา  กุญชร
7. นายธวัชชัย  ใจคล่องแคล่ว
8. นางสาวนิภาภรณ์  ขันแก้ว
9. นางสาวนิรุชา  วงสุวรรณ
10. นางสาวบุษยา  คุณมั่ง
11. นายปิยะพงษ์  ยอดรัก
12. นางสาวพรเพ็ญ  เรเชอร์
13. นางสาวมาริสา  เรเชอร์
14. นางสาววาสนา  สามเป็ง
15. นางสาววิจิตรา  จันทร์ติ๊บ
16. นางสาววิสุดา  สังเกตุ
17. นางสาวสุพรรษา  อาหงี่
18. นางสาวสุมิตรา  มาเย๊อะ
19. นางสาวหนึ่งฤทัย  พันธุ์วีละ
20. นางสาวเนตรภา  สุจริตธรรม
 
1. นายวราวุฒิ  อัมพุธ
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณิค  ตุการ
2. นายคชพล  ตาปิวเครือ
3. นางสาวครุมัน กอร์  นาน นาร์
4. นายชลชาติ  แยงเบียกู่
5. นางสาวซาจิโกะ  เทรุโอะ
6. นายธรรมนัทฐ์  ปัญญา
7. นายนันทภพ  ธิวงค์เวียน
8. นายนีเฆิล ละออง อัน  ยัพ
9. นายบัญชา  สุทธิรักทรัพย์
10. เด็กหญิงพรสวรรค์  แพงสวรรค์
11. นายพศวัต  บิดา
12. นางสาวศิรภัสสร  ปาละมี
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไชยรัตน์
14. นางสาวสวรินทร์  ธรรมวงศ์
15. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วดำ
16. นายอมรเทพ  ประชุมของ
17. นางสาวเนตรพิสุทธิ์  ศรีทา
18. นางสาวเพชรจินดา  สายปินตา
19. นางสาวเสาวรส  ปันใจ
20. นายโยธิน  มั่นทองคำ
 
1. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์
2. นางนิภาวรรณ  วิชัย
3. นางสาววราภรณ์  หงอกชัย
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกฤษบดินทร์  วงศ์คำ
2. นายกันติทัต  แก้วแสง
3. นางสาวกิตติยา  ปงรังษี
4. นายจักรภัทร์  จินพรม
5. นางสาวณัฐวรรณ  ประเสริฐ
6. นายธนวัฒน์  ธนูมาส
7. นายธนาทอง  ปิจดี
8. นางสาวธีรภัทร  สายวงศโห้
9. นางสาวประกายวรรณ  แสงเรือน
10. นายประดับพันธ์  คำฮ้อย
11. เด็กชายพลเทพ  ใจสุข
12. นายพิชญาพันธ์  จันทรา
13. นางสาวรัญชิดา  พรมมินทร์
14. นายรัตนโชค  ผาคำ
15. นายศาสตรา  เขียวดอกน้อย
16. นางสาวสุดาวรรณ  เชื้อสะอาด
17. นายสุเมธ  จันทร์สุคนธ์
18. นางสาวอรปรียา  เดชอุดม
19. นายเกี่ยรติณรงค์  มะโนสุข
20. นายเมธาสิทธิ์  ก๋าวี
 
1. นางขจรวิทย์  สักกะวงค์
2. นายจำนงค์  รักษ์ธรรมเสมอ
3. นางจิราภรณ์  อุ่นเมืองอิน
4. นางบวรนันท์  จังติยานนท์
5. นายพิมพ์  ค้ากำยาน
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  จันทรา
2. นายกสิวัฒน์  สุวรรณทา
3. นางสาวชนนิกานต์  สันทรักษ์
4. นายชลทิศ  ทะระ
5. นายณัฐกร  จันต๊ะคาด
6. นายธนวัตน์  สมทะนะ
7. นายธนโชติ  ทะพรม
8. นายธวัชชัย  ชำนาญการ
9. นางสาวธิดารัตน์  จินดาธรรม
10. นายธีรพงศ์  โนวิชัย
11. นางสาวนารีรัตน์  ต่างเพชร
12. นายพงศ์นิวัฒน์  นาทะสัน
13. นายพิเชษฐ์  วงศ์แอ
14. นางสาวรัชนีกร  งาสิทธิ์
15. นางสาววราภรณ์  คำสม
16. นายศราวุฒิ  ริมพิสอน
17. นางสาวศิริรัตน์  ไชยทน
18. นายสดมภ์  ศรีวิชัย
19. นางสาวสร้อยฟ้า  อุบล
20. นางสาวเจนจิรา  วงศ์ชัย
 
1. นางสาวปราณี  วงศ์ชัย
2. นายอธิวัตน์  ชินายศ
3. นางอาริยา  จิตรมิตร
4. นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม
5. นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะบุตร  เฉตระการ
 
1. นางสุวิดาภรณ์  คำแผ่นชัย
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวอรนิช  ท้าววิวิฒน์
 
1. นางสาววิไลพร  เป็งกิจ
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินคำ
 
1. นายสุวิชชา  พัฒนพิบูลย์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนวราภรณ์  ค้าคำ
 
1. นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายชัยพัทธ์  ปัญญาโน
 
1. นางสาวพรรษา  จำเริญ
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาธิป  ศรีอาภรณ์
 
1. นางทิพย์วรรณ  จินตนาวัฒน์
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวเจนจิรา  ปงทอง
 
1. นายธีริทธิ์  อิ่นคำ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  โชคอมรศิริกุล
 
1. นายคำรณ  ลือชา
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  จอมปัญญา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณจักร์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  สมทอง
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ์  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงวณิชญา  ปาระมี
 
1. นางศิรารัตน์  กรรมสิทธิ์
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชาวไร่
2. เด็กชายสัณหเจต  ทำชาวนา
 
1. นางปุณยดา  ใจอุ่น
2. นางอมรรัตน์  สมศักดิ์
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  มาไกล
2. เด็กชายภวัต  บัวผัน
 
1. นางปณิดา  ตรีสุวรรณ
2. นางพัชรี  ชัยศิลปิน
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  พรมคณะ
2. นางสาววราภรณ์  ไกลถิ่น
 
1. นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ
2. นางสาวอังสุมาริน  นาคสีดี
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายพงศธร  พุทธา
2. นางสาวแตงกวา  รินนายรักษ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  สมทอง
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายชาญณรงค์  ใจมอย
2. นางสาวญาสุมินทร์  เต้าหลาน
 
1. นางสินีนาฏ  คำก้อแก้ว
2. นางสินีนาฏ  คำก้อแก้ว
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายนพนันท์  สุขพิงค์
2. นางสาวนุชวรี  ปวงอินชัย
 
1. นางกาญจนา  โล่ห์จินดา
2. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนงลักษณ์  อินตา
2. นางสาวบี  คำดี
3. เด็กหญิงปาลิตา  พึ่งกริ่ม
4. นางสาวรัตนา  ผลนาค
5. นางสาววนิดา  ยอดเขมากุล
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยี่เป็ง
7. นางสาวหมวยคำ  เอ้ยดี
8. นางสาวอาม  แสงรุ้ง
9. นางสาวอาริยา  กุเลา
10. นางสาวแสงนาง  นามอ้าย
 
1. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
2. นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
3. นางสาวศรีสุดา  วังนัยกุล
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวปวีณ์กร  งามสม
2. เด็กหญิงรวิสรา  เด่นสงวนวงศ์
3. เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้ววิโรจน์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เปียงน้อย
5. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเชิด
6. เด็กหญิงวิชชุดา  อัครอำนวย
7. เด็กหญิงอนัญญา  ตุ้ยสมุทร
8. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์แก้ว
9. เด็กหญิงอังศุมาลี  กันทะเสน
10. เด็กหญิงเกตน์นิภา  จักรปัญญา
 
1. นางผ่องพรรณ  ไชยมงคล
2. นายเฉลิมพันธุ์  คำฮอม
3. นางแสงจันทร์  นันตรัตน์
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  กองกาย
2. นางสาวจันทมณี  ภูรักษา
3. นางสาวณัฐณิชา  เขียวปัญญา
4. นางสาวประภาภรณ์  ลือชัย
5. นางสาวภัคควดี  อุทธิยา
6. นางสาววรัญญา  ปันนวน
7. นางสาววราภรณ์  จักขุ
8. นางสาวอรวี  แสนโสภา
9. นางสาวอัญชลี  พรมวงศ์
10. นางสาวแพรวนภา  ช่างเขียน
 
1. นางณัชปภา  รู้น้อม
2. นางนฤมล  หลองทุ่ง
3. นางสุวัจนา  แก้วกันใจ
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวชญานุช  สุจินพรัหม
2. เด็กหญิงทิวายอด  ยิ้มช้อย
3. เด็กหญิงธันวาพร  ถั่ม
4. นางสาวประภาศรี  เตี้ยกำลังงาม
5. เด็กหญิงปิยมาศ  งอนงอก
6. นางสาวมินทิกานต์  วงศ์วุฒิ
7. เด็กหญิงเกวลิน  ก๊กไม้
8. นางสาวเบญญาภา  มาลัย
9. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดวงษ์
10. เด็กหญิงแพรวพรรษา  กาวิโล
 
1. นางจิรพร  แสงโปร่ง
2. นายอัษฎากร  แสงโปร่ง
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เกษเเก้ว
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ชุมภูโล
3. เด็กหญิงกรรณิกา  เมฆแสน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายบุญยืน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันต๊ะวงค์
6. เด็กหญิงชิโอเกะ  มาฟู
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  ปินตาสาร
8. เด็กหญิงทรรศนีย์  ปัญญาช่วย
9. เด็กหญิงธิชากร  ลิลือ
10. เด็กหญิงนุษรา  ปิตะเหล็ก
11. เด็กหญิงมธุวัน  เยเบียง
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  สุภาวงค์
13. เด็กหญิงวิปัศยา  ค้าคล่อง
14. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ฟองสมุทร
15. เด็กหญิงสุนิสา  สวัสดิพลวงศ์
16. เด็กหญิงสุปราณี  ทองวิจิตร
17. เด็กหญิงโบผ่า  เซอเมีย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยสมบัติ
2. นางสาวสุดารัตน์  วรรณวิโรจน์
3. นางสาวอนงค์ศรี  กุณา
4. นางไพจิตรา  ชัยมงคล
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิภา  ชัยชำนาญ
2. เด็กหญิงจันจิรา  เชื้อพรามณ์
3. เด็กหญิงชนม์สิริ  ฟุ้งศิริทรัพย์
4. เด็กหญิงชุติภา  เสาร์แก้ว
5. เด็กหญิงทิชา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงบุณยานุช  จุฬาพงษ์วนิช
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทิพย์
8. เด็กหญิงพิมไพลิน  พรหมณะ
9. เด็กหญิงวนิดา  บุญแก้ว
10. เด็กหญิงสาวิกา  เบเซ
11. เด็กหญิงสุชาดา  เลิศพันราย
12. เด็กหญิงอนงค์นาถ  แก้วหลวง
13. เด็กหญิงอัมพร  คำแสง
14. เด็กหญิงอาเชียง  แซ่หลิว
15. เด็กหญิงไพลิน  บุญศรี
 
1. นางดารารัตน์  ศรีคำสุข
2. นางบุษบากร  พรหมฤทธิ์วงค์
3. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
4. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ระย้า
2. เด็กหญิงกัญญาวัตน์  แสงจง
3. เด็กหญิงกีรติกานต์  ซ้ายคำ
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฟองจืด
5. เด็กชายคมชาญ  รู้ทำนอง
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองมุกดา
7. เด็กหญิงณัฐริกา  สินยานันท์
8. เด็กหญิงณัฐริกา  ขัติยะ
9. เด็กหญิงธิตานันทร์  ศรีคาม
10. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ติคำ
11. เด็กหญิงนริศรา  จันทาพูน
12. เด็กหญิงสรรเพชุดา  แก่นจันทร์
13. เด็กหญิงสรินยา  ขยัน
14. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยวุฒิ
15. เด็กหญิงอรญา  ศรีเกียรติศักดิ์
 
1. นางแสงเพชร  สุวงศ์เครือ
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกุลธิดา  พลนำ
2. นางสาวชลกาญจน์  มาสุ้ม
3. นางสาวญาณิกา  รัชฎาวงศ์
4. เด็กชายณพณัฐ  แสงสุภใส
5. เด็กชายธนกร  วิภาสสิทธิกร
6. เด็กชายธนาพงศ์  ปรีชาพงค์มิตร
7. เด็กหญิงปราณปรียา  ยุวกุล
8. เด็กหญิงพัณพสา  ปานเพชร
9. นายพัสกร  ธุวะคำ
10. นายพิสิฐกร  ออละมูล
11. เด็กชายภัควันต์  ชุ่มมงคล
12. นางสาวภัณฑิญา  อุตว่าห์
13. นางสาวสายทิพย์  ลาลุน
14. เด็กหญิงสิริพร  เอี่ยมวิโรจน์
15. นายสุพิชญา  นาวา
16. เด็กหญิงสุภบงกช  วรรณกุล
17. เด็กหญิงเกวลิน  ภักดี
18. เด็กหญิงเกษวารินทร์  กันทะวัง
 
1. นางดารณี  อุทัยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี  ไชยชนะ
3. นายวิทยา  เกิดพันธุ์
4. นางสุขกาย  ยุวกุล
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี  จันทราพูน
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  นันทะชัย
3. เด็กหญิงอริสรา  คำสมุทร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยสมบัติ
2. นางไพจิตรา  ชัยมงคล
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกเกศ   ราญรอน
2. เด็กหญิงนัฐวดี  ชื่ออารมณ์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์ราช
 
1. นายทศพล  ปุกมณี
2. นางมยุรา  ทุนศิริ
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงปวริศา  ใสสม
2. เด็กหญิงพิชญาภา   เชียงมั่น
3. เด็กชายสรวิศ  วีระพงษ์
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
2. นายวิชย์สิทธิ์บุญ  ยุรี
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตลักษณ์  ทองใย
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชนะชมภู
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมื่อแหล่
 
1. นายรวี  คิดอ่าน
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวจิตติกานต์  เอ็มประโคน
2. นางสาวน้ำทิพย์  ฟูแสง
3. นางสาวพิจิตรา  คำมาอ้าย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยสมบัติ
2. นางไพจิตรา  ชัยมงคล
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวปิยะษา  มูลกาศ
2. นางสาวสุดารัตน์  อินหลี
3. นางสาวหทัยรัตน์  วงค์เพ็ญ
 
1. นายเทวราช  กรกฏกำจร
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธัญยพร  ไชยวงค์
2. นางสาวพัชณิดา  เทือกถา
3. นายศาณิตย์  ไชยวรรณ์
 
1. นางดารณี  อุทัยกุล
2. นางสุขกาย  ยุวกุล
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  กันทวี
2. นางสาวธัญญาทิพย์  จันทร์ฝั้น
3. นายนายพิทยากร  ยองขอด
 
1. นางวรินทร  วิลังคะ
2. นางศุภิสรา  เรืองวิลัย
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานันท์  สารแก้ว
2. เด็กชายสุธีรัตน์  ทำของดี
 
1. นายอรุณ  ไกลถิ่น
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนงคราญ  แก้วรากมุข
2. เด็กชายเธียรเศรษฐ์  นิตยโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมล  กล้าหาญ
2. นายสุริยพงษ์  กันศร
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงกรศนันท์  สิทธิกุล
2. เด็กหญิงวาทินี  ท้าววังใน
 
1. นางสาวอัญชลี  หัตถสาร
2. นายเจริญ  แสงจันทร์
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ชลัมพุช
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  เวียงสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี  ไชยชนะ
2. นางอรดา  แก้วบุญเสริฐ
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวยุพารัตน์  ทะรินทร์
2. นางสาวอมรรัตน์  วารี
 
1. นายวุฒิชัย  ใหม่วงค์
2. นายไกรสิทธิ์  โยสิทธิ์
 
199 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวดาวคำ  ก๋องแก้ว
2. นางสาวอัจจิมา  คุณณาศรี
 
1. นายสมชาย  ตุงคบุรี
2. นายสมเกียรติ  ชุ่มใจ
 
200 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายกรกช  หมื่นดวง
2. นางสาวสุธารัตน์  คำราช
 
1. นายบพิษ  วรรณชัย
2. นายเอกนรินทร์  เรือนสิทธิ์
 
201 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายรังสิมันต์  นิสสัย
2. นางสาววนาการ  แก่นดี
 
1. นางดารณี  อุทัยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี  ไชยชนะ
 
202 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายวรัญญู  สมบูรณ์
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
203 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายนัฐวุติ  บุญยงค์
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
204 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวธวัลหทัย  เชื้อเมือง
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
205 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิภัทร์  มูลสัน
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
206 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวศตพร  ยามเลย
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
207 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ค้าแก้ว
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
208 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอารยา  ฮงประยูร
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
209 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวนันทวัน  จันทรังษี
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
210 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาดา  ภูฆัง
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
211 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิมลขจรสิริ
 
1. นางสาวอัฌชา  ธรรมศิริ
 
212 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายชินดนัย  อินตา
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
213 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงเย็น  นาทูน
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
214 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวกวินทรา  มูเซอ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
215 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายทินภัทร  ณ ป้อมเพชร
 
1. นายอุกฤษฏ์  ยังท่าไม้
 
216 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  เนียนไธสง
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
217 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวอัยเดีย  เพชรประดับ
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
218 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
219 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ก้างยาง
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
220 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา  คอยนาพันธ์
 
1. นายสรทรรศน์  เล็ดมะ
 
221 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปัดสี
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
222 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  กาวิละ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
223 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  ทะวาภพ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
224 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาววราภรณ์  นะทอ
 
1. นางกุหลาบ  เกิดสิน
 
225 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวรุ้งพราย  จิระมณี
 
1. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
226 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ปินตา
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
227 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ราชดี
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
228 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   มโนวงศ์
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
229 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอินธุอร  เจ็กน้อย
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
230 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายไชยอนันต์  จันต๊ะนัน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
231 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายดลุยวัต  ใจเปี้ย
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
232 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายวิชญ์ศรุต  สงคำ
 
1. นายอุกฤษฏ์  ยังท่าไม้
 
233 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวฤทัยรัตน์  หลวงเป็ง
 
1. นายบริสุทธิ์  อักษรดิษฐ์
 
234 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เรือนสุภา
2. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  เหลืองสนิท
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
2. นายคมสัน  ลาภใหญ่
 
235 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐ์ณิชา  หมูคำ
2. เด็กหญิงลัคณา  ศรีสังงาม
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
2. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
236 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานนท์  เชื้อสะอาด
2. เด็กหญิงสุวารีย์  วีระแสง
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
237 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงบัวบาน  ป๊อกคำ
2. เด็กหญิงสุดารันต์  ใสคำ
 
1. นายอดุลย์  สลักลาย
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
238 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  แซ่เห้อ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อัมรินทร์
 
239 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สร้างเสริมความดี
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
240 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาริยา  ผิวผ่อง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรม
 
241 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายอุ๋มคำ  ลุงจ่อ
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
242 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวนุชวรา  ใจจบรรทัด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
243 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวเสาวนีย์  เจ้าเล่ย์ดี
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
244 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายพิทักษ์  ลำพูน
 
1. นางสาววราภรณ์  สอนปันดิ
 
245 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวจันทร์ฉาย  พิทักษ์สกุล
 
1. นายอุกฤษฏ์  ยังท่าไม้
 
246 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัททิยา  เทียมลี้
2. เด็กหญิงวรพรรณ  วัฒนา
3. เด็กหญิงสิริญากรณ์  จับใจนาย
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
2. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
247 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โจวเปีย
2. เด็กชายรายเชียง  มัทธวรัตน์
3. เด็กชายอนุวัฒนา  สุขเกษม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
2. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
 
248 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายล่ง  แซ่ซ่ง
2. นายวิชัย  แซ่ทอร์
3. นายเบญจมินทร์  แซ่วื้อ
 
1. นายชลทิศ   แท้เรือง
2. นายสมบัติ  เทียนเล็ก
 
249 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายดนัย  กุณรินทร์
2. เด็กชายธีรยุทธ  ศรีสม
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สุทธหลาน
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
250 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายณัฐวุฒิ  ขันแก้ว
2. นายเจษฎา  ชัยวุฒิ
3. นายโรจน์ศักดิ์  กันเงิน
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
251 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  ใจยา
2. นายชูเิชิด  ธิมูล
3. นายสุภสิทธิ์  พิภพไชยสิทธิ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
2. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
252 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวกรรณิการ์  แลเชอกู่
2. นายปัญญา  รุ่งแสงทอง
3. นายอุดม  เยเปีย
 
1. นางกุหลาบ  เกิดสิน
 
253 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายภูบดินทร์  เด่นดวง
2. นางสาวอภิชญา  จองสุรียภาส
3. นางสาวอภิชญา  แปงหล้า
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
2. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
254 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายทฤษฎี  แก้ววันดี
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
255 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศตพร  ศรอร่าม
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
256 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายประสานมิตร  สิงห์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
257 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายภีมภัทร  บุญนัก
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
258 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงไอรีน  เทศเนาวนิตย์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
259 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายเมธาวุธ  ไวยครุฑธา
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
260 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปุ๊ดสอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
261 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวเพชราภรณ์  อินจันทร์
 
1. นายสิทธิ์พันธ์  ก๋ากาศ
 
262 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายปรีชา  ปราโมทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
263 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวรนิษฐา  หงส์โรจนภาคย์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
264 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายรชต  มาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
265 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายอรรถชัย  ใจยืน
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
266 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม    
267 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  อินชุม
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
268 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธนวัฒน์  มโนตา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
269 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงพิมพ์  งอยหยื่อ
 
1. นายสิทธิ์พันธ์   ก๋ากาศ
 
270 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  วรรณวงศ์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
271 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพรศิลป์  กาวิโล
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
272 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิตา  เรือนคำ
 
1. นางณิชาภา  บุญเรือง
 
273 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธัมมนาถ  วงค์ธิดาธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
274 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
275 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกานต์กมล  ไพรหิรัญ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
276 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  ริทะยะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
277 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคีตพัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
278 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ยังอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
279 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวภนิดา  ดวงแดง
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
280 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายลัทธพล  กุลเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
281 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เสนเกื้อ
 
1. นายสิทธิ์พันธ์   ก๋ากาศ
 
282 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายเสรี  มีสกุล
 
1. นายยุทธศาสตร์  อัมรินทร์
 
283 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายชานุพงษ์  ชาญเดช
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
284 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  โปธาซาง
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
285 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นายนิรันดร์  กันจินะ
 
1. นายกนกกร  หมื่นโฮ้ง
 
286 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงไอรีน  เทศเนาวนิตย์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
287 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวประภาวรินทร์  บุตตะพล
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
288 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นวลเศษ
2. นางสาวณิชนันทน์  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงทักษิณา  สายปัญญา
4. นายธนวัฒน์  มโนตา
5. นางสาวบุรัสกร  เทวดุลย์
6. เด็กหญิงรวิสรา  ปิมปา
7. นางสาววรรณพร  ยาละ
8. นางสาววันสิริ  สิทธิแก้ว
9. เด็กหญิงสุนิสา  หงษ์กัน
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
2. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
289 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายจักรวาล  ศรีราชา
2. เด็กหญิงจิดาภา  ล้อมวงษ์
3. นางสาวจีรวรรณ  จรัญพงษ์
4. นายชานุพงษ์  ชาญเดช
5. นางสาวณัฐฐา  ล้อมวงษ์
6. เด็กชายพงศธร  อารักคิด
7. เด็กหญิงพีรดา  ดวงคำแสง
8. นางสาวภนิดา  ดวงแดง
9. เด็กชายภานุพงษ์  เป็นใหญ่
10. นายวรพงษ์  แสนอุ่นเรือน
11. เด็กชายวรเมธ  นิลสวิท
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  โถยะโล
13. เด็กหญิงสุทิสา  พิทาคำ
14. เด็กชายอดิศักดิ์  วงศ์คำ
15. เด็กชายเอกราช  อวดดี
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
2. นางสาวจุฑามาศ  ท้าวมณี
3. นางสาวนิตยา  ระวิงทอง
 
290 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกฤตฤกษ์  ปิงวัง
2. นางสาวกาญจนา  ไชติคะ
3. นางสาวกานต์กมล  ไพรหิรัญ
4. นางสาวบุญสิตา  สุระพินทร์
5. นางสาวปิยะพิชญตร์  ประวิตรกูล
6. นายพงศ์รพี  วงศ์บพิธ
7. นายพชร  พัฒน์ทวีกิจ
8. นายพรศิลป์  กาวิโล
9. นางสาวพิมพ์พนิต  วิญญารัตน์
10. นางสาวภัณฑิรา  ปินตานา
11. นายภาสวิทย์  ศรีไพโรจน์
12. นางสาวรชนีกร  ชัยสมบัติ
13. นางสาวรนิษฐา  หงส์โรจนภาคย์
14. นายรวีวัชร์  เงียบประเสริฐ
15. นายวศิน  มังคราช
16. นายวัฒนพงศ์  นามวงศ์
17. นายวิศว์  ศิริคุณากร
18. เด็กหญิงศตพร  ศรอร่าม
19. นายสรนนท์  ชำนาญเวียง
20. นางสาวสุชัญญา  คำภีระ
21. เด็กหญิงไอรีน  เทศเนาวนิตย์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
291 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิไชยวงค์
2. นางสาวกาญจนา  ตั้งวราภรณ์
3. นางสาวจริญเรวัลย์  กาบเกษร์
4. นางสาวจริยา  ภูแสนทรัพย์
5. นายจักรพงษ์  หมื่อแล
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หง่วยแม
7. เด็กหญิงจินดารัตน์  เสือดี
8. นายจีรวิทย์  มหาชัย
9. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขื่อนเพชร
10. นายชัชชนม์  เครืออินตา
11. นายชาญวุธ  สมประสงค์
12. นายชีรวัตร  แซ่มั่ว
13. นายชูชาติ  แสงเมือง
14. เด็กชายฐิติวัฒน์  เชื้ออินต๊ะ
15. นายณัฐพงษ์  สิทธิแก้ว
16. นายณัฐภัทร  บุญทา
17. เด็กชายทักษิณ  ธรรมสอน
18. นายธีรภัทร  กิติวุฒินันท์
19. นายนรากร  จินดาธรรม
20. นางสาวนริศรา  ปัญโญ
21. เด็กหญิงนันฑิตา  หายหัตถี
22. เด็กหญิงปนัดดา  จำปาสาร
23. นายประพันธ์  ใจวังโลก
24. นางสาวปวีณา  ชัยเรือน
25. นายผดุงพล  อารีย์
26. นางสาวพรนภา  คำลือ
27. นางสาวพรวิภา  สุปัญโญ
28. นางสาวพัชริดา  ตาหล้า
29. นายพิทักษ์พงศ์  อารีย์
30. นายภาณุพงศ์  อภิชัย
31. เด็กชายภานุพงค์  เตจ๊ะสิงห์
32. นางสาวรวิวรรณ  คำเงิน
33. นายราชันต์  อุ่ยแมะ
34. นายวราวุธ  เขื่อนเพชร
35. นางสาวศุภิสรา  สุทธสม
36. เด็กหญิงสันทอง  กันทะ
37. นายอนุพงศ์  สมศรี
38. นายอภินันท์  ตันเงิน
39. เด็กหญิงอรทัย  ใหม่วงค์
40. เด็กชายอาทิตย์  คำวัง
 
1. นางคำมูล  มากสุข
2. นายณรงค์  ใจตุ้ย
3. นางณิชาภา  บุญเรือง
4. นายภทรดนัย  หวลศรี
5. นายสมควร  เชื้อสะอาด
6. นายสมชาย  ชัยมินทร์
7. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
8. นายสุรินทร์  กันคำ
 
292 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  ไชยถา
2. เด็กหญิงกานต์มณี  เสนา
3. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
4. เด็กหญิงชนิลตา  จัดแจง
5. เด็กหญิงชาริศรา  ธรรมสอน
6. เด็กหญิงชิดชนก  แวงมั่ง
7. เด็กชายณัชพล  เจริญสุข
8. เด็กหญิงณัฐสุดา  เจริญสุข
9. นายธีรวัฒน์  ใหม่เต็ม
10. นางสาวนรพรรณ  ศรีคุณ
11. เด็กชายบูรณพันธ์  บุญมา
12. นางสาวปิยะธิดา  สารสม
13. นางสาวพกษชาติ  สืบไทย
14. เด็กหญิงพัทธีรา  ญาณู
15. นายพิชยดนย์  คำแปง
16. นายภัทรดล  ทีนะกุล
17. เด็กชายภาคิน  คนดำ
18. นายมณฑล  มิตรเจริญ
19. นางสาวรัตติกาล  จิตภูมิ
20. นายวรพล  อินต๊ะยศ
21. เด็กหญิงวริญญา  เจริญพัฒนาสกุล
22. นายวัฒนา  ดู่อุด
23. เด็กหญิงวันวิสา  คำวัง
24. นางสาววาธินี  งามไข่น้ำ
25. นางสาววิจิตรา  บัวผัด
26. นายวุฒิศักดิ์  นันตา
27. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเวิญ
28. เด็กชายศุภวัฒน์  สุธรรมแปง
29. นายสินลาภ  ยอดแก้ว
30. นางสาวสุภาพิชญ์  มีอาหาร
31. เด็กหญิงอภัสรา  ทะวาภพ
32. เด็กหญิงอัญย่า   เนน่า มืลเลอร์
33. นางสาวเจนจิรา  คำแสนพันธ์
 
1. นายกอบกิจ  เมืองอินทร์
2. นายกิตติภพ  ใจกล้า
3. นายจำลอง  เมืองอินทร์
4. นายถนอมชาย  บุญนิล
5. นายมานพ  หาบุญภาส
6. นายศรัญญู  ปัญญา
7. นายสุริยา  เสนาดี
8. นายอานนท์  แสงเขียว
 
293 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกนกกานต์  ธรรมปัญญา
2. นางสาวกรองกาญจน์  วดิวงศ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพนิมิตร
4. นางสาวจิดาภา  เตจา
5. นางสาวจิรปรียา  พรมวัง
6. นายจิราวัฒน์  ทนานนท์
7. นายชวัลวิทย์  ใจมอย
8. เด็กชายณัฐกิตต์  วรรณวนา
9. เด็กชายณัฐภณ  เทพวงศ์
10. เด็กชายดนัย  สุวรรณ์
11. เด็กชายดนัย  สุวรรณ
12. นางสาวธนภรณ์  เลื่อมใส
13. นายธนัท  หล้าเปียง
14. นางสาวธิดากร  เพชรแพทยา
15. นางสาวธิดารัตน์  โสยาโน
16. เด็กชายธีรภัทร  มณีใส
17. เด็กชายบุญน้ำเงิน  มณีกุลจิตรประศาสน์
18. เด็กหญิงปรารถนา  กาวิละ
19. เด็กชายพันธ์ตกานต์  พลว้ง
20. เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  ของก้ำ
21. นายมาวิน  วงค์เดือน
22. นางสาวรจนา  ปินตา
23. นายรัฐเขตต์  แสนวิเศษ
24. นางสาวรัตติกาล  ดาปิน
25. เด็กหญิงริษฎา  กันทอน
26. นางสาววชิรญาณ์  บุญถึง
27. นางสาววราภรณ์  ปินตานา
28. นางสาววิลาพร  อินฝั้น
29. นายศราวุฒิ  คงปัน
30. นางสาวสิดาภรณ  ป้อสีลา
31. นางสาวสุภาวิณี  สีเขียว
32. เด็กหญิงอรธิดา  พรมแดง
33. เด็กชายเขมทัต  อันต๊ะ
34. นางสาวเนวลีล  เวียงนิล
35. นางสาวเบญจวรรรณ  ศีรสิงห์
36. นายเศรษฐศาสตร์  แสนวิเศษ
37. นางสาวเสาวณี  เต๋จ๊ะ
38. นายโชติการ  พวงทิพย์
39. นางสาวโยธิกา  ปวนทา
 
1. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
2. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
3. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
294 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  แก้วประยูร
2. นายกิตติ  จิวตระกูล
3. นางสาวขวัญจิต  นามปัน
4. เด็กชายคงคา  กรุณา
5. นางสาวจริยา  เมธีกิตติคุณ
6. เด็กหญิงจันนภา  ชุ่มมงคล
7. นางสาวจุฑามาศ  ริยะสาร
8. นายชยานันต์  ร้องหาญแก้ว
9. เด็กชายฐิติวุฒน์  ติ๊บดวง
10. เด็กชายทยากร  สุดตาชู
11. เด็กชายนครินทร์  ใหม่ธรรม
12. เด็กชายนางสาวอริสรา  สีธิวงค์
13. นางสาวบุญฑริกา  ก้างยาง
14. เด็กหญิงบูเชอ  หมื่อแล
15. เด็กชายปฐมพงค์  เวียงสมุทร
16. เด็กชายประดับพร  พรมเมือง
17. นายพรภวิษย์  พ้นภัย
18. นางสาวพัชราภรณ์  ธรรมวงค์
19. นางสาวฟ้า  ธรรมวงค์
20. นางสาวมยุรี  ศรีสมัย
21. นางสาวมาริษา  มาเยอะ
22. นางสาวยุวดี  เชอมือ
23. นายรัฐนันท์  สุวรรณชัย
24. นายวงศธร  เกื้อชยางกูร
25. นายศุอานันต์  ชัยชมภู
26. นางสาวสรณ์  คันธวงค์
27. นางสาวสิริกร  ยันตดิลก
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชีหมื่อ
29. นางสาวสุธิดา  ศรีบุญเรือง
30. เด็กหญิงหมีตี  อางี
31. เด็กชายอนันต์  สุ่มใจยา
32. เด็กหญิงอาเมียะ  อาซ้อง
33. นายอิสระพงศ์  ธิวงค์เวียง
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
2. นางสาวนิติกานต์  สิงธิสาร
 
295 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
296 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายปัญจพล  ธรรมสอน
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
 
297 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองปัญญา 1. เด็กชายอัมรินทร์  อินถอด
 
1. นายกันทิยะ  จันระวังยศ
 
298 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กชายศรายุทธ  สุยะตา
 
1. นางสาววารุณี  กุลชรัตน์
 
299 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สิทธิแก้ว
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
300 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายภัทรกร  ยศประเสริฐ
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
301 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกันต์ธีภพ  เมืองมา
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
302 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายวรวิช  ใจน้อย
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
303 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
304 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  วสันหิรัญกิจ
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
305 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยพร  โพธิเลิศ
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
306 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปณิฎา  ใจยี่
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
307 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  นันตา
 
1. นางเรณู  กันทา
 
308 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นายอิทธิชาย   ณ ลำปาง
 
309 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววรรณวิภา  พันวัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
310 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวประภาวรินทร์  บุตตะพล
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
311 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
312 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายทัศไนย์  อินใจ
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
313 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุตม์  สุวรรณวงค์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
314 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ดวงพันธ์
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
315 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายพีรพงค์  เข็มขาว
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
316 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายภัทรกร  ยศประเสริฐ
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
317 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายชัชวาลย์  สร้อยเทพ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
318 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ธรรมใจ
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
319 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
320 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  กาวิชัย
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
321 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   เรืองนาค
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
322 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  กันทะวงษ์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
323 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวประภาวรินทร์  บุตตะพล
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
324 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นายอิทธิชาย   ณ ลำปาง
 
325 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพัทธรียา  นามลังกา
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
326 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปิ่นทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
327 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายอริญชัย  มัฆวาฬ
 
1. นายโสภณ  สุตานันท์
 
328 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายปัญจพล  ธรรมสอน
 
1. นางวรรณะ  โรมรัน
 
329 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กชายศรายุทธ  สุยะตา
 
1. นางคนึงนิจ  สุรินทร์แก้ว
 
330 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายวชิราวุธ  บุญยัง
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
331 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายศิวนาจ  สายวัน
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
332 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายธีรภัทร  เจนใจ
 
1. นางสริญญา  ดวงเพชร
 
333 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายธีร์ธวัชย์  พิพัฒนวรคุณ
 
1. นางสาวนภัทร  สอนศรี
 
334 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายทินกร  แก้วน้อย
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
335 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเหมือนแพร  สุรารักษ์
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
336 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ชาง
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
337 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงรชยานันท์  จันโททัย
 
1. นายวราวุธ  ใสวรรณ์
 
338 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
339 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววรรณวิภา  พันวัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
340 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  ดอยวิไล
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
341 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวนิธิกานต์  ประทุมรุ่ง
 
1. นายถนอมชาย  บุญนิล
 
342 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวบุญพิทักษ์  กันใจ
 
1. นายชัชวาลย์  ชมฤทธิ์
 
343 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวคำ
 
1. นายชัชวาลย์  ชมฤทธิ์
 
344 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำภีระ
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
345 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  วรนานนท์
 
1. นายถนอมชาย  บุญนิล
 
346 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุตม์  สุวรรณวงค์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
347 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายชัชวาลย์  สร้อยเทพ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
348 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สิทธิแก้ว
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
349 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายคมสันต์  มุ้งส่าง
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
350 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  อินชุม
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
351 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
352 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงทิวาพร  ทนันชัย
 
1. นายธนันท์ชัย  จันทร์หล้า
 
353 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรนันท์  มาไว
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
354 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสโรชา  เสาแก้ว
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
355 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรรัตน์  ทานวน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
356 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปิ่นทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
357 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์เขียว
 
1. นายวราวุธ  ใสวรรณ์
 
358 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวนิธิกานต์  ประทุมรุ่ง
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
359 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายชนะภัย  อาจอ
2. เด็กชายชลชาติ  เยียวเมียกู่
3. เด็กชายชานนท์  อ่อนโยน
4. เด็กหญิงณิชา  หม่อแลกู่
5. เด็กชายธนพล  จี่เปียกู่
6. เด็กหญิงบูชู  หมื่อแล
7. เด็กชายปฐมพงค์  เวียงสมุทร
8. เด็กหญิงภัทรกร  มงคล
9. เด็กหญิงมาริสา  แสนศิริ
10. เด็กหญิงยอดหญิง  แก้วนวล
11. เด็กหญิงรจนา  จันทร์ทพันธ์
12. เด็กหญิงรติมา  แสนศิริ
13. เด็กหญิงวงศธร  เชื้อชยางกูร
14. เด็กหญิงวิชุดา  บาหลา
15. เด็กชายวิทวัส  แซ่ว่าง
16. เด็กหญิงวิพารัตน์  แซ่ฟุ้ง
17. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชำนิกำธร
18. เด็กหญิงศุกรดี  หม่อโป๊ะกู่
19. เด็กชายสงกรานต์  ธงไชยะ
20. เด็กชายสรพงษ์  หม่อโป๊ะกู่
21. เด็กหญิงสุรีพร  มอแลภู่
22. เด็กหญิงหมี่พิว  อายี
23. เด็กชายหมู่โท  แบเช่
24. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ฟุ้ง
25. เด็กชายอาตือ  เลอเลอกู่
26. เด็กชายอาหน่อ  เฌอหมื่อ
27. เด็กหญิงอาหมี่  หม่อแลกู่
28. นายอาหมื่อ  เชอหมื่อ
29. เด็กชายอาแย  อายี
30. เด็กชายเสกสรร  เมอเลอกู่
31. เด็กหญิงแมลี  มาเยอะ
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
2. นายประสิทธิ์  ตันเจริญ
 
360 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกตเวที    ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงกนกพร    วงษารัตน์
3. เด็กชายกรกรินทร์   แก้วยอด
4. เด็กชายกันต์นที   บัววัฒนา
5. เด็กหญิงชนากานต์   ใจมั่น
6. เด็กหญิงชนาภา   บั้งเงิน
7. เด็กหญิงชลมารค    ชุมสาย ณ อยุธยา
8. เด็กชายชัชพล    ลำดวน
9. เด็กหญิงชุติมณฑน์   สุภาวษิต
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   ซื่อประสิทธ์
11. เด็กชายณัฐรัตน์    มนัสวิมล
12. เด็กชายปณิธิ    เรืองศรีศุภพงศ์
13. เด็กชายปรีชา    สีดาหลง
14. เด็กหญิงปานรวี   อารีพูนสิริ
15. เด็กหญิงพรณัฐชา    เดชร่มโพธิ์ทอง
16. เด็กหญิงพรพิชา    เชื้อหาญ
17. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา    สินสุรินทร์
18. เด็กหญิงพิมพ์พิรักษ์   พชรเศรษฐิติ
19. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์    กิจรักษ์
20. เด็กหญิงพิมรดา   ปลายหาญ
21. เด็กชายพีรวิชญ์    พุทธวงค์
22. เด็กหญิงภัทรธิดา    รัตนกาญจนากุล
23. เด็กหญิงภูชนิกานต์    มีสัตย์
24. เด็กหญิงภูชนิกานต์   มีสัตย์
25. เด็กหญิงรักพนา   เจริญชันษา
26. เด็กหญิงลลิตา    สวนเครื่อง
27. เด็กหญิงวรพิชญา   คำมาปัน
28. เด็กหญิงวิสสุตา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
29. เด็กหญิงศรินทิพย์    ไชยะ
30. เด็กชายศิรวิชญ์    ชุมเมตตาพันธ์
31. เด็กชายสิทธินนท์    นาปรัง
32. เด็กหญิงสุภัสสรา    อุทธวัง
33. เด็กชายอภิชา    จิตรจง
34. เด็กหญิงอภิชา   ท้าวหมื่น
35. เด็กหญิงอัญชิสา   วรวัตร
36. เด็กชายอัฒชัย    ใจเผิน
37. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   นิยม
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
2. นายสัณห์  โกฎญา
3. นางสารภี   พรหมโวหาร
4. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
361 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  มรรคยาธร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพนิมิตร
3. เด็กชายณัฐกรณ์  กันทวี
4. เด็กชายณัฐกิตต์  วรรณวนา
5. เด็กชายณัฐชา  พูนทอนใจ
6. เด็กชายณัฐพล  อนุรุด
7. เด็กชายณัฐภณ  เทพวงศ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ข่ายสุวรรณ
9. เด็กชายดนัย  สุวรรณ
10. เด็กหญิงทานตะวัน  จงหาญ
11. เด็กหญิงธรรพ์ณพร  แสงเพชร
12. เด็กชายธีรภัทร  มณีใส
13. เด็กหญิงนภาพร  ศรีตาบุตร
14. เด็กชายนันทกร  ง้าวแหลม
15. เด็กชายบุญน้ำเงิน  มณีกุลจิตรประศาสน์
16. เด็กชายบุทธน  พวงยอด
17. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดมณี
18. เด็กหญิงปรารถนา  กาวิละ
19. เด็กชายปริญญา  จุ๋มป๋า
20. เด็กชายพันธ์ตกานต์  พลวัง
21. เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  ของก้ำ
22. เด็กชายพิมาย  เผือกโม้
23. เด็กชายยุทธนา  พวงยอด
24. เด็กหญิงริษฎา  กันทอน
25. เด็กหญิงลักษณะพร  กันทะวงค์
26. เด็กชายอดุลย์  คำน้อย
27. เด็กชายอภิชาติ  เชื้อเมืองพาน
28. เด็กหญิงอรธิดา  พรมแดง
29. เด็กหญิงเกษราภัณ์  ก้อนศิลา
30. เด็กชายเขมทัต  อินต๊ะ
31. เด็กหญิงเมธินี  ชัยมูล
32. เด็กชายเอกภัณฑ์  อ้ายเป็ง
 
1. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
2. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
3. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
362 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกันต์ธีภพ  เมืองมา
2. นางสาวขวัญฤทัย  ท้าวภูธร
3. นางสาวจริยา  คำติ๊บ
4. นายจักรกฤษณ์  คนทรงแสน
5. เด็กหญิงจันทร์หอม  กันทะวงค์
6. นางสาวจ๋ามนวล  ร่องตอง
7. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
8. เด็กชายฐิติวุฒิ  ใจมล
9. เด็กหญิงดาว  นามแก้ว
10. นางสาวทิพย์  ชัยคำ
11. นายธนพล  แสงสุรินทร์
12. เด็กหญิงนพรัตน์  แก้วคำ
13. นายนัญชญานนท์  สอนสุกอง
14. นางสาวนุช  แก้วนวล
15. นางสาวบังอร  นามดี
16. เด็กหญิงบัวหอม  คำนวล
17. เด็กหญิงปณิฏา  ใจยี่
18. นางสาวปุณฑริก  ทะสุใจ
19. เด็กชายพัชรพล  เดชะกาศ
20. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  อินต๊ะจัน
21. เด็กหญิงภิษุณี  รัตนสมบูรณ์
22. เด็กชายวัชรพล  ผดุงเกียรติสาร
23. นางสาววิลัย  จะหลุ
24. นายวิเชียร  ทะวงษ์ษา
25. นางสาวศกลวรรณ  โลจนะทิพย์สิริ
26. นางสาวศิรินทร์ทร  แสงปิง
27. เด็กชายศิวกร  เยาวบุตร
28. เด็กหญิงสินจัย  แซ่จัง
29. นางสาวสิรีธร  อุ่นนันต๊ะ
30. นางสาวสุนันทา  บุญนำ
31. นางสาวสุปรีดา  เมืองมา
32. เด็กหญิงสุภา  ปรางค์ทวี
33. นางสาวอรอนงค์  ทากาศ
34. นางสาวอัญธิวา  แสงแก้ว
35. นายอาปิง  แซ่ย่าง
36. เด็กหญิงเฉี่ยวยิง  แซ่โถง
37. นางสาวเพ็ญศรี  มูลอินทร์
38. นายเอกณรงค์  ธรรมตา
39. เด็กหญิงแก้ว  ชุ่มเย็น
40. นายไอศูรย์  ดวงเพชร
 
1. นายบัญชา  ใจจิตร
2. นายภักดี  ไชยวรรณ
3. นางสาวมนาภรณ์  อุ่นบ้าน
4. นายอดุลย์  สลักลาย
5. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
6. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
7. นายเจริญ  สุตาศิลป์
8. นางสาวโสภิณ  แซ่หวง
 
363 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนก    วัฒนะกนกเรขา
2. นางสาวกนกวรรณ   นิ่มอนุสสรณ์กุล
3. นายคณาธิป   ศรีรัตน์
4. นางสาวจริยา   ยุคลธง
5. นายจิตวัต   จิณะเสน
6. นางสาวจิรัชญา   แสงแก้ว
7. นายจิรายุส    กันคำ
8. นางสาวชญาณี    ลาดอุ่น
9. นางสาวฐิตารีย์   กันยะมี
10. นายณรงค์เดช   กาญจนไพโรจน์
11. นายณัฐนินท์   รุ่งเมธีวิวัฒน์
12. นางสาวณัฐริญา   จันทาพูน
13. นายดุษฎี   ลี้แสน
14. นายทักษ์   ฐิติรัตนสกุล
15. นางสาวทิพรดา   ปันมิตร
16. นายธนกร   อริเดช
17. นางสาวธนพร   สิทธิกรวนิช
18. นายธนัท    ประเวชจิตร
19. นายธีรพัฒน์    เสธา
20. นายปิยพล   ทิพสูตร
21. นายปิยวัช   คันทะพรม
22. นายพลภัทร   เลิศพลานันท์
23. นางสาวพัทธมน   ภัทรเสถียรชัย
24. นายพันธดนย์   พนมสารนรินทร์
25. นางสาวพิมพ์ชนก   พุฒิพิริยะ
26. นายภัคพล   เปรมสมาน
27. นางสาวภัณฑิรา    สุทา
28. นายวรชัย   นำไพศาล
29. นางสาววริญญา   วนาชยานนท์
30. นายศตวรรษ   จันทร์ภิรมย์
31. นางสาวศรัณยา   วงศ์แสง
32. นายศรัณย์   ใจจุมปา
33. นางสาวศุภาพิชญ์   ปิยะสันต์
34. นางสาวศุภิสรา   สะอาดเอี่ยม
35. นางสาวสุกัญฑิมา   มัธยมจันทร์
36. นางสาวเจนจิรา    สมประเสริฐ
37. นายเทพอวยชัย   ดวงอนันต์
38. นายเสฏฐวุฒิ    อิสคุณ
39. นางสาวโยษิตา   กันทะเตียน
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
2. นายสัณห์  โกฎญา
3. นางสารภี   พรหมโวหาร
4. นายสุรเชษฐ์   เมฆอากาศ
 
364 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธะ
2. นางสาวกรกนก  คำงาม
3. นางสาวกรรณิการ์  ไชยบุญเรือง
4. นางสาวกานต์สินี  ธรรมวงค์
5. นายกิตติชัย  จารีวุฒิชัย
6. นางสาวกุลณัฐ  ธรรมวงค์
7. นายจักรี  กาคำ
8. นายจามร  เชียงแรง
9. นางสาวจารุวรรณ  กันทวี
10. นางสาวจิราพร  กันทวี
11. นางสาวชฎาพร  กันทวี
12. นางสาวชลธิชา  บุญกว้าง
13. นางสาวณัฐกานต์  ยอดจันทร์
14. นางสาวทิฐินันท์  บุญทวีวัฒน์
15. นายธนิษฐ์  เขียวนิล
16. นางสาวธมลวรรณ  กันทวี
17. นางสาวธัญญาทิพย์  จันทร์ฝั้น
18. นางสาวปาริวรรณ  ใจไชย
19. นางสาวปิยะพร  หลวงชี
20. นายพัทธพล  รักษาศีล
21. นายพิทยากร  ยองขอด
22. นายภราดร  จิราภัทร์
23. นางสาวรุจิดา  ชุ่มใจ
24. นางสาวรุจิรดา  อะโนราช
25. นางสาววรชา  อุตมา
26. นางสาวศศิธร  ฉิมงาม
27. นางสาวศิริรัญญา  ปงเมฆ
28. นางสาวสุดาพร  แอ่นปัญญา
29. นางสาวสุดารัตน์  ทาลมดี
30. นางสาวสุธิดา  ไชยรินทร์
31. นางสาวสไรรา  เอื้อพีระพัฒนา
32. นายอดิศักดิ์  ธรรมวงค์
33. นางสาวอุษณีย์  ประเสริฐ
34. นางสาวเบญจวรรณ  กันทวี
35. นายไกรวิชญ์  ปิจมิตร
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์ษาคำ
2. นายสามารถ  คัญทัพ
3. นายสิทธิชัย  ธรรมสิทธิ์
 
365 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  อภิวงศ์
2. นายกฤตธนวัฒน์  ธิมา
3. นางสาวกฤติยาภรณ์  ตาเรือน
4. นายกัมปนาท  กะวะนิช
5. นางสาวกาญจนาพร  มัฆวาล
6. นางสาวกานต์พิชชา  เกษมสุข
7. นางสาวจารุวรรณ  มั่นเหมาะ
8. นางสาวจินตพร  กันจินา
9. นายจิราวัฒน์  ทนานนท์
10. นายชนาธิป  สันธิ
11. นายชวัลวิทย์  ใจมอย
12. นายณัฐพงศ์  ดุลยะโสภาพรรณ
13. นายณัฐวุฒิ  ธรรมใจ
14. นางสาวทิพย์รัตน์  เพ็ชรกุล
15. นางสาวธนภรณ์  เลื่อมใส
16. นางสาวธิดารัตน์  โสยาโน
17. นางสาวนลัทพร  คำพล
18. นางสาวนันทวัน  ตาคำ
19. นางสาวปราริณี  พินิจชัยณรงค์
20. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีมาปัน
21. สามเณรพรรัตน์  ทานวน
22. นางสาวพัทณมน  สิทธิ
23. นางสาวพิมพ์ภัส  ฟูแก้ว
24. นายภานุวัฒน์  ศรีทะนันชัย
25. นางสาวรัชนีกร  สังสุข
26. เด็กชายรัฐเขตต์  เผ่าต๊ะใจ
27. นางสาวรัตติกาล  ดาปิน
28. นางสาวรัตวัน  เสมอภาพ
29. นางสาววชิรญาณ์  บุญถึง
30. นายวทัญญ  สิงห์แก้ว
31. นายวรวัฒน์  จันตา
32. นายวรวิช  ใจน้อย
33. นายศราวุฒิ  คงปัน
34. นายศิวกร  วงษา
35. นางสาวสิดาพร  ป้อสีลา
36. นางสาวสุพัตรา  เสาร์แก้ว
37. นางสาวสโรชา  ราชดมน์
38. นางสาวเกสรา  อินลม
39. นายเจตดิลก  สุธะ
40. นายโชติการ  พวงทิพย์
 
1. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
2. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
3. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
4. นายสายันต์  กันทะเดช
5. นายสุเทพ  มโนสมุทร
6. นางสาวเบญจพร  จันทวิกสิทธิ์
 
366 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายขจรพันธ์  ไกรสีห์
2. เด็กหญิงฉันชนก  นวนงาม
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  หมอกเหมย
4. เด็กชายณัฐกร  ปันเชื้อ
5. เด็กชายภีรพงษ์  วงศ์วุฒิ
6. เด็กหญิงมนธิรา  พินโสภา
7. เด็กหญิงสิตานันท์  รัตนะ
8. เด็กชายสุวิทย์  สมจิตร
9. เด็กชายเจิมศักดิ์  รักษาสัตย์
10. เด็กหญิงเสาวณีย์  สุดตา
 
1. นายณัฎฐพล  ศรีวิลัย
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นายสุรชัย  คำสุ
 
367 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กมล  กันธิมา
2. เด็กหญิงกันต์กมล  ใจจาย
3. เด็กชายคุณากรณ์   ตันสุนำ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  มิ่งอุดมโชค
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  กามอ้อย
6. นางสาวพนิดา  นาเมืองรักษ์
7. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศิริวงษ์
8. เด็กชายสัตตยา  ตันสุนำ
9. เด็กชายสุรพงศ์  วงษ์ดี
10. เด็กชายอนันตชัย  เจริญสุข
 
1. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
2. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
3. นางสาวศานันทินี  วงษา
 
368 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติการณ์  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ทาถุการ
3. เด็กชายชนากิตย์  จันทาพูน
4. เด็กชายตุลพัฒน์  ผลพัฒน์
5. เด็กชายธนาวุธ  ธรรมวงค์
6. เด็กหญิงธารพระพร  ศิริกัน
7. เด็กหญิงปาริชาต  ปงก๋องแก้ว
8. นางสาวสิริกร  ยันตดิลก
9. เด็กชายสุริยะ  ภิระบรรณ์
 
1. นางสาวนิติกานต์  สิงธิสาร
2. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
 
369 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายกิตติธัช  เชยบาน
2. เด็กชายชนานนท์  แสนวิชัย
3. เด็กชายชัชชัย  ศรีวิชัย
4. เด็กชายดุลยธิษณ์  พิทยาปัญจรัตน์
5. เด็กหญิงธนัญญา  วงค์เวียน
6. เด็กหญิงปวริศา  ใสสม
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดาวนภาสิริ
8. เด็กหญิงศศิชา  สองแสน
9. เด็กชายสิปปวิชญ์  รัตนวงษา
10. เด็กหญิงอริสรา  ทานากะ
 
1. นายกิตติพงศ์  สุวรรณการ
2. นายมงคล  ครุฑนาค
3. นางสาวเจ็มจิรา  พรมยศ
 
370 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาวกันตยา  ใจทิศ
2. นายจาตุรงค์  เมืองมูล
3. นางสาวจิราพรรณ  ช่วยบ้าน
4. นางสาวณัฐฐินันท์  พัฒนา
5. นางสาวธัญสุดา  วิลัย
6. นางสาวปรียานันท์  จะทะนันท์
7. นายวชิราวุธ  อุทธิยา
8. นายวโสจน์  สืบสมบัติ
9. นายสุเมธ  เหล็กแก้ว
10. นายอภิวัฒน์  ขัดคำ
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
2. นายเติมศักดิ์  มียศ
 
371 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจิราวกุล  อุ่นโทกาศ
2. นายจุณเวช  วงศ์ชัย
3. นางสาวทัดษะอร  กองคำ
4. นายธนพล  วัฒนานันต์วานิชย์
5. นางสาวบุญธิยา  ยาป้อม
6. นายปรัชญา  ณพิกุล
7. นายปราชญา  ไชยชนะ
8. นายพสิษฐ์  ชยาตุลชาต
9. นางสาวพิชามญชุ์  ภู่อร่าม
10. นางสาวสุชาดา  กาญจนพันธุ์
 
1. นางสาวรุจิรา   บุญหล้า
2. นางเรณู  ธรรมวงศ์
 
372 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายจิรเชษฐ์  อุยี่
2. นางสาวชมภูนุช  ดวงจิตร
3. นายทรงฤทธิ์  กุณโน
4. นายธีรภัทร  ทาอุปรงค์
5. นายบริวัตร  บุญตัน
6. นางสาววธิดา  สุภาศิริ
7. นางสาวศรัญญา  เหม็งทะเหล็ก
8. นางสาวสุธาสินี  คำภีละ
9. นายสุเทพ  ใจบุญเรือง
10. นางสาวอัญชลีกร  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
2. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
3. นางสาวศานันทินี  วงษา
 
373 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์
2. นางสาวขวัญจิต  นามปัน
3. นางสาวจริญญา  จุ้ยสาย
4. นางสาวจุฑามาศ  ริยะสาร
5. นางสาวณัฐฐิพร  ไชยสาร
6. นายณัฐพล  ผิวพันธ์
7. นายพิพัฒน์  สุพรรณเมือง
8. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
9. นายสงกรานต์  สุพรรณ์
10. นายเกริกพล  ขัตตะ
 
1. นางสาวนิติกานต์  สิงธิสาร
2. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
 
374 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญธิดา  ลังกา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรหมชัย
3. เด็กหญิงนิรุชา  เจริญภักดี
4. เด็กหญิงปรียา  ชินเวโรจน์
5. เด็กหญิงภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
6. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเหลือ
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
375 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรินทร์  แสงมนท์
2. เด็กหญิงพรจิตรา  ไร่รุ่ง
3. เด็กหญิงพรลภัส  ยืนยงเสน
4. เด็กหญิงสมิตานัน  แพงพฤกษ์ภูมิ
5. เด็กหญิงสุทธิรา  มาสม
6. เด็กหญิงสุริวิภา  สุปันทั่ง
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
376 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รวมจิตร
2. นางสาวกัลปังหา  มังคราช
3. นายก้องนภา  ใจกล้า
4. นายขวัญหทัย  ปัญจขันธ์
5. นายปารวี  ป้อมปราณี
6. นางสาวปีย์รติ  กายสิทธิ์
 
1. นางสาวรุจิรา   บุญหล้า
2. นางเรณู  ธรรมวงศ์
 
377 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ณกาวงค์
2. นายชลธี  จี้อาทิตย์
3. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
4. นางสาวติ๊บ  บุญศรี
5. นางสาวผัด  ดวงแก้ว
6. นางสาวพิมประภา  แซ่โง้ว
7. นางสาววิลัย  จะหลุ
8. นายอัยการ  จันต๊ะคาด
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
3. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
378 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยศิริ
2. เด็กหญิงทิพากร  พ่อคนตรง
3. เด็กหญิงธิติมา  แสงคำ
4. เด็กหญิงนิศากร  พ่อคนตรง
5. เด็กหญิงปิ่นทอง  น้อยหมอ
6. เด็กหญิงพิชญารัตน์  วงษ์นาม
7. เด็กหญิงอรพรรณ  กันทะ
8. เด็กหญิงเมทินี  เล็กพวงทอง
9. เด็กหญิงไพลิน  วงค์มูล
 
1. นางวิภาณี  เรืองฉิม
 
379 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพรจิตรา  ไร่รุ่ง
3. เด็กหญิงพรลภัส  ยืนยงเสน
4. เด็กหญิงสุทธิรา  มาสม
5. เด็กหญิงสุริวิภา  สุปันทั่ง
6. เด็กหญิงสุวนัน  มาเยอะ
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
380 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันชนก  นวนราม
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  หมอกเหมย
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปันเชื้อ
4. เด็กหญิงมนธิรา  พิณโสดา
5. เด็กหญิงสิตานันท์  รัตนะ
6. เด็กหญิงเสวณีย์  สุดตา
 
1. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
2. นายนเรศ  เผ่าโพธิ์
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นายสุรชัย  คำสุ
 
381 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชโลธร  ปินตา
2. เด็กหญิงทิวาพร  ยะกลิ้ง
3. เด็กหญิงธัญทิพย์  กันธิยะ
4. เด็กหญิงพิมพิศา  ทาปง
5. เด็กหญิงมนยเรศ  คำอ้าย
6. เด็กหญิงมินตรา  วงศ์วรรณ์
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  อิ่นคำ
8. เด็กหญิงสิริปิติ  ไชยสาร
 
1. นางจันทร์เจ้า  ดีสม
2. นางสาวดวงมานี  บุญวัน
3. นางสาวดุษฎี  ธรรมศิริ
4. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
382 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ลี
2. นางสาวพัดดาว  นายคำ
3. นางสาวมณีฉาย  แจ้วิสอน
4. เด็กหญิงอภิชญา  กันทะวัง
5. นางสาวเมวียา  ปันเขื่อนขัด
6. นางสาวแพรวพรรณ  ไชยติ๊บ
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
383 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกลัยรัตน์  เตจ๊ะน้อย
2. นางสาวกัลยรัตน์  จ๋อมแก้ว
3. นางสาวฐิติรัตน์  กันจินะ
4. นางสาวปนัดดา  ประทีปสุวรรณ
5. นางสาวเจนจิรา  ทำบุญ
 
1. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
2. นายศาทิตย์  ประเสริฐ
3. นายสายันต์  กันทะเดช
4. นางสาวเบญจพร  จันทวิกสิทธิ์
 
384 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ปันเชื้อ
2. นางสาวณัฐวรรณ  ทาคำมา
3. นางสาวภัณฑิรา  แซ่อุย
4. นางสาวภัทรวดี  เสนคำ
5. นางสาวรตินัฎธ์  อุปริสาร
6. นางสาววราภรณ์  ใจวงศ์
7. นางสาวอัญชิสา  วรรณสอน
8. นางสาวเจนจิรา  จอมศิล
 
1. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นายวัชรินทร์  พิมศรี
4. นายสุรชัย  คำสุ
 
385 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รวมจิตร
2. นางสาวกัลปังหา  มังคราช
3. นางสาวขวัญหทัย  ปัญจขันธ์
4. นางสาวจามจุรี  พิสัยเลิศ
5. นางสาวจิรัชยา  แก้วมณี
6. นางสาวปีย์รติ  กายสิทธิ์
7. นางสาวรุ้งตะวัน  ใจกล้า
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญหล้า
2. นางเรณู  ธรรมวงศ์
 
386 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.42 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงกตัญชลี  นันตัง
2. เด็กหญิงกัญชพร  กาวีรัตน์
3. เด็กหญิงดรัลรัตน์  อุตมา
4. เด็กหญิงทิพรัตย์  อวนศรี
5. เด็กหญิงธัญญานุช  แก้วดี
6. เด็กหญิงธัญพิมล  อภัยพนันท์
7. เด็กหญิงนปภัช  ละม้าย
8. เด็กหญิงพรไพลิน  ทาแกง
9. เด็กหญิงพิมพ์นาลักษณ์  จินพรม
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตาแสงร้อย
11. เด็กหญิงสิริวิมล  จอมแก้ว
12. เด็กหญิงเอราวัณ  เตโช
 
1. นางกานต์ชนิต  เกษมสุข
2. นางสาวฐิติวรดา  มหาลือ
3. นางสมหมาย  ประสูตร์แสงจันทร์
4. นางหทัยรัตน์  ระวีศรี
5. นางอัญชลี  ทวีศักดิ์
 
387 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงธัญธิดา  ลังกา
3. เด็กหญิงนาตยา  จองคำ
4. เด็กหญิงภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ศรีปุริ
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเลิศ
7. เด็กหญิงศิรินารถ  แก้วรากมุข
8. เด็กหญิงสุมินตรา  คำชุ่ม
9. เด็กหญิงสุรัญญา  ตั้งวานิชวรกุล
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
388 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายขจรพันธ์  ไกรสีห์
2. เด็กหญิงฉันชนก  นวลงาม
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  หมอกเหมย
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปันเชื้อ
5. เด็กชายณัฐกร  ปันเชื้อ
6. เด็กชายธนัตม์  ชุมภูพเยาว์
7. เด็กชายธีระวัฒน์  ฟองดา
8. เด็กชายนพณัฐ  พันธ์วงศ์
9. เด็กชายภีรพงษ์  วงศ์วุฒิ
10. เด็กหญิงมนธิรา  พิณโสดา
11. เด็กชายศุภกิตถ์  คิดรักเมือง
12. เด็กหญิงสิตานันท์  รัตนะ
13. เด็กหญิงอนัญญา  ใจชื่น
14. เด็กชายเจมศักดิ์  รักษาสัตย์
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
16. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุดตา
 
1. นางขวัญจิต  ไฝขัน
2. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นายวัชรินทร์  พิมศรี
5. นายสุรชัย  คำสุ
 
389 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 69.71 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกัลย์สุดา  บุญมี
2. นายทนง  อ่วมหมี
3. นางสาวนิภัทรา  วงค์ทอง
4. นางสาวพรพิมล  ปิจวงค์
5. นางสาวรัตติการ์  จันทร์ทอง
6. นายวรุณ  เตบุญมี
7. นายวานิช  ชูศรี
8. นางสาวสมฤดี  นามแก้ว
9. นายสมเพชร  ชัยวงค์
10. นายสิทธิ์พงศ์  วงค์ขุนสาย
11. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโสภา
12. นางสาวสุทธิดา  อนุรักษตันติกุล
13. นางสาวสุภาพร  จอมปวง
 
1. นางสาวชนกพร  สุชาติ
2. นายตรรกพงศ์  ธรรมรังสี
3. นายเจริญ  สุุตาศิลป์
 
390 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รวมจิตร
2. นางสาวกัลปังหา  มังคราช
3. นางสาวขวัญหทัย  ปัญจขันธ์
4. นางสาวจิรางกุล  อุ่นโทกาศ
5. นางสาวชนม์นิภา  ไชยเมือง
6. นางสาวชนากานต์  ไคร้ศรี
7. นางสาวนภิสา  แพ่งประสิทธิ์
8. นางสาวประภัสสร  นำเกียรติสกุล
9. นางสาวปัญญาพร  อินยม
10. นางสาวปัณฑารีย์  สิงห์ไพร
11. นางสาวปีย์รติ  กายสิทธิ์
12. นางสาวพไพวิศว์  ลาภใหญ่
13. นางสาวยศวดี  แสงมณี
14. นางสาวรุ้งตะวัน  ใจกล้า
15. นางสาวสุชาดา  กาญจนพันธ์
16. นางสาวอภิชยากรณ์  ลู่ทอง
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญหล้า
2. นางเรณู  ธรรมวงศ์
 
391 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชฌา  ขันอุระ
2. นางสาวฐานิต  โพธิปันรังษี
3. นางสาวณัฐธิดา  ลือสนั่น
4. นางสาวธีรนาฏ  รัสดาดาน
5. นางสาวผกาวดี  อุ่นเรือน
6. นางสาวรัญชนา  สินธุพันธ์
 
1. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
392 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ปันเชื้อ
2. นายกฤษฎา  ภูมิเลิศ
3. นายกฤษณพงศ์  ไชยถา
4. นายจักรินทร์  คำราช
5. นางสาวณัฐวรรณ  ทาคำมา
6. นายนนทวัช  วงสืบ
7. นางสาวภัณฑิรา  แซ่อุย
8. นางสาวภัทรวดี  เสนคำ
9. นางสาวรตินัฎธ์  อุปริสาร
10. นางสาววราภรณ์  ใจวงศ์
11. นายวริทธิ์นันท์  บรรณโก
12. นายศตวรรษ  รักดิน
13. นายศักยวิทย์  ไชยวงศ์
14. นายศุภกิต  จันทร์ยอด
15. นางสาวเจนจิรา  จอมศิล
16. นายเจษฎา  ใจเถิง
 
1. นางขวัญจิต  ไฝขัน
2. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นายวัชรินทร์  พิมศรี
5. นายสุรชัย  คำสุ
 
393 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายทรงศักดิ์  ศิลปชัย
2. นางสาวธมลวรรณ  อุปสาร
3. นายรัตติชัย  การินธิ
4. นายวีรวัฒน์  ตะติ
5. นายไชยากร  ระจันทร์
 
1. นางณัฐกานต์  ทาเอ้ย
2. นายอุเทน  บุญตัน
 
394 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายกามัน  ดาเด๊ะ
2. นางสาวกุลธิดา  จะทอ
3. นายทรงชัย  จารุพิชญาวงค์
4. นายธนนันท์  แซ่จาง
5. นางสาวรุ้งจันทร์  ตามัน
 
1. นายเจริญ  เขวาลำธาร
2. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
395 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นายชิตณรงค์  จันทร์ตา
2. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณ์
3. นายปัญจพล  ธรรมสอน
4. นายสมชาย  สุเพชร
5. นายสุรเชษฐ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางณศพร  สมมั่น
2. นายธนุมัฎ  ชลอยเมฆ์
 
396 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวจิรัสยา  มาลัยยะ
3. เด็กชายธนาวุธ  เกตุชีพ
4. นางสาวนธีร์  นาใจ
5. นายไชยรินทร์  มั่นเหมาะ
 
1. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
2. นายศรัญญู  สุจา
 
397 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายอรรถพล  ลือชา
2. นายอัคลับคาน  ไทยอนันต์
 
1. นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส
2. นางอตินุช  เวียงคำ
 
398 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายวุฒิชัย  เชื้อประสาท
2. นายสราวุฒิ  พลอย
 
1. นางสาวณัฐธิดา  แข่งขัน
2. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง
 
399 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฐิติยา  นันทะไชย
2. นายเธียร  เทพชัย
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงชัญญา  วงศ์ราษฎร์
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ดอนชัย
3. เด็กหญิงปรียานุช  อธิกคีรีพงศ์
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายหล่อพะ  เหม่อแลกู่
2. เด็กชายอาสาม  โวยกุ่ง
3. เด็กชายอาโหละ  โวยกุ่ง
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงประกายดาว  เกษารัตน์
2. เด็กชายพัชรพล  กันทา
3. เด็กชายสมชาย  ทานุชิต
 
1. นายทนงศักดิ์  โลหะภากร
2. นางสาวปาลิดา  โลหะภากร
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แรงโน
2. เด็กชายวันเฉลิม  ธิชาญ
3. เด็กชายสุวัฎชัย  ปงเมฆ
 
1. นางสาวญาณิศา  โพธิรินทร์
2. นางธัญพร  สิทธิยศ
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐกุล   โกมินทร์
2. นายดนัยลักษณ์  ไชยประเสริฐ
3. นายเพชรมณี  กันแก้ว
 
1. นายนิคม  กาวิละ
2. นายสวัสดิ์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายทศพล  กันทรมณฑล
2. นางสาวพนิดา  แซ่หวาง
3. นายสุรศักดิ์  แซ่เฉิน
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  ท้าวบุญชู
2. นายสุรสิทธิ์  พละสุ
3. นายอนุยุต  อ้ายดวง
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิศักดิ์  มงคลสิน
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายณรงค์วิชญ์  คำรังษี
2. นายวัชรพงษ์  นันตาชัยวุฒิ
3. นางสาวศรันยา  ขจรบุญ
 
1. นางวาสนา  สีหาเวช
2. นางอภิวรีย์  อัครโภคะภาคย์
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายชำนาญ  เมอแลกู่
2. เด็กชายธงชัย  หม่อปอกู่
3. เด็กชายอาเพียว  เชอมือ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชนกนันท์  แก้วบุญเรือง
2. นายชิตดนัย  ไชยมงคล
3. นายณัฐพงศ์  เวียงคำ
 
1. นางสาวยุพาวดี  สุขทรรศนีย์
2. นางอารี  อัศวโกวิทพงค์
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมาศ  บุญเป็ง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงธนัญญา  ใหวเขียว
 
1. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
2. นายสุขสวัสดิ์  สุภามณี
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกร  ยศอินต๊ะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยชาญ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อริยะพันธ์
 
1. นางสาวญาณิศา  โพธิรินทร์
2. นางธัญพร  สิทธิยศ
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายจำลอง  มอโป๊ะ
2. นายสมชาย  พิมลสกุลรักษา
3. นายสุทัน  หมื่อแลกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวดาราวดี  ธิปละ
2. นายนวพล  มูลประถม
3. นายศุภวัฒน์   ศรภูมิ
 
1. นางสาวกล่อมจิตร์  วงค์สารภี
2. นายมารุต  ศาสตร์ขำ
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  เจริญทรัพย์
2. นางสาวพจนา  ภู่เจริญ
3. นายพุทธมณ  เก่งกล้า
 
1. นางลำดวน  มะโนชัย
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  ดวงใส
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วนิล
3. นางสาวพิกุล  ศรีจุมปา
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นามแสง
2. เด็กหญิงจณิสตา  คำยัน
3. เด็กหญิงญาสินี  ตรีรัตน์
4. เด็กหญิงธาริณี  ศรียงค์
5. นางสาวพรพิตา  สรรเพชร
6. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  โนราช
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่อแล
2. เด็กหญิงบูโด  แลเบียงกู่
3. เด็กหญิงสอดา  รจนาพิกุล
4. เด็กหญิงสุธิดา  เบียงกูกู่
5. เด็กหญิงสุมาลี   ยี่บรา
6. เด็กหญิงเบญจพร  แลเฉอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขันเปี้ย
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จิตการณ์
3. เด็กหญิงจิตตมาส  อุ่นคำ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วตุ้ย
6. เด็กหญิงสุรีวัลย์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวภัทร์ธิชวี  ปินใจ
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ยามี
2. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีคำสุข
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีสองสม
4. เด็กหญิงหัสยา  ไชยวรรณ์
5. เด็กชายอนุพงศ์  คำปันติ๊บ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยามี
 
1. นางอริสรา  วงศ์ไชย
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  กรุณาก๊อ
2. นางสาวกัณฐิกา  กันศรีเวียง
3. นางสาวมณีรัตน์  เทพวัง
4. นางสาววิรัญญา  หล่ายนาสาร
5. นางสาวศิรารัตน์  เมืองแก่น
6. นางสาวสุพรรษา  แสนยศ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
2. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
3. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวดารินทร์  แซ่จัง
2. นางสาวนัฐริกา  จอมภา
3. นางสาวสุภัสสร  แซ่ลิ่ว
4. นางสาวสุภาพรรณ์  แซ่ลิ่ว
5. นางสาวเมทินี  คำแก้ว
6. นางสาวแต๋ม  ทองอิน
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธัญญาณิช  วงค์ตัน
2. นายภูวนารถ  กรสวรรค์
3. นางสาวรัชนีกร  คำดา
4. นางสาวรัตนาพร  ปิจวงค์
5. นางสาวลักษิกา  สีใจสา
6. นางสาววฬาพร  สิงห์คะ
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวนุชนาท  อายี้
2. นางสาวมาลินี  กวยยือ
3. นางสาวสายฝน  มอโป๊ะ
4. นางสาวสุภาพร  แสงลี่
5. นางสาวหมี่แอ  หมื่อโป๊ะ
6. นางสาวอาปา  เปียงแลกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปูนันท์
2. เด็กหญิงชมชนก  รีอินทร์
3. เด็กหญิงอรุณี  คำลือ
 
1. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
2. นายสุรชัย  วตะผาบ
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญา  สุทธะ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ดวงอินต๊ะ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  สิงห์ตื้อ
 
1. นายกนกทองศิลป์  จันทร์ฝั้น
2. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  รัฐอนันต์พินิจ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชลัมพุช
3. เด็กหญิงโชติกา  หอมนาน
 
1. นางจำรัส   นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  สิทธิมาท
2. เด็กหญิงพิม  คำประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วเมืองกล
 
1. นางวลัยพรรณ  ยะคำป้อ
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกัลย์สุดา  อินต๊ะวงค์
2. นางสาวธีราภรณ์  งานดี
3. นางสาวลักษณา  อูปมูล
 
1. นางวงเดือน  นันทาทอง
2. นางอทิตยา  จันดา
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวบูนูม  และเชอ
2. นางสาวสิริวรรณ  พิบูลนิติธรรม
3. นางสาวอาเยอะ  เมอโป
 
1. นางกมลวรรณ  เนาว์ชมภู
2. นางณัฐกฤตา  แสงวิลัย
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  ดวงมา
2. นางสาวดวงนภา  พรมเวช
3. นายธนกฤต  คิดมาช่วย
 
1. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
2. นายสังคม  ณ น่าน
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  ภิระบรรณ์
2. นายธวัชชัย  ดวงแก้ว
3. นางสาวปอแก้ว  จรัสดำรงวัฒน์
 
1. นางจำรัส   นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายชาญวิทย์  วรปัญญาสกุลชัย
2. เด็กชายดุลยวิชญ์  ปานกลาง
3. เด็กชายพีรวิชญ์  กาน้อย
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายโชคเกื้อ  อินทร์จันทร์
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวชนาการต์  ทาแกง
2. นายนพดล  วงศ์ปวน
3. เด็กหญิงเปมิกา  โกแสนอ
 
1. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปัญโยสุข
2. เด็กหญิงปณิดา  อริยคำ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  นุโพ
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
2. นางศิริจันทร์  สุทำทาน
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ์  ฟูแก้ว
2. เด็กชายธนโชติ  เอื้อกิจ
3. เด็กชายสหกรณ์  ทาริยะ
 
1. นางนิภาพร  ไชยมงคล
2. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  จินดาธรรม
2. นางสาวปาริชาติ  ร้องขันแก้ว
3. นางสาวอนุตตรีย์  สุตะวงค์
 
1. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  ยาวุฒิ
2. นางสาวอภิชญา  ปากหวาน
3. นางสาวเศรษฐินี  เตียมดี
 
1. นายวรรณศักดิ ์  ราชสมศรี
2. นายวรวิทย์  คำหลวง
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายคุณากร  ทองคำ
2. นายจิรายุ  เวทไทยสงค์
3. นายทินภัทร  แมลงภู่
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายโชคเกื้อ  อินทร์จันทร์
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวศลิษา  จันตะยอด
2. นางสาวสุภาวิณี  พูลเกษม
3. นางสาวเบญจพร  ยองเพรช
 
1. นายกนกทองศิลป์  จันทร์ฝั้น
2. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญสิริ  สิงห์อ้าย
2. เด็กชายธเนศพล  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  ทิศพรม
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปริฉัตร  มาคุณ
2. เด็กหญิงสุริตา  สุยะมงคล
3. เด็กชายอภิวิชญ์  วิชาเร็ว
 
1. นางสาวพนัชธนัญ  วิไล
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจมอย
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงชารียา  แสงโรจน์
2. เด็กหญิงพิมพิลัย  คำจ้อย
3. เด็กหญิงหรรถพร  ทะริยะ
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงค์ษา
2. เด็กหญิงพรรณิภา  นาลี
3. เด็กหญิงสุภาพร  อารมณ์ดี
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวนาง  แซ่เตา
2. นางสาวสุนีย์  แซ่หอ
3. นางสาวสุภาวรรณ  โพดี
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวฉัตรนภา  มโนวงค์
2. นางสาวชุติมา  เขื่อนเพชร
3. นางสาวสุจิตตรา  เครือเทพ
 
1. นางวิไล  ชัชวรัตน์
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  กอนแก้ว
2. นางสาวนิจฉรา  ชัยชนะ
3. นางสาวพรรณนารา  อุดอ้าย
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ทัปภา  กาวี
2. นางสาวธนัญชญา  แก้ววัน
3. นางสาวนงลักษณ์  ยองเพชร
 
1. นางธัญญเรศ  ก้อนแก้ว
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเญอะ
2. เด็กชายวรวิทย์  แซ่เฉิน
3. เด็กหญิงแสงดาว  แซ่เตา
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ขวัญคำ
2. เด็กหญิงณัฐชรินทร์  สิงห์สุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  วงค์ฝั้น
 
1. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
2. นางอารี  อัศวโกวิทพงค์
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐติการ  วิรัตน์เกษม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สีคำ
3. เด็กหญิงอรนลิน  ดวงหาญ
 
1. นางอภิวรีย์  อัครโภคะภาคย์
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มูลกำเลิศ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประกอบทรัพย์
3. เด็กหญิงวรพิชชา  ศรีมาปัน
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวสุกุณา  พรทิพย์
2. นางสาวสุวรรณี  หว่าหลิ่ง
3. นางสาวอรณีย์  มณฑากร
 
1. นางสาววรินทร  งามเมือง
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวกานดา  สาคุณ
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ยะขัติ
3. นางสาวศิริพรรณ  กาวิละ
 
1. นางสมบูรณ์  ธรรมวงษ์
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่หลุง
2. นางสาวอรทัย  แซ่ตุ้ง
3. นางสาวอาหลิน  แซ่หลี่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ธรรมสอน
2. นางสาวชิดกมล  ธิวงค์
3. นางสาวพร้อมทรัพย์  สุพรรณ์
 
1. นางวิไล  ชัชวรัตน์
2. นางอารี  อัศวโกวิทพงค์
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายภานุกร  สิทธยะ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ผาผัง
3. เด็กหญิงหัทยา  พนมแม่
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ดอนลาว
2. เด็กหญิงธิฆัมพร  รอดอินทร์
3. เด็กหญิงพิยะดา  โชติพินทุ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  วุ่ยยือ
2. นางสาวสุภารัตน์  แลเชอกู่
3. เด็กหญิงอายา  เพียเมียกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารณี  มูลศรี
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ลือไชย
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ตาสาย
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ไชวุฒิ
2. นายคิมหันต์  ศรีจันทร์
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุขคำฟอง
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชาญณรงค์  ฐานัน
2. นางสาวณัฐมล  ชัยชนะ
3. นางสาวศุภิสรา  วิสูตรสกุล
 
1. นางวิไล  ชัชวรัตน์
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวจุฑารัตน์  กมลอุดมสม
2. นางสาวศิริพร  จี่เบีย
3. นางสาวสุดารัตน์  กอบธัญญาหาร
 
1. นางกมลวรรณ  เนาว์ชมภู
2. นางณัฐกฤตา  แสงวิลัย
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนิภาภรณ์  ปินตานาง
2. นางสาวสุพิญญา  กันทากาศ
3. นางสาวสุภัสสรา  จี้ใจ
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ไชยล้อม
2. เด็กหญิงวิชยา  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงวิรงรอง  สมบรูณ์
 
1. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
2. นางอารี  อัศวโกวิทพงศ์
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  มาเยอะ
2. เด็กชายสมชาย  มูเซอ
3. เด็กหญิงอาเซียน  แซ่หยาง
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสกร  ปุณริบูรณ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  กันจินะ
3. เด็กหญิงสุทัตตา  คำแจ้
 
1. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
2. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยนันท์  พระแป่
2. เด็กหญิงวิชาดา  ผาบพิชวงค์
3. เด็กหญิงวิภาดา  คำปิน
 
1. นางแสงเทียน  โกศัย
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวจรินทร์ภรร์  ปุ๊ดราช
2. นางสาวสุพนิดา  เตจ้ะวงค์
3. นายอัครพล  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุวรรณี  หมื่นตื้อ
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยอดใส
2. นายสรณ์สิริ  ทองประไพ
3. นางสาวสุพรรณี  ชุ่มผวน
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  แสงล้ำเลิศ
2. นายปฏิพล  ไชยปาละ
3. นางสาวพิมพิมล  มูลแดง
 
1. นางพรสุดา  แก้วหล้า
2. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวนัฐธิดา  บุญยัง
2. นางสาวสุปรียา  คำดา
3. นายเกรียงไกร   ก้อใจ
 
1. นางจิราภรณ์  ม่วงทอง
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.83 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินตั๋น
2. เด็กชายธนดล  ทวีสุข
 
1. นางสาวปาณิสรา  ลาพิง
2. นายศิวพงษ์  ศรีจันทร์
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.83 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐริชฌามน์  ฉิมสงค์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เล้าอรุณ
 
1. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  ฟองน้ำ
2. นายพุฒิพงศ์  ปาเรือน
 
1. นายพายุ   ศรีวงค์
2. นายสุเมธ   ชาญวัฒนา
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชริญญา  อุปรัตน์
2. เด็กหญิงนัฎจิรา  มานะ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางสุพัตรา  ถมยา
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ขัดพูน
2. เด็กชายอมรเทพ  โสภา
 
1. นายเกรียงไกร  อภิธนัง
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ต๊ะสีใจ
2. เด็กหญิงรุจรวี  ริปะพันธ์
 
1. นายครรชิต  ครุบา
2. นายศุภโชค  แสงทอง
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ขันใจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประพันธ์กุล
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายสรุจ  ดีสูงเนิน
2. เด็กชายสหวิชชา  ขันด้วง
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นายพงษ์พิสิทธิ์  ติ๊บมา
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายวีรายุทธ  พันธุลี
2. นายเอกราช  ดาษสูงเนิน
 
1. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ์
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธาวิน  คันทะวงค์
2. นายพงศกร  กองปุ๊ด
 
1. นายครรชิต  ครูบา
2. นายศุภโชค  แสงทอง
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายประกาศิต  ฉัตรหิรัญพงศ์
2. นายเกริกเกียรติ  มีทุน
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายวันเฉลิม  วรรณรักษ์
2. นางสาวสุวิชญา  นันทไชย
 
1. นายพงษ์พิสิทธิ์  ติ๊บมา
2. นางสาวรัตนาพร  ใจออน
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  เมตตาราษฎร์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เซงก๋า
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
2. นายศิวกร  กานันตา
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพชรพิชญ์  จันทรา
2. เด็กหญิงสโรชา  ยะแสง
 
1. นางบงกช  บุญเลิศ
2. นางสุพัตรา  ถมยา
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายชินดนัย  ธรรมขันธา
2. เด็กชายนิตินัย  ใจโลกา
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นายโยธิน  ศิริเอ้ย
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธนวุฒิ   เสดศรี
2. นายอดิศักดิ์  วงเขตต์
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
2. นายศิวกร  กานันตา
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายศศิพงษ์  กันทะเนตร
2. นายสยามรัฐ  อิ่นแก้ว
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายวรวิทย์  วิชา
2. นายสุวรรณชาติ  เมาลี
 
1. นางบงกช  บุญเลิศ
2. นางสุพัตรา  ถมยา
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายปรัชญา  ก๋าคำปัน
2. นายวิศวกริช  ปินตาธรรม
 
1. นายไพรพิพัฒน์  เขียวสิงห์
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายนนธวัช  จักขุเรือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คำนวล
 
1. นางกาญจนา  สวยสม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายปรีชา  จักรสมศักดิ์
2. เด็กชายศุภชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธนกร  ยอดคำ
2. เด็กหญิงพัชรพร  โพธิสุข
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ใจมะโน
2. เด็กชายสุรยุทธิ  อุดทา
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราพร  มั่นเหมาะ
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ผาคำ
 
1. นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ
2. นางพัชรกันย์   กุลประภัสสร์
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตาลสุข
2. เด็กหญิงโชษิตา  โยธาพยัพ
 
1. นายวงศกร  คำตั๋น
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายชัชวาล  พุธซื่อ
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  ต๋ามัน
 
1. นายณัฐกานต์  ณ พิกุล
2. นายทนงศักดิ์  สุทะกุล
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  โกติแพง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาดา
 
1. นางกนกวรรณ  สันธิ
2. นางสกุณี  นิยม
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  บุสดี
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  ทรงสิทธิเจริญ
 
1. นายวงศกร  คำตั๋น
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงธีริศรา  ธิศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม  ชินะกุล
2. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพิรชัช  คชนิล
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บริสุทธ
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายธีรเดช   แซ่จ๋าว
2. เด็กชายศิวัช  นาใจ
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ปาโท้
2. นางสาวสุพัตรา  ยานารส
 
1. นางสกุณี  นิยม
2. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  ต้าวมูล
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  แสงคำ
 
1. นายวงศกร  คำตั๋น
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ใชยวงค์
2. นายสานิตย์  สมสิงห์ใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม  ชินะกุล
2. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายคุณานนท์  จันทร์บำรุง
2. นายภานุเดช  คำปวน
 
1. นางสาวจินตนา  รัตนชัย
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ลือศักดิ์
2. นายสุทธิพงศ์  นวลมะ
 
1. นางสาวปาณิสรา  ลาพิง
2. นายศิวพงษ์  ศรีจันทร์
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายครรชิต  สิทธิมาท
2. นายทัศไนย  ปิงเมือง
 
1. นางกรภัทร์  สมบัติโพธิกุล
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ต๊ะต้องใจ
2. นายณัฐพล  ดีบัง
 
1. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
2. นางสกุณี  นิยม
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวจิตริน  ปินชัย
2. นายชินวัตร  รุ่งตระกูลชัย
 
1. นางสาวจินตนา  รัตนชัย
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายสมรักษ์   แก้วมาระวัง
2. นายไชยวัฒน์   รวดเร็ว
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
2. นายสาธิต  ธรรมขันทา
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายสมเกียรติ  ใจอินทร์
2. นายไกรวิชญ์  มณีวงค์
 
1. นางสาวชฎาพร  ขนทอง
2. นายพงศธร  สายใจ
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชญานนท์  อาจคำ
2. นางสาววรินทร  พรอภิโชติ
 
1. นางสาวดรุณี  วิเชียรสรรค์
2. นางสุนีย์  ยามี
 
514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายธนวัฒน์  คำอุปละ
2. นายนพรัตน์  พรมมินทร์
 
1. นายมนต์ชัย  สีปิน
2. นางสาวอัญชลี  ทะวงศ์อารี
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำโมนะ
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยศักดิ์
3. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีวิชัย
 
1. นายเกรียงไกร  อภิธนัง
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงค์  นนแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กชายเจษฎากร  การะเกตุ
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
2. นายศิวกร  กานันตา
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม    
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยพร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชัยลังกา
 
1. นางบงกช  บุญเลิศ
2. นางสาวรัตนาพร  ใจออน
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวนุชนารถ  บุญเรือง
2. นายสุปรีชา  เลขนอก
3. นางสาวสุริตา  จันแปงเงิน
 
1. นายอนุชิต  โปราหา
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์   ใจพรม
2. นางสาวมนัญชยา   เมืองมูล
3. นายอภิสิทธิ์  ขอบขันคำ
 
1. นางสาวกลอยใจ   สุทธิทรัพย์
2. นายสาธิต  ธรรมขันทา
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพรทิวา  ลือชัย
2. นางสาววัชรินพร  กันทะขู้
3. นางสาวสุภาวรรณ  ใจดี
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นายโยธิน  ศิริเอ้ย
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  ยืนยง
2. นางสาวปัณฑิตา  เชื้อเมืองพาน
3. นางสาวศธานาถ  จุฬะรุ่งเรือง
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายทวี  คำวัง
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  สมพันธ์
2. นายศรราม  นามแก้ว
 
1. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวมนัญชยา   เมืองมูล
2. นายอภิสิทธิ์  ขอบขันคำ
 
1. นางสาวกลอยใจ   สุทธิทรัพย์
2. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
 
525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายปกรณ์  กองอินทร์
2. นางสาวสุชานาฎ  บุญแสนไชย
 
1. นายกอบกิจ  เมืองอินทร์
2. นายศรัญญู  ปัญญา
 
526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกิตติกา  วงศ์สุภา
2. นางสาวปริชญา  สุทธะ
 
1. นายณัฐชนน  ศรีเมือง
2. นางมนัสชนก  ตามวงค์
 
527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กชายวัชรินทร์  แซ่ลี
2. เด็กชายสมชาย  ลาภสกุลดี
3. เด็กชายสุทิน  จักรคำ
 
1. นายกันต์ยศ  เจริญพร
2. นายสุรศักดิ์  คุ้มถนอม
 
528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายชญาน์ณัฐ  อมรบุตร
2. เด็กชายณัฐกฤต  กันทะนิตย์
3. เด็กชายธีรนัย  วงค์ตะวัน
 
1. นายวีระยุทธ  คีลาวงค์
 
529 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายจีรกิตต์  จั่นเพชร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ยี่สุ่ย
3. เด็กชายนฤชิต  ปิจนัน
 
1. นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว
2. นางสาวภัณฑิรา  ปิจดี
 
530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  แปงยาแก้ว
2. เด็กชายรณกฤต  ศรีนวลวงค์
3. เด็กชายเอกภัณฑ์  อ้ายเป็ง
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
531 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายชินกฤต  ใจดี
2. นายณัฐพล  เตชะวงค์
3. นายพงศกร  บุญภู่
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายบุญรอด  พนาสวรรค์
2. นายวิชัย  มาเยอะ
3. นายไมตรี  ศิริสุขสกุล
 
1. นายกันต์ยศ  เจริญพร
2. นายสุรศักดิ์  คุ้มถนอม
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐชนน  เวียงห้า
2. นายณัฐวัฒน์  อยู่อ่อน
3. นายรรีวัชร์  เงียบประเสริฐ
 
1. นายจิตรกร  ปันทราช
2. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
 
534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  ร้องบุญลือ
2. เด็กชายภูวนัตถ์  สุชะตา
3. เด็กชายอนุรักษ์  จันติยะ
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
 
535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิศรุณ
2. เด็กชายนฤดม  พุทธมี
3. เด็กชายวรวิช  ชัยดี
 
1. นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว
2. นางสาวภัณฑิรา  ปิจดี
 
536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคมกริช  ขันคำ
2. เด็กชายยศกร  เลิศรัตนคาม
3. เด็กชายเพชรสุริยา  แซ่ลี
 
1. นายพงษ์พิสิทธิ์  ติ๊บมา
2. นางสุพัตรา  ถมยา
 
537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นายกณิศ  พรหมวิเศษ
2. นายณัฐนันท์  มูลอุดม
3. นายธนาธร  โสภสุนทร
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
2. นายปริญญา  อินทยศ
 
538 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายคุณากร  ขัติยะ
2. นายวุฒิชัย  อินต๊ะวงค์
3. นายสพล  จุ่มใจ
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
 
539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นายดุลยฤทธิ์  ราชคม
2. นายธวัชชัย  ฟ้าคำตัน
3. นางสาวปภาวดี  พงศ์กาญจนาโรจน์
4. นางสาวอภิญญา  ติ๊บสุภา
 
1. นายสงกรานต์  ใจหาญ
2. นายหาญ  เสนนะ
 
540 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงนาตาชา  อุปรา
 
1. นางพิรุัณรัตน์  นันตา
 
541 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจันติ๊บ  แสงคำ
 
1. นางกรณิศ  โฆษพงศ์
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสีนีนาถ  ธนูใจ
 
1. Mr.Umenjoh  Njienyu Fon
 
543 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  เงินทองแดง
 
1. นางสาวจิรายุ  สุริยะ
 
544 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวอังคณา  อูปเหลือง
 
1. นางพรรณี  แสงเพชร
 
545 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวรุ้งจันทร์  ตามัน
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
546 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทรชาติ
 
1. นายชรินทร์  มณีมูล
 
547 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายประชา  ลีวงค์กระจ่าง
 
1. นางกุหลาบ  ปัญญาผ่องใส
 
548 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญพงษ์  เลาพงษ์สิต
 
1. นางเพ็ญพิชญ์  จันทร์ศุภเสน
 
549 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงแคทรีน่า  จุ๊บ
 
1. นางณัฐหทัย  นิธิทัตดลรัศมี
 
550 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายชวัลพัชร  มาลานวพันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  แซ่ซิ้น
 
551 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฝน  หลวงมณี
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเผือก
 
552 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายกิตติ  แซ่เหย่า
 
1. นางสาวภาวินี  ทิพวรรณ์
 
553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวเอมิลี่  ออสตริน
 
1. นางสาวกฤติยา  สุภาวรรณ์
 
554 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจาฏุพัจน์  ใจจิตร
 
1. นางจริยา  วัตถพานิชย์
 
555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวารุณี  ไพบูลย์นำทรัพย์
 
1. นางสาวสุธามาศ  อินทร์จำนงค์
 
556 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิริวงษ์
 
1. นางสาวอัญชิสา  ยานะธรรม
 
557 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โนราช
 
1. นางสาวศศินิภา  มาฟู
 
558 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปาณิสา  เพ็ชรหล้า
 
1. นางพิสมัย  แววจิตต์
 
559 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเผือก
 
560 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวพาเมล่า  อวัลโลน
 
1. นางนิลนภา  จังหาร
 
561 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวมนัญชยา  สุระแหง
 
1. นางพรรณา  หนูจันทร์
 
562 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวปูโป่  วุยยือ
 
1. นางสาวธฤษิดา  เครือน้อย
 
563 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายดุลวินิจ  ยอดปัญญา
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
564 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วะเชร์
 
1. นางสนธยา  พิมพ์เงิน
 
565 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวประวีรา  ไชยชมภู
 
566 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายอรุณฤทธิ์  พิมพ์จันทร์
 
1. นายณัฐกร  ทูลศิริ
 
567 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวเพ็ญนภา   มุ่งจันทร์
 
1. นางสาวพรนัชชา   มาตา
 
568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  ต๊ะวงศ์ชัย
 
1. นางสุชัญญา  เปมกิตติ
 
569 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์บ่อแก้ว
 
1. นางสาวประวีรา  ไชยชมภู
 
570 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  วงค์แก้ว
2. เด็กหญิงพนิดา  หมูปิน
3. เด็กหญิงพลอยปภัสร์  อุ่นเรือน
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ร้องหาญแก้ว
5. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กมลปราณี
 
1. นางณัฐมล  เชยบาน
 
571 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายจ๊าด  โอเวียต
2. เด็กหญิงปวีณวิชน์  จิตต์ปรีชาญ
3. เด็กชายรัชภูมิ  สุขเกษมหทัย
4. เด็กหญิงวริศรา  ประเสริฐศิลป์
5. เด็กชายอธิคม  เอี้ยวเจริญลาภ
 
1. นายชัยฤกษ์  ไชยศิลป์
2. นางรติกร  ตุ่นหนิ้ว
 
572 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงธีริศรา  ธิศรี
3. เด็กหญิงบัวแก้ว  ไตรมิตร
4. เด็กชายวายุ   จักนิล
5. เด็กหญิงอรณภา  เชียงแขก
 
1. นางสาวกานตนา  เจ้าเล่ห์ดี
2. นางธิดาสวรรค์  แก่นแก้ว
 
573 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  เมืองวงศ์
2. เด็กหญิงกิรฐิกา  อินเต็ม
3. เด็กชายธนพัฒน์  พรมไชย
4. เด็กหญิงปานชีวา  ปารมี
5. เด็กหญิงอริสรา  นะวะยศ
 
1. MissDecerel   R. Pilarca
2. นางพัชรินทร์  แก้วมาลา
 
574 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวจื้อ  แซ่ซ่ง
2. นายทีรภัทร  แซ่ย่าง
3. นางสาวปุณยนุช  แซ่ลี
4. นางสาววิภาพร  แซ่เล้า
5. นายศักดิทัช  ยั่งเจริญกิจ
 
1. นายปรีชา  คำแสน
2. นางราตรี  มาบุตร
 
575 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายชณกันต์  อุทัยพิบูลย์
2. นางสาวชนิสรา  มาบุตร
3. นางสาวณัฐชลิตา  พูนสุขวัฒนา
4. นางสาวพิชญ์สินี  นิยมสมิต
5. นางสาวศุภิสรา  จันทนะเปลิน
 
1. นางนัฏฐ์ทนันน์  ไชยการ
2. นางปทุมพร  กิติศรี
 
576 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  จะทอ
2. นางสาวณัฐิดา  ประหยัดยอด
3. นายธนนันท์  แซ่จาง
4. นางสาวธนาพร  บุญธนโชติชัย
5. นางสาวนภา  สาราภู
 
1. นางสาวสุรีย์พร  กันทากาศ
 
577 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธีรยุทธ  หน่อคำหล้า
2. นายภานุวัมน์  จันใจ
3. นางสาวมานิษา  จันทร์สุข
4. นางสาวสิริรัตน์  โอตโม๊ะ
5. นายอนุชา  แสนสิ่ง
 
1. นางสาวกัณชลิฎา  จันทีนอก
2. นางณัชปภา  รู้น้อม
 
578 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายเตชากร  ซือหมื่อ
 
1. นางอังสนา  ฉายดิลก
 
579 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกฤษฎา  โชเชกู่
 
1. นางพรรณราย  จันทยศ
 
580 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติภัทร  แซ่หลี
 
1. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
581 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ผาบรรพตกุล
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
582 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตต์อารีย์  ภักดีไพศาล
 
1. นางสาวนภาพร  รอบสถิตคีรี
 
583 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภา  พลธนะวสิทธิ์
 
1. นางนามิ  ภูรีสวัสดิ์
 
584 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวมาลินี  เลาย้าง
 
1. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
585 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวเล่าทอ  แซ่หย่าง
 
1. นายศรรวริศ  ทิพยโพธิ์ทอง
 
586 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวเกษราภรณ์  สิงห์แก้ว
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
 
587 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธเนศ   เพียรศาลพิพัฒน์
 
1. Mr.Yun Sheng   Zhan
 
588 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายปรมัตถ์  นพวงศ์
 
1. นายชินชัย   แซ่มัว
 
589 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เลี้ยว
 
1. นางสาวบุษบา   กาติ๊บ
 
590 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.16 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวอรยา  มาเยอะ
 
1. นางสาวบุษบา  กาติ๊บ
 
591 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปองมณี  พุ่มอยู่
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
 
592 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.05 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาววิภาวี  อธิวันดี
 
1. นางสาวพัชชาภรณ์  สุวรรณอาสน์
 
593 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  แสนบุญรัตน์
2. เด็กหญิงธัณยพร  บัวคำ
 
1. นางกรณิศ  โฆษพงศ์
2. นางสาวพิชญ์ธิดา  แซ่ซั้ง
 
594 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  เขียวระวงค์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใจผ่อง
 
1. นางลำคอง  เหลี่ยมวัฒนา
 
595 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายธีรดนย์  กุ่มงาม
2. เด็กหญิงสุพัสสา  ชื่นใจ
 
1. นางปทุมวรรณ์  อะทะวงศ์ษา
2. นางพรนิภา  แก้วศรี
 
596 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จะนีปุเซ่
2. เด็กหญิงทิพรดา  แซ่ลี
 
1. นายกฤษฎาวฺุฒิ  สะสมทรัพย์
 
597 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายสมชาติ  บุญศรี
2. นายสุธิวัส  คำนวล
 
1. นางจารุนันท์  ใจจิตร
2. นางสาวอินทุ์สุดา  สอ้าง
 
598 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายอนณ  ยงเมธาวุฒิ
2. นายอนาวิล  อโนมะศิริ
 
1. นางปทุมวรรณ์  อะทะวงศ์ษา
2. นางพรนิภา  แก้วศรี
 
599 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนัทรินทร์ภรณ์  ผาดำ
2. นางสาวรัชนีกร  สังสุข
 
1. Mr.James Gary   Holmberg
2. นางสาวพรสวรรค์  มะโนเรือง
 
600 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  สิทธิกรรณ์
2. นายสุธิศาสตร์  เชื้อสาวะถี
 
1. นางสาวนภัทร  สอนศรี
2. นางสาวนภัทร  สอนศรี
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โจรสา
2. เด็กชายจงเจต  ยอดคำ
3. นายต่อ  ทองคำ
4. นายวิชัย  คำมา
5. นายวุฒิกร  นามชัย
6. นายสุขุม  พรมลือ
7. นายสุพัฒน์  หน่อคำ
8. นายแสงแก้ว  นามยี่
 
1. นายยรรยง  มูลงาม
2. นายสงคราม  วงศ์ใหญ่
3. นายไกรวุฒิ  สุทธกุล
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บุดดี
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสม
3. เด็กชายปรเมฆ  มนทา
4. เด็กชายพงศกร  แสนเมือง
5. เด็กชายศราวุธ  ไชยยงยศ
6. เด็กชายศิวกร  แซ่หว้า
7. เด็กชายศุภชัย  โพธิ
8. เด็กชายเสรี  มีสกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  คำคง
2. นายสมพร  มะเกิ๋น
3. นายอนุชา  ปินตา
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายคมสันต์  ยางนอก
2. นายนฤพล  วงค์เขื่อน
3. นายพรหมพิริยะ  วงศ์ขัด
4. นายศรนรินทร์  อินชุม
5. นายสุกฤษฎิ์  โนคำ
6. นายอมรสิน  เพียงไธสง
7. นายอัษฎา  ทองจอก
8. นายเฉลิมศักดิ์  มงคลศิลา
 
1. นายวุฒิพันธ์  อิ่นคำ
2. นายสยาม  จันต๊ะวงค์
 
604 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ย่างวินิจฉัย
2. เด็กชายพลกฤต  เชิงคล่อง
3. นายมงคล  แชกอง
4. เด็กชายรวิชญ์  แซ่พ้าน
5. นายวิชัย  แซ่ลี่
6. เด็กชายอรรถพล  อางี
7. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ปันจะนะ
8. นายอาโก่  แคเซอ
 
1. นายนราธิป  น้อยเพชร
2. นายประจักษ์  ทาก๋อง
3. นางสาวยาใจ  แกล้วกล้า
 
605 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายชุติพนธ์  รักพ่อ
2. นายณัฐพงษ์  รวมจิตร
3. นางสาวศิรินภา  บุดดี
4. นายสุทิวัส  ของดีงาม
5. นางสาวสุวิษา  อินเทพ
6. นายโรจนัสถ์  อินเทพ
 
1. นายสมพร  มะเกิ๋น
2. นายอุดม  ผลดี
3. นายเจษฎา  คำเป๊ก
 
606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวพัชรีภรณ์  แปงสาย
2. นางสาวรัตติยา  ก๋าวี
3. นางสาววนัญญา  วงค์ต่อม
4. นายวิชัย  ใจคำ
5. นายศักดิ์ทวีคูณ  แสนใจ
6. นายสุรสิทธิ์  ทาสม
 
1. นางสาวยุวนุช  ปักษิณ
 
607 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายปกรณ์  มาเยอะ
2. นายยุทธภูมิ  แซ่เฮ้อ
3. นายรุส  แซ่ย่าง
4. นายสมศักดิ์  ทำทองดี
5. นายอ๊อด  ยังกัง
6. นายแว่น  วงค์ใหญ่
 
1. นายบุญเพิ่ม  สุริยมณฑล
2. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
3. นายสิทธิศักดิ์  อินเพลา
 
608 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวพรรณรายณ์  ชัยวงค์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สมมณา
3. นางสาวศิริพร  อาทร
4. นางสาวสิรีธร  ยาวิราช
5. นายอภิสิทธิ์  ขอบขันคำ
6. นายอลงกต  หล้ากาวิน
7. นางสาวเบญจมาศ  ชัยมณี
 
1. นางนันทภรณ์  เปลา
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
3. นางไพจิตรา  ชัยมงคล
 
609 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  สุริยะเดช
2. นางสาวณิชา  ชัยศิลปิน
3. นายพรศิลป์  กาวิโล
4. นายภาสวิทย์  ศรีไพโรจน์
5. นางสาวภูพิงค์  ปรัชญา
6. นางสาวศศิธร  แสนภูธร
7. นายศุภกฤต  สวยงาม
8. นางสาวศุภามาศ  บุญนิล
9. นายสุภกิณห์  รูปใหญ่
10. นางสาวอรพรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายนพดล  ทองกร
2. นางวันพร  อะทะไชย
3. นางเยาวเรศ  งานดี
 
610 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจีรวรรณ  ใจหล้า
2. นางสาวปาริฉัตร  แก้วศักดิ์
3. นางสาวศรีทอง  คำเมือง
4. นางสาวสายฝน  กันทะวงศ์
5. นายสุธิวัส  คำนวล
6. นางสาวสุวิมล  วงค์ใหญ่
7. นายอัครชัย  โยจุมปู
8. นายเอกณรงค์  ธรรมตา
9. นายโสภณวิชญ์  บุญวิเทียน
 
1. นายบุญรัตน์  พิมขาลี
2. นางรัตนา  มากสุข
3. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
 
611 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สมฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  ก้อนจา
3. นางสาวธัญทิวา  กันใจ
4. นางสาวปวีนุช  เชื้อเมืองพาน
5. นางสาวรัชนีกร  ช่วยบ้าน
6. นางสาวรัตติกาล  อินธิมา
7. นางสาววรารัตน์  วะไลใจ
8. นายวุฒิชัย  กันใจ
9. นางสาวศิริลักษณ์  ขันเงิน
10. นางสาวสุพินดากร  ใจชุ่ม
 
1. นายประสิทธิ์  จินะสาม
2. นายภูริสนันท์  แก้วประภา
 
612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรเฉลิม  เจริญชัย
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ปาราเมศธนกร
3. เด็กชายภคพล  ตั้งบุญธินา
4. เด็กชายสุรชัช  จันทะเวียง
5. เด็กหญิงเอื้องการย์  อังประชา
 
1. นางสาวนฐมน  ศังขานนท์
2. นางสาวอนามิกา  บุญมา
 
613 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายครรชิตพล  สีมาตย์
2. เด็กชายธนกฤต  ไวดี
3. เด็กหญิงสิรภัทร  แสนปลูก
4. นางสาวสุภาวดี  ยาวิเลิง
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  วงศ์ชัย
 
1. นายตรีภพ  สนิ
2. นางสาวทัศพร  แกล้วกล้า
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มิตตา
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขสมัย
3. เด็กหญิงดลนภา  วังหมื่น
4. เด็กหญิงวาทพร  ผาสม
5. เด็กหญิงสุวรรณี  สร้อยจิต
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
2. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวติชิลา  อินต๊ะสงค์
2. นายปกป้อง  เหลี่ยมวัฒนา
3. นายรัชนนท์  สอนแก้ว
4. นางสาวสุดารัตน์  จันระวังยศ
5. นายเรืองเกียรติ  นุธรรม
 
1. นายตรีภพ  สนิ
2. นางสาวทัศพร  แกล้วกล้า
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  ดวงลูกแก้ว
2. นางสาวปรารถนา  ขันแก้ว
3. นางสาวสรณ์  คันธะวงศ์
4. นางสาวสุธาทิพย์  อินต๊ะวิชัย
5. นางสาวอริสรา  สีธิวงค์
 
1. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายกฤตยชญ์  เมืองมา
2. นายกฤษณะ  ใหม่วงค์
3. นายกิติพงษ์  วงค์สาม
4. นายธนภัทร  มาปัญญา
5. นายธนาวุฒิ  กันติ๊บ
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
2. นายแสวง  ผกาผล
 
618 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  สุภาวงค์
2. นายพฤกษ์  ภู่เพชร
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงค์ใย
4. นางสาววิไลพร  อุตรศักดิ์
 
1. นางวิภา  อุทยานุกูล
2. นางเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
619 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลชนก  ดำรงวัฒนากูล
2. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญทอง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สมนา
 
1. นางสาววิลาสินี  เทพวงศ์
2. นางเบญจพร  พิชัยยา
 
620 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนลรัตน์  จินะศรี
2. นางสาวศิริยาภรณ์  จัดแจง
3. นางสาวสาธิตา  พรมมา
 
1. นางพิสมัย  วิศิษย์ลานนท์
2. นางโสภา  นุชท่าโพธิ์
 
621 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทาพูน
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คุณะดอย
3. เด็กหญิงปานวาด  ดอนสิงห์
 
1. นางสาวธัชกร  จับใจนาย
2. นางแสงหล้า  ใสสะอาด
 
622 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัญญา   ซื่อสัตย์
2. เด็กชายภานุพล  นนท์แก้ว
3. เด็กหญิงวริศรา  กรสวรรค์
 
1. นางสาวปราณี  สุภาพ
2. นางอมรา  กลิ่นหอม
 
623 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวมนต์ศิริ  พรมเส็น
2. นางสาวมนนรี  นันต๊ะ
3. นางสาวสัณหจุฑา  พลอยบุตร
 
1. นางปนัดดา  ภู่จันตระกูล
2. นางอรุณี   ผ่องใส
 
624 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวขนิษฐา  ชูตรี
2. นางสาวชารีฟะฮ์  แซ่หม่า
3. นางสาวเบศก์นรี  แสนเฉลียว
 
1. นางพรรธน์ชญมน  ยี่โถ
2. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายณัฐชัย  ทาวารี
2. นางสาวดวงใจ  กอนแก้ว
3. นางสาวศิริรัตน์  เกี๋ยงมะนา
 
1. นายศุภวัจน์  พรมตัน
 
626 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชนานันท์  ไกลถิ่น
2. นางสาวธิดารัตน์  ชมภูชัย
3. นางสาวพัณณิตา  ยองเพชร
 
1. นางสาวลำดวน  ศรีษะธร
2. นางสุกัญญา  บุตรพรหม
 
627 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่เหยิน
2. เด็กหญิงบุณยานุช  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไชยวรรณ์
 
1. นางพรรธน์ชญมน  ยี่โถ
2. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
 
628 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงนันทวัน  ตาธิกา
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  เหล็กทราย
3. นางสาวสิริกมล  กัญญาวุฒิ
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
 
629 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  เนียมผล
2. เด็กชายณัฐภัทร  จักขุเรือง
3. เด็กชายพิษณุ  นันต๊ะสี
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
 
630 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  อินนิมิตร
2. เด็กหญิงนิรัชพร  กงจักร์
3. เด็กหญิงรักษ์ลานนา  ปวงคำ
 
1. นางสาววิลาสินี  เทพวงศ์
2. นางเบญจพร  พิชัยยา
 
631 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวดวงหทัย  จักขุ
2. นางสาวปรารถนา  โคนัก
3. นางสาวศิรประภา  สังข์ธรรม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ธรรมสอน
2. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจั้ง  นามแสง
2. นางสาววิพรรณพร  รับพรพระ
3. นายสรวิชญ์  ลวนคำ
 
1. นางสาวธัชกร  จับใจนาย
 
633 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายคุณัญยุท  ปัญญาหลง
2. นายนฤเบตร   แสนสิริ
3. นายศุภชัย   ภิลุมวงค์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์
2. นางสาวปราณี  สุภาพ
 
634 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐชนน  ราชคม
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  หนุนนำสิริสวัสดิ์
3. นางสาววรนารี  เถินบุรินทร์
 
1. นางสาววิลาสินี  เทพวงศ์
2. นางเบญจพร  พิชัยยา
 
635 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายอัมรินทร์  แ้ก้วน้อย
2. เด็กชายเปรมเกียรติ  ตั้งพิพัฒน์ชัย
 
1. นางมยุรีย์  กุณนา
2. นางสมหมาย  ประสูตร์แสงจันทร์
 
636 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายญาณวิทย์   อินตาคำ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  มีแก้ว
 
1. นางสร้อยทิพย์   แก้วหน่อ
2. นางหทัยรัตน์   อินทร์จันทร์
 
637 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ซางสุภาพ
2. เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรานนท์
 
1. นายนคร  ชมพูพาน
 
638 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนทีธาร  ศิริพร
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีชัยพันธุ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สันแก้ว
2. นายอิมรอน  สวามิภักดิ์
 
639 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  เขื่อนคำ
2. เด็กหญิงเกวลิน  กิ่งแก้ว
 
1. นางประคองศรี  ลี้แสน
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายอัษฎายุธ  บุญฤทธิ์
 
1. นางนงเยาว์  มงคลสาร
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวภมรวรรณ  สุตะวงษ์
 
1. นางราตรี  มาบุตร
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจีรพล  ฤทธิ์จอหอ
 
1. นางฟองคำ  วิชชานุภาพ
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวมาริษา  อุประ
 
1. นางกมลลักษณ์  ยะมา
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อบอุ่น
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทาพูน
 
1. นางสาวพิมผกา   นะวะศรี
2. นายพีรศักดิ์   ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  เทพวงค์
2. เด็กชายอำนาจ  วงค์เขตต์
 
1. นายสิทธิพงศ์  วงษา
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เขียวบุตร
2. เด็กชายศุภชัย  ใจลังกา
 
1. นางสาวอภัชนันท์  พากเพียร
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ลือชา
2. เด็กชายอาทิตย์  ชุมภูสม
 
1. นายตรีภพ  สนิ
2. นายสุบิน  กำจัด
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายธนาธิป  ศรีสวัสดิ์พัฒนา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายวิชาญ  ธุวะคำ
 
1. นายกัมปนาท  ดอนลาว
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวสุกํญญา  ฟองคำ
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  เจนจบอักษร
 
1. นางสาวรังสิมา  ใจวงศ์
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติภณ  ก๋ามี
2. เด็กชายนนทกร  สุวรรณศรี
 
1. นางดรุณี  อูปสาแก้ว
2. นางสาวสิริการย์  ทัศนา
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายธารินทร์  ธัญญศิริ
2. เด็กหญิงพรนภา  แซ่แซว
 
1. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงวรินทร  จันทร์ต๊ะผิน
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  จงศิริ
2. นางสาวอุดมลักษณ์  โนวุฒิ
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ชัยสุริยา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจคำ
 
1. นางวันเพ็ญ  มากมูล
2. นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว
 
656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายศราวุธ  จันทร์คำศรี
 
1. นางสาววิรัญญา  แผ่นทอง
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  พรมปัน
 
1. นางเอื้อง  สิทธิประเสริฐ
 
658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  คำเหลือง
 
1. นางบุศรินทร์  ธรรมากาศ
 
659 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐสุรางค์  สุวรรณเทพ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว
 
660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กชายพรเทพ  พันธุ์บัว
 
1. นางเสาวลักษณ์  อินตานนท์
 
661 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายปรมัตถ์  นพวงศ์
 
1. นางประภัสสร  ทับทอง
 
662 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  คำน้อย
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายต่อพงษ์  ชื่นใจ
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
664 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายชนินทร์  คุปตเมธี
 
1. นางจตุรพร  ยังท่าไม้
 
665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นายถนัดกิจ  ลีฝ่า
 
1. นางสาวกรรณิกา  อินกาวี
 
666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวธันย์ชนก  ชัยอินทร์
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายปกป้อง  เหลี่ยมวัฒนา
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
668 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
 
669 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายจิระเดช  จิณานุกุล
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
670 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  บุญเจิง
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
671 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายรัชนนท์  ปาละ
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
672 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิตพล  นรพิมาน
 
1. นางแสงจันทร์  ชูโชติ
 
673 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ทายะนา
 
1. นางนิตยา  ยารวง
 
674 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายภาสกร  สินธุเสาร์
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
675 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวจูลี่  มูเซอ
 
1. นางวิภาวี  บุญนาค
 
676 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายธิติพงศ์  ทาบุญ
 
1. นางเมธี  ทะลิ
 
677 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายจิระเดช  จิณานุกุล
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
678 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาริสา  แซ่เล่า
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
679 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุฐิืดา  สาทา
 
1. นางสาวสายสวาท  ตาฬกาญจน์
 
680 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  เหลี่ยมมุกดา
 
1. นางกฤษติกา  อุดปิน
 
681 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  แซ่เตียว
2. เด็กชายธีรวงศ์  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่จาง
 
1. นายเสกสรร  เทพยศ
 
682 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
 
1. นางพัฒนา  เครือบุญ
2. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
683 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวอิติมา  แซ่จาย
 
1. นางสิริพร  ด่านบุญเรือง
 
684 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายภาสกร  สินธุเสาร์
 
1. นายสุทธิกิตติ์  จังหาร
 
685 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายปรัชญา  ปานช้าง
 
1. นางวิชุดา  แก้ววรรณดี
2. นางศิริพร  ดอนชัย
 
686 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายกรินทร์  ไชยมงคล
2. เด็กชายศุภชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาววราภรณ์  เลขา
 
687 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายบัญชา  ก๋าแก้ว
2. นายภานุเกียรติ  อัมพรทิวาทิพย์
 
1. นางวิชุดา  แก้ววรรณดี
2. นางสุวภัทร  ปันธุ
 
688 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายสาธร  บุดดี
2. นายอภิสิทธิ์  อินเทพ
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
2. นางสาวลีลาวดี  วงศ์ปัญญา
 
689 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิตพล  นรพิมาน
 
1. นางเครือวัลย์  หาญแก้ว
 
690 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายชวกร  อิ่มมณี
 
1. นางสาวณัฏฐ์วิภา  สมพะวงศ์
 
691 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายสรศักดิ์  วิไล
2. เด็กหญิงสุรางค์คนา  หอกทอง
 
1. นางนางบัวบาน   วะไลใจ
2. นางนางสุมล  หลักคำ
 
692 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. เด็กชายณัฐชัย  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  กุลดี
2. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
693 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพิณรินทร์  เกตุอิน
2. เด็กหญิงสวรี  บุญเรือง
 
1. นางอัญชลี  เขื่อนเพชร
 
694 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปันไชย
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กุเลา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  นวลใส
4. เด็กหญิงสายธาร  บุญเจิง
 
1. นางณัฐกานต์  ทาเอ้ย
2. นางสาวรภัสวรีย์  สาลีธนสกุล
 
695 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุทธวัง
2. เด็กชายคมกริช  เตจ๊ะ
3. เด็กหญิงชุติมา  จันทะรัตน์
4. เด็กหญิงสัจจพร  คำจันทร์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มังคละ
 
1. นางสาวปัทธวดี  บ่ายเที่ยง
2. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
3. นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ
 
696 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวอิติมา  แซ่จาย
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
697 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวอธิชา  จิตตางกูร
 
1. นางสาวชนม์นกานต์  ธนัชสมวรรณ์
 
698 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เรือนคำ
 
1. นายณรงค์  ใจตุ้ย
 
699 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรสุดา  จันทองปาน
 
1. นางสาวชนม์นกานต์  ธนัชสมวรรณ์
 
700 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชัย  ยามี
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
701 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายอดิศรณ์  ราชวงษ์
 
1. นางพรสวรรค์  กัมพลานนท์
 
702 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงดุสิตา  เล่าหาพิพัฒน์
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
703 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายภานุเกียรติ  อัมพรทิวาทิพย์
 
1. นางพรสวรรค์  กัมพลานนท์
 
704 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวอำไพ  แซ่ฟุ้ง
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
705 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิตพล  นรพิมาน
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
706 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
707 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เรือนคำ
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
708 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจารียา  มาเยอะ
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
709 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายรัฐธรรมนูญ  เรือนคำ
 
1. นางณิชาภา  บุญเรือง
 
710 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงนภาพร  ฝั้นคำ
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
711 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนฑิรา  จันต๊ะคาด
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
712 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิตพล  นรพิมาน
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
713 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สอนใจ
2. เด็กชายสุริยา  แก้วปันมา
3. เด็กชายอนุพงษ์  อวดสุข
 
1. นางกรกมล  บุญทรง
2. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
 
714 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายภัทรจาริน  เรือนคำ
2. นายรัฐธรรมนูญ  เรือนคำ
3. เด็กชายสถาพร  เขื่อนเพชร
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
715 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวพรรณวิภา  ภาดี
2. นางสาวสิริลักษณ์  แซ่ซ้ง
3. นางสาวแสงหล้า  มั่นยืน
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุอาราม
 
716 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  คำจันทร์
2. เด็กชายภูมินทร์  สุขมาก
3. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  บุตรมี
 
1. นายวิเชียร  สัมฤทธิตานนท์
2. นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ
 
717 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤทัย  อินตาน
2. เด็กหญิงษุภากร  นินตาธรรม
3. เด็กหญิงสุรีย์  กุเลา
 
1. นางอำพร  เชื้อสอาด
 
718 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  ชื่นบาน
2. เด็กชายธีรเมธ  พรมวงค์
3. เด็กชายอาโย่ะ  มาเยอะ
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
 
719 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายกิตติธัช  ขันยอด
2. เด็กชายธนัท  ขันทะพันธ์
3. เด็กชายธนากร  บุญก้ำ
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
720 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ยะถา
2. เด็กชายเจตนา  กันศรีเวียง
3. นายไชยพันธุ์  ทะนันไชย
 
1. นางกรกมล  บุญทรง
2. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
 
721 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวอิติมา  แซ่จาย
 
1. นางสกุณี  นิยม
 
722 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เรือนคำ
2. เด็กชายภาสกร  สินธุเสาร์
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
723 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายธิติพงศ์  ทาบุญ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
724 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายนัฐพล  ขำวิบูรณ์
2. เด็กชายรังสิมันตุ์  กันทะเขียว
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
725 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายก่อเกียรติ  แซ่ตัน
2. เด็กชายพายุ  จุมทา
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
2. นางลฎาภา  ตันหนิม
 
726 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายชวกร  อิ่มมณี
2. เด็กชายพิชิตพล  นรพิมาน
 
1. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
 
727 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
2. นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา
 
1. นางสาวพิชชยานาฎ  รีรักษ์
2. นายไพศาล  ชนะกุล
 
728 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นายพงษ์พิสุทธิ์  หิริโอ
2. เด็กชายสิทธินนท์  ล้านหล้า
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  อินยะ
 
1. นายชัยรัฐ  ถาศักดิ์
2. นางสาวปนิดดา  แจ้งไธสงค์
 
729 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายปพน  ดวงสิทธิ
2. นายหัสดี  กาวิโล
3. นายอนุพงษ์  อวดสุข
 
1. นางกรกมล  บุญทรง
2. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
 
730 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายนฤเบศร์  พลพันธุ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  วงค์แก้วลัดดา
3. เด็กชายอาแซะ  แซหมื่อ
 
1. นางพรสวรรค์  กัมพลานนท์
2. นางศิริพร  ดอนชัย
 
731 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายนพรัตน์  กาคำ
2. นายพิษณุ  วงศ์ชัย
3. นายวุฒิชัย  ทะนันชัย
 
1. สิบเอกจรัญ  สุธาพจน์
2. นางสุชัญญา  ชัยมงคล