หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kpt41

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เรียนทัพ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พยอม โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรสุภา อิ่มเนย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณา อารีรบ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
2. นางสายใจ ใฝ่จิต โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กรรมการ
3. นางวาสนา ทิมแพร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา ทิมสี โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
2. นายฉัตรชัย สุขุม โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
3. นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางนิชรา พรมประไพ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ กรรมการ
2. นายสุนทร ทรัพย์สุริตโรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการ
3. นางอัปสร ลาภอินทรีย์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรินทร์นภา ทองอ่อน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา กรรมการ
3. นางสาวลำดวน ไชยสะอาด โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางปฐมรัตน์ จำรัส โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
2. นางขนิษฐา รอดไพบูลย์ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเบญจรงค์ สนธิทิม โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางกรองใจ สว่างแจ้ง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา สุบิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
2. นายธวัช ให้พร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กำแพงเพชร กรรมการ
3. นางสาวสุธเนตร ถาวรโรงเรียนพิไกรวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี แสงทอง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
2. นางสุมาลี สืบวงษ์รอด โรงเรียนวังไทรวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ถาวร โรงเรียนพรานกระต่ายวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ชตาเริกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
2. นายปฏิญญากร กำเนิด โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการ
3. นางสาววรมน วีตะเสวีระ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย กรอยสระน้อยโรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
2. นายสวาท โชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชตร์ บัวเถื่อนโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
2. นายวิโรจน์ ปิติพืชโรงเรียนไทรงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางวริศรา จำปาหวายโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ธรรมสอนโรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรหทัย คงสิบโรงเรียนไทรงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา เฉยไสยโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายนพพร แจ่มหม้อโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พลอาจโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นายพรชัย เขม้นกิจโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวปนัดดา ด้วงนาคโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายชวลิต เรือนจรัสศรีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ บุญยืนโรงเรียนน่าบ่อคำวิทยากรรมการ
4. นางนุชจรี หลำใจซื่อโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ เทพปันโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ปิ่นทองโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายจันทนา ธรรมสอนโรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรหทัย คงสิบ โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายวนิดา เฉยไสยโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายนพพร แจ่มหม้อโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พลอาจโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นายพรชัย เขม้นกิจโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวปนัดดา ด้วงนาค โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายชวลิต เรือนจรัสศรี โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ บุญยืน โรงเรียนน่าบ่อคำวิทยากรรมการ
4. นางนุชจรี หลำใจซื่อโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ เทพปันโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นางสาววาสนา ปิ่นทองโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญมา ช่างทองโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัตนา สะสม โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ วรไตรจริยาโรงเรียนกรรมการ
4. นางวรรณพร ทสะสังคินทร์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางหฤทัย เทพปันโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นางปรีดาภิรม พุทธโกศล โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางรัตนา สะสมโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรชา บุรุษศรีโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นางดาวัลย์ ภูวดลโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นางวรรณพร ทสะสังคินทร์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นางหฤทัย เทพปัน โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุบิล วงค์สองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนริศรา น้อยพงษ์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ต้นบุตร โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเกริกพล มะลิต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นายธเนศร์ เกษวิริยะการณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร พานชัยโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ มีสกุลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย สุขเปล่งโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคล โพธิ์ม่วงโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกษศิรินทร์ คงกล้าโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นายธันวา ด่านตระกูลโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีนุช กิตติขจรโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวหทัยวรรณ ย่านสากลโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลินี ทองสิงห์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกศินี ทศวารจันทราโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางสุทธิวรรณ กฤติโอภาสพงศ์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
7. นายวัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
8. นางกมลรัตน์ ช่างตีทองโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสวรรยา จัยทร์พุฒิโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ ดัชถุยาวัตรโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ส่องแสงโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยมาศ สิงห์ทองโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภาภร วาดเขียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งฤดี มโนรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นายมาลัย ฟองนิ้วโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นางสาวชยาภา พุ่มสมบัติโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
8. นายกาญจนา ธรรมมีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
9. นางสาวรัตนา ภู่ทองโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ สำลีเจริญโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
2. นางจินตนา สุหงษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร บุญชื่นโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ บรรจงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร เอี่ยมแพรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรษา อภิรมย์วิไลชัยโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นายสมพร มาเลิศทุ่งทรายวิทยาโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทยโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
9. นางสาวเพียงตะวัน นกน้อยโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา ชูภู่โรงเรียนหนองหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทร รอกลางโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรินดา ลอสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กรรมการ
4. นางสาวพิรดา ช่วงกรูดโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริพร เกตุเจริญโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นางนุชนาท สิงหาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางกมลฑิพย์ ประเทศโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
9. นางวิลาพร อารักษ์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ไชยโยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
4. นางบัวลอย ศิริวัฒน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงดาว บดีรัฐโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางลำเพย พุ่งห้วยรอบโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
7. นายปภังค์กร เมฆแสนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
8. นางสาวฐิตารีย์ พรมพันธ์โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางทิพวัลย์ นาคอ้นโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
2. นางสาววาสนา หลวงปวนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพัทธินันท์ จันทร์พุฒโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชีวะโตโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายประภาส ธารเปี่ยมโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นายปฏิฬ นาคทองโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
7. นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดีโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นายภาษกร แจ่มหม้อโรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมฤทษ์ บัวพันธ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนาฏชนก จันทีนอกโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิติชัย ธนะทิพากรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กรรมการ
4. นายพรชัย ชัยรินทร์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ศรีพาราโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
6. นางภีรนุช สินอนันต์วณิชโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นายพรตธนกร อินมลโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
8. นายสมชาย สุวรรณจักรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
9. นางดวงกมล อ้นอินโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นางสุวิมล อวบอ่อนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
11. นายปริญญา บัวอาจโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
12. นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
13. นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนาชัยโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
14. นางวิไลพร ประเสริฐสิทธ์โรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ เนื่องเกิดโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลนโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวชลธิชา เต๋าทองโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณี หนองหลวงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วนโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
6. นางสาวเนตรดาว นุ่มเกลี้ยงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิโลบล เหล่าเขตกิจโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
8. นางวัลลภา อินหลวงโรงเรียนกรรมการ
9. นางภัณฑิรา โพธิ์แนมโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
10. นายปริญญา อินสว่างโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
11. นางมาลีจันทร์ ชาติสุทธิโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
12. นางศิริรักษ์ บำรุงเวชโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
13. นายอานนท์ พุ่มพิศโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
14. นางสาววาสนา ธูปบูชาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ สุวรรณโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสุวิมล กาแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นางอาวร โฉมศรีโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พิมพาโรงเรียนกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายชาตรี ศรีม่วงวงค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางสาวปิยนุช โอสารโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภาพร เอี๋ยวศิริโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
8. นางเยาวเรศ เสมอหัตถ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
9. นางสาววนิดา สุวิมลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ สุริตโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นายอรวรรณ บุญรอดโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายมณตรี สิงห์วีโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนี แข็งสาริกรณ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ แสนจันทร์โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
7. นางราตรี พงษ์เสือโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
8. นายสำราญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พิมพาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชัย อินทเสนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายสมชาย กรพิทักษ์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ สอนแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
6. นายวิมาน บูรณ์เจริญโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายอาวุธ เพ็งแตงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฌานัณท์ นิลเศษโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย กรพิทักษ์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ สอนแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
6. นายวิมาน บูรณ์เจริญโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
7. นายวีรศักดิ์ พิมพาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
8. นายสมชาย กรพิทักษ์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย กรพิทักษ์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายสุชาติ สอนแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นายวิมาน บูรณ์เจริญโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายไพทูรย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ลดา นนทภาโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นายจิตรกาญ ขำทองระย้าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ พิมพาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย กรพิทักษ์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติ สอนแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
7. นายวิมาน บูรณ์เจริญโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปารีณา แสงแก้วโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา โตประเสริฐโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 2 กพ.กรรมการ
3. นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางสาววรพันธ์ บุญลาโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางสุทิน แสงแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางพิมผกา ครุฑสุวรรณโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสนันท์ กุรินทร์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
2. นางปราริชาติ น่วมอินทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ กพ.กรรมการ
3. นางวนัสนันท์ เกิดพันธุ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมผกา ครุฑสุวรรณโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักดีโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกอแก้ว อ่อนสำอางค์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ อุตมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ กพ.กรรมการ
2. นางปาริชาติ ใจการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ แจ้งดีโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ อิ่มเพ็งโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ น้อยม่วงโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวปวริศา ธรรมตาโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจันทิมา แก้วศรีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นางสาวชมัยพร ธีรพงษ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทวัน จิตตางกุรโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางศิวพร สุภาพพูลโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
6. นางสาวเนตรคนางค์ โสภณโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายทัพไท พร้อมเพรียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ กพ.กรรมการ
2. นายณัฐพล กองทองโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพล เต๋าทองโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุธีร์ วิชาพรโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณีโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นายไพฑูรย์ เรืองนามโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางโชติรส แตงดารารัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่นโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
3. นายวรรณชัย มงคลศรีโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางศิริวรรณ กันศิริโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวภคพร ศรีเดชโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สิงห์เผ่นโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายก่อพงศ์ จัดวานิลโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นางธนพรรณ ปรางโท้โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางอรชร แจ้งเอี่ยมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางมะลิ เขียวสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพนัชกร อาจสามารถโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชรโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวชญาน์นันท์ เลิศอมรวัชร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา เมืองคงโรงเรียนราษฏร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนพล แก้วทิมโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวพนัชกร อาจสามากโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ โรจน์ศิลปโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
6. นายอนันต์ จันทพุฒโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา พรมมากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางนงนุช น้อยเกิดโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีผึ้งโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา จันดาแก้วโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นางอารี พินิจชัยโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางจันลดา สังข์ยกโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบรรดิษฐ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางธนพรรณ ปรางโท้โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา พรมมากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นางประทวน มาดีโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นางสายฝน ดีเลิศโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเอื้อมเดือน คุ้มแสงโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางบุษบา เสียงสุขสันติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา มาตร์สิงห์โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรกรรมการ
3. นางกรรณิกา ประสิทธิ์อุดมโชติโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ มาตรสิงห์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางเกษณี สุทธิศาลโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์ มรกฎโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
2. นายวันโชค วารินินโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์ เกตนานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางโสภิต อินทร์แนมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายคมสันต์ ผลมั่งโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ศรลัมภ์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
7. นางสิรีรัตน์ อยู่ไทยโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายลือศักดิ์ กุลน้อยโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นายประทวน บดีรัฐโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิศาล คชฤทธิ์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ เรือนคำโรงเรียนทุ่งโพธ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดลฤดี มีสวนโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นายองอาจ อินทร์แฟงโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
7. นายจักรภัทร พูลเขตรกิจโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายลือศักดิ์ กุลน้อยโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นางณิชาพรรณ ชนะบุญโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิเชียร วารินินโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายนเรศ อินถึกโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณะพงษ์ จำรัสโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศิริ เพชรรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
2. นายสมพร คุ้มนาคนพคุณโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชัย พลับดีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางปภัสนันท์ พึงยาโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นายนที เข้มเขตวิทย์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
6. นางทิพย์พาที วิชาพรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช อินจันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายนางทิพย์พาที วิชาพรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ด้วงทรัพย์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา คล้ายสุบรรณ์โรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
5. นายวิชัย สันทัศโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
6. นายศักรินทร์ โพธิ์เพชรโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
7. นายสมนึก มูลกะกูลโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุรีย์ ทองสีอ่อนโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายพิทักษ์ บุญญาสิทธิ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ บัวผัน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพิศ อุ่นทอง โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นางสาวเกสร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายศรีสุรีย์ ทองสีอ่อนโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายพิทักษ์ บุญญาสิทธิ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ บัวผัน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพิศ อุ่นทอง โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นายเกสร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีอุทัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา ทองรวม โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
4. นายรณภพ ยศบรรเทิง โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย วุฒิพันธุ์ โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีอุทัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา ทองรวม โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
4. นายรณภพ ยศบรรเทิง โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย วุฒิพันธุ์ โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุดา ยศบรรเทิงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายภิญโญ สุขแก้ว โรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปองฟ้า พานจำปีโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นางวรวีร์ มรกฎ โรงเรียนพัชรกิตติยาภา ๒ กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสุดา ยศบรรเทิง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายภิญโญ สุขแก้ว โรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปองฟ้า พานจำปีโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นายวรวีร์ มรกฏ โรงเรียนพัชรกิตติยาภา ๒ กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ไทพาณิชย์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายภัคพล หลำทุ่ง โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
3. นายณรงค์เดช ดอกแก้วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นายสุกัญญา ภุมมา โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์พันธุ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ไทพาณิชย์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายภัคพล หลำทุ่ง โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
3. นายณรงค์เดช ดอกแก้วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกันญา ภุมมา โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์พันธุ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเสน่ห์ ภู่สวาสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายน้ำเพชร บัวสำลี โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นายประทีป ขันกสิกรรมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ สังเกต โรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
5. นายพิพัฒน์ โสรัตน์ โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สิงห์ทอง โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรัติ ช่างย้อม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายทะนง คงรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายมนต์ชัย เชาวลิตโรจน์ โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นายทศพร ราชรองเมือง โรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สิงห์ทอง โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรัติ ช่างย้อม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายทนง คงรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายมนต์ชัย เชาวลิตโรจน์ โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นายทศพร ราชรองเมือง โรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธนา ปานเทศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
2. นายกวีศิลป์ สายคำธรโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นายอนงนาฏ ทองมี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายวิชัย กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา ปานเทศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
2. นายกวีศิลป์ สายคำธร โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายวิชัย กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
5. นายกุลรัตน์ เจริญสุข โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
4. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นายเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการ
4. นายจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นางเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
5. นางสาวสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
5. นายสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
2. นางสาวเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ โรงเรียนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวจุไร นักปี่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายเกษร อ่อนคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกวี ครองแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายวจนะ แพ่งสภา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายรัชศักดิ์ เดชขจร โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายสินชัย ประเสริฐมี โรงเรียนโค้งไผ่พิทยากรรมการ
6. นายชาคริต อินทะชุบโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
7. นายมานพ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
8. นายไพโรจน์ ยิ่งคิด โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
9. นายดฐพงศ์ ณ อุบล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกวี ครองแก้วโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการ
2. นายวจนะ แพ่งสภา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายรัชศักดิ์ เดชขจร โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายสินชัย ประเสริฐมีโรงเรียนโค้งไผ่พิทยากรรมการ
6. นายชาคริต อินทะชุบโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
7. นายมานพ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
8. นายไพโรจน์ ยิ่งคิด โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
9. นายดฐพงศ์ ณ อุบล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ตำมะ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นายธงชัย สารมะโนโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาดาพงศ์ ทองหล้า โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นายปรีชา สามสีโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเสวก จินดาวงศ์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ม่วงแก้วโรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
3. นายราเชนต์ รุขชาติ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายสราวุฒ มนิสสา โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายวจนะ แพ่งสภา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายชัยสวรรค์ วรอินทร์ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ตำมะ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นายธงชัย สารมะโน โรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาดาพงศ์ ทองหล้า โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ัพันตรีอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเสวก จินดาวงศ์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ม่วงแก้ว โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
3. นายราเชนต์ รุขชาติ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายสราวุฒ มนิสสา โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายวจนะ แพ่งสภา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายชัยสวรรค์ วรอินทร์ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสวก จินดาวงศ์ โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ม่วงแก้วโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุกรีย์ อุดคนดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นายชาคริต อินทะชุบโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นายดฐพงศ์ ณ อุบล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายกำพล อินเลี้ยง โรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสวก จินดาวงศ์ โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ตำมะ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นายมานพ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุกรีย์ อุดคนดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นายชาคริต อินทะชุบ โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นายดฐพงศ์ ณ อุบล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายกำพล อินเลี้ยง โรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิตโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ยิ่งคิด โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพร พลอาจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายทศพร ราชรองเมือง โรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนนครไตรงตรึงษ์กรรมการ
5. นายสินชัย ประเสริฐมีโรงเรียนโค้งไผ่พิทยากรรมการ
6. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุกรีย์ อุดคนดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นายชาคริต อินทะชุบโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นายดฐพงศ์ ณ อุบล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ โสรัตน์ โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
5. นายชาคริต ตุงงคะศิริ โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นายเจษฎา ดิษวงษ์ โรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ยิ่งคิด โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพร พลอาจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายทศพร ราชรองเมืองโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนนครไตรงตรึงษ์กรรมการ
5. นายสินชัย ประเสริฐมีโรงเรียนโค้งไผ่พิทยากรรมการ
6. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบรรพต เนื้อไม้ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายรชฏ รังสิมาภา โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุฒ มนิสสา โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ตำมะ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นายธงชัย สารมะโนโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายวจนะ แพ่งสภา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายสราวุฒ มนิสสา โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
6. นายรัชศักดิ์ เดชขจร โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบรรพต เนื้อไม้ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายรชฏ รังสิมาภา โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุฒ มนิสสา โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ัพันตรีอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ตำมะ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นายธงชัย สารมะโน โรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายวจนะ แพ่งสภา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายสราวุฒ มนิสสา โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
6. นายรัชศักดิ์ เดชขจร โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ัพันตรีอานนท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นายมานพ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ ยาสอน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. นายสินชัย ประเสริฐมี โรงเรียนโค้งไผ่พิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดารากรณ์ นาคสุกเอี่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางภณิดา นาคมูล โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ คล้ายจ้อยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวิกา จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนน่าบ่อคำวิทยากรรมการ
3. นางสุวิมล ภูนคร โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เกิดเพ็ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิสมัย จิระประภูศักดิ์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ คล้ายจ้อยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวิกา จันน์หอมประดิษฐ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวิมล ภูนคร โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นางภณิดา นาคมูล โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวิกา จันน์หอมประดิษฐ์โรงเรียนน่าบ่อคำวิทยากรรมการ
2. นางพิสมัย จิระประภูศักดิ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวิมล ภูนคร โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ คล้ายจ้อยโรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวิกา จันน์หอมประดิษฐ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิสมัย จิระประภูศักดิ์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวนวลจันทร์ คล้ายจ้อยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวิกา จันน์หอมประดิษฐ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวิมล ภูนคร โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางพิสมัย จิระประภูศักดิ์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดารากรณ์ นาคสุกเอี่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางภณิดา นาคมูล โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ คงไทยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา (หัวหน้ากลุ่ม)กรรมการ
2. นายนางสุภา รัตนประภาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐภัทร ปุกกลางคณโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉลอง ลี้ตระกูลโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ คงไทยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา (หัวหน้ากลุ่ม)กรรมการ
2. นายณัฐภัทร ปุกกลางคณโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ รัตนประภาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประยุธ จีรเดชประไพโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายประสิทธิ อ่ำสุวรรณโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประยุธ จีรเดชประไพโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายประสิทธิ อ่ำสุวรรณโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี จุทีพันทร์ทองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางลมัยลักษณ์ ก้องเกรียงไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางทยิดา วงค์บัณฑิตโรงเรียนวังตะเคียนประชาณุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสกุณา นิยมเดชโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางสุภา สินสิงห์โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรืพร บุญมาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวินัย อ่อนน้อมโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
2. นายพชร พิมพ์วาปีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริณา นาคน้อยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิริศักดิ์ ชนะภูมิชัยโรงเรียนราษฎร์ปรีชากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวินัย อ่อนน้อมโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
2. นายพชร พิมพ์วาปีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริณา นาคน้อยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิริศักดิ์ ชนะภูมิชัยโรงเรียนราษฎร์ปรีชากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเก่งกาจ ซ่อนกลิ่นโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชวลี หอมรื่นโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ มหาการเกตุโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ หงษ์ยนต์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา อินทรคำแพงโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชวลี หอมรื่นโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ป้อมลอยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรานีย์ วณิชยานันต์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย หอมยกโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายจันทนา ป้อมลอยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรานีย์ วณิชยานันต์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย หอมยกโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา เปียมาลย์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางดรุณี คำสีสังข์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวออมสิสน วินิจมนตรีโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางมัทธมนกาญจน์ จูนกโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นางทยิดา วงค์บัณฑิตโรงเรียนวังตะเคียนประชาณุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา พวงสุมาลีโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
2. นางศศิประภา ที่ปรึกษาโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
3. นางคนึงนิจ ชัยมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวันวิสา พวงสุมาลีโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
2. นางศศิประภา ที่ปรึกษาโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
3. นางคนึงนิจ ชัยมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร บุญมาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ดวงเรืองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร บุญมาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา บาอินทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นางพนิดา เกตุวงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายณรงค์ ศักดิ์เกิดแพรโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่มโรงเรียนกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เลาศักดิ์ประสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวศิริกุล เก่าราชการโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกังสดาล หงษ์น้อยโรงเรียนกรรมการ
4. นายเอกพันธ์ ทิพย์นาวาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร ดาวเรืองโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกฤติดา รัตถาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวยุพดี เวทการโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวชนาภัทร หัตถบูรณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคุณากร อิ่มเนยโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นายวรายุทธ จันทร์ต้นโรงเรียนกรรมการ
5. นางเกษกนก สุขแก้วโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา วิชัยโรงเรียนกรรมการ
2. นายคุณากร อิ่มเนยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์โรงเรียนกรรมการ
4. นางพิมพ์ลดา นนทะภาโรงเรียนกรรมการ
5. นายนาวิน เงินอยู่โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ชะถาพลโรงเรียนกรรมการ
2. นางอรุณ ยอดนิลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพิชามญช์ สวนเอกโรงเรียนกรรมการ
4. นายเอกพันธ์ ทิพย์นาวาโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสุดใจ วัฒนศิริโรงเรียนกรรมการ
3. นางนิภาพร อรัญสารโรงเรียนกรรมการ
4. นางกษกนก สุขแก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์โรงเรียนกรรมการ
6. นายไพทูลย์ เถาตะมะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรมโรงเรียนกรรมการ
2. นายวรยุทธ จันทร์ต้นโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา ไชยทองเครือโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอรุโณทัย ชัยทิมประทุมโรงเรียนกรรมการ
5. นางภาสิณี บุตรพลอยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกรรมการ
2. นางโชติชญาน์ เรืองจรัสศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นายธนากรณ์ ยิ่งเจริญโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ อินหาญโรงเรียนกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นางสาวสมิตานันต์ สุขมากโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายฌานันณธ์ นิลเศษโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวปวีณา นากรัตน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางทิพวัลย์ พรมหมรักษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวโศภิษฐ์ สวนปริกโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำโรงเรียนกรรมการ
4. นางพจนา ผิวพรรณโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสมิตานันท์ สุขมากโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวฤติมา เขียวเกิดโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุรชัช เมฆประยูรโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิทโรงเรียนกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูลย์ เถาตะมะโรงเรียนกรรมการ
2. นายนาวิน เงินอยู่โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำโรงเรียนกรรมการ
5. นางพรทิพา วรรณสมัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางธิดามาศ สถิตย์อยู่โรงเรียนกรรมการ
2. นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวปาริชาด พันทองโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสวิชญา ล้านเชียงโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอินทิรา ศรีเกิดโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายฌานัณท์ นิลเศษ โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ กรรมการ
3. นายมาโนช แสงสิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายฌานัณท์ นิลเศษ โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ กรรมการ
3. นายมาโนช แสงสิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายไพรทูรย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายไพทูรย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายมาโนช แสงสิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
4. นายกบยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณี สร้อยเพชรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางจินตรานนท์ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางปุณิกา ประดิษฐ์โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอำนาจ สมมัตยานุชิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. Mr.David Goodwinโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
6. นางพจพร กิจจาโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
7. นางสาววิไล มาลาหอมโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
8. นายพันตรี สีขาวโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ สุขสอนโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
2. นางยุวดี ฮามคำฮักโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายภพ ฝั้นสายโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนวรรณ กันทาเดชโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. Mr.Raymond J.Klassenโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางภัทรมนัส เหล่าทรัพย์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง บดีรัฐโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
8. นางจุฑารัตน์ ใจหงอกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจรรยา วงษ์อยู่โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
2. นางชลชินี แพทย์วงศ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. Mr.Aiex Tyner Canzoneeriโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายมานพ นาคชาตรีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภารัตน์ หมู่มากโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุวิชา เกิดขำโรงเรียนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางนิภา ชังคะนาคโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ กอบธัญกรโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. Mr.John Robert McCiellanโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรัญญาภรณ์ ศรีม่วงวงศ์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
5. นางหทัยรัตน์ เหมภูมิโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
6. นางชนาภา ห้อยพรมราชโรงเรียนปางศิลาทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวารุณี วงษ์ศิลป์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
2. นางสาวรวิสรา สุวรรณเกษการโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
3. MissOlumuh Angeline Eyereโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา นาคน้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
5. นางบุษยา นิจโกรทมโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
6. นางสาวอัมรา ศรีพรายงามโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
7. นางธนภาณ์ จันทร์เนตรโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางจรรยา บุญเนรมิตรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิรัชพร สีทับทิมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางมธุรส ปานหง้าโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
4. นายยศศักดิ์ สุขเกษมโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Michael Collissonโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางสาวกมลวัลย์ ธีรพงศ์สกลโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ สมศรีโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
8. นางแสงอรุณ รุ้งกระดี่โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุขโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นายอนุชิต อินทะเสนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Oleg Gapanovโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ พันธุ์ยิ้มโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นางธิษณา แย้มฤทธิ์โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นายภุชงค์ เอี๋ยวศิริโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ โดรณโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางเกสร ชตาเริกษ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. Mr.James Brookesโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ รัตถาโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา คำดำโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
6. นางจุฑาทิพย์ คำบรรลือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนันทพร แช่มจุ้ยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
3. นางกฤษณา บัวปรีโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
4. นายสุกัลป์ยา บุญอินทร์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. Mr.Michael J.Katoโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธมลวรรณ มาตรสิงห์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี ศิริเวินโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอารัรักษ์ ปานพรหมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางจีรวรรณ กุลน้อยโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นางอรสา อิ่มใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
4. นางเพชรรุ้ง ทองอิ่มโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. Mr.Keith David Evansโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นายภิธาร คำสีทาโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
7. นางนันทิยา แสนสุวรรณโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายบุญชัย กันตะวิสิฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. MissRao Qianโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
3. MissZhang yueโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. MissSai Jieโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินดา ไลไธสงโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
6. MissGe Linaโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวมัซนีย์ แซ่ม้าโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. MissXiu PinG Quiโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. MissKang Xiaโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. MissJia Yanhuaโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
5. MissWang Xiao Huiโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ สารธรรมาธคุณโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุพร บรรจงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววารี ชมชื่นโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. Mr.TAKUYA SANOโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุพร บรรจงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววารี ชมชื่นโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. Mr.TAKUYA SANOโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร ธรรมพิพัฒนกุลโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายถวิล จะวรรณะโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นางนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายทรงธรรม พงษธาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Robert Stivasonโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะสรวง กุลมาลาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวดโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ เรืองดีโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Derek William Batemanโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุขมล โรงเรียนกรรมการ
2. นายณิรุจน์ การเที่ยงโรงเรียนกรรมการ
3. นายอุดม เรื่อศรีจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายจุมพล น้ำสังข์โรงเรียนกรรมการ
6. นางเกศกาญจน์ จันปอภารโรงเรียนกรรมการ
7. นางวิไล หม่องมะลิต๊ะโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภาโรงเรียนกรรมการ
9. นายณรงค์ บุญเกิดโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวนงค์ลักษณ์ สุขสมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ สุขมล โรงเรียนกรรมการ
2. นางเกศกาญจน์ จันปอภารโรงเรียนกรรมการ
3. นายอุดม เรื่อศรีจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายจุมพล น้ำสังข์ โรงเรียนกรรมการ
6. นายณิรุจธ์ การเที่ยงโรงเรียนกรรมการ
7. นางวิไล หม่องมะลิต๊ะโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภาโรงเรียนกรรมการ
9. นายณรงค์ บุญเกิดโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสันติ อภัยราช โรงเรียนกรรมการ
2. นายอัฒฏ์วุฒิ ศรีเทียม โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอุบลรักษ์ สุวรรณรักรัศมีโรงเรียนกรรมการ
4. ส.ต.อ.เอกกวี รัชกตัญญูโรงเรียนกรรมการ
5. นายโชคดี สุทธิธะมุสิกโรงเรียนกรรมการ
6. นางจันทินี อภัยราชโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายเพลินใจ ประสารศรีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางสาวภานุรัตน์ เดชะผล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางดลยา เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา บุญกลิ่น โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณทิพา โภควัต โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายเพลินใจ ประสารศรี โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางสาวภานุรัตน์ เดชะผลโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางดลยา เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา บุญกลิ่น โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณทิพา โภควัต โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุณีย์ ใฝ่มะโนธรรม โรงเรียนคณฑีพิทยาคม กรรมการ
2. นางดาราพร ชินาวลี โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรูญ สารสิงห์ โรงเรียนระหานวิทยา กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร หุตะเสวี โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
2. นางกชกร ศรีวิชัย โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
3. นางธนิษฐา อินทะสี โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเกษร น้อยระแหง โรงเรียนลานกระบือวิทยา กรรมการ
2. นางสาวสมหมาย นารถพินิจ โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
4. นายวสันต์ อาจคงหาร โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ แสนทิ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ดีบู่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ เหล่าเขตกิจ โรงเรียนไทรงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางภณิดา นาคมูล โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
4. นายศิริชัย เลี่ยมทอง โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายทวิช สินอนันต์วณิืชโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสิริวลี เครือสิงห์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรินาถ บุญมีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา อินทร์เรืองศรโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา ขันกสิกรรมโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสายชล ปิ่นชัยมูลโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นางอารดา อินทรมงคลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาววทิวา สุระเดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวณริสร นาสมใจโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางวาลินา สังวรินทะโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวภัคจิรา พุ่มพวงโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางประมวลทรัพย์ เนียมสุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายจเร หินแก้วโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายพิน ปรักมาสโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ธานังโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ เกตุมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
2. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภักษร ทองสัตย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายธนกฤษ นักพรานบุญโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นายคมศิลป์ ขันลุยโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
6. นายวาทิต ไพโรจน์อังสุธรโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวณิชาบูล นิลรัตน์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา กรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ มาสี โรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์ โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นางสุนิสา ภู่ฤทธิ์ โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
3. นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายบรรณรต สกุณาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
2. นางสาวศิลาพร อินไผ่โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา แป้นพุดเย็นโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
2. นางศรัณยา พงศ์ภัสสรโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกพร อุ่นเป็นนิจโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย สะสม โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริวรรณ กันศิริ โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรรณทิพา โภควัต โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกหญิงสวรินทร์ เสือโต โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
5. นางโสภิต อินทร์แนมโรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย สะสมโรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรรณทิพา โภควัต โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกหญิงสวรินทร์ เสือโต โรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ
4. นางโสภิต อินทร์แนมโรงเรียนกำแพงเพชรรพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นายบูรพา พรหมเจียมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636 north63.sillapa.net/sm-kpt41
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]