หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5 - 8 กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่ปรึกษา
2 นายคำพอง สมศรีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่ปรึกษา
3 นายชนะ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่ปรึกษา
4 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่ปรึกษา
5 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายจำนง อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสะอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายหาญ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายบูรพา พรหมเจียม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นายสุนทร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นายสมชาย สุวรรณจักร ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นางศิริพร เกตุเจริญ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นายประภาส ธารเปี่ยม ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นางดวงกมล โนนจุ้ย ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
27 นางสาวเกศินี ทศวารจันทรา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 นางนิภาวดี น่วมอินทร์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
29 นางดวงดาว บดีรัฐ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
30 นางสาวนิโลบล เหล่าเขตกิจ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
31 นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
32 นางวัลลภา อินหลวง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
33 นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
34 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 นางสาวบุญมา ช้างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นางสุปราณี แสงทอง ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นางยุพิน เรียนทัพ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นางสาวสุภาณี พิทักษ์วงษ์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นางกรองใจ สว่างแจ้ง ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นางดาราพร ชินาวลี ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นางอัปสร ลาภอินทรีย์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นายลิขิต ศิลาเงิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นายสอิ้ง กันยะมุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นายอัคคเดช รักสิงห์ ครู คศ.2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นางสาวฐานิตา บุญธรรม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นายจำนง อินทพงษ์ ผอ.รร. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นายวิเชียร ยอดนิล รอง ผอ.รร. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นางสุวรรณา ป้อมใย ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
51 นางศักดิ์ศรี นามนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52 นางนงนุช โฉมนาค ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53 นายสมศักดิ์ สิงห์เผ่น ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54 นางจันลดา สังข์ยก ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55 นางสาวอำไพ ขันกสิกรรม ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นางสาวกฤติมา สุขพร้อม ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57 นางลัดดา ขันธบุญ ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58 นายปรีชา สุขเกษม ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59 นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60 นายไพฑูรย์ เรืองนาม ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61 นางสาววรพันธ์ บุญลา ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
62 นางสาวกาญจนา กันธะนภี ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63 นายอนันต์ จันทพุฒ ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
64 นางสาวมัณฑนา พิมม์แก้ว ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
65 นางสาวเบญจา สุขเกษม ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
66 นายหาญ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
67 นายวิรัช วันบรรเจิด รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
68 นายวิพล กันทะสอน ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
69 นายสมพงษ์ ทะณูชัย ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
70 นายฉัตรพงษ์ วิไลมงคล ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
71 นางอิสริยาภรณ์ ทะณูชัย ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
72 นางทิพย์พาที วิชาพร ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
73 นายชาญชัย ภูวรัตนาวิวิร ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
74 นายวัชระ ศรีสุพัฒนะกุล ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
75 นายชาญ พวงทอง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
76 นางอิสรา แสนแก้ว ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
77 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
78 รองประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นางสาวนวงจันทร์ คล้ายจ้อย ครู (นาฏศิลป์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
80 รองวสันต์ ติกะโกศล รอง ผอ.โรงเรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
81 รองพงษ์สิงห์ บดีรัฐ รอง ผอ.โรงเรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
82 รองประยงค์ ใสโต รอง ผอ.โรงเรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
83 นายชูศักดิ์ ไทพาณิชย์ ครู (ศิลปะ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
84 นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต ครู (ดนตรี) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
85 นางสาวนวลจันทร์ คล้ายจ้อย ครู (นาฏศิลป์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
86 นายสมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
87 นายมังกร แสนกุล รอง ผอ.โรงเรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
88 นายผจน จันธิดา รองผอ.โรงเรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
89 นายกวีวิมน เงินขาว รอง ผอ.โรงเรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
90 นายชลอ สระทอง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
91 นายอามร โสภานุสนธิ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
92 นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
93 นางพรประภา งามประดับเลิศ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
94 นางละเอียด โชติน้อย ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
95 นางพิมพ์ลดา นนทะภา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
96 นายเอกพันธ์ ทิพย์นาวา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
97 นางสาววีรัตน์ชญา วารี ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
98 นางสาวศรัญญา โกสุมา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
99 นายไพทูลย์ เถาตะมะ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
100 นางสาวปาณิสรา ชัยทองเครือ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
101 นายเอก วิวัฒน์พงษ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
102 นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์เขื่อน นักศึกษาฝึกงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
103 นางสาวจิฐาภร มั่นเขตวิทย์ นักศึกษาฝึกงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
104 นายสมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
105 นายผจญ จันธิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
106 นายมังกร แสนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
107 นายกวีวัฒน์ เงินขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 นายวินัย สิกิ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
109 นางอ้อมจิต สระทองจันทร์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 นางดาวัลย์ ภูวดล ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
111 นายชลอ สระทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
113 นายอามร โสภานุสนธิ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นางพรประภา งามประดับเลิศ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นายเอก วิวัฒน์พงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นายไพทูลย์ เถาตะมะ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นางพิมพ์ลดา นนทะภา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
118 นางละเอียด โชติน้อย ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
119 นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นางสาววีรัตน์ชญา วารี ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 ปาณิสรา ไชยทองเครือ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 นางสาวสรัญญา โกสุมา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
124 นางสาวบุญมา ช้างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
125 นางอรุณ ยอดนิล ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
126 นางพรทิพา วรรณสมัย ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
127 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
128 นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
129 นางสาวทิพวัลย์ พรหมรักษ์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
130 นางนิภาพร อรัญสาร ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
131 นางธิดามาศ สถิตย์อยู่ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
132 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังก์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
133 นางอังสุมาลิน ยิ้มสนิท ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
134 นางสาวจิราพร ดาวเรือง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
135 นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
136 นางสาวฤติมา เขียวเกิด ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
137 นายประเวช ผิวพรรณ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
138 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
139 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน
140 นายเกรียงศักดิ์ คงไทย ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
141 นางสุภารัตน์ รัตนประภา ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
142 นายณัฐภัทร ปุกลางดอน ครูโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
143 นางฉลอง ลี้ตระกูล ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
144 นางฉลอง ลี้ตระกูล ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
145 นายประยูร จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
146 นายประสิทธิ์ อ่ำสุวรรณ ครูโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
147 นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
148 นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์ ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
149 นางสกุณา นิยมเดช ครูโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
150 นางสุภา สินสิงห์ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
151 นางศิริพร บุญมาสอน ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
152 นายวินัย อ่อนน้อม ครูโรงเรียนลานกระบือวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ
153 นายพชร พิมพ์วาปี ครูโรงเรียนพิไกรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ
154 นางสาวศิริณา นาคน้อย ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ
155 นายสิริศักดิ์ ชนะภูมิชัย ครูโรงเรียนราษฎร์ปรีชา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ
156 นายเก่งกาจ ซ่อนกลิ่น ครูโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
157 นางสาวชวลี หอมรื่น ครูโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
158 นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ ครูโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
159 นางเตือนใจ หงษ์ยนต์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว
160 นางสาวอัญชนา อินทรกำแหง ครูโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว
161 นายกิตติกร ด่อนดี ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว
162 นางจันทนา ป้อมลอย ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร
163 นางสาวพัชราณี วณิชยานันต์ ครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร
164 นายสมหมาย หอมยก ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร
165 นางฉวีวรรณ ดาวเรือง ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำกระทงทอง
166 นางนัทธมนกาญจน์ จูนก ครูโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำกระทงทอง
167 นางทยิดา วงค์บัณฑิต โรงเรียนวังตะเคียนประชาณุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำกระทงทอง
168 นางวันวิสา พวงสุมาลี ครูโรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว
169 นางศศิประภา ที่ปรึกษา ครูโรงเรียนวังไทรวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว
170 นางคนึงนิจ ชัยมี ครูโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว
171 นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์ ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
172 นางศิริพร บุญมาสอน ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
173 นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
174 นางดรุณี คำสีสังข์ ครูโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
175 นางวัชรี จุฬพันธ์ทอง ครูโรงเีรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
176 นางลมัยลักษณ์ ก้องเกรียงไกร ครูโรงเีรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
177 นางทยิดา วงค์บัณฑิต ครูโรงเรียนวังตะเคียนประชาณุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
178 นางจิตติมา เปียมาลย์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำแกงมัสมั่น
179 นางดรุณี คำสีสังข์ ครูโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำแกงมัสมั่น
180 นางสาวออมสิน วินิจมนตรี ครูโรงเรียนลานกระบือวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำแกงมัสมั่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636 north63.sillapa.net/sm-kpt41
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]