สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 93 14 7 3 114
2 ขาณุวิทยา 69 15 9 8 93
3 พรานกระต่ายพิทยาคม 58 14 12 9 84
4 วัชรวิทยา 52 19 12 6 83
5 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 52 14 7 14 73
6 วชิรปราการวิทยาคม 48 25 8 11 81
7 คลองลานวิทยา 47 17 6 14 70
8 ลานกระบือวิทยา 40 10 11 12 61
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 35 13 5 7 53
10 ปางมะค่าวิทยาคม 35 11 9 9 55
11 ทุ่งทรายวิทยา 33 14 6 14 53
12 ปางศิลาทองศึกษา 33 13 8 14 54
13 โค้งไผ่วิทยา 31 9 7 11 47
14 นาบ่อคำวิทยาคม 29 9 4 10 42
15 สลกบาตรวิทยา 29 8 11 10 48
16 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 28 13 1 10 42
17 เรืองวิทย์พิทยาคม 28 11 4 10 43
18 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 25 13 9 8 47
19 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 25 6 5 10 36
20 นครไตรตรึงษ์ 23 16 8 16 47
21 บ่อแก้ววิทยา 22 5 6 9 33
22 พิไกรวิทยา 21 11 5 10 37
23 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 20 4 5 4 29
24 ไทรงามพิทยาคม 19 23 12 12 54
25 อนุบาลมิ่งขวัญ 19 11 4 10 34
26 วังแขมวิทยาคม 19 5 8 11 32
27 คณฑีพิทยาคม 18 12 6 15 36
28 ระหานวิทยา 16 16 8 10 40
29 หนองกองพิทยาคม 15 14 8 14 37
30 โกสัมพีวิทยา 15 10 10 15 35
31 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 15 7 7 6 29
32 สักงามวิทยา 13 11 6 10 30
33 เพชระศึกษา 13 2 3 2 18
34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 9 5 1 4 15
35 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 5 4 3 5 12
36 วังไทรวิทยาคม 5 2 2 0 9
37 ดรุณานุกูลหัวถนน 5 1 1 1 7
รวม 1,062 407 244 344 2,057