สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 57 26 13 96 93 14 7 3 114
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 27 19 12 58 52 14 7 14 73
3 พรานกระต่ายพิทยาคม 26 7 11 44 58 14 12 9 84
4 ขาณุวิทยา 25 28 19 72 69 15 9 8 93
5 คลองลานวิทยา 23 16 12 51 47 17 6 14 70
6 วชิรปราการวิทยาคม 18 15 10 43 48 25 8 11 81
7 โค้งไผ่วิทยา 16 5 8 29 31 9 7 11 47
8 ปางมะค่าวิทยาคม 14 9 8 31 35 11 9 9 55
9 ปางศิลาทองศึกษา 12 15 11 38 33 13 8 14 54
10 ทุ่งทรายวิทยา 12 9 14 35 33 14 6 14 53
11 วัชรวิทยา 9 23 10 42 52 19 12 6 83
12 ลานกระบือวิทยา 9 9 8 26 40 10 11 12 61
13 สลกบาตรวิทยา 8 11 6 25 29 8 11 10 48
14 บ่อแก้ววิทยา 7 8 3 18 22 5 6 9 33
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 7 7 11 25 35 13 5 7 53
16 นครไตรตรึงษ์ 6 6 3 15 23 16 8 16 47
17 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 5 6 5 16 25 13 9 8 47
18 อนุบาลมิ่งขวัญ 4 8 7 19 19 11 4 10 34
19 นาบ่อคำวิทยาคม 4 8 5 17 29 9 4 10 42
20 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 4 5 3 12 25 6 5 10 36
21 เรืองวิทย์พิทยาคม 3 10 2 15 28 11 4 10 43
22 พิไกรวิทยา 3 6 7 16 21 11 5 10 37
23 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 3 4 6 13 20 4 5 4 29
24 ไทรงามพิทยาคม 3 3 3 9 19 23 12 12 54
25 วังไทรวิทยาคม 3 2 0 5 5 2 2 0 9
26 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 3 1 3 7 15 7 7 6 29
27 ระหานวิทยา 2 6 7 15 16 16 8 10 40
28 วังแขมวิทยาคม 2 5 4 11 19 5 8 11 32
29 คณฑีพิทยาคม 2 2 4 8 18 12 6 15 36
30 หนองกองพิทยาคม 2 1 7 10 15 14 8 14 37
31 เพชระศึกษา 2 0 7 9 13 2 3 2 18
32 โกสัมพีวิทยา 2 0 0 2 15 10 10 15 35
33 ดรุณานุกูลหัวถนน 2 0 0 2 5 1 1 1 7
34 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1 11 11 23 28 13 1 10 42
35 สักงามวิทยา 1 3 3 7 13 11 6 10 30
36 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 3 1 4 9 5 1 4 15
37 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 1 0 1 5 4 3 5 12
รวม 327 298 244 869 1,062 407 244 344 1,713