งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5 - 8 กันยายน พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 314
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงวิณาวรรณ    มโนมัย
1. นางสาวสินีนาฏ    นิลสนธิ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงโสภิดา    ภิลาลัย
1. นางสาวศศิรินทร์    อินเขียว
3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวสุนิตา    สารนอก
1. นางสาวนพรัตน์    บุญมาติด
4 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงชินรินทร์    รีเปีย
1. นางรัชณี    รักนาค
5 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงกฤตติยา    ทองทา
1. นายนิติกร    สุทธิศาล
6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงรัตนากร    จันทร์โสภา
1. นายสราวุฒิ    ทองที
6
7 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    บุญรอด
1. นางสาวนันทวัญ    ใยยวง
4
8 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงอรวี    เงินทอง
1. นางจรรยา    วงษ์อยู่
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงกาญจนา    ภู่จีน
1. นางอรสา    อิ่มใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงอรรีญา    จรรยารักษ์
1. นางศิรินภา    บุญรักษ์
11 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงอังกอร์    หนูหอม
1. นางสาวภัทร์พิชชา    ตรีเทพา
12 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    พรมปิก
1. นางสาวอัมรา    ศรีพลายงาม
13 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงชนิศา    หวังกุศล
1. นางกชพรรณ    ทวีจะกิจ
14 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวธิติมา    ไชยเลิศ
1. นางชื่นจิตต์    ทรัพย์สุริต
15 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    ออมสิน
1. นางสาวสายรุ้ง    เมืองวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงสุรัญชนา    นาคทอง
1. นางสาวพรพรรณ    แปรงกระโทก
17 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์    เจิมจันทร์
1. นางสาวสุรีรัตน์    โหงฉิม
18 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ม่วงทิม
1. นางสาวนิภารัตน์    หมู่มาก
19 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงชัยญะพร    อินทยา
1. นางสาวคณัสนันท์    ภูมีสัตย์
20 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    เอี่ยมเจริญ
1. นายจักรกริช    ทรัพย์ประสม
21 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงวันสิริ    อินทร์สุวรรณ์
1. นางจารุณี    พันธุมาตร
22 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ทับทิมเพชร
1. นางสาวศิริวรรณ    หลิมมงคล
23 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงสุธิดา    ศรีม่วง
1. นางสาวสุพิศตรา    มั่นเขตวิทย์
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงสิริวิมล    ศรีอักษร
1. Mr.Ramires    Toriano
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กชายกฤตเมธ    ศรีสุข
1. นางสาวสุนิษา    ธูปหอม
5
26 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กชายสันติภาพ    เจนเกษตรกร
1. นายนิวา    จิระประภูศักดิ์
27 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงไอรดา    ทับทิมจันทร์
1. นางสาวสุเนตร    บุตรชานนท์
28 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงละอองทิพย์    หวังดี
1. นางพัชรี    พูลเพิ่ม
29 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงอริศรา    รอดประเสริฐ
1. นางสาวจิรัชญา    วิชญ์ภาส
30 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กชายกรกฏ    ตีนาเต
1. นางจิตรานนท์    อินทพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................