งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5 - 8 กันยายน พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 315
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นายธนกร    อุดมวรรัตน์
1. นางสาวสินีนาฏ    นิลสนธิ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวญาณัจรา    น้อยห้างว่า
1. นางสาวกาญจนา    คล่องแคล่ว
9
3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวสโรชา    สิงห์ลอ
1. นางสาวนพรัตน์    บุญมาติด
9
4 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวเจนจิรา    จุลราช
1. นายนิติกร    สุทธิศาล
9
5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นายโสภณวิชญ์    ธัญพิราธิบดี
1. นายสราวุฒิ    ทองที
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวภิรญา    เอี่ยมละออ
1. นางศิรินาถ    บุญมี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาววาสนา    สอนสี
1. นางจรรยา    วงษ์อยู่
9
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นายวงศธร    แสงทองฟ้า
1. นางจุฑาทิพย์    คำบรรลือ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวชนิดา    โมกไธสง
1. นางศิรินภา    บุญรักษ์
9
10 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นายเชาวลิต    เกิดพงษ์
1. นางสาวภัทร์พิชชา    ตรีเทพา
6
11 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นายชาคริส    ทองหาญ
1. นางสาวอัมรา    ศรีพลายงาม
9
12 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวปวีณ์ธิดา    เกติยะ
1. นางกชพรรณ    ทวีจะกิจ
9
13 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาววรัญชนา    สิงห์เผ่น
1. นางกรกนก    ชูปัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นายศรายุทธ    เปรมจิตร
1. นางชลชินี    แพทย์วงศ์
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวอรทัย    วณิชธนะชากร
1. นางสาวพิมพร    แสงแก้ว
4
16 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวอรญา    คำมะปะนา
1. นางสาวพรชนิตว์    ปรางค์ศรีทอง
4
17 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาววิมลรัตน์    เรียนไธสง
1. นางสาวณัฐธิดา    ยิ่งยวด
4
18 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวอัญชลี    อินทร์สด
1. นางสาวสุรีรัตน์    โหงฉิม
4
19 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวรสจรินทร์    แสนแดง
1. นางสาวนิภารัตน์    หมู่มาก
4
20 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวนฤมล    ผิวจันทร์
1. นางสาวชุติรัตน์    สระทองหย่อม
4
21 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาววารุณี    นาคบาตร์
1. นายไกรลาศ    แก้วเก่า
4
22 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวนัฐวรรณ    อินทร์เดช
1. นางสาวเตือนใจ    กอบธัญกรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวสุกัลญา    คุ้มประดิษฐ์
1. นางสาวศิริวรรณ    หลิมมงคล
4
24 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวสุกัญญา    แดงไผ่
1. นางสาวสุพิศตรา    มั่นเขตวิทย์
4
25 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวมนฤดี    เอกปัชชา
1. นายนิวา    จิระประภูศักดิ์
6
26 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวจิราภรณ์    เรียบฮวด
1. นางสาวสุเนตร    บุตรชานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวศศิกาญจน์    มูลทรัพย์
1. นางธนาภรณ์    จันทร์เนตร
9
28 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวสุพรรณี    สาลี
1. นางสาวทิพาพร    นรการณ์
29 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวกรรณิกา    สุขระ
1. MissLauren    Bissannette
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................