งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5 - 8 กันยายน พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 323
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงจณิสตา    ซ่อนกลิ่น
1. นายบุญชัย    กัณตวิสิฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงมาลี    แซ่ม้า
1. นายทองฟู    รักชาติ
8
3 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กชายบวรพจน์    โฉมทอง
1. นางสาวอรวรรณ    สารธรรมาธิคุณ
5
4 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงวิภาพร    พานไทย
1. MissChen    Mei rui
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงอภิญญา    พรหมเจียด
1. MissRao    Qian
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    ดีมาก
1. นางสาวจิราวรรณ    เกตุแก้ว
6
7 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงประภัสสร    ประเสริฐธรรม
1. นางสาวสุภาพร    เตียวิบูลย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงสริตา    ขวัญตา
1. นางสาวเสาวนีย์    สอนแหยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงสุธาดา    ม้าเจริญตระกูล
1. นางสาวขวัญเรือน    สุตาคำ
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ    พันธุวร
1. นายศิริชัย    มิ่งสิริเจริญ
7
11 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    สีหนู
1. MissKang    Xia
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................