งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5 - 8 กันยายน พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 324
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวกาญจนา    รุ่งเรืองชัยทอง
1. นายบุญชัย    กัณตวิสิฐ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวนนทิยา    พุ่มพวง
1. นายทองฟู    รักชาติ
3 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวพรรณภัทร    น้อยพงษ์
1. นางสาวอรวรรณ    สารธรรมาธิคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวณัฐรดาธนิษฐ์    ขจรชมธนัญ
1. นางสาวมัซณีย์    แซ่ม้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวบุญญา    ทองวัง
1. MissJia    Yanhua
7
6 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวรัชนีกร    มณีนก
1. นางสาวจิราวรรณ    เกตุแก้ว
5
7 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวสิริกัญญา    ดิษกร
1. นางสาวกาญจนา    สายทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวนลิณี    มานนท์
1. นางสาวเสาวนีย์    สอนแหยม
9 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวเพ็ญวิสา    คุณโคตร
1. นางสาวอนุสรา    สายยาโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวธมลวรรณ    อุดมสินทรัพย์
1. MissQin    Jian
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาวศรีสุดา    ฉัตรสุดารัตน์
1. นายศิริชัย    มิ่งสิริเจริญ
8
12 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นางสาววริสรา    อึ่งน่วม
1. MissSai    Jie
6
13 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 41 1. นายทวีศักดิ์    ธนูพล
1. นางสาวนิรัชพร    สีทับทิม
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................