รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5 - 8 กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรสา  ลาดรุน
 
1. นางยุพิน  เรียนทัพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงธนัฐศร  เจาะขาว
 
1. นางสาวเจษฎ์นันท์  กกขุนทด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวสุวรี  ช้างวงษ์
 
1. นางสาวขวัญเมือง  กิ่งเส็ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  นาทองรัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ถาวร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  คงมาต
 
1. นายวิทวัส  แสงแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  สีทา
 
1. นางนุชาวดี   รัตนพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกฤตยนันท์  กาสา
 
1. นางสาวปทัยทิพย์  พลไตรสิทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  ดุลสุดจริต
 
1. นางสาวกชกร  ข่มพิษ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงอารดา  ยี่จอหอ
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัฐดา  รอดกสิกรรม
 
1. นางกัญญาณี  ธวัชบัณฑิต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายสุรวุธ  วาจูอิน
 
1. นางสาวเบญจรงค์  สนธิทิม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68.35 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวปาลิดา  แสนบุญมา
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  เนียมนิ่ม
 
1. นางจินตนา  มีล้นศักดิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อธิวัฒน์ธนาวงศ์
 
1. นางศิริลักษณ์  ชาญเชี่ยว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกนิษฐา  มีเวียง
 
1. นายฉัตรชัย  สุขุม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญธร  แซ่ลิ่ม
 
1. นางอภิญญา  ด่อนดี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธเนศ  จงสมบูรณ์โภคา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กระสุนรัมย์
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  คำภา
2. นายนุกูล  จำปาเงิน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิณี  คงร้อย
2. เด็กหญิงโสรญา  เติมศักดิ์
 
1. นางปรีดาวรรณ์  สุริสาร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวศศินา  รอดผล
2. นางสาวสุณิสา  ปานศิลา
 
1. นายทศพล  เหรียญเจริญ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพวรรณ  แจ้งเจน
 
1. นางปณิดา  พนมวัน
2. นางปวีร์รักษ์  สบายเมือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   ยุติธรรมสถิต
 
1. นายชูเกียรติ   สุยะลังกา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายตนุภัทร  โพธิบุญมา
 
1. นางสาวโสภา  จิตตวิไลย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายวัชรวิทย์  พิมชาลี
 
1. นายศุภชัย  กรอยสระน้อย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวนิรัชพร  อ่อนเขตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทาริยะวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ยาโสภา
3. เด็กหญิงอณุรัตน์   ไม้แดง
 
1. นางต้องจิตต์   ทัศนแจ่มสุข
2. นางวนิดา   เฉยไสย
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงคัจฉนันทน์  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงทัตชกร  ฉัตราเขตต์
3. เด็กชายปราช  ชวดสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
2. นายอาทิตย์  พลอาจ
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงฐาวรีย์  ยนต์ศิริ
2. เด็กหญิงพรประภา  ม่วงปราง
3. เด็กหญิงแอนนา  อัศวถนัตถ์
 
1. นางสาวนิชชาภัสส์  แสนธิ
2. นายวรวิทย์  ภูวดล
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์พิชิต  ทองมา
2. เด็กหญิงมัจฉา  พิมจันทรา
3. เด็กหญิงสรัลชนา  อินทร์เสม
 
1. นางสาวพรหทัย  คงสิบ
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  คงนวล
2. นางสาวกวิตา  กวดนอก
3. นางสาวมุทิตา  น้อมนิล
 
1. นางกิติมา  ประเสริฐกุล
2. นางสาวอัมพร  พันอ้น
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวชนิดาภา  ปรารมภ์
2. นายณัลทวัฒน์  มะหา
3. นางสาววัชราภรณ์  ชูจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
2. นายอาทิตย์  พลอาจ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงการะเกตุ  บุตรดา
2. เด็กหญิงดาวเรือง  ทนงค์
 
1. นางนุชจรี  หลำใจซื่อ
2. นางหฤทัย  เทพปัน
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ทับทิม
2. เด็กชายทศพล  ทิพย์สันเทียะ
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  ผลบุญ
2. นางสุจิตรา  ตะติยะ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายดนัยพงศ์  คุ้มวงษ์
2. นายศุภกร  มีแจ้
 
1. นางสาวบุปผา  ทุ่งพรวญ
2. นางวรรณพร  ทสะสังคินทร์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายนพดล  มีบำรุง
2. นายวัฒนพงศ์  อันทะสา
 
1. นางศรัณยา  พงศ์ภัสสร
2. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  สงลำ
 
1. นางสาวรัชนีกร  พานชัย
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายชัยยา  พรามเย็น
 
1. นางมลิวัลย์  ขาวทอง
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิษา  จัดไทยสงค์
 
1. นางฐิติมา  โพทอง
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายวีระชัย  เลิศบุญการกิจ
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ   ยี่สาคร
2. เด็กหญิงมุฑิตา   ประทีปจรัส
3. เด็กหญิงสุชัญญา   เมวานฤมิตร
 
1. นางสุวรรณา   ป้อมใย
2. นางเกศินี   ทศวารจันทรา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัณทิมา  วงษ์ศรี
2. เด็กชายพรพจน์  แพ่งสภา
3. เด็กชายรัตธนากร  บูชาบุญ
 
1. นางรังษินี  แก้วคง
2. นางเยาวเรศ  เสมอหัตถ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  แก้วหิรัญ
2. นายภัคนันท์  เตชทวีทรัพย์
3. นางสาวศุภนิดา  ใจนักรบ
 
1. นางสาวสวรรยา  จันทร์พุฒ
2. นางสาวเอื้อมพร  เอี่ยมแพร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ช่วยชูเผ่า
2. นางสาวทัศนีย์  วงษ์จีน
3. นางสาวภัทราภรณ์  ป้องสาลี
 
1. นางจุฑามาศ  เจตน์กสิกิจ
2. นางปรียา  เทียนทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ปิยะพงษ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ปัจฉิม
3. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ทองทิน
 
1. นางสาวนงนุช  ชีวะโต
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงปารีณา  หารจิตร
2. เด็กหญิงวาสนา  อินทรานุสรณ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  อุ่นตาดี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำตีด
2. นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พนมวาสน์
2. นางสาวณิชา  อ่อนลมูล
3. นางสาวอทิตยา  อุปโครต
 
1. นายกฤษณะ  สาลีเจริญ
2. นางสาวอรวรรณ  บุญรอด
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวจิตตราภรณ์  บุญดี
2. นางสาวปิยะนันท์  พงษ์ประเสริฐ
3. นางสาวสุนิษา  แก้วศรี
 
1. นางสาวกานดา  ทากรม
2. นางนุชนาท  สิงหา
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กชายนพดล  ยนปลิว
2. เด็กชายนันทวัฒน์   อภัยเผื่อน
3. เด็กชายเดชาวัต  พรามเริก
 
1. นางราตรี  พงษ์เสือ
2. นายเกรียงศักดิ์  คงไทย
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพียรธรรม
2. เด็กหญิงณัฐชรียา  เงินทอง
3. เด็กหญิงภาวิกา  เนื่องกันทา
 
1. นางสาวนงนุช  ชีวะโต
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายคมนิวัฒน์  จวนมั่น
2. นางสาวปริฉัตร  อุดมสุข
3. นายรัตนชัย  ขุนพิลึก
 
1. นายรุ่งกมล  พะโยม
2. นายอาทร  รอกลาง
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ชุมนิรัมย์
2. นางสาวกันตรัตน์  ชัยนาง
3. นางสาวอรัญญา  แก้วสุวรรณ
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี
2. นางเยาวเรศ  เสมอหัตถ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยธร  กังพิศดาร
2. เด็กหญิงนัชชา  เลิศอิทธิเวช
3. เด็กชายอัครวิชญ์  คงชุม
 
1. นางกุลรวี  ขาวสง่า
2. นางสาวพิมพ์วรีย์  โมเทียน
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  มาละออง
2. เด็กชายชาคริต  วงษ์ต้น
3. เด็กหญิงอัญชรี  ยงกูล
 
1. นายธนพิพัฒน์  เขียนน้อย
2. นางสาวรัชพร  วรพงษ์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาววรรณิภา  กล่ินจันทร์
2. นางสาวสุจาริณี  ขำวารี
3. นายเฉลิม  กุลประเสริฐ
 
1. นายปริญญา  อินสว่าง
2. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายวรวุฒิ  ชัยรินทร์
2. นายวัชรพงษ์  เกนเกตุกรณ์
3. นายเรืองรัตนะเดช  ชำนาญกิจ
 
1. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
2. นายพรชัย  ชัยรินทร์
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ก่วยจีน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นจุไร
 
1. นางสาวสุพรรษา  พลขันธ์
2. นางใกล้รุ่ง  ธวัชสานนท์
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิวา  รัตรดา
2. เด็กชายวรพงษ์  กุลศิริมงคล
 
1. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
2. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวสายฝน  ภู่จีน
2. นางสาวสิริพร  เงินทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  ลี้นะวัฒนา
2. นางสาวสุปราณี  อินทร์ป้อม
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายนภัส  งามประดับเลิศ
2. นางสาวอุมาพร  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
2. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วท้วม
2. เด็กชายธนศักดิ์  คำชะนะ
 
1. นายเนตร  ธรรมมี
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  บุญคล้าย
2. เด็กชายวุฒิชัย  หอยอ่อน
 
1. นางสาวมาลิณี  โชติน้อย
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายชลิต  ศรีชาติ
2. เด็กชายณัฐพล  ปั้นจอม
 
1. นายมนัสชัย  แจ่มจร
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กชายธนทร  สมสนุก
2. เด็กชายอุเทน  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวกรวรรณ   โฉมเกษ
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายพีรพล  บุญธรรม
2. นายวรภพ  นาคะพงษ์
3. นายเจษฎา  สั่งแก้ว
 
1. นายฌานัณท์  นิลเศษ
2. นายสมหมาย  กรพิทักษ์
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกิตติกานต์  ทองสิงห์
2. นายพนธกร  เหลี่ยมเคลือบ
3. นายศิพนันท์  สอนแก้ว
 
1. นางมาลินี  ทองสิงห์
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายต่อลาภ  โตทองสุข
2. นายมงคล  อนุพันธ์
3. นายวรพงษ์  วงษ์ลำดวน
 
1. นายสมหมาย  กรพิทักษ์
2. นายเกรียงศักดิ์  คงไทย
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. นายกษิตินาถ  โพธิบัติ
2. นายธนากร  วะเรือน
3. นายศิริวัฒน์  พานิชย์
 
1. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าสี
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  มีระสิง
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  รอดประเสริฐ
5. เด็กหญิงอรทัย  ศรีพา
 
1. นายอัตถสิทธิ์  ดอชนะ
2. นางสาวเขษมสร  โข่งศรี
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  โสภณ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ่อนฤทธิ์
3. เด็กหญิงรัฐภรณ์  กำมะณี
4. เด็กหญิงรัตนภัทร  ชมภู
5. เด็กหญิงสุภาพร  พูลบางยุง
 
1. นางปริญญา  จันดาแก้ว
2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ดิษสวน
2. นางสาวปัฐยา  มีสุข
3. นางสาวพนิดา  ทั่งทอง
4. นางสาวพรรณรายณ์  น้ำสังข์
5. นายวันชนะ  ดีมาก
 
1. นางธนพรรณ  ปรางโท้
2. นางสาวนุศรา  รอดสิน
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวชลลดา  สุขสำราญ
2. นางสาวนฤมล  นินสว่าง
3. นางสาวรัตติยากร  กองมี
4. นางสาวศุภานัน  พรหมดี
5. นางสาวเจนจิรา  เขียวสอาด
 
1. นางฆณฑา  กสิณศักดิ์
2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิภา  แซเม้า
2. เด็กหญิงทอแสง   แสงโชติ
3. เด็กหญิงนิรชา  แท่งทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จุลพันธ์
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขมี
 
1. นางคนึงนิจ  ไชยชโย
2. นางสาวหทัยชนก  บุญซ้อน
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บารมีรังสิกุล
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ใบเนียม
3. เด็กหญิงปัตทรวดี  ปู่สุข
4. เด็กหญิงภาวินี  ผลประเสริฐ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์เนตร
 
1. นางสาวกฤติมา  สุขพร้อม
2. นางสาวอำไพ  ขันกสิกรรม
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พรบัญชาตระกูล
2. นางสาวชลิดา  คูณลบ
3. นางสาวนุสรา  บุญจันทร์
4. นางสาวประไพพรรณ  ทรงประดิษฐ์
5. นายสุทิวัส  ทองสกุล
 
1. นางสาวกฤติมา  สุขพร้อม
2. นางสาวอำไพ  ขันกสิกรรม
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  อ้นเกษ
2. นายณัฐพร  ทองรักษ์
3. นางสาวมณีประภา  ฤทธิ์เต็ม
4. นางสาวอานุชตรา  น้อยกรัด
5. นางสาวอารียา  สิงคารวงศ์
 
1. นางสาวปริศนา  มิชาวนา
2. นางสาวอรทัย  เจียมประยูร
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวชัญญานุช  ชัยมี
2. นางสาวณิชกานต์  เหมือนสุวรรณ์
3. นายธนกร  มุกดา
4. นายวงศกร  ทิพย์สุข
5. นางสาวอมรรัตน์  คำอินทร์
 
1. นางศิวพร  สุภาพพูล
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา   ศรีสุพัฒนะกุล
2. นางสาวกรรณิการ์   ศรีสุพัฒนะกุล
3. นางสาวนันทินี   ดีบุญ
4. นางสาวศิริลักษณ์    แจ่มหม้อ
5. นางสาวอัญชริกา   อินแนม
 
1. นางพรทิพย์   นิลาภรณ์
2. นายภีมพล   เหมภูมิ
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกรองแก้ว  เอี่ยมมาตร
2. นางสาวกันธิชา  ทองดี
3. นางสาวจรรจิรา  โอบอ้อม
4. นางสาวจินตนา   ดิษกร
5. นายจิรายุทธ  จันทะพิมพ์
6. นายชัยพล  นาคเมือง
7. นายทศพร  ใจเย็น
8. นางสาวทิพรัตน์  ภูเขม่า
9. นางสาวทิพวรรณ  บรรณา
10. นางสาวนันทพร  ศรีสะสม
11. นางสาวปุณจิรา  สำนักนิตย์
12. นางสาวภริดา  อำภา
13. นายภูมัย  โมเรือง
14. นายวีระศักดิ์  อยู่เกษร
15. นางสาวสุชาดา  ชมชื่น
16. นางสาวสุพิชชา  จันทร์เพ็ญ
17. นายสุรวุฒิ  กสิกิจ
18. นางสาวสุรีย์มาศ  ใยย้อย
19. นางสาวอรณีย์  โรจณอัมพร
20. นางสาวเจนจิรา  ทองคำ
 
1. นางสาวกาญจณา  กันธะนภี
2. นางชญาณี  คงโรจน์
3. นางสาวมัณฑนา  พิมแก้ว
4. นายสุนทร  ทรัพย์สุริต
5. นายเกรียงศักดิ์  คงไทย
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  คอนหงาย
2. เด็กชายคงศักดิ์  แก้วแกมเอม
3. เด็กชายชาญชล  เพชรรัตน์
4. เด็กชายธนาธิป  กาศเกษม
5. นายธัญพิสิษฐ์  บัวผัน
6. เด็กชายธีรธวัช  ช้วนตระกูล
7. เด็กหญิงนุชจิรา  ทองหล่อ
8. นางสาวพิจิตรา  เทาศิริ
9. นางสาวยุวดี  แก้วกัญหา
10. เด็กหญิงวรกมล  แก้ววิเศษ
11. เด็กหญิงวรรณิสา  สระแก้ว
12. นายศรัญญู  อินทร์นอก
13. นายศราวุฒิ  ช้างเจริญ
14. นางสาวศุภลักษณ์  นักบุญ
15. นายสามารถ  ส่วนบุญ
16. นางสาวสุดารัตน์  กิ่งทอง
17. นายอณาจักร  พิมพ์เผือก
18. เด็กหญิงอังคณา  นนทการ
19. นายเทียมเทพ  ยังประเสริฐ
20. เด็กชายเอกราช  ศิริ
 
1. นายภิธาร  คำสีทา
2. นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
3. นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
4. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เส็งม่วง
2. นางสาวกรรณิการ์  แสงไทย
3. นายกานต์  สุขสารี
4. นายณัฐสิทธิ์  มากคุณ
5. นางสาวทิตยา  คงเมือง
6. นายธนชิต  บุญแสง
7. นายธนาธิป  โพธิ
8. นายนฤพล  พวงศรีจันทร์
9. นายนัฒพร  ช่างย้อม
10. นายปฏิภาน  มูลมิรัตน์
11. นายพิพัฒน์  เกษหอม
12. เด็กชายวิทวัส  พูลแพ
13. นายวิทวัส  การะภัคดี
14. นางสาววิภาดา  คงสิบ
15. นางสาวศิริลักษณ์  สุนทรพงษ์
16. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัจจัย
17. นายสามารถ  เทียงคงคา
18. นางสาวสุดารัตน์  เขตการณ์
19. นางสาวอัจฉราภรณ์  สียา
20. นายอิทธิพลธนินทร์  คุณบำรุง
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางวิไลพร  พฤกษชาติ
3. นางสาวสุภาพ   พัฒนชัยวงศ์
4. นางอุไรวรรณ  คล้ายเนียม
5. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  กลัดบุบผา
2. นางสาวกมลวรรณ  ยอดเจริญ
3. นางสาวณัฏฐภรณ์  ทับทอง
4. นายนำโชค  เสวกวรรณ์
5. นายนิติพงษ์  สินอิ่ม
6. นางสาวนีระนุช  บานเย็น
7. นางสาวบุญชั้น  โพธิ์น้อย
8. นายปัญญา  ผดุงลาภ
9. นางสาวพิกุล  ราชบุตร
10. นายพิเชษฐ์  อ่ำเกิด
11. นางสาวรัชดาภรณ์  ก๊กตระกูล
12. นายศักดิ์พิภัทร  แซ่จิว
13. นางสาวสมคิด  เสือคำรณ
14. นางสาวสุนีย์  สอนไว
15. นางสาวสุภัสรา  เกตุเกล้า
16. นายอดิศักดิ์  กอบธัญกิจ
17. นายอดิศักดิ์  แสนสุข
18. นางสาวอาทิมา  เอี่ยมอิสรา
19. นายอิทธิฤทธิ์  คิดชอบ
20. นายเรวัตร  เปซี่
 
1. นายขจรศักดิ์  อ่อนอุทัย
2. นางนิชรา  พรมประไพ
3. นายภูวดล  สังขพาลี
4. นางสาวเบญจรัตน์  ผลเจริญ
5. นางสาวใกล้รุ่ง  ชัยฤทธิ์
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชระศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนากร  แก้วเวียง
 
1. นางสาวพิศมัย  เที่ยงผดุง
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ดีสุภาพ
 
1. นางสาววาสนา  รักไทย
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวจันทิรา  ย่านสากล
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คำบาง
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวสิริลักษณ์  โตป่าเตย
 
1. นางสาวเยาวดี  มาเกิด
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทวงษ์
2. เด็กชายปุณณวิทย์  บดีรัฐ
 
1. นายบรรดิษฐ์  กลางนภา
2. นางสาวอัญญรัตน์  ฉายทอง
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายพิฆเนศ    เภาศรี
2. เด็กหญิงฤชุภัทร  ลีลาจิรกุล
 
1. นายวิทยา  มาตรสิงห์
2. นายอารี  พินิจชัย
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขสม
2. นายศุภณัฐ  จะวรรณะ
 
1. นางณัฐวีณ์  นิธิจินดาวัชร์
2. นางนฤมล  ไทยเจริญ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  พุ่มทอง
2. นางสาวจริยา  โยวะผุย
 
1. นางวรากร  น่วมถนอม
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ราชธานี
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  ชาเชียงตุง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ลือล้ำ
4. เด็กหญิงมัทนา  ลุ่มร้อย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แอบเพชร
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ธรรมขันติพงษ์
7. เด็กหญิงศิรประภา  เยประยูร
8. เด็กหญิงสุชาดา  วิชานำ
9. เด็กหญิงสุทธิชา  ไพเราะ
10. เด็กหญิงไฉไร  ปิ่นทอง
 
1. นายบรมพงษ์  สินบุญมา
2. นายพันตรี  สีขาว
3. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  เย็นไธสง
2. เด็กหญิงปวีณา  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงวธุกา  สีมาเหล็ก
4. เด็กหญิงศรีวังพร  ศรีสด
5. เด็กหญิงศิรินยา  อาสานอก
6. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีอักษร
7. เด็กหญิงสุจิตรา  ตุ้มทอง
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ไม่หวั่น
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวียงสิมมา
10. เด็กหญิงอัญชุลีกร  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาววาสนา  รักไทย
2. นางสาวสุนิตย์  ปาระมีศรี
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พลไกร
2. เด็กหญิงกรกนก  บดีรัฐ
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รักสิงห์
4. เด็กหญิงชนิดา  พลเชี่ยว
5. นางสาวชื่นสุมล  ศรีสำโรง
6. นางสาวณัฐรัตน์  ตระกูลศรี
7. เด็กชายปฏิภาณ   อินทพงษ์
8. เด็กหญิงปรีชนาถ  พรมฉิม
9. เด็กหญิงพิมพิกานต์  ฮีนิกาล
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองพิจิตร
11. เด็กหญิงรัตพร  สิงโตแดง
12. เด็กหญิงศันสนีย์   จำปางาม
13. เด็กหญิงสุภารัตน์  ภู่จีน
14. เด็กหญิงอภิษา  สุรเดช
15. เด็กชายเกริกกรินทร์  โพธิ์ไกร
 
1. นางชัญญา  สุริวงศ์
2. นางสาวธีรารัตน์  กีรติวศิน
3. นางนงนุช  ไชยโยกาศ
4. นายประทวน   บดีรัฐ
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ส่งสำลี
2. เด็กหญิงจิราพร  ศรีบุษย์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทร์ทอง
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  พรมทา
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงวิภวานี  ปัญญาสาร
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  โชติรดาภาณ์
8. นางสาวศศิประภา  อยู่พันธ์
9. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ไกรทอง
10. นางสาวสุกันญา  จันทร์แจ้ง
11. นางสาวสุทามาศ  กุศลวงษ์
12. นางสาวสโรชา  โป๊ะโดย
13. เด็กหญิงอังคณา  กอสัมพันธ์
14. เด็กหญิงเกศเกล้า  กิจขุนทด
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีม่วง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรลัมภ์
2. นายนที  เขม้นเขตวิทย์
3. นายรังสรรย์  ไพฑูรย์
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงดารุณี  สาระคาม
2. เด็กหญิงนัฐชา  นาคะอินทร์
3. เด็กหญิงมลิวัลย์  อินทร์รบ
 
1. นางสาวชยาภรณ์  เค้านา
2. นางสิรีรัตน์  อยู่ไทย
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กชายธนัญญ์ภณ  วารินิน
2. เด็กหญิงสายพิณ  เดือนกลาง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญครอบ
 
1. นายวันโชค  วารินิน
2. นางวิเชียร  วารินิน
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวซุมมี่  ซิก
2. นายณัฐพล  สินทวีเสถียร
3. นางสาวอรญา  มณีพลาย
 
1. นางสุรางค์รัตน์  โตจีน
2. สิบเอกหญิงสวรินทร์  เสือโต
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวนวลจันทร์  ภูมิละออง
3. นางสาววรางคณา  ชูชื่น
 
1. นายกฤตติพัฒน์  กุลจักร์
2. นายสมชาย  กัลยาณธรรม
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ์  สีระวัตร
2. เด็กชายธนาวิน  เพ็งนวล
 
1. นางสาวดลฤดี  มีสวน
2. นางสิรีรัตน์  อยู่ไทย
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาริยา  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงโสรยา  ด่อนคร้าม
 
1. นางนงนุช  ไชยโยกาศ
2. นายประทวน   บดีรัฐ
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวปาลิน  ร่มโพธิ์
2. นางสาวพิณรัตน์  แตงนวน
 
1. นายฉัตรพงษ์  วิไลมงคล
2. นางทิพย์พาที  วิชาพร
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสตีรัตน์  จันทร์สุวรรณ์
2. นางสาวอังคณา  บดีรัฐ
 
1. นางสุรางค์รัตน์  โตจีน
2. สิบเอกหญิงสวรินทร์  เสือโต
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงจีวนันท์  สิทธิ์น้อย
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจณ์  ทองทา
 
1. นายกวีศิลป์  สายคำทร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวมิรันตรี  ใจแสน
 
1. นางดารณี  กัลป์ธนวงศ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  พรมสาร
 
1. นายชาญชัย  ศรีอุทัย
 
105 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โตประัพันธ์
 
1. นางสาวศรีสุรีย์  ทองสีอ่อน
 
106 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงปารณีย์  ศรีมาแก้ว
 
1. นายกวีศิลป์  สายคำทร
 
107 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวภาวีนี  สินศิริ
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
 
108 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  เจริญศิลป์
 
1. นายชาญชัย  ศรีอุทัย
 
109 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชระศึกษา 1. เด็กหญิงจุติพร  บุญลาย
 
1. นายสถิตย์  เหล่าภักดี
 
110 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  กรทรัพย์
 
1. นางสาวศรีสุรีย์  ทองสีอ่อน
 
111 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายอนุภัทร  พรมทอง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
112 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวรสสุคนธุ์  หลวงวิรัญ
 
1. นางดารณี  กัลป์ธนวงศ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิจ  เรืองแจ่ม
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
114 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายเฉลิมชัย  อุทัยทิน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
115 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายลัทธพล  ต่ายหัวดง
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายอนันธิชัย  หลวงราช
 
1. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทมาศ  น้อยมี
2. เด็กหญิงณัฐพร  ดวงรัตน์
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  นอกตะแบก
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จันทร์เปรม
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
2. นางศิริรัตน์  คุ้มชาติ
 
119 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ประทารมย์
 
1. นายพิพัฒน์  โสรัตน์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพชรทูล
 
1. นางสาวกุลรัตน์  เจริญสุข
 
121 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  แสนกล้า
 
1. นายชูศักดิ์  ไทพาณิชย์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชญาวัฒน์  มาคุ้ม
 
1. นายดารณี  กัลป์ธนวงศ์
 
123 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
2. เด็กหญิงนภัทร  เมืองรุ่งเรือง
3. เด็กชายวีรศักดิ์  พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
124 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพล  รุ่งเรือง
2. เด็กชายมาตรี  เขียววัน
3. เด็กชายสิทธิพัน  สาลี
 
1. นายสุรัติ  ช่างย้อม
 
125 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาววันวิสา  โม้ทองสี
2. นางสาวสุชานุช  ผิวเผือด
3. นางสาวเบญจวรรณ  ขันกะสิกรรม
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
126 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวฐิราภา  บุญจบุตร
2. นายปฎิภาณ  จุ๋ยเกตุ
3. นางสาวรจเรศ  คงสิทธิ์
 
1. นายสุรัติ  ช่างย้อม
 
127 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
128 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
129 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐธกมล   ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
130 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชนาธิป  จำรัสศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
131 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นายอานนท์  แคโอชา
 
1. นายสิทธิพร  พลอาจ
 
132 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายต่างใจ
 
1. นางสาวจุไร  นักปี่
 
133 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  แน่งน้อย
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
134 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
135 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ไพโรจน์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
136 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฉิมพุฒ
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
137 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  สงวนนาม
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
 
138 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายธนเดช  พันธุกร
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
139 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอิศริยา  สังประเสริฐ
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
 
140 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นางสาวคนิตา  เสนาอุดร
 
1. นางสาวเกษร  อ่อนคำ
 
141 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายธนเดช  พันธุกร
2. นางสาวปณัฐดา  คำสุวรรณ
3. นายพิชพงษ์  วงศ์นิวัฒน์
4. นางสาวศิริลักษณ์  คลังภักดี
5. นายศุภมิตร  ทวีกูล
6. นายศุภากร  ทวีกูล
7. นางสาวอัจฉรา   ทวนธง
8. นายอัษฎาวุธ  ศิริพงษ์
9. นายเดชา  ไพโรจน์
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
142 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
2. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
3. เด็กหญิงนัฐธกมล  ไกรกิจราษฎร์
4. นายบุญรักษ์  คงอรุณ
5. เด็กชายพงษ์เกียรติ์  นาคสังข์
6. นางสาวพรกรัณย์  แสนกล้า
7. เด็กชายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงศ์
8. นางสาวภัทราพรรณ  จันทนา
9. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
10. นายภาคภูมิ  แน่งน้อย
11. นางสาวมาริษา  เสนอิ่ม
12. เด็กชายสมพร  มากสาคร
13. นายอภิวิชญ์  เผ่าฟู
14. นายอมรเทพ  น้อยระแหง
15. นางสาวโยษิตา  เจียรธนะกานนท์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
143 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชนาธิป  จำรัสศรี
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
3. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
4. นางสาวพรกรัณย์  แสนกล้า
5. นางสาวภัทราพรรณ  จันทนา
6. นางสาวมาริษา  เสนอิ่ม
7. เด็กชายวิศวะ  เสริฐศรี
8. เด็กชายสมพร  มากสาคร
9. นายอภิวิชญ์  เผ่าฟู
10. นายอมรเทพ  น้อยระแหง
11. นายอรรถพล  สุริยวงค์
12. นางสาวโยษิตา  เจียรธนะกานนท์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
144 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายกริช  น้อยนารถ
2. นางสาวกฤติมา  บุญนิธิ
3. นายกฤษฎา  คำจอน
4. เด็กหญิงกันยารัตน์  คงคาวารี
5. นายจักรกริช  คชรักษ์
6. เด็กชายฐาปกรณ์  คงทัน
7. นายณัฐภัทร  แผ่ทอง
8. นางสาวดารารัตน์  ทองมาก
9. นายธนเดช  พันธุกร
10. นายบุญฤทธิ์  รัตนะศศิธร
11. นายพลากร  ไกรวงษ์
12. นายพิชพงษ์  วงศ์นิวัฒน์
13. เด็กหญิงมัณฑนา  ถาวร
14. นางสาววณิชยา  งามสนิทผล
15. นายศุภมิตร  ทวีกูล
16. นายศุภากร  ทวีกูล
17. นางสาวสุกัญญา  นาชัยชาญ
18. นางสาวอัจฉรา   ทวนธง
19. นายอัษฎาวุธ  ศิริพงษ์
20. เด็กชายเดชา  ไพโรจน์
21. เด็กหญิงโสภาพร  ขอนทอง
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
2. นายรังสรรค์  ยาสอน
 
145 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงค์  คชฤทธิ์
2. นางสาวจรรจิรา  สามารถ
3. นายจิรายุทธ  ชลพิทักษ์
4. นางสาวชนัญดา  คะสันต์
5. นางสาวชลทิชา  ฆ้องกำจัด
6. นางสาวชุติมา  พรมดอนทอง
7. นางสาวณัฐกานต์  บัวสร้อย
8. นายทินกร  ศรศิลป์
9. นางสาวทิพวรรณ  บรรณา
10. เด็กชายทิวา  บันทัดจันทร์
11. นายธนาวิน  แสงสอน
12. นายปฏิภาณ  ทรงเหม็ง
13. นางสาวประภัสสร  สิทธิธรรม
14. นายปัณฑ์ธร  ทับเต่า
15. นางสาวปัทมา  โกทัน
16. นางสาวพรธีรา  สมพันแพ
17. นางสาวพรพรรณ  เพื่องจันทร์
18. นางสาวพัณธิภา  เรืองศรีจันทร์
19. นางสาวพิมพ์ทิวา  แดงศรี
20. นายภัทรพล  พิมพราช
21. นางสาวภิมลพร  ดาหา
22. นายรพีพัฒน์  มูลรอด
23. นายรัฐฐาน์  อดุลย์สุขคงสิน
24. นางสาวรุ่งอรุณ  พิชิตบวรนิเวศ
25. นายวิกรม  จันทร์น้อย
26. นางสาววิชุดา  ปรุงกลิ่น
27. นางสาวศิริพร  กล้ากสิกิจ
28. นางสาวศิริลักษณ์  ลมลอย
29. นางสาวศิริลักษณ์  ชมเชย
30. นายศิลาศิล  โฉมศรี
31. นางสาวสลิลทิพย์  ใจชื่น
32. นายสิรวิชญ์  ทองช้อย
33. นางสาวสุดารัตน์  ด้วงทอง
34. นายสุริวัฒน์  เฮงสิน
35. นางสาวสุวนันท์  กุลมาลา
36. นายอนันท์  นาคสนธิ์
37. นายอรรถพล  พรมมี
38. นายอำนาจ  ชนะใหม่
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์  ทองหล่อ
2. นายนิพนธ์  กกขุนทด
3. นางศิริรัตน์  คุ้มชาติ
4. นายสุนทร  ทรัพย์สุจริต
 
146 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  แก้วสว่าง
2. นางสาวจิณห์นิภา  ซื่อสัตย์ดี
3. นางสาวจิรพรรณ  เกิดเทพ
4. นายจิรวิชญ์  รอดงาม
5. นางสาวจิรัชยา  ปานปรีชา
6. นางสาวชนนิกานต์  อยู่สุ่ม
7. นางสาวณิชา  มีขันหมาก
8. นางสาวดอกไม้  โพธิ์อ่วม
9. นางสาวทักษพร  ใฝ่จิต
10. นายธนพนธ์  ทุ่งโพธิ์แดง
11. นายธัชนนท์  นาคทอง
12. นางสาวธิศารัตน์  อินทพงษ์
13. นายนพพล  เกิดโต
14. นางสาวนิวาริน  กิ่งวาที
15. นายปภาวิน  เทพยุหะ
16. เด็กชายประภัสพงศ์  ทาลายา
17. นายพงศกรณ์  ศิริสุวัฒน์
18. นายพงศ์พล  ธวัชบัณฑิต
19. นางสาวพินัทตา  สิงห์เรือง
20. นางสาวพิมพ์พจี  เรื่อศรีจันทร์
21. นางสาวภัทราวรรณ  อินต๊ะเขื่อน
22. เด็กหญิงมัทวัน  เพชรรัตน์
23. นางสาวมานิตา  เชี่ยวกิจ
24. นางสาววรดา  สาสะ
25. นายวรัญชิต  บัวพฤทธิ์
26. นางสาววราภรณ์  วัดพ่วงแก้ว
27. นางสาวศศิประภา  วิวัฒนชัย
28. นางสาวศิรภัสสร  สามงามมี
29. นางสาวศิวารักษ์  จุมณี
30. นางสาวสุดารัตน์  พรมมาตร์
31. นางสาวสุนิสา  จินเพชร
32. นางสาวสุพิชชา  พุ่มจันทร์
33. นางสาวหนึ่งฤทัย  มีโพธิ์
34. นางสาวอรธารา  พูลศักดิ์
35. นางสาวอัจฉรา  พิชัยสวรรค์
36. นางสาวเกศณี  อโนสา
37. เด็กหญิงเขมมิการ  จิตรชื่น
38. นางสาวเบญจมาศ  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
2. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
3. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
4. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
5. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
 
147 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ฉ่ำชื่นวงค์
2. เด็กหญิงกรชนก  สุวรรณดี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อำฆาตร์พัศน์
4. นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นด้วง
5. เด็กชายชลธี  น้อยรักษา
6. เด็กหญิงณัชนันท์  การะภักดี
7. นางสาวณัฐชา  ทองคงอ่วม
8. เด็กหญิงดรุณี  มัธนัง
9. นายทวีโชค  ดวงชื่น
10. นายธนพล  สุภาลักษณ์
11. นางสาวธนิษฐา  สุภาลักษ์
12. นายนพดล  จิตตะคุ
13. นางสาวนัทวรรณ  เดโชเม็ง
14. นางสาวปิยวรรณ  ขุนทอง
15. นายพงศกร  เงือกงาม
16. นายพงษ์เทพ  ศรีวะรา
17. นางสาวพรชนก  คัณทักษ์
18. นางสาวพรรัตน์  ยมจันทร์
19. นางสาวพัชรา  น้อยรักษา
20. นางสาวพิไลลักษณ์  คำสะอาด
21. เด็กชายพีรพงษ์  อุบล
22. นางสาวมนทกาญจน์  สมแก้ว
23. เด็กหญิงรจนา  สีนวล
24. นายรังสิมันต์  ไกรสีทา
25. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีระวัตร
26. นางสาววรดา  แสงสุริยะ
27. นางสาววราภรณ์  เจริญผล
28. นางสาววันนิสา  เพ็ชรเนียม
29. นายวิทวัส  สีนวล
30. นางสาวศศิธร  คำใส
31. นางสาวศิริญาภรณ์  แถวทิม
32. นางสาวศิริพร  โกมินทร์
33. เด็กชายศุภชัย  ประเสริฐกุล
34. นางสาวสายฝน  จันทร์ทับทิม
35. เด็กหญิงสุทธิกานต์  พูลสวัสดิ์
36. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีธนู
37. เด็กชายอาธิกานต์  ดามี
38. เด็กหญิงเก็จมณี  โคตรสีนวน
39. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุวรรณประเสริฐ
40. นายแสงชัย  อ้อยฉิมพี
 
1. นายชูชีพ  อรัญวงศ์
2. นายนพดนัย  ผ่องจิต
3. นางวิไรพร  พฤษชาติ
4. นายสราวุฒ  มนัสสา
5. นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงศ์
6. นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร์
7. นางอุไรวรรณ   คล้ายเนียม
 
148 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกมลพร  เพ็งดา
2. นางสาวกมลพรรณ  นาคนาม
3. นางสาวกาญจนา  วงค์ดาว
4. นางสาวกิติญาพร  อินใต้
5. นางสาวขวัญจิรา  เอี่ยมชู
6. นายคมสันต์  แร่เพชร
7. นายจีรวุฒิ  จันทร์สม
8. เด็กหญิงจุฑามณี  แพงรักษ์
9. เด็กหญิงณัทวรรณ  แสงสิทธิ์
10. นางสาวณิราวรรล์  แก้วคง
11. นายตันติกร  ม่วงการ
12. เด็กชายทิวากร  สุขประเสริฐ
13. นางสาวธิดารัตน์  แก้วเนตร
14. นางสาวนัฐทริกา  ปลอดโปร่ง
15. นางสาวนิตยา  พรมนอก
16. นางสาวนุจราพร  แสงแก้ว
17. นายปณชัย  บุญโต
18. เด็กหญิงปุริสา  บุกนัด
19. นายพชรพล  ชาญถิ่นดง
20. นางสาวพรจรัส  รอดจันทร์
21. นางสาวพรนิภา  เพ็งผล
22. เด็กชายพลปภัทร  สุรวัฒนะ
23. นางสาวพิมพร  แวงวัน
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  เขิบสูงเนิน
25. นายวรัญญู  เมืองศิริ
26. นายศรเทพ  สายต่างใจ
27. เด็กชายศิวกร  แสงสวัสดิ์
28. เด็กชายสมรักษ์  อ่ำขวัญ
29. นายสหรัฐ  พรมวาสน์
30. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ขำหมอก
31. เด็กหญิงสิริวรรณ  ขำหมอก
32. เด็กหญิงสิริวรรณ  มังกร
33. นางสาวสุชาดา  แก้วชาวนา
34. เด็กหญิงสุธิดา  อุดมศรี
35. นางสาวสุพิชา  รอดแก้ว
36. เด็กชายสุรชาติ  สะหม
37. เด็กหญิงสุวิตา  บุญสวัสดิ์
38. นางสาวสโรชา  สมบูรณ์
39. นายอนุสรณ์  จันทร์ศิริ
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาน้อย
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
2. นายมานพ  อิ่มสุขศรี
 
149 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กชายวชิระ  จันทร์อ่อน
 
1. นายราเชนต์  รุกขชาติ
 
150 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายเจษฏา  จันทร์แย้ม
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
151 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. นายปัญญา  ผดุงลาภ
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
152 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายศิลาศิล  โฉมศรี
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
153 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐนิชา  คล่องณรงค์
 
1. นายมานพ  อิ่มสุขศรี
 
154 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงสุกัลญา  เรียนสร้อย
 
1. นายสินชัย  ประเสริฐดี
 
155 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นางสาวสุชาดา  ม่วงเก่า
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
156 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพัชริตากานต์  ทองชาติ
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
157 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กชายวชิระ  จันทร์อ่อน
 
1. นายราเชนต์  รุกขชาติ
 
158 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  วังคีรี
 
1. นายชัยสวรรค์  วรอินทร์
 
159 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายรัตนพงษ์  กองพันธ์
 
1. นายไพโรจน์   ยิ่งคิด
 
160 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายทีรายุ  เสือสิงห์
 
1. นางสาวเตือนใจ  กอบธัญกรณ์
 
161 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสมสวย   อุดมนิทัศน์
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
162 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษณา  อ่อนสมสาย
 
1. นายมานพ  อิ่มสุขศรี
 
163 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. นางสาวอรอนงค์  สารมูล
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
164 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวรีราวดี  วรรณาเวศน์
 
1. นายสุกรีย์  อุดคนดี
 
165 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กชายภาคภภมูิ  ชัยพิทักษ์
 
1. นางสาวมินตรา  กองอยู่
 
166 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กชายสาทิศ  อ่อนน้อม
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
167 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายธีรวัฒน์  ชมภูศรี
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
168 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายกลวัชร์  ทันนิเทศ
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
 
169 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงเขมมิการ  จิตรชื่น
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
170 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ร่มโพธิ์
 
1. นายธาดาพงษ์  ทองหล้า
 
171 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวรัตนา  พงษ์ศรี
 
1. นายปริญ  กระต่ายทอง
 
172 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  โพธิบัลลังค์
 
1. นายสุกรีย์  อุดคนดี
 
173 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายภูชิชย์   จำปาเทศ
 
1. นายไพโรจน์    ยิ่งคิด
 
174 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายเจษฏา  จันทร์แย้ม
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
175 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นายภัครินทร์  สลับสี
 
1. นางภณิดา  นาคมูล
 
176 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายสิทธิพล  ชมเชย
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
177 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมศรี
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
178 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษิณา  อ่อนสมสวย
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
 
179 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวลักษมี  เสนาะจิต
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
180 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นางสาวศิริรัตน์  มณีนาค
 
1. นายทนง  คงรอด
 
181 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จำปา
2. เด็กชายขวัญพิชัย  เอมแย้ม
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหล่ารอด
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์กล่ำ
5. เด็กหญิงชุติมล  พระขันเล็ก
6. เด็กหญิงฐิราวรรณ์  อัยการ
7. เด็กหญิงณัฎฐิณิชา  คงสมทรง
8. เด็กชายทิวา  สาวแก้ว
9. เด็กหญิงนฤมล  คงสมทรง
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โตแป้น
11. เด็กหญิงน้ำเพชร  ทองดี
12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาติบุตร
13. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ระวังชาติ
14. เด็กหญิงพิมพ์พร  ด้วงคำจันทร์
15. เด็กหญิงพิมรภัทร  เรืองศิริ
16. เด็กหญิงวาสนา  แย้มบัญชา
17. เด็กหญิงวาสนา  ชุมแสง
18. เด็กชายวีรพล  มีโพธิ์
19. เด็กชายศุภกรณ์  สุขเกษม
20. เด็กหญิงษาริณีย์  อินทสิน
21. เด็กหญิงสาวิตรี  ทิกิ๊ว
22. เด็กชายสิทธิศักดิ์  น้อยใหม่
23. เด็กหญิงสุกัญญา  ถังทอง
24. เด็กหญิงสุนิสา  สุขทั่วญาติ
25. เด็กหญิงสุภาพร  ดีวัน
26. เด็กหญิงอาริสา  คงสิบ
27. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชุ่มรัศมี
28. เด็กหญิงเมษา  เขียวเกษม
 
1. นายชัชวาล  การสมวรรณ
2. นายณัฐปกรณ์  เอี่ยมแดง
3. นายธวัชชัย  ตำมะ
4. นายเผ่าชาย  ชาญเชี่ยว
 
182 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกานต์  พงษ์พยัคเลิศ
2. นายกิติเมศวร์  ชินวัชร์ชยังกูร
3. นายจักรกฤษณ์  นัยเกตุ
4. นางสาวจุฑาทิพย์  สนธิกุลไพศาล
5. นางสาวชรินทร์รัตน์  ปานฤทธิ์
6. นางสาวชัญญาพิชญ์  พุ่มแฟง
7. นายชัยวัฒน์  บรรเลงเสนาะ
8. นางสาวฌัชฌรี  อยู่ฤกษ์
9. นายณัฐพล  เมฆจันทึก
10. นางสาวณิชกานต์  ศักดิ์สิทธิ์
11. นางสาวตรีคะนึง  อินทรเกษม
12. นายต่อเผ่า  โฆษิตเลิศวัฒนา
13. นายธนกฤต  วัฒนศิริ
14. นางสาวนภาพร  ทองพูล
15. นางสาวนิศารัตน์  ถมอินทร์
16. นางสาวพจริญ  ทองเขียว
17. นางสาวพชิรตา  กว้างปัญญา
18. นางสาวพรนภัส  สมัครเขตการ
19. นายพรภวิทย์  อุบลรัตน์
20. นางสาวภัทรวดี  กลิ่มหอม
21. นายภัทรศิลป์  บุญอยู่
22. นายภาณุพงศ์  รัตนสร้อย
23. นายภูพิงค์  คชฤทธิ์
24. นางสาวมยุรกานต์  กงจักร์
25. นางสาวมาริษา  คำมี
26. นายวงค์อรรณพ  วงค์คล้าย
27. นางสาววรรณภา  ปรางทอง
28. นายสืบพงษ์  รักษ์ชน
29. นางสาวสุพิชา  เมฆพัฒน์
30. นายอภิสิทธิ์  แย้มชู
31. นางสาวอัญญาลักษณ์  ใจมา
32. นายเฉลิมภิเษก  นิลสนธิ
33. นายเสริมพันธ์  แก้วนิคม
 
1. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
 
183 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แผ่ทอง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ขอนทอง
3. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญอินทร์
4. เด็กหญิงชนิกานต์  หิรัญสินทร
5. เด็กชายชุติเดช  ศรีคะเรศ
6. เด็กชายนราธิป  นิ่มมาศ
7. เด็กชายปิยะ  ป้องทอง
8. เด็กชายพิสุทธิ์  นุ่มเกลี้ยง
9. เด็กหญิงวรรณภา  อินทพงษ์
10. เด็กหญิงสุมาลี  บดีรัฐ
 
1. นางชาญชัย  ศรีอุทัย
2. นางวัฒนา  วิโรจน์โยธิน
3. นางเตือนใจ  หงษ์ยนต์
 
184 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธุรัตน์
2. เด็กชายชัยวิทย์  มระกรณ์
3. เด็กหญิงซาโอริ  วาตานูกิ
4. เด็กหญิงญานิกา  กะตารัตน์
5. เด็กชายณัฐฎา  เพชรวารี
6. เด็กหญิงนันทวัน  กล้าหาญ
7. เด็กชายประภาวัฒน์  คงหัต
8. เด็กชายภูวไนย  บูรณกิติ
9. เด็กหญิงสุนิชา  กองเครือวัลย์
10. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีเจริญรุ่งเรือง
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายชัยวัธน์  จัทรสกุล
3. นายสมชาย  อังสุโชติเมธี
 
185 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายณัชกรณ์  เกตุเวชสุริยา
2. นายนพดล  พิมพ์พา
3. นางสาวนิรชร  สุระสาย
4. นางสาวสกุณา  มานะลอ
5. นายสุชิน  นามวงศรี
6. นางสาวอนลยา  เรื่อศรีจันทร์
7. นางสาวเกศินี  สีหามาตร
8. นางสาวเจนจิรา  จันทา
9. นายเจษฎา  จินตนา
10. นายเอกรินทร์  บางไทร
 
1. นางณัฐธยาน์  บุตโรบล
2. นางดารณี  กัลป์ธนวงศ์
3. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
186 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวคณิตฐา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวฐิติกา  เสือสูงเนิน
3. นายณัฐวุฒิ  เขียวไสว
4. นายตันติกร  ม่วงการ
5. นางสาวปิยะมาศ  เอกขระ
6. นางสาวพราวภัสสร  จงสวัสดิ์
7. นางสาวพิมพร  แวงวัน
8. นายมิตรชัย  บัวศรี
9. นายวิรุต  มีทรัพย์
10. นายสุรพงษ์  อรัญเพิ่ม
 
1. นางวันเพ็ญ  จงสวัสดิ์
 
187 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักพร้า
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  วรกรรณ์
3. เด็กหญิงทิพย์พมาศ  ปัญญา
4. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วใน
5. เด็กหญิงปรารถนา  สำราญ
6. เด็กหญิงวิภาพร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
188 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นางสาวจุรีภรณ์  พุ่มจันทร์
2. นางสาวธัญญาเรศ  ชื่นเกษม
3. นางสาวพิมพ์พร  เอี่ยมละออ
4. นางสาวพิมลมาศ  จันทร์เปรม
5. นางสาวสมิตา  โพธิ์ทอง
6. นางสาวเพ็ญนภา  สิหิงค์
 
1. นางสาวดารากรณ์  นาคสุกเอี่ยม
 
189 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกรณิศ  ไพฑูรย์
2. เด็กชายดลฤทธิ์  โสดา
3. นายธีรวัฒน์  ศรีวรรณ
4. นายภาณุ  กองเครือวัลย์
5. นายราชัน  จันทร์แสง
6. เด็กหญิงสุชานาฏ  ครองสุข
7. นางสาวสุนทรี  จันทรศรี
8. นางสาวสุนารี  วิวัฒน์ภัทรสกุล
9. นางสาวอภิญญา  แซ่เลี้ยว
10. นายเอกพันธ์  วังคีรี
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายผจญ  จันธิดา
3. นางสาววีรัตน์ชญา  วารี
4. นายสมชาย  อังสุโชติเมธี
 
190 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วิลยะกูล
2. เด็กหญิงธนธิดา  ผูกโพธิ์
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  ซาซิโย
4. เด็กหญิงปกาวรินทร์  อ้นเกษ
5. เด็กหญิงปุณยนุช  กันทะนิด
6. เด็กหญิงอรวี  ผางคี
7. เด็กหญิงอรวี  ทรัพย์ทวีสุข
8. เด็กหญิงอารียา  จันทร์กลิ่น
 
1. นางสาวดารากรณ์  นาคสุกเอี่ยม
 
191 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงจิฬาภา  ธงฉิมพลี
2. เด็กหญิงฉันทนา  วงค์วันฝั้น
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทับทิมพรรณ์
4. เด็กหญิงพลอยทิพย์  คงขำ
5. เด็กหญิงรินลดา  กอสัมพันธ์
6. เด็กหญิงวิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. เด็กหญิงสุจิตตา  ฉายแสง
8. เด็กหญิงสุชานันท์   ละพิมาย
9. เด็กหญิงสุวลักษณ์  มโนมัย
10. เด็กหญิงสโรชา  เอี่ยมต่อ
11. เด็กหญิงอริศรา  แขมคำภา
12. เด็กหญิงอรุโณทัย  ยอดที่รัก
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายปริญ  กระต่ายทอง
3. นางละเอียด  โชติน้อย
4. นายสมชาย  อังสุโชติเมธี
 
192 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพอหทัย  ชัยนภาพร
2. นางสาวรดาณัฐ  อินทรสูต
3. นางสาววรัชยา  ชัยชลทรัพย์
4. นางสาวศศิธร  น้อยเผ่า
5. นางสาวสุรีภรณ์  ถมอินทร์
6. นางสาวสโรชา  แก้วแท้
7. นางสาวอัจฉริยา  บุญมา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
2. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
 
193 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มโนมัย
2. เด็กหญิงชนิกา  ทองเตจา
3. เด็กหญิงประกายมาศ  เพชรดี
4. นางสาวปริญญา  หอมจันทร์
5. นางสาวภิญญาพัชญ์  แซ่ลี
6. นางสาวลลิตตา  ทองคงหาญ
7. นางสาวสุพัฒตา  วันดา
8. นางสาวสุมิตรา  วาระกิจ
9. นางสาวสุวิมล  ชูควร
10. นางสาวอารีรัตน์  รุ่งสกุล
11. นางสาวเบญจรัตน์  แสดงคุณ
12. นางสาวไอรดา  ยะจร
 
1. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
2. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
3. นายสมชาย  อังสุโชติเมธี
4. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
194 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  พุ่มพวง
2. นางสาวบุณฑริก  วันทมาตย์
3. นางสาวมธุรส  สุรารักษ์
4. นางสาวศิรินณา  แซ่ตั้ง
5. นางสาวศิริพร  พวงรัตน์
6. นางสาวสายสมร  เหลาทอง
7. นางสาวสุพรรษา  เจนตเสน
8. นางสาวสุหรรษา  บุญส่ง
 
1. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
195 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นายธรรมธร  จันทร์คง
2. นางสาวพันทิพา  ศรีสวัสดิ์
3. นายอัศฎาวุธ  อินทร์สว่าง
4. นายอัษฎาวุธ  มีเศรษฐี
5. นายเมธี  แยบยล
 
1. นางสาวดารากรณ์  นาคสุกเอี่ยม
2. นายทนง  คงรอด
 
196 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   วัฒนกิจ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กำทรัพย์
3. เด็กชายธนทัต  ยอดสุธิ
4. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุญทอง
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมวิเศษ
 
1. นางเตือนตา  ยอดนครจง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย  เพิ่มผล
 
197 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายอธิวัฒน์  จันทร์ทับหลวง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ลี้นะวัฒนา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
2. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณทิต
 
198 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นายปริตต์  กุลทิพย์
2. นายเจษฎา  นิ่มนวน
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางสาวประโรม  พลาพล
 
199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงปัทมา  ภูด่านงัว
3. เด็กหญิงวาสนา  พร้อมตูม
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
 
200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  นนทะศักดิ์
2. เด็กชายพงศกร  พรมพิทักษ์
3. เด็กชายอนุชา  เรืองศิริ
 
1. นายณัฐภัทร  ปุกลางดอน
2. นายสุรชัช  เมฆประยูร
 
201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวประวีณา  สหชนรัฐ
2. นายพีระพงษ์  มาน้อย
3. นางสาวรสสุคนธ์  โสภาค
 
1. นายปริญนุวัฒน์  แก้วทอง
2. นางสุภรัตน์  รัตนประภา
 
202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายวุฒินันท์  โหมดน้ำ
2. นายศิวัช  ภูครองนาค
3. นายอภิสิทธิ์  ทูลไธสง
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
 
203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กำจร
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  วงศ์ศิธิกร
 
1. นางวัชรี  จุฬพันธ์ทอง
2. นายสมหมาย  หอมยก
 
204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพันธ์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายพ่าง  แซ่ม้า
3. เด็กชายสุรชัย  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน
2. นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย
 
205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  บุญรอด
2. นางสาววิจิตรา  เกษสาคร
3. นางสาวอนุสรา  สมทบ
 
1. นายณัฐภัทร  ปุกลางดอน
2. นายสุรชัช  เมฆประยูร
 
206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปัตถา
2. นายจอมพล  ยศอาลัย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทับทิมศรี
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วงวิพัฒน์
2. เด็กหญิงทิชากร  ทั่งทอง
3. เด็กหญิงนฤมล   ทองวิมล
4. เด็กหญิงมธุรส  พลกล้า
5. เด็กหญิงวารุณี  เขียวแก้ว
6. เด็กชายวีระศักดิ์  นุ่มเกลี้ยง
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นางศิริพร  บุญมาสอน
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงปฏิณญา  เนียมใย
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ประจวบวัน
3. เด็กหญิงวาสนา  นวลนิ่ม
4. เด็กชายวุฒิพันธ์  กุลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงศิลป์
6. เด็กหญิงแสงดาว  กันณสา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
2. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
3. นางอุดมลักษณ์  อภิชาตยานนท์
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกิตติพงศ์  จันทร์กลิ่น
2. นายธัชชัย  ทิศกระโทก
3. นายปฏิภาณ  สุทธิพรม
4. นางสาวสุวรรณา  แก้ววงษ์
5. นางสาวอภิวรรณ  พิลึก
6. นางสาวเจนจิรา  ดีประชา
 
1. นางนัทธมนกาญจน์  จูนก
2. นางสาววรรณา  โกตะมะ
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  จันทร์พรม
2. นางสาวนฤมล  แก้วสะแสน
3. นางสาวพรพิมล  ต๊ะเทียน
4. นางสาวพิรญาณ์  เทพาชมภู
5. นางสาววรรณชลี  วิเชียรโชติ
6. นางสาววิภาพร  สุโพธิ์
 
1. นางศุภัีฎกมล  บางพาน
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กชายมานิตย์  แซ่จ้าง
2. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่ม้า
3. เด็กชายอนุสรณ์  วงศ์วานศิริ
 
1. นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน
2. นางรัชณี  รักนาค
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงนวลนภา  พ่วงเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คำโกน
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  อยู่เย็น
 
1. นางจันทนา  ป้อมลอย
2. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นายถาวร  ลึงตะคุ
2. นางสาวพัชลีพร  เอมสกุล
3. นางสาววัชรากร  อุ่นทอง
 
1. นางทยิดา  วงศ์บัณฑิต
2. นายวิฑูรย์  คำจริง
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ภูมิเรศสุนทร
2. นางสาวสุวรรณา  บุตรน้ำเพชร
3. นางสาวเพชรรัตน์  อินทพันธ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เดิมสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเหลือ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พันทอง
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  การถาง
2. เด็กชายอภิเดช  กูกขุนทด
3. นายอัครพล  นาทอง
 
1. นายชลอ  สระทอง
2. นายชัยวัธน์   จันทรสกุล
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  รอดกสิกรรม
2. นางสาวจีระวรรณ  น่วมไทย
3. นางสาววันทนีย์  อินต๊ะปุก
 
1. นางสาวนพรัตน์  สงคุ้ม
2. นางเตือนใจ  หงษ์ยนต์
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายยุทธนา  ระย้า
2. นายสาธิต  คงมิ่ง
3. นายอนุสิทธิ์  ร่มโพธิ์
 
1. นายสุพิน  โจ้กุล
2. นายอุทาน  คุณยงค์
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรภร  ก้อนคำ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  โพธิ์มาศ
3. เด็กหญิงเนตรทราย  ศรียางนอก
 
1. นางสาวนัยนา  พงษ์ก่อสร้าง
2. นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พลอาจ
2. นางสาวนภาพร  บดีรัฐ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  เมฆี
 
1. นางจิตติมา  เปียมาลย์
2. นายนิกูล  เปียมาลย์
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวบัวขวัญ  คำสมุด
2. นายรพีภัทร  ขันตี
3. นางสาววลัยพร  ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวกรกนก  คลังเงิน
2. นางฉวีวรรณ  ดาวเรือง
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นางสาวธาลินีร์  หอมหวล
2. นางสาวลลิตา  ไกรภูมิ
3. นางสาวสุมาลี  หอมหวล
 
1. นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน
2. นางรัชณี  รักนาค
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงสมนึก  เขตวิทย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รอดประเสริฐ
3. เด็กหญิงเมษา  นวนสาลี
 
1. นางคนึงนิจ  ชัยมี
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศ  ตรีบุพชาติสกุล
2. เด็กหญิงบุศรา  ศรีสังข์งาม
3. เด็กชายสิทธิชัย  พวงสิน
 
1. นางสาวศิริณา  นาคน้อย
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นางสาวศุภนิดา  คำตา
2. นางสาวสุภาพร  ซอกิ่ง
3. นางสาวหทัยกาญจน์  ทองดอนเกลื่อง
 
1. นางสุภาพ  ไฝสัมกฤทิ์
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  สุยะณา
2. นางสาวธัญรัตน์  สุยะณา
3. นางสาวละออพรรณ  โอดยิ้มพราย
 
1. นางจันทนา  ป้อมลอย
2. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อนันทะสุข
2. เด็กหญิงสุนิษา  ช้อนทอง
3. เด็กหญิงสุรางคณา  อยู่เย็น
 
1. นางจันทนา  ป้อมลอย
2. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นางสาวคณิดา  ภูคงนำ
2. นางสาวธารารัฐ  เสือไว
3. นางสาวนิตยา  โพชิน
 
1. นางสุภาพ  ไฝสัมกฤทิ์
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวดวงพร  โตจำลอง
2. นางสาวสมฤดี  สุขสา
3. นางสาวเจนจิรา  ถ้าน้อย
 
1. นางสาวกรกนก  คลังเงิน
2. นางฉวีวรรณ  ดาวเรือง
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  หอมรื่น
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นิยมชน
3. เด็กหญิงศศิธร  อยู่กรัด
 
1. นางลาวัลย์  คล้ายทอง
2. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวพรธิรา  คล้ายกมล
2. นางสาวสุทธิดา  ทิมประดับ
3. นางสาวหัสดี  รำสันเทียะ
 
1. นายนภดล  ที่ปรึกษา
2. นางศศินภา  ที่ปรึกษา
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงภริดา  บดีรัฐ
2. เด็กชายวงศกร  ยอดไพอินทร์
 
1. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชลรัตตา  ดีวัน
2. เด็กชายทะเลไทย  สิงวงค์
 
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ   ทับฉ่ำ
2. เด็กชายอนุชา   นุ่มทอง
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยทิมประทุม
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรพล  อุชชิน
2. เด็กชายทศพล   แซ่ด่าน
 
1. นายวันพเด็จ  โมทะนี
2. นางสาวสุจิตรา  แสงเรือง
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายจีรศักดิ์  ไพโรจน์
2. นายบัลลังก์  ต่ายมา
 
1. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
2. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายศราวุธ  เวชกร
2. นายสรพงษ์  เทพสุวรรณ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เกิดแพร
2. นางยุพิน  เกิดแพร
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายนวมินทร์  แสนงาม
2. เด็กชายนัฐพงค์  แฉ่งกรับ
 
1. นายประเวช  ผิวพรรณ
2. นางพจนา  ผิวพรรณ
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หมู่หัวนา
2. เด็กชายภาณวัฒน์  มะยมหิน
 
1. นายอวิรุทธ์  เหมานุรักษ์
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวอรพิณ  สูญกลาง
2. นางสาวเพ็ญนภา  คงขาว
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณภัทร  เครือเป็ง
2. เด็กหญิงสุพรรณี  สุขรัตน์
 
1. นางสาวปาณิสรา  ไชยทองเครือ
2. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  การะภักดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดินแดง
 
1. นางสาววนิดา  ยอดฉัตร
2. นางสาวสุจิตรา  แสงเรือง
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 1. เด็กหญิงปริญญา  อาจโนลา
2. เด็กหญิงอารยา  อาจโนลา
 
1. นายอวิรุทธ์  เหมานุรักษ์
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายวรพล  มากกุญชร
2. เด็กชายศิวกร  มิ่งขวัญ
 
1. นายณัฐภัทร  ปุกลางดอน
2. นายสุรชัช  เมฆประยูร
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิพรม
2. เด็กหญิงธัญลินี  มโนมัยนุกุล
 
1. นางพิมพ์ลดา  นนทะภา
2. นายภัทรพล  นนทะภา
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขอนดอก
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สร้อยตา
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นายรัชตะ  หงษ์บุญ
2. นางสาวสิริพร  ม่วงคุ้ม
 
1. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาววรินชญานิช  เนื่องแป้น
2. นางสาววิลัยรักษ์  นิลมณี
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  แซ่โล้ว
2. นายวรฉัตร  แกว่นเขตกิจ
 
1. นางพิมพ์ลดา  นนทะภา
2. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์   พอใจ
2. นายอรรถชัย   จินตกสิกิจ
 
1. นายสุรศักดิ์   โพธิ์บัลลังค์
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชัยภัทร  จุลศรี
2. นายเอกลักษณ์  ลีละศรชัย
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เต๋ทิ
2. เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุขพร้อม
 
1. นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
2. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวพิจริยา  ป้องเมือง
2. นางสาววิภา  สารีสุข
3. นายสมรัก  แก้วแย้ม
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายธัญธาร  จันทน์หอมประดิษฐ์
2. นายรังรัก  กาญจนะจันทร์
3. นางสาวรัชรพี  ศักดิ์เสาวภาคย์
 
1. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
2. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวพรธีรา  เดชสนธิ
2. นางสาวมธุรส  ดวงแก้ว
 
1. นายสุรชัช  เมฆประยูร
2. นางสาวอินทิรา  ศรีเกิด
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายศรายุทธ  ยะวงศ์
2. นางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์
 
1. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
2. นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  พรมอ้น
2. เด็กชายศตวรรษ  ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กชายสันติภาพ  ไสโยธา
 
1. นายเอกพันธ์  ทิพย์นาวา
2. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายชนะพงศ์  เอี่ยมรักษา
2. เด็กชายธนภัทร  ศิริวัฒนาโรจน์
3. เด็กชายวรุดม  ศิริ
 
1. นายพนธ์วศิษฎ์  กลางนภา
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายทศพล  วงศ์ชมพู
2. นายรังสันต์  เขียวบัวทอง
3. นายอำนาจศักดิ์  บำรุง
 
1. นายเอกพันธ์  ทิพย์นาวา
2. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. นายพิษณุนาถ  โพธิบัติ
2. นายมนตรี  มีมุข
3. นายวีระ  พิมพา
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  ป้อมคำ
2. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คงทับ
2. เด็กชายนิวัฒน์  ดิษฐเจริญ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จบศรี
 
1. นายสุชาติ  สอนแก้ว
2. นายอนุชัย  อินทเสน
 
262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นายนเรศ  ปัญญาเดช
2. นายอภิสิทธิ์  พลนิกร
3. นายไกรวิชญ์  แท่งเงิน
 
1. นางปัทมา  แป้นพุดเย็น
2. นายสุรเดช  ต้นบุตร
 
263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชิมดนัย  มาลาเอี่ยม
2. นายณัฐกานต์  จำปาศรี
3. นายณัฐพงษ์  บุญแตง
4. นายพีรพัทธ์  เลาหพิบูลรัตนา
 
1. นายพนธ์วศิษฎ์  กลางนภา
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 55.4 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิสา  แจ้งจบ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  เขมะสุนะ
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายโสภณวิชณ์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวสุคนฑาทิพย์  นุ่มศรีวัง
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ศิริโสม
 
1. นางสาวณัฏฐ์ศศิ  โชติอภิชานันท์
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายพนากร   เกิดแก้ว
 
1. นางอรทัย   กุมารทัต
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีม่วง
 
1. นางสาวสุพิศตรา  มั่นเขตวิทย์
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิณาวรรณ  มโนมัย
 
1. นางสาวสินีนาฏ  นิลสนธิ
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายศรายุทธ  เปรมจิตร
 
1. นางชลชินี  แพทย์วงศ์
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธนกร  อุดมวรรัตน์
 
1. นางสาวสินีนาฏ  นิลสนธิ
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อยู่ปาน
 
1. นางพัฒนา  สัตย์ชาพงษ์
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  วัฒนเบ็ญจภัทร์
 
1. นางจรรยา  บุญเนรมิตร
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศิริญากร  ธนานันท์
 
1. นางนันทพร  แช่มจุ้ย
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวศิริวรรณ  กองวงษ์
 
1. นางสาวสายรุ้ง   เมืองวงษ์
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีษะพรม
 
1. นางสาวทองสุข  แสงศรีจันทร์
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุปพงษ์
 
1. นายทวิช  สินอนันต์วณิช
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศุภนิดา  บางแค
 
1. นายทรงธรรม  พงษธา
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายนันทวัช  ดักเตอร์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ศศิ  โชติอภิชานันท์
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ปราโมทย์
2. เด็กหญิงรุ่งแสง  นาคมาตร
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ถาวร
4. เด็กชายอภิชัย  ใจชื้น
5. เด็กหญิงเข็มอักษร  ปานอินทร์
 
1. Mr.Gremon  M. Grecia
2. นางกฤษณา  บัวปรี
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สถาพร
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  เสือดอนกลอย
3. เด็กหญิงธมนลักษณ์  ทาเอื้อ
4. เด็กชายธรรมธัช  พันธุ์มี
5. เด็กชายปรินันท์  ไพโรจน์
 
1. นางสาวชวาลา  เอี่ยมอ่ำ
2. นางนีออล  นุมัติ
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกมลรัตน์  แสวงสินธ์
2. นางสาวณัฐริณีย์  ติอิน
3. นางสาวนุศรา  ศรีวิจารย์
4. นางสาวบุตรดี  ใจมั่น
5. นางสาวพรนิภา  แก้วมาก
 
1. นางสาวธมลวรรณ  มาตรสิงห์
2. นางอารดา  อินทรมงคล
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวพลอย  ขอนทอง
2. นางสาวลลิตา  โสตถิวรกุล
3. นางสาวอมรรัตน์  กัลพฤกษ์
4. นางสาวอัญญาพร  จวนมั่น
5. นายอุดม  แมลงภู่
 
1. Mr.Sam  Grabel
2. นางจุฑารัตน์  ใจหงอก
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุกษมา  วัฒนศิริ
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาดา  ม้าเจริญตระกูล
 
1. นางสาวขวัญเรือน  สุตาคำ
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร   พานไทย
 
1. MissChen  Mei rui
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  อุดมสินทรัพย์
 
1. MissQin  Jian
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองชัยทอง
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  สีมาหงลดานนท์
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวจิตสุภา  เกษาพร
 
1. นางสาววารี  ชมชื่น
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตย์ติยา  พลยงค์
 
1. นางสุพร  บรรจง
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงพิลาลักษณ์  เคลือวัลย์
2. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์สมบัติ
 
1. นางอรรจน์ชญาณ์  ทิพย์สุข
2. นางเพ็ญนภา  คำดำ
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงศ์  ลุนชัยพา
2. เด็กชายองอาจ  โสนทอง
 
1. MissKang  Xia
2. นางสาวปิยะสรวง  กุลมาลา
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวดารารัตน์  รูปเอี่ยม
2. นายนนท์ปวิธ  ร่มสุข
 
1. นางชลชินี  แพทย์วงศ์
2. นางสาวสายรุ้ง  เมืองวงษ์
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  หงษ์ยนต์
2. นางสาวนันทรัตน์  แก้วหิรัญ
 
1. นายทรงธรรม  พงษธา
 
296 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองโพธิ์
2. เด็กชายชานน  มณีศรี
3. เด็กชายธนพงศ์  ภูคลัง
4. เด็กชายธนภูมิ  ศูนย์นอก
5. เด็กชายธีรพล  ศรีสว่าง
6. เด็กชายบุริศร์  เอกตาแสง
7. เด็กชายศาสตรา  ทัพอาสา
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  คำฝั้น
 
1. นายจักรพงษ์  พิมพาพัฒนโยธิน
 
297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหล่าสุพรรณ
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  บัวคลี่
3. เด็กชายพิชัย  คูณเมือง
4. เด็กชายพีระพงษ์  เวียงสิมมา
5. เด็กชายศราวุฒิ  วรรณา
6. เด็กชายสิทธิกร  สิมมาจันทร์
7. เด็กชายอัษฎา  นาใจเย็น
8. เด็กชายเดชฤชัย  จันทร์ต้น
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
3. นายอนุชา  มังคะละ
 
298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวชนิดา  มั่นจิตร
2. นางสาวณิชกานต์  เขตร์วิทย์
3. นายปฏิภาณ  ขู่คำราม
4. นายวีระชัย  สามารถ
5. นายสุขุม  อุ่นเมือง
6. นางสาวอรรณชลี  ชีวัฒน์
 
1. นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ
2. นายจีระเดช  เพชร์ทูล
3. นายปัญญา  ประกอบเขตการณ์
 
299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายกฤตพงษ์  เดิมสันเทียะ
2. นายกัณทรากร  สิงห์ธวัช
3. นายกิติพงษ์  วิชัยวงษ์
4. นายชัยสิทธิ์  วิศรี
5. นายวิจิตร  วงศ์จันทร์
6. นายศุกร์สุพล  แก้ววิทูล
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
3. นายอนุชา  มังคะละ
 
300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  มะหึมา
2. นางสาวณัฐณิชา  คำบรรลือ
3. นายพรเพชร  สิงจานุสงค์
4. นายพิพัฒน์  เนื้อไม้
5. นายภานุพงษ์  แสงสุภา
6. นางสาวรักษณาลี  ศรีสลวย
7. นายราเชนทร์  เขตวิทย์
8. นางสาวศิริลักษณ์  โมลาลาย
9. นางสาวสุดารัตน์  ไพโรจน์
10. นางสาวเดือนตะวัน  ปานประเสริฐกุล
 
1. นางนิภา  ชังคะนาค
2. นายสำเริง  ชังคะนาค
 
301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ศรีจันทร์แจ่ม
2. นางสาวกัณฐิกา  คำมี
3. นายจักรกฤษ  โมกไธสง
4. นางสาวถิรดา  ชินวงษ์ทัน
5. นายธวัชชัย  ทองสุวรรณ
6. นางสาวนิฤทธิ์ตา  นาราช
7. นางสาวนิศารัตน์  วัฒนา
8. นายพงพันธ์  กลิ่นหอม
9. นายมานะ  แก้วคง
10. นางสาวสุพรรษา  จอมคำสิงห์
 
1. นายจักรกริช  ทรัพย์ประสม
2. นายรัชศักดิ์  เดชขจร
3. นายสมพงษ์  แป้นพุดเย็น
 
302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  ฉัตรสุดารัตน์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำนินทร์
3. เด็กหญิงพัทธิยา  สาลี
4. เด็กหญิงสายหยุด  คมขำ
5. เด็กหญิงอุษณ๊ย์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
2. นายอภิเชษฐ  จันทนา
 
303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นางสาวนิภาพรรณ  สายสะอาด
2. นางสาวน้ำทิพย์  เปจะโป๊ะ
3. นางสาวสรวงสุดา  สมชื่อ
4. นางสาวอมรรัตน์  จันทิมา
5. นางสาวอารียา  จันทร์ฟอง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
2. นายอภิเชษฐ  จันทนา
 
304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กล้ากสิการ
2. เด็กหญิงศิริประภา  ตุ่นอ้น
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พัฒโนทัย
 
1. นางกชกร  ศรีวิชัย
2. นายวิทวัส  แสงแก้ว
 
305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตรา  พั้วทร
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ยิ้มแย้ม
3. เด็กชายสุรเดช  มีสุข
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  แพรแก้ว
2. นางวชิรารัตน์  เจริญสุข
 
306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายฐานันดร  กล้ากสิการณ์
2. นางสาวพรทิพย์  เอี่ยมละออ
3. นางสาวสมฤทัย  ปัสสาเวียง
 
1. นางกชกร  ศรีวิชัย
2. นายฉัตรชัย  สุขุม
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวนิภาลักษณ์  คล้อยโท้
2. นายปฏิภาณ  แก้วจรูญ
3. นางสาวพัชราพร  ห้อธิวงศ์
 
1. นางสมจิตร  หุตะเสวี
2. นางสุรางค์  พลบำรุง
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายก้องภัค  จารุฑีฆัมพร
2. เด็กชายทักษิณ  มะยมหิน
3. เด็กหญิงพีรญา  ประวิตราวงศ์
 
1. นางนาตยา  ไทพาณิชย์
2. นางสาวมารศรี  นิลรัตน์
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สงประชา
2. เด็กหญิงอารียา  บุญงามขำ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ลายมืองาม
 
1. นางปาริชาติ  แสนสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย  เพิ่มผล
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  จำปาศรี
2. นางสาวพิจิตรา  เพชรเภรี
3. นางสาวสุคนธิ์ทิพย์  ทรายทองวัฒนา
 
1. นางนาตยา  ไทพาณิชย์
2. นางสาวมารศรี  นิลรัตน์
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาววาสิธาร  เสือสวัสดิ์
2. นางสาวศุภิสรา  จันทร์โพธิ์
3. นางสาวอารดา  สีทา
 
1. นางปาริชาติ  แสนสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย  เพิ่มผล
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  คำดำ
2. เด็กหญิงทักษะพร  เกาะกิ่ง
 
1. นางอรรจน์ชญาณ์  ทิพย์สุข
2. นางเพ็ญนภา  คำดำ
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  พึ่งรอด
2. เด็กหญิงปราณปริยา  มาน้อย
 
1. นางอภิญญา  ชาญเชี่ยว
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายอรรถพล  นุวันโน
 
1. นางสาวช่อเอื้อง  ธรรมศักดิ์
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจิตตินัฏฐ์  สีตลพฤกษ์
 
1. นางนภาพร  ชูช่วย
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  บุญมา
2. เด็กชายสุทธินันท์  สมีราย
 
1. นางสาวจุฑาพิชญ์  ธรรมศิลป์
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงวริษา  ศิริดาพร
2. เด็กชายสุบรรณ  คำโสภา
 
1. นางสุมาลี  แสงแก้ว
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายนัฐพล  สุนทร
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายฤทธิไกร  หงษ์ชุมแพ
 
1. นายธนกฤษ  นักพรานบุญ
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สิทธิสงคราม
2. เด็กหญิงเกวลิน  อาจแก้ว
 
1. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่
2. นางไพรวรรณ  คำสุวรรณ
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มาประสพ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เนียมหุ่น
 
1. นางปาริชาติ  แสนสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย  เพิ่มผล
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวษมาภรณ์  เลิกยาม
 
1. นายถวัลย์  จันทร์ต้น
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นายกฤษณะ  บุญยัง
 
1. นายอริย์ธัช  ฉัตรเงิน
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงธารทิพย์  คำแก้ว
 
1. นายบรรณรต  สกุณา
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  โสภา
 
1. นางวริศรา  จำปาหวาย
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพรพิศุทธิ์  สิทธิรักษ์
 
1. นายธงชัย  สะสม
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  ไต่ขำ
 
1. นางวรรณพร  ทสะสังคินทร์
 
328 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มาจาด
 
1. นางปณิดา  พนมวัน