หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1
วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดลำปาง

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมานฉันท์รังสฤษฏ์ (อาคาร 8) 13 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารสรรพประสงค์สุดา ชั้น 3 ห้อง 435, 436 13 ส.ค. 2556 9.00-16.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 13 ส.ค. 2556 9.00-16.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 13 ส.ค. 2556 09.00-10.30 -
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 13 ส.ค. 2556 10.30-12.00 -
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อาคารฉัตราภิเษก ห้อง ห้องสมุด 13 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อาคารฉัตราภิเษก ห้อง ห้องสมุด 13 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารราชนิทัตวิทยา ชั้น 2 ห้อง 621 13 ส.ค. 2556 9.00-12.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารราชนิทัตวิทยา ชั้น 2 ห้อง 622 13 ส.ค. 2556 9.00-12.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อาคารประชารังสรร ชั้น 2 ห้อง 008 13 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อาคารประชารังสรร ชั้น 2 ห้อง 228 13 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยมนา สุขหอม โทรศัพท์ 084-6166078 e-mail : peeyomiit3@yahoo.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]