หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤติยา วรศรีโรงเรียนแม่เมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดชดาพร มูลเทพโรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) กรรมการ
3. นางสาวชลัณรัศม์ ต้นกลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางรัชนี ต่อสกุลศักดิ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี กาศเกษมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางบัวกัน นพทศพรโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมยาวดี สมมีโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายไพรัตน์ บัวงามโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางดวงดาว ศรีสุขโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสายพร นาละอองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ สุภานนท์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ใจเอื้อนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางนิตยา รัตนศุกลโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี คำบุญชูโรงเรียนเวียงตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางจิดาภา เฟื่องฟูโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางดวงเดือน ปนาทกูลโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมาศ ราชคมโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ แสนโภชน์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ธิชูโตโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ ชัยชนะโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ สมหมายโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางเยาวนารถ ตาบประสิทธิ์โรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นางณฐอร ปรารถนาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
5. นางวิไล มังจักรโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ มาคำจันทร์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี เอี่ยมสายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษาโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
4. นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
5. นายโยธิน ศิริกาญจนางกูรโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายมิตร แก้วมะคำโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ฮาวกองแก้วโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
3. นางดรุณี สินสันธิเทศโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล แดงมูลโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
5. นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัติ วังซ้ายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ประพฤติโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางภัสนี บุญทกูลโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
5. นางนวลสมร วงษ์คำโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสิงห์คำ สอนแปงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ กำบังตนโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นางมาลัย ธูปบูชาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นางพรรณี ใจสารโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ แสนโภชน์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา สุขหอมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ มโนรสโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นางอุดมพร ทันจิตต์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นายพร้อมพงษ์ สะสมโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
5. นางธนภรณ์ โกศลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพีรดา จารุวสุพันธุ์ลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ ตุลาพันธุ์บุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร เรือนจันทร์เสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
4. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตรกิ่วลมวิทยากรรมการ
5. นางภาวดี ไชยวรรณแม่สันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ ชัยวงศ์บุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สัญญเดชลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนุธิตา ปวงแก้วโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นางสาวมนสิกานต์ ยุกติชาติโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
5. นายเสนีย์ จินตกสิกรรมโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสมพร อุดรพงศ์โรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนุต วานิชขจรโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี ธีระวุฒิโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวิชิต อินนันไชยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางอรฤทัย วงศ์ทาเครือโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตต์ ช่อไชยกุลโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอดโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร หมั่นการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพรนิภา เดชคึกศักดิ์โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
5. นางสาวจีรณัฐ เมืองมั่งคั่งโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสมพร อุดรพงศ์โรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนุต วานิชขจรโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี ธีระวุฒิโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวิชิต อินนันไชยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางอรฤทัย วงศ์ทาเครือโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตต์ ช่อไชยกุลโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด โรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร หมั่นการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพรนิภา เดชคึกศักดิ์โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
5. นางสาวจีรณัฐ เมืองมั่งคั่งโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกิตติรัตน์ ศรีจำปาโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา มณีรัตน์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นางนภาพร สิทธาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ์ รัตนเพ็ญโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางนิทรา จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ กันทะโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นายสุชาติ ฉัตรเจตโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายถนอม ไชยเตกุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวรรณ ตรียสรศัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะทิพย์ ค้างจันทร์โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ทิพธานีโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
5. นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ มาปลูกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสินชัย ชวลิตพิเชฐโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางบัวบาน สิงห์แก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอัญชลี ชวลิตพิเชฐโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายสุวรรณ ฉัตรเจตโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจิราภา สุวรรณวัจณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวณัฐชญา ยศข่ายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายเรืองชัย ศิริไพบูลย์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวจีราภรณ์ เชื้อคำซาวโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
5. นางอำไพ จันมะยมโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
6. นางอุรา โสภะบุญโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
7. นางสมจิตร สายปินตาโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ พิชัยวงศ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางดรุณี คำเงินโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
6. นายภูวณัฐ โพธิ์งามโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
7. นางนงนุช แสงเงินโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
8. นางรัตนา มั่นคงโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
9. นายทศวัฒน์ หอมแก่จันทร์โรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
10. นายสกัด รินฤทธิ์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
11. นางประกายดาว สิงหพุทธางกูลโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
12. นางภัทราภรณ์ แจ่มบุรีโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
13. นางเขมจิรา สุริยะวรรณโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ พรประเสริฐผลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางแววดาว ยาวิชัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายอรุณศรี สงวนศักดิ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
4. นางสมหมาย กันธิดาโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ เกตุระทึกโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
6. นายนพพร ปุกคำโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
7. นางดอกรัก ทานิลโรงเรียนโป่งหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางปารมี สุปินะโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
9. นางศรีวารินทร์ สารศรีโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนันทิยา กาชัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เสาร์แก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเกตฤดี ราชไชยาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
4. นายเสน่ห์ ชุมแสนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ กาจูโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา เวทติกูลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
7. นายบุญย้าย ดวงสนมโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
8. นายไพรัตน์ ชาสอนตาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิธาศินี นินใจโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางปิลันธา สายคำฟูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมมาตร เชิดฉิ่งโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
4. นายสำราญ สุขยิ่งโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางพิมพ์วิภา ทุ่งกาวีโรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล กาสาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายศิวดล กุลฤทธิกรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชุติปภา เสียงเย็นโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นายพัทธนัย จินดาธรรมโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
6. นายยศสรัล ยสบุญเรืองโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
7. นางสาวนันท์นภัส สุวรรณศรโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิญญู ครองตาเนินโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ มณีจักร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรืองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสุธินี ต๊ะแสงโรงเรียนไตรภพกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร เขียวอ่อนโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
6. นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
7. นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์โรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ ไศละบาทโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางมัณฑณา อนุสกุลจันทร์พานิชโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางฟาริดา เดชะกูลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายจิรนันท์ แสงวิชัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
5. นางเมตตา ดวงสนมโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
6. นางภาวี อุ่นจิตรโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
7. นางรัตติกาล เงินมูลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
8. นางสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เรืองยังมีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ด่านวิรุทัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายวรฤทธิ์ อุดพรมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายสันชัย นัยติ๊บโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ฮวบน้อยโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
6. นายดุสิต กันทะมาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้าโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ คำท้าวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
5. นางอรพิน ควรสุวรรณโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
6. นายภัทรพล ควรสุวรรณโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมัญชรี สนิทวงค์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นายอุเทน ยอดเพชร์โรงเรียนสมฤทัยวิทยากรรมการ
5. นายพิสิทธิ์ กล้าจงยิ่งโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมัญชรี สนิทวงค์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นายอุเทน ยอดเพชร์โรงเรียนสมฤทัยวิทยากรรมการ
5. นายพิสิทธิ์ กล้าจงยิ่งโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายอภิรัตน์ กาชัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายสุรินทร์ รินทร์ศรีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกพจน์ พูลทวีโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นายวงศพัทธ์ วังวลโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
5. นายกฤชณิ์พจน์ สะอาดโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายอภิรัตน์ กาชัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายสันติชัย ไชยดีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกพจน์ พูลทวีโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นายวงศพัทธ์ วังวลโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
5. นายกฤชณิ์พจน์ สะอาดโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ สุขมาศโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการ
2. นางฐิติกานต์ แสงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
3. นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูกโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ แสนใจยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางไพพรรณี ไชยวรรณโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวรนาฏ สิทธิฤทธิ์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเขลางค์นคร กรรมการ
3. นางเรณู ตั้งตระกูลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ขันธิกุลโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางบุษบากร รายวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ วรงค์วรรธนะโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ภัคจีรสกุลโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางประพิมพ์ จินตกสิกรรมโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
4. นายเชาว์วัศ ร่วมชาติโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางสาวฉัตรชนก ตื้อยศโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ธำรงพิทยานันท์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นางพิกุลทอง เปล่งศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางทูลใจ กมลรัตนาโรงเรียนเขลางค์นคร กรรมการ
4. นางสาวธัญสิริ กาสนุกโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
5. นางละเอียด สุขจิตต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายกิตติโชต์ จิตต์จริงโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
2. นายนิกร ตันชุ่มโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสมพรรณ วรรณทองโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมคุณ มัคฉิมาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัยโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายกิรติ เปี้ยอุปโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
2. นายปุณณภพ มาปลูกโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ไชยทานโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีขวัญเรือน เพ็งมาโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
5. นางสุวภาพ บัวเมืองโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ วงค์ษาโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นางอัญชลี ไชยดีโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
3. นายสวรรค์ สมกูลโรงเรียนโป่งหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางพวงเพชร อนันตรักษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางปิยณัฐ หริ่งรอดโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน มีสุขโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
2. นางอนงค์ แสงนิลโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาวรรณ ตันจันทร์โรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
4. นางพวงทอง สกขุนทดโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางวาสนา ศรัทธาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสายสุดา ไกรล้อมบุญโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
2. นางอรวรรณ ศรีวรรณบุตรโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นางมาลัย สี่สมบูรณ์โรงเรียนโป่งหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวัชราวัลย์ ไชยชื่นโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางลลิตา ประชุมฉลาดโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางโสภิณ ศิริคำน้อยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสุวรรณา กองคำบุตรโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นางปรียามล วัฒโลโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิศา ธิปทาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางกัญณภัทร ชัยกานต์กุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพัทธนันท์ วงศ์สรไชยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางปราณี รักสัตย์โรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นางแจ่มศิริ พานทองโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายมานะ ปัญญาแก้วโรงเรียนโป่งหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายบุญดาว ผัดสุรินทร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ สินอิ่มโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
2. นายภาคย์ กันคำโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พูดสัตย์โรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นายสมบัติ รัตนโชติกุลโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
5. นายวรวัฒน์ เครือสบจางโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ฤชุศาศวัตโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
2. นายสมนึก มุ้งทองโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ ทองอำไพโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิมพันธ์ พานทองโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
2. นายอรรถกร วรรณสารโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางแสงเทียน งามชมภูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอดิศร อำนวยพรเลิศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ไชยวรรณโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางจันทร์ผกา พิจอมบุตรโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
5. นายสำราญ สูงติวงศ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
6. นายอดุล อุดมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุพล เครือสารโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสมสาย คำตุ้ยเชื้อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายภิญโญ แสงทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาณี ธิสาระโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายทรงฤทธิ์ ใหม่คามิโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางเอมอร ยกยอโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สาริวาทโรงเรียนเวียงตาลวิทยาคมกรรมการ
7. นายยุรนันท์ เชียงใสโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสบันนา มหาวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริญา ศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางณิชุดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสบันนา มหาวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริญา ศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางณิชุดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ แก้วสีงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล คิดอ่านโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อินต๊ะสงค์โรงเรียนลำปางพาณิชยการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ แก้วสีงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล คิดอ่านโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อินต๊ะสงค์โรงเรียนลำปางพาณิชยการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางสาวเปมวีร์ญาณ์ โชคชัยอุดมกุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางสาวเปมวีร์ญาณ์ โชคชัยอุดมกุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์เดือน อินวิจิตรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปฏิธาน วรรณกูลโรงเรียนอัสสัมชันลำปางกรรมการ
3. นายสมจิตร หลักคำโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางรัตนา กันทาดงโรงเรียนแม่เมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ มุณีแก้วโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นายภวินท์ บุญคุ้มโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางรัตนา กันทาดงโรงเรียนแม่เมาะวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ มุณีแก้วโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นายภวินท์ บุญคุ้มโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางพงษ์ลัดดา ไชยวรรณโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ คำตันโรงเรียนลำปางพาณิชยการกรรมการ
3. นายเสรี วงศ์สรรเสริญโรงเรียนวิชชานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางพงษ์ลัดดา ไชยวรรณโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ คำตันโรงเรียนลำปางพาณิชยการกรรมการ
3. นายเสรี วงศ์สรรเสริญโรงเรียนวิชชานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรครูโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรครูโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนารองประธานกรรมการ
3. นายบงกช ใหญ่วงศ์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนารองประธานกรรมการ
3. นายบงกช ใหญ่วงศ์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนารองประธานกรรมการ
3. นางอัญชญา ต๊ะนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนารองประธานกรรมการ
3. นางอัญชญา ต๊ะนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยรองประธานกรรมการ
3. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยรองประธานกรรมการ
3. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนาประธานกรรมการ
2. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบงกช ใหญ่วงศ์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนาประธานกรรมการ
2. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบงกช ใหญ่วงศ์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนารองประธานกรรมการ
3. นายบงกช ใหญ่วงศ์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนารองประธานกรรมการ
3. นายบงกช ใหญ่วงศ์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนแม่เมาะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนแม่เมาะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนแม่เมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบงกช ใหญ่วงศ์โรงเรียนเทศบาล4รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นายศักดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางพิมฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ มีรอดโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
6. นายอดุลย์ อุฬารโชคโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นายศักดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางพิมฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ มีรอดโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
6. นายอดุลย์ อุฬารโชคโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวนาถ สร้อยทองโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นายนำชัย วงศ์อินทองโรงเรียนพินิจวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนำชัย วงศ์อินทองโรงเรียนพินิจวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวนาถ สร้อยทองโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นายนำชัย วงศ์อินทองโรงเรียนพินิจวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนำชัย วงศ์อินทองโรงเรียนพินิจวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวนาถ สร้อยทองโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นายนำชัย วงศ์อินทองโรงเรียนพินิจวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลลี แซ่พานโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวนาถ สร้อยทองโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นายนำชัย วงศ์อินทองโรงเรียนพินิจวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลลี แซ่พานโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุพงษ์ ทาชุ่มโรงเรียนเวียงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แสนทาโรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภานุพงษ์ ทาชุ่มโรงเรียนเวียงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แสนทาโรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภานุพงษ์ ทาชุ่มโรงเรียนเวียงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แสนทาโรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภานุพงษ์ ทาชุ่มโรงเรียนเวียงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แสนทาโรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุพงษ์ ทาชุ่มโรงเรียนเวียงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แสนทาโรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภานุพงษ์ ทาชุ่มโรงเรียนเวียงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แสนทาโรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภานุพงษ์ ทาชุ่มโรงเรียนเวียงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แสนทาโรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภานุพงษ์ ทาชุ่มโรงเรียนเวียงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แสนทาโรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ มีรอดโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ มีรอดโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางเขมจิรา ไชยทนุโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
4. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
5. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางจันทนา วงษ์คำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางอังคณา คำรังสีโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวรพีพรรน โคตพงษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
5. นางรพีพรรน โคตพงษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
5. นางรพีพรรน โคตพงษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางสุชดาพร จันทร์เกสรโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางสุชดาพร จันทร์เกสรโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ชมภูแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางเขมธิรา ไชยทนุโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ภัทสร นัดดากุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววรรษมน โกมินทร์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุพร แจ่มแจ้งโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญโปรด ตริไตรรัตน์โรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย ฟูเต็มวงค์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางธิดารัตน์ วงศ์ต่อมโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
4. นางเกศริน คำเกตุโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลินี สายสิงห์ทองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมพล ใจวรรณะโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินต๊ะเสนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นายวินัย เชื้อสะอาดโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นายทักษะ ก๋าเร็วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางเทียมจันทร์ ใยบัวโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนูญ กิติกุศลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นางโสรัตยา เกตุสวัสดิ์โรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นางจำเนียร วงศ์สุตาโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
4. นายชลอ คำฟูบุตรโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
5. นายพรชัย มั่นเหมาะโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา วงศ์คำแน่นโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายมานพ ปิยะชาติวัฒนะกุลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ไชยเชียงของโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายประสงค์ เขื่อนสุวงศ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางทวารัตน์ กิติกุศลโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ วงศ์หาญโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณภัทร ดุลยวัตรสิริโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์วรรณ์ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางธัญชนก จันทรศรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญมาส อุฬารโชคโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์ ผลเดชโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุขโรงเรียนอรูโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวรสันต์ เชิงปัญญาโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อินวิจิตต์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางมาลา จิตรรักชาติโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายมธุรพจน์ วัฒนะนุกูลโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูกโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สามลโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พงษ์จะโปะโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี ช้างเพ็งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางทิพวรรณ หงษ์แ้ก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจักรพันธ์ พุทธิยาวัฒน์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สืบสมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย สุขยิ่งโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางเรณู โรมาโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
5. นางจินตนา เิกิดเหมาะโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ศรีสัตตบุตรโรงเรียนแม่เมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธวรรษ คำวิชัยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางเทพิน อาชามาสโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ธีระวุฒิโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
5. นายจำรัส ศรีใจโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพร พรหมเสนโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ ณ ลำพูนโรงเรียนอรูโณทัยกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา จิตอนันตวิทยาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางอัญชลี อำนาจกิติกรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลัคนา ชาญชนะภัยโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ กล้าณรงค์ชาญโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
3. นายธันวา เหลืองประเสริฐโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาวโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเสาวณี กรานจรูญโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางอำไพ หิริโอโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงเพชร มะโนโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางประภัสสร แก้วสถิตย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชุตินันท์ สิงหศักดิ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางพิมจันทร์ ชุ่มแสงโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาสินี หลีตระกูลโรงเรียนอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษสิริ มณียายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางระพี ไกรภพโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางประเทือง เครือนวลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมรดา เชื้อทองโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
3. นางทัศนพร นามวงศ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทกานต์ ดวงมาลาโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัดทรวง เตชะแก้วโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิติยา บุญพระคุ้มครองโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
4. นางประเทือง ผัดวังโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ อลงการาภรณ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางจันทกานต์ ดวงมาลาโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นางทัดทรวง เตชะแก้วโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิติยา พระคุ้มครองโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายทอง อินถาสารโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ ธรรมบุตรโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิรญา กลิ่นชื่นโรงเรียนเวียงตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรภัค ธรรมสุภาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิชโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวรรณ มากโภคาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายวิชาญ ยาวิชัยโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย วรรณเลิศโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายอิสเรศ พรหมศิลป์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิชโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวรรณ มากโภคาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายวิชาญ ยาวิชัยโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย วรรณเลิศโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายอิสเรศ พรหมศิลป์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายวิชัย วงค์ไชยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัยโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ยะแก้วโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
5. นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายวิชัย วงค์ไชยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัยโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ยะแก้วโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
5. นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายอุทัย ไชยมูลโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรษา วงค์แก้วมูลโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายชยุต วิจิตรสุนทรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ คำขอดโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันษร วรรณแก้วโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นางกิ่งเพชร อินทร์แฝงโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
4. นายกิตติทัช สืบธรรมกูลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
5. นางจรรยา แจ้งมงคลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รุ่งฉัตรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางเกษิณี กันน้อมโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวีระยุทธ มณีวรรณโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญนภา เต็มกันทาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายมนัส จงจิตรโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายณัฐภูมิ แก้วทองมาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางสาวทิยานันท์ อินทะชัยโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
4. นางรัตนา บุญคุ้มโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญนภา เต็มกันทาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ ภิญโญโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต์โรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
3. นายภานุมาศ อานุภาพยรรยงโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรษา สายทองโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์โรงเรียนเขลางนครประธานกรรมการ
2. นางหัสยา วงค์วันโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางพรรณภา พงษ์ไพฑูรย์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัชนี อินตาคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายศรายุทธ จักรเงินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอมรพรรณ สืบสมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นายสานิตย์ เตชะสายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัชนี อินตาคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายศรายุทธ จักรเงินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอมรพรรณ สืบสมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางอรุณี ทองย้อยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นายกาจพงษ์ ทองอะคร้าวโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายวิทยา ปัญญาผาบโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ไชยลังกาโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ สุวรรณจักร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสันษร วรรณแก้วโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายสกัด รินฤทธิ์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายทอง อินถาสารโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ทองย้อยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสกัด รินฤทธิ์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ภิญโญโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิชโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ทิพานนท์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ นามวงค์โรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. Mr.Ebolly George Ngassiโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางธนิตา สูงติวงค์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางสาวอำนวย กิ่งก้ำโรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา อวดหาญโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวพรเทวี ไชยเนตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
2. นางดวงตา สุพรรณโชติ โรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นางเยาวนารถ พากเพียร โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ
4. นางสุณีย์ อินสมโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
5. Mr. William Pleasants Lee เรือนหล้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางอัญพัชร์ เรือนหล้าโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลทิพย์ เลาห์อารีวุฒิ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางนภารัตน์ แก้วหล้า โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ จันทราชบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Andrew Chase William โรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสาวชวนทิพย์ บุญศิริ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ท้าวศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
2. นางกชพรรณ ยอดใจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ
3. Mr.Ronald Kyle Hodge โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ
4. นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสรณีย์ เดชะปราบต์โรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี รัชตวิภาสนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวเขมภร ศิวกรคำปิงบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. MissJessica Ward โรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
4. นางชุดากรณ์ กสิรักษ์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร อ้วนสะอาด โรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา ไชยนาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางชญาดา แซ่ภู่ โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการ
3. MissAlisa Kharakozova โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวปานฤทัย นุชบ้านป่า โรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ จันตา โรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางชลวัชร เสนาธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ ดอกหอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. MissJanette Donna Ford โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ กรรณิการ์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวปิญชาน์ รินง้าว โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ กาอินต๊ะโรงเรียนเขลางค์นคร กรรมการ
3. นางดาวเรือง ศรีจำปา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร แพงสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. Mr.Sean Michael Pritchardโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เรณูรส โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. Mr.Mabil Hogโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางอำพัน ศรีวิลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางธีรพร ทองรอบ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางจงกลณี ภักดีเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. MissMaria Luisa P.Laristoโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา ทิพย์เลิศโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
4. นายสัญชัย เพ่งผล โรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
5. นางวรรณพร บุญน้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุไร กิตติวรากูรข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ มาวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
3. นางนพพร ปรียานนท์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัดโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. MissZhou Zhenjieโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวภัทรวีร์ อวดมูลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางปัทมาพร อินดาวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. MissZhang Yanโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายบุญรักษ์ มูลแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายธีรัช ลอมศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. MissYuri Takeniโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
2. Mr.Joseph Michael Bishop โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางบุษบา ตันลาพุฒ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ หรดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางวลัยพรรณ พัฒนเจริญกรเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐพล ภักดีเจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวอชิรญา เทพวัลย์ โรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นางนันท์นภัส ไสยาทา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ
4. MissEpie Blythe Wukane โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางนิลุบล ถามะพันธ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐิติ นครสุวรรณโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นายเกริกสิน สุวรรณสิริโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายวิฑูร สมพงษ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
7. นายประสงค์ จอมประเสริฐโรงเรียนไหล่หินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ คำเงินโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ วังไชยเลิศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นายเสกสรร อิทธิผลเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.35กรรมการ
4. นายสัมพันธ์ ขันธิกุลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ รักสัตย์โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรกรรมการ
6. นายดำเกิง ทิพกนกโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางฐิติพรรณ ตุ้ยดงห้างฉัตรวิทยากรรมการ
2. นางสาวดวงใจ ผัดวังเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางศิรประภา ตันติวานิชแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางลินดา พัฒนพงศ์บุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางลินดา พัฒนพงศ์บุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางศิรประภา ตันติวานิชแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ผัดวังเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ จัดสวยแม่เมาะวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเดือนฉาย สกุลคูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา สัญญาโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวชนิตร์นันท์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
4. นางสุวิมล เติงจันต๊ะโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางสถาพร ศรีวิชัยมูลโรงเรียนวิชชานารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางดวงทิวา เทพปัญญาโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางฉัตรนภา เศรษฐีกุลโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ชัยกูลโรงเรียนเคนเน็ตแม็คแคนซีกรรมการ
4. นางเกษมศรี ชัยวงศ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายจตุภัทร สุขโสดโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล เติงจันต๊ะโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปีญา แก้วเขียวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายจตุภัทร สุขโสดโรงเรียนเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล เติงจันต๊ะโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปีญา แก้วเขียวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายหรินทร์ คะระวาด โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางศุภิสรา ไวสิทธิ์ โรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายเสกสรรค์ แสงศิวาพรโรงเรียนโป่งหลวงฯกรรมการ
4. นายอุเทน วงษ์ซีวะสกุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ ทองสอาดโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ใจอ้าย โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการ
2. นางผ่องพรรณ จิตสง่า โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ
3. นางสมพร กิติโชตน์กุล โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นายราชันย์ วงศ์อ้อด โรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวณีย์ ยอดดำเนิน โรงเรียนเขลางค์นคร กรรมการ
6. นางสาวสังวาลย์ ข่ายแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย สุวรรณโรงเรียนกิ่วลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นายบรรเจิด สระปัญญาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นางสาววาทิณี กาสันโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวนาตยา ป้องกันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรงโรงเรียนกิ่วลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิชญา สิงห์หล้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงนุช จิตตาโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
4. นางอำไพ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวนุศรา ปุ๊กคามโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิตาภัทร์ ปกแก้วโรงเรียนแม่เมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจานทองบุญ เครืออุ่นเรือนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ จอมคำโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ ล่ำโตโรงเรียนมัธยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจานทองบุญ เครืออุ่นเรือนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นางสาวปิ่นหล้า แว่นอุดรโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียงโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์โรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางปาณิสรา ครองตาเนินโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพรรณ คงสนุ่นโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเทียนชัย สุวรรณ์โรงเรียนสบจางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายปรัชญ์ มาวิเลิศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายคึกฤทธิ์ นิวันติโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียริไกลโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
4. นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อนโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
5. นายวิทวัส ศักดาศิริสถาพรโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยมนา สุขหอม โทรศัพท์ 084-6166078 e-mail : peeyomiit3@yahoo.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]