หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 32 47 31
2 001 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 105 213 147
3 003 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 13 28 14
4 011 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 83 250 113
5 012 โรงเรียนประชาราชวิทยา 41 78 62
6 002 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 124 303 186
7 010 โรงเรียนสบจางวิทยา 37 83 43
8 013 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 68 149 75
9 004 โรงเรียนเขลางค์นคร 96 228 131
10 008 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 32 51 36
11 015 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 35 72 53
12 006 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 76 134 87
13 014 โรงเรียนแม่สันวิทยา 46 86 46
14 009 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 82 173 90
15 007 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 32 58 44
16 028 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 7 13 7
17 023 โรงเรียนประชาวิทย์ 2 4 3
18 027 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 9 13 3
19 017 โรงเรียนพินิจวิทยา 3 7 3
20 018 โรงเรียนมัธยมวิทยา 9 18 8
21 035 โรงเรียนลำปางพาณิชยการ 4 5 0
22 021 โรงเรียนลำปางวิทยา 0 0 0
23 034 โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี 1 2 1
24 025 โรงเรียนวิชชานารี 9 54 6
25 032 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 3 6 1
26 026 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 0 0 0
27 030 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 2 15 2
28 033 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1 1 1
29 022 โรงเรียนอรุโณทัย 25 49 27
30 020 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 60 112 65
31 024 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 8 17 8
32 029 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 0 0 0
33 019 โรงเรียนไตรภพวิทยา 4 10 4
34 031 โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย) 5 12 6
35 016 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 37 78 52
รวม 1091 2369 1355
3724

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยมนา สุขหอม โทรศัพท์ 084-6166078 e-mail : peeyomiit3@yahoo.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]