หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1
วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เป็นผู้ประสานงานระบบข้อมูลการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
2 นางมยุรี ท้าวศรีชัย ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3 นางสาวปิญชาน์ รินง้าว ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4 นางจงกลณี ภักดีเจริญ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 นายหรินทร์ คะระวาด ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 นายประทีป จันทร์มล ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 นางศิริลักษณ์ ศิริวรรณ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8 นางสุรัตนา มุ่งมาตร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9 นางพรทิพย์ จักรแก้ว ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 นางปราณี สวนเจริญ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 นายนิรันดร์ นามนคร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 นางรุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 นางสาวสมพันธ์ ตันบุศย์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 นางนพพร ปรียานนท์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 นางปัทมาพร อินดาวงศ์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 นายธีรัช ลอมศรี ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17 นางปริชญาพร อภิวินิฐกุล ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18 นางสาวพรเทวี ไชยเนตร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 นางอมรรัตน์ ทิพานนท์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 นายวีระศักดิ์ วงศ์สุขศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงแสนทองวิทยา เป็นประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 นายธวัชชัย สุวรรณเนตร ครู โรงเรียนเขลางค์นคร เป็นประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
24 นายสันติ ธัชโอภาส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
25 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะ (สาระดนตรีสากล) เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
26 นางอัญชนา ต๊ะนา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะ (สาระดนตรีไทย) เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
27 นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว ครูโรงเรียนปงแสนทองวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28 นายสุรศักดิ์ มีรอด ครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
29 นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุล ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30 นายภูวนาถ สร้อยทอง ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
31 นายนำชัย วงศ์อินทอง ครูโรงเรียนพินิจวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
32 นายไกรทอง ณ ลำปาง ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
33 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
34 นายเผชิญ กันธิยะ ครูโรงเรียนเขลางค์นคร เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
35 นางสาววัลลี แซ่พาน ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
36 นายณรงค์ศักดิ์ แสนทา ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
37 นายภานุพงษ์ ทาชุ่ม ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
38 นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา ครูโรงเรียนสบจางวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
39 นายบุญช่วย สอนปิงคำ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
40 นายศักดา แก้วบุญเรือง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
41 นายรัชณพงษ์ อุฬารโชค ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
42 นายณัฐพล จันทร์คำ ครูโรงเรียนปงแสนทองวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
43 นางสาวพิชชานันท์ ตุ้ยเต็มวงค์ ครูโรงเรียนปงแสนทองวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
44 นายจิตรกรณ์ สุขมา ครูโรงเรียนปงแสนทองวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
45 นางสาวสุภาภรณ์ มั่นดี ครูโรงเรียนปงแสนทองวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
46 นายวสุธา กำลังเก่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เป็นประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
47 นายเสกสรร ยั่งยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
48 นายวิร่วง จอดนอก ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
49 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
50 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
51 นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
52 นายวิรัตน์ คำขอด ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
53 นางสุพรรษา วงค์แก้วมูล ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
54 นายศุภกิจ ยะแก้ว ครูโรงเรียนสบจางวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
55 นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
56 นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
57 นายมนตรี รุ่งฉัตร ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
58 นางกิ่งเพชร อินทร์แฝง ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
59 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
60 นายมนัส จงจิตร ครูโรงเรียนเขลางค์นคร เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
61 นางรุ่งรัชนี อินตาคำ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
62 นางสุพรรษา สายทอง ครูโรงเรียนปงแสนทองวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
63 ว่าที่ร.ต.หญิงวชิรญา กลิ่นชื่น ครูโรงเรียนเวียงตาลวิทยาคม เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
64 นายสุทธิ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
65 นายวิทยา ปัญญาผาบ ครูโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
66 นางหัสยา วงค์วัน ครูโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
67 ว่าที่ร.ต.กำจร แสงงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
68 นายอิสเรศ พรหมศิลป์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
69 นายชยุต วิจิตรสุนทร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
70 นายสานิตย์ เตชะสาย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
71 นางอรุณี ทองย้อย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
72 นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
73 นางเพ็ญนภา เต็มกันทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
74 นางสุภาภรณ์ สุวรรณจักร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
75 นายสาโรจน์ แก้วอรุณ์ ผู้อำนวยการ ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นายถนอม อุปวัฒยานันท์ ผู้อำนวยการ ร.ร. แม่เมาะวิทยา เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายเสกสรรค์ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการ ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.แม่เมาะวิทยา เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นางสิริภร อัยตรเสน ครู ร.ร.แม่เมาะวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นายประยุทธิ์ สีเที่ยง ครู ร.ร.แม่เมาะวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นายปุณณภพ มาปลูก ครู ร.ร.แม่เมาะวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นางอรัญญา ไชยแสนท้าว ครู ร.ร.แม่เมาะวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
83 นางเสาวนีย์ เธียรพิบูลย์ ครู ร.ร.แม่เมาะวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
84 นางจุฑามาศ ดิลกพัฒนมงคล ครู ร.ร.แม่เมาะวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
85 นายไกรสร วงศ์ประสิทธิ์ ครูร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
86 นางสุรีย์ วานิกร ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
87 นางปราณี รักสัตย์ ครู ร.ร.เขลางค์นคร เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 นางนุจรีย์ ชัยชนะ ครู ร.ร.ห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
89 นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ ครู ร.ร.เวียงตาลพิทยาคม เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
90 นางศิริวรรณ วรงค์วรรณธนะ ครู ร.ร.ปงแสนทอง เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
91 นางสุวรรณา กองคำบุตร ครู ร.ร.กิ่วลมวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
92 นางพัชริทร์ ภัคจีรสกุล ครู ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูล เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93 นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง ครู ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
94 นางสาวปุณยนุช นนทชัย ครู ร.ร.ประชาราชวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 นางมาลัย สี่สมบูรณ์ ครู ร.ร.โป่งหลวงวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
96 นางสาวสายฝน มีสุข ครู ร.ร.สบจางวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97 นางสุภาพ วงศ์ษา ครู ร.ร.แม่สันวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
98 นางเครือวัลย์ หมอยา ครู ร.ร.เมืองมายวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99 นางสาวลัดดาวรรณ สานิชวรรณกุล ครู ร.ร.เทศบาล เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
100 นายนพคุณ เป็งราชรอง ครู ร.ร.มัธยมวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
101 นางฐิติกานต์ แสงแก้ว ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จิตอารี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
102 พระพล นาสรรค์ ครู ร.ร.วิสุทธิ์วิทยากร เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
103 นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก ครู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
104 นางสมสวย ยะจินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
105 นายไพโรจน์ สมบัติใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
106 นางลำดวน จางสาย ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
107 นายยุทธชัย ฟูเต็มวงค์ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
108 นายพนอม สุวรรณวัจณ์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
109 นางประภาศรี ฉัตรเจต ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
110 นายเสรี จันมะยม ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
111 นายเสนีย์ จินตกสิกรรม ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
112 นางจันทรัตน์ ดวงฟู ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
113 นางผ่องพรรณ สัญญา ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
114 นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
115 นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
116 นายศักรินทร์ แสงเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
117 นายสุริยะ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
118 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
119 นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
120 นางมนทิรา บุตรกระจ่าง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
121 นายเสกสรรค์ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
122 นางดรุณี คำเงิน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
123 นางเยาวนุช ใจจิต ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
124 นายภักดี รัชตวิภาสนันท์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
125 นายวิรัชชัย ทอดเสียง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
126 นางสาวศิธาศินี นินใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
127 นางนันทิยา กาชัย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
128 นางสาวศิริกาญจน์ ไชยดิลก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
129 นางสาวสุธาลิณี ตั้งตัว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
130 นายสุชาติ กรศิริวิภา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
131 นายอดุลย์ พลงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
132 นางวิลาวรรณ บุญทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
133 นางเพชรา เจียมจิตร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
134 นางจิราภา สุวรรณวัจณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
135 นางสาวณัฐชญา ยศข่าย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
136 นางเบญจมาศ พิชัยวงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
137 นายทวีวัฒน์ มณีจักร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
138 นางสาวชุลีพร พูลทวี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
139 นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
140 นายมงคล กาสา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
141 นายวิญญู ครองตาเนิน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
142 นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
143 นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
144 นายเขตต์ ชมภูแก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
145 นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานกรรมการดำเนินงานการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
146 นางสาวดารารัศ บัวขาว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินงานการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
147 นางสาวนันท์นภัส ฟูคำ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
148 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
149 นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์โพธิ์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นกรรมการดำเนินงานการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
150 นางฉัตรนภา เศรษฐีกุล ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
151 นางสาววรรณิษา นางแล ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เป็นกรรมการดำเนินงานการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
152 นางสาวนลัยภรณ์ เรือนเงิน ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงานการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
153 นางสาวสุรัตนา แปงกุล เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
154 นางสาวรัตนา สุภาสอน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทยืวิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
155 นายสุริยะ ศรีสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
156 นายอำนวยศักดิ์ ผ่องชมภู ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
157 นายวิชิต อินนันไชย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
158 นางปรารถนา จันทร์ปัญญา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
159 นายสัญญา แก้วอรุณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
160 นางเดือนฉาย สกุลคู ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
161 นายสันติชัย ไชยดี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
162 นางเปมิกา มุ้งทอง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
163 นายสุชาติ ฉัตรเจต ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
164 นายสถาพร เครือชนะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
165 นางสาวชลดา วังทิพย์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
166 นางสาวสาวินี สัตย์จริง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
167 นางสาวทิยานันท์ อินทะชัย ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยมนา สุขหอม โทรศัพท์ 084-6166078 e-mail : peeyomiit3@yahoo.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]