รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1
วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดลำปาง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายธรณัส  ทิพย์ดาราพาณิชย์
 
1. นางสุกฤตา  พงษ์จะโปะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวอนุศิริ  ใจจอมกุล
 
1. นางสายพร  นาละออง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชารีย์  แสนใจกล้า
 
1. นางนารี  ใจดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  อุ่นผูก
 
1. นางเยาวลักษณ์  แสนโภชน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงภูริชญา  ยิ้มพงศ์
 
1. นางศิริวรรณ  สมหมาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวพิชามญชุ์  นาคะพงศ์
 
1. นางผกายวรรณ  วาทิรอยรัมย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงฐานิตา  ปิ่นเกตุ
 
1. นางธันฐภรณ์  ธนัทจรัสโรจน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวอรณิชา  ดอนคำ
 
1. นางกฤษณีย์  วิกุลจรูญเดช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธา  อารีกิจ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ฝึกหัด
 
1. นายสิงห์คำ  สอนแปง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายภาคภูมิ  พันธวงค์
2. นางสาวสุชิตา  กาญจนา
 
1. นางธนภรณ์  โกศล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุชาติพงศ์
 
1. นางสาวจิระประภา   สุวรรณจักร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายคเณศ  คำแจ้
 
1. นายปิยพงค์  จักรบุญมา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายชาญชนะ  วิชา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ฉัตรชัยชมภู
3. เด็กหญิงเก็จมณี  เปี้ยปลูก
 
1. นางสาวณัฐสิรี  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุมนาค
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวธนภรณ์  มารักษ์กุล
2. นางสาวป่านทอ  วิทยาจันทร์
3. นายวริศ  ธีระวงศ์สกุล
 
1. นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางนิทรา  จิตราพิทักษ์กูล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณัฐชา  การเก่ง
2. เด็กหญิงปณิตา  นิธิเจน
3. เด็กหญิงอมรรุจี  ช่างปณีตัง
 
1. นางประภาภรณ์  แก้วใย
2. นางสาวพรนุต  วานิชขจร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกฤชญา  แมะบ้าน
2. นางสาวขวัญหทัย  บุญธวัชศักดิ์
3. นางสาวณัชกมล  ลี้จินดา
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
2. นางสาวรุ่งนภา  ถนอมรอด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสุวพิชญ์  โพธาสินธุ์
2. เด็กชายอังกินันท์  ทักษิณาพิมุข
 
1. นางนภาพร  สิทธา
2. นางสุภาพร  หมั่นการ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวฌานิกา  ศรีไว
2. นายปุญญพัฒน์  มหาแก้ว
 
1. นายธีวัฒน์  กันทะ
2. นางนงนภัส  พงศ์สุพัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงรุจิรา  มะณีทะนัน
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายปภัส  โสรัจจกิจ
 
1. นายธีวัฒน์  กันทะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายธนวิชญ์  กิตินา
2. เด็กหญิงนภสิริ  พุทธันบุตร
3. เด็กหญิงปาจรีย์  ณ ลำปาง
 
1. นางจิราภา  สุวรรณวัจณ์
2. นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกันติชา  จิ๋วแก้ว
2. นายธัชชัย  ปานทอง
3. นายวันชัย  บุญทา
 
1. นายมงคล  กาสา
2. นายศิวดล  กุลฤทธิกร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกนกพร  ปันศรี
2. เด็กหญิงฐานิดา  พงศ์เต็มสุข
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  นัยรัศมี
 
1. นางกัญญารัตน์  มูลวิชา
2. นางสาวนารีรัตน์  รุ่งเรือง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายนัทพงศ์  ยาวิลาศประดิษฐ์
2. นางสาวปิยมน  เป็งทินา
3. นางสาววัฒนวดี  กาอินทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. เด็กชายพิษณุ  จามานุ
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  จรบุรมย์
3. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ใจอูป
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เลียลา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายธนพงศ์  วีระทะลาภ
2. นางสาวนภัสสร  กิจพันธ์
3. นายพัชรกร  วัฒนพนม
 
1. นางสาวรัชนก  สุวรรณจักร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์สิริ  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงเจนนิสา  ใจมาบุตร
 
1. นางสาวจริยา  สมศรีษา
2. นางสุธินี  ต๊ะแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวชวนพิศ  อินต๊ะสงค์
2. นางสาวณัฐญา  เมืองมา
3. นายวัชรพล  ศรีแสน
 
1. นางสาวอรุณีย์  กองนาค
2. นางเบญญทิพย์  ธิกานนท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายธนากร  อินแถลง
2. เด็กชายภัทรดนัย  ไชยชนะ
 
1. นายดุสิต  กันทะมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นายนราธิปกรณ์  ปะละปิก
2. นายอานนท์  สว่างงาม
 
1. นางสุธาทิพย์  ต๊ะคำวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  หาญปาก
2. เด็กหญิงสุภาวินี  เครื่องไชย
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายนพเกล้า   พรมจันทร์
2. เด็กชายบุญชูศักดิ์   พนมวาส
 
1. นายสันษร   วรรณแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นายชัชชัย  มหายศนันท์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ป๋าเมืองมูล
3. นายนิติรักษ์  พันธ์ศรี
 
1. นายธีรยุทธ  กสิรักษ์
2. นายบุญโปรด  ตริไตรรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายธนพล  กล้าจริง
2. นายธนากร  ปัญญาคง
3. นายปริญญ์  ปนาทกูล
 
1. นายสันติชัย  ไชยดี
2. นายสุรินทร์  รินศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดำขำ
2. เด็กหญิงธนพร  เทพา
3. เด็กหญิงภัควิภา  ลีละทีป
4. เด็กหญิงรจนา  ปินตาเครือ
5. เด็กหญิงอาทิติญา  อินถาเครือ
 
1. นางนิลเนตร  อำนาจศิริสุข
2. นางสุพรทิพย์  เปี้ยปลูก
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวฐิติกานต์  วงศ์คำ
2. นางสาวธนัชชา  คำเรืองฤทธิ์
3. นางสาวน้ำฟ้า  กัณหาบัว
4. นางสาวสุภัชชา  สดใส
5. นางสาวสุรางคณา  กาตาสาย
 
1. นางบุษบากร  รายวงศ์
2. นางสาวหทัยชนก  ไชยวงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  บุตรดาแก้ว
2. เด็กหญิงนนท์ธนา  ชัยวัน
3. เด็กหญิงนภาพร  ต๊ะรังษี
4. เด็กหญิงศิริธารา  แสนอุย
5. เด็กหญิงสุวนัน  เมืองใจมา
 
1. นางศิริวรรณ  วรงค์วรรธนะ
2. นางสมพรรณ  วรรณทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวทักษพร  คูณศิริรัตน์
2. นายนรากร  หิงทอง
3. นางสาววนารี  หอมแก่นจันทร์
4. นางสาวสุปราณี  อ้ายโก๋
5. นายเจษฏากรณ์  จี๋แก้ว
 
1. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
2. นางสาวหทัยชนก  ไชยวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกรินทร์  ตรียกูล
2. นายปภัส  โสรัจจกิจ
3. นายปุญญพัฒน์  มหาแก้ว
4. นายพานเพชร  โพธิ์ทอง
5. นายฤทธิพร  จันทร์ขจร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิกร  ตันชุ่ม
2. นายวิสิฐ  ตรีณวัฒนากูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวชยาภรณ์  แก้วปลั่ง
2. นายชาตรี  ทองศิริชัย
3. นายณัฐพล  วงค์สุตา
4. นางสาวณิรัฐชา  ต๊ะพันธ์
5. นางสาวดลลัชฌา  ขันอาษา
6. นายนพรัตน์  อนุสนธิ์
7. นางสาวนุสบา  ติ๊บบุตร
8. นายปรมินทร์  กาวิเต
9. นางสาวพัชรา  เจริญสุข
10. นายรัตนตรัย  ศรีมี
11. นายฤทธิไกร  ดวงใย
12. นางสาวลลิตา  เขียวมาวงค์
13. นางสาววนิดา  วงศ์ฟู
14. นางสาววรรณวิไล  ใจยะคำ
15. นายวีรติ  พันธ์ไม้สี
16. นางสาวส่องแสง  สายสืบ
17. นางสาวอมิตา  วงศ์สุดา
18. นายอัครพล  แก้วบุญเรือง
19. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญเรือง
20. นางสาวอินทิวร  นิธิสมบัติ
 
1. นายกีรติ  เปี้ยอุตร
2. นางผ่องศรี  ปัทมเทศ
3. นายเกรียงไกร  หลวงเขียว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  หลีแก้วเครือ
 
1. นางกัญญารัตน์  นาคอ่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายศุภกิตติ  ศรีอิ่นแก้ว
 
1. นางรักชนก  ศรีชมภู
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกานต์  เตียสกุล
2. เด็กหญิงปริชญา  มิ่งเชื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายรัฐพงษ์  สุมาทย์
2. นางสาวสุนิตา  ธรรมใจ
 
1. นางพัทธนันท์  วงศ์สรไชย
2. นางโสภิณ  ศิริคำน้อย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกวินณา  บุญคง
2. นางสาวกิติยา  สุก๋า
3. นางสาวชนิกาญจน์  อุบลศรี
4. นางสาวนริสรา  สุวรรณรักษ์
5. นางสาวนิชนันท์  บัวระกฏ
6. นางสาวปาณนาถ  บุญมาเปรม
7. นางสาวผกามาศ  อุ่นผูก
8. นางสาวมัลลิกา  ใจคำ
9. นางสาววรวรรณ  ไพบูลย์วิวรรธน์
10. นางสาวสุพรรษา  ปิงเมือง
 
1. นางพัทธนันท์  วงศ์สรไชย
2. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกนกพร  เรือนหล้า
2. นางสาวจาฎุพัจน์  ยะเปียงปลูก
3. นางสาวชลธิชา  พงษ์ใหม่
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  เชิงดี
5. เด็กหญิงณัฐรียา  ตราชู
6. เด็กหญิงดวงกมล  วิยะพร้าว
7. นางสาวธนารีย์  มะโนพันธ์
8. นางสาวธมนวรรณ  อำนาจผูก
9. นางสาวธิดารัตน์  พันธุมินทร์
10. นางสาวปิยพันธ์  ปลาสุวรรณ
11. เด็กหญิงปิ่นมณี  สง่ามั่งมูล
12. นางสาวพรพรรณ  มงคลสิทธิ์
13. นางสาวสิรินยา  ราชเครือ
14. นางสาวสุดารัตน์  แซ่เตีย
15. เด็กหญิงเมธิรา  วังกาวี
 
1. นายยุทธนันท์  ชีวะเจริญ
2. นางสุภาณี  ธิสาระ
3. นางหทัยภัทร  ลิ้นทอง
4. นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงดุสิตา  มีบุญ
3. เด็กชายศรายุทธ  แสนคำวงศ์
 
1. นางมนชยา  รัมพณีนิล
2. นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวนฤชยา  ติ๊บตา
2. นางสาวปรีดาวรรณ  ธีรศักดิ์ปรีชา
3. นายศิรพัชร  จักรใจวงค์
 
1. นายกีรติ  เปี้ยอุตร
2. นางระวีวรรณ  ปฏิมาพรเทพ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัณติศา  ขัดมัน
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ชื่นชอบ
 
1. นางอดิสร  อำนวยพรเสิศ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชยกร  ชมสวน
2. นางสาวพลอย  พันธ์เสนา
 
1. นายภิญโญ  แสงทอง
2. นางสมสาย  คำตุ้ยเชื้อ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงอรณัส   สมบูรณ์
 
1. นางรัตนา   กันทาดง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวเรณุกา  สิทธิวงค์
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงรชภูมิ์  สุยะชัย
 
1. นางสบันนา  มหาวรรณ์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นายวีรศักดิ์  คำเครือ
 
1. นายนภดล  เตปินสาย
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล   ศรีบัวบาน
 
1. นางรัตนา   กันทาดง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. นายฐาปกรณ์  ลองไชย
 
1. นายอานุภาพ  มุณีแก้ว
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1. เด็กชายรัตนกร  สิงห์สี
 
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวทิพย์อักษร  สุวรรณลักษณ์
 
1. นางพิมพ์เดือน  อินวิจิตร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงทัศนีย์พร  อินต๊ะซาว
2. เด็กหญิงนุชจรี  ปิงบ้านเหล่า
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   เครืออ้าย
 
1. นางรัตนา   กันทาดง
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. นางสาวพิมพ์ทอง  ใจธรรม
 
1. นายอานุภาพ  มุณีแก้ว
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงณัฐติกา  ปันต๊ะ
2. เด็กชายธนากร  ปัญโญป้อ
3. เด็กหญิงพิมลพร  ผานดอยแดน
 
1. นายสมจิตร  หลักคำ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายชาญณรงค์  ทองดีวงษ์
2. นายมนัสวิน  เชื้อเทวา
3. นางสาวอังคณา  นนทะมาลย์
 
1. นายสมจิตร  หลักคำ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   แสนวิชัย
 
1. นายสุรชัย   จอมแปง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ศรีชลายนต์
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  สุภานนท์
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายตะวัน  สุดใจ
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาววิภาดา  นิลสวิท
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวกฤติยา  ยงยศ
2. นายกฤษณะ  แสนสี
3. นายกฤษดาภรณ์  เผ่าหาญ
4. นางสาวกาญจนา  พิมสาร
5. นายขจรศักดิ์  เตชะ
6. นายจตุรงค์  นันตา
7. นางสาวจิราพร  ไชยชมชื่น
8. นายจีรศักดิ์  เพ็งศรี
9. นายณัฐกาญจน์  บัวเนตร
10. นางสาวณัฐมล  ปัญญานนท์
11. นายธนภัทร  เมืองพรม
12. นายธนวัฒน์  ฟองมัน
13. นายธรรมรักษ์  สร้อยทอง
14. นางสาวปิยธิดา  ท่องเที่ยว
15. นางสาวพรชิตา  เอมโอฐษ
16. นางสาวพรรษา  วอสเบียน
17. นายภาณุพงศ์  บรรจุแก้ว
18. นางสาวภาณุมาศ  ชุ่มเย็น
19. นางสาวมาริสา  ทนานนท์
20. นางสาวรัตนมณี  แสนศรี
21. นางสาวรุ่งนภา  กล้าหาญ
22. นางสาวลลิตา  นครเขตต์
23. นางสาววรรณิศา  คำเป๊ก
24. นายวัชรา  กันทาวุธ
25. นายศราวุธ  บัวแก้ว
26. นางสาวศริญญา  คำทา
27. นายศักดินนท์  กนธี
28. นางสาวศิริลักษณ์  สุขใจ
29. นายสรัล  ซาตะกูล
30. นางสาวสาลิกา  พญาวัน
31. นางสาวหยาดนภา  ใจจันทร์
32. นายอภิชิต  บุญแก้ว
33. นายอัครพล  คำเงิน
34. นายอัครวณิชา  สร้อยเงิน
35. นางสาวอัยดา  ลิวันโน
36. นายอัษราวุธ  วงเขตต์
37. นางสาวเจตนิพิฐ  ธนบัตร
38. นางสาวใบหยก  ช่วยไว้
39. นายไกรราช  ทองเต็ม
40. นายไททัศน์  วรรยาโน
 
1. นางสาวจิรพรรณ  ขระเขื่อน
2. นายทรงพล  เฟื่องฟู
3. นายบรรเจิด  สระปัญญา
4. นายภูวนาถ  สร้อยทอง
5. นางสาววรรษมน  โกมินทร์
6. นายวิชัย  วงค์ไชย
7. นายสมจิตร  หลักคำ
8. นายสุวัฒน์  ท้าวเขื่่อน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชชานารี 1. นางสาวกัญญาวี   วงศ์ด้วง
2. เด็กหญิงกาลิตา    ศรีอิ่นแก้ว
3. นางสาวจตุพร    คะวงศ์ดวง
4. นางสาวชนิกานต์  บุญสารวัง
5. นางสาวญาณวดี  จันทกุล
6. นายทศพร  เครือดวงคำ
7. นางสาวธัญญาลักษณ์  จบศรี
8. นายนฤมินทร์  ขัติธะเสมา
9. นายปริญญา  น่วมนุ่ม
10. นายปรีชา  มามอย
11. นางสาวปวีณา  ภิญโญ
12. นายพัชรพล  นันทวงศ์
13. นางสาวพัชรินทร์  วงศ์สุ่ย
14. นางสาวพัณณ์ธิตา  รัตนยศอนันต์
15. นางสาวพัณนิดา   ก๋าทอง
16. นางสาวพิมลพร  ต๊ะคำปัน
17. นางสาวรุจจิรา  วงษา
18. นายวงศกร  เทพเสาร์
19. นางสาววราภรณ์  สมสายฝน
20. เด็กชายวัชรากร   สิงห์คำ
21. นางสาววิลาสินี  จักรสาร
22. นางสาวศิวพร  ณ วงจันทร์
23. นางสาวสกาวรัตน์  อุตคำ
24. นางสาวสัตยาพร  สวยงาม
25. เด็กชายสุภัทรนันท์    สุวรรณรงค์
26. เด็กหญิงสุภัสรา   นามวงศ์
27. นางสาวสุภาภรณ์  ปิงวัง
28. นางสาวอันธิกา  คำท้าว
29. เด็กหญิงอันวา    ณ ลำปาง
30. นายอัยกา   หมื่นจำเริญ
31. นายอาจณรงค์  นาเจริญ
32. นายอิสญานุพงศ์   โภคินพลวัฒน์
33. นางสาวเกษมณี  จันทร์ลา
34. นายเจนณรงค์    รอดบำรุง
35. นายเนติพงษ์  วังวน
36. นางสาวโศจิรัตน์  จำปาทอง
 
1. นายศราวุธ  พูลเจริญ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยวัน
 
1. นายอดุลย์  อุฬารโชค
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบจางวิทยา 1. นายอภิชาติ  มะโนปิน
 
1. นายพิริยะพงศ์  ธัมมาพีชยา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราชวิทยา 1. เด็กหญิงลลิดา   ธีระวรรณ์
 
1. นายศรีรัตน์  คำตาบุตร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. นางสาวรวิวรรณ  ก๋องจินา
 
1. นางสุชดาพร  จันทน์เกษร
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กชายรัตน์ชกร  รักป่า
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายเกษมสันต์  มิ่งเชื้อ
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกรพรรณ  มุขแจ้ง
 
1. นางสุชดาพร  จันทน์เกษร
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธิดากาญจน์  เรืองจิตต์
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายภาฆินทร์  สาระนันท์
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกัณฑ์ชนก  ขันติพงษ์
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติลักษณ์  ศรีสุข
 
1. นายธณโชติ  รัตนพรไพศาล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวปวีณ์นุช  เป็งบังวัน
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  แห่งสูงเนิน
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายบรรณรต  ปัญญาธร
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกทลี  อินทมาศ
 
1. นางสุชดาพร  จันทน์เกษร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวปัทมา  อินลังกา
 
1. นายอาคม  จินดาพันธุ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ   เมืองมา
2. เด็กชายจักรพันธุ์   ท้าวขว้าง
3. เด็กหญิงชลธิชา   ปาปุ๊ดปลูก
4. เด็กชายณัชพล  มั่นเมือง
5. เด็กหญิงนพรัตน์   ฤกษ์พิไชย
6. เด็กหญิงปวิชญา   พรหมสูตร
7. เด็กชายสุนทร   หอมกลิ่น
8. เด็กหญิงสุวิมล   พวงลำ
9. เด็กหญิงอมรรัตน์   อุตตะโปน
10. เด็กชายอลงกรณ์   สมศักดิ์จิรกิจ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์   พรมทา
 
88 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นายคมกริช  ไตรเวียง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทาไชยวงค์
3. นางสาวณัฐนิชา  แซ่เฮ้ง
4. นางสาวนงนุช  ไชยเครื่อง
5. นายล้อมพงศ์  บุญศรีใจ
6. นางสาววันวิสา  สุวรรณ
7. นายอรัญชัย  จันต๊ะมา
8. นายอัครพล  แก้วคร่ำทอง
 
1. นางณัชชารีย์  ศิวัฒน์นิธิกุล
2. นางเขมจิรา  ไชยทนุ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกฤติญา  บุญสิงห์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขวัญอยู่
3. เด็กหญิงชลิตา  กิติรส
4. เด็กหญิงถิรดา  อินต๊ะเครือ
5. เด็กหญิงปิยะกมล  เรืองพิริยกิจ
6. นางสาวสิริวิมล  หงษ์แก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐ์ภัทสร  นัดดากุล
2. นางวัฒนะ  ทองปัญญา
3. นางวีณา  ศิรประภาศิริ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณิชา  จินดาสถาน
2. นางสาวนภสร  ใจดา
3. นางสาวบัณฑิตา  เครือยะ
4. นางสาวภรภัทร  หงษ์ศรีสุข
5. นางสาวภัทริตา  สีเหลือง
6. นางสาวสุภาลักษณ์  พุทธิยาวัฒน์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ภัทสร  นัดดากุล
2. นางวัฒนะ  ทองปัญญา
3. นางวีณา  ศิรประภาศิริ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวจิรภรณ์  นามวงค์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทาชัยวงค์
3. นางสาวดารณี  วงศ์กันทา
4. นางสาวนงนุช  ไชยเครื่อง
5. นางสาวนิภาพร  ปินปัน
6. นางสาวปาริชาติ  มิตต๊ะ
7. นางสาวผุสรัตน์  เลิศอนันต์
8. นางสาวพรสวรรค์  คันใจ
9. นางสาววันวิสา  สุวรรณ
10. นางสาวศิริลักษณ์  ฝั้นชมภู
11. นางสาวเกศิณี  ใจเมืองมูล
 
1. นางณัชชารีย์  ศิวัฒน์นิธิกุล
2. นางเขมจิรา  ไชยทนุ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นายกฤษฏา   ทนันชัย
2. นายณัฐวุฒิ   ธัมมัสสะวะนะ
3. นางสาวอธิตญา   ขันธิมา
4. นายอัจฉริยะ   บุญเจริญ
5. นายอิทธิรัตน์   ชาติสืบ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์   พรมทา
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายวิษณุวัฒน์  ใจภิภักดิ์
2. เด็กชายอนุมัติ  ไชยวรรณ
3. เด็กชายเมธัช  จารุจันทร์
 
1. นายยุทธชัย  ฟูเต็มวงศ์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายจักรกริช  วันพรมมิน
2. นายพัฒนพงษ์   นันตาเป็ก
3. นายพินัย  ใจเสาร์
 
1. นายประสิทธิ์  สาริวาท
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ถนอมใจ
2. เด็กหญิงชฎาธาร  โมกสุวรรณ
3. เด็กหญิงภทรวรรณ  นันตระกูล
 
1. นางทวารัตน์  กิติกุศล
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวฉัตราพร  ดีศรี
2. นางสาวดวงกมล  ฟูเครือ
3. นางสาวนฤมล  สุวรรณ์
 
1. นางทวารัตน์  กิติกุศล
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงชไมพร  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงดารณี  เมฆไพบูลย์
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุยะปัน
4. เด็กหญิงนลินนิภา  คำเขื่อน
5. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ต๊ะจี๋
6. เด็กหญิงสุทิตตา  จันทร์สุยะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  จำเริญขจรสุข
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์เที่ยง
2. นางสาวพรรณิภา  จันใจ
3. นางสาวพรรณิสา  เตชะธิ
4. นางสาวสุธิดา  เมืองเปี้ย
5. นางสาวเกวลิน  ยาชมภู
6. นางสาวเจนจิรา  ทาสุรินทร์
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ขัติยะ
2. เด็กหญิงนิธิพร  ผัดด้วง
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสงทวีชัย
 
1. นางทวารัตน์  กิติกุศล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวพรนิภา  แลวริด
2. นางสาวศิริลักษณ์  รู้มาก
3. นางสาวเวธกา  หมื่นมะโน
 
1. นางสาวนิภาพร  พรหมเสน
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงดลฤดี  อินทะโจน
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยเสนา
3. เด็กหญิงนภาพรรณ  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางจินตนา  เกิดเหมาะ
2. นายสาคร  ตันจันทร์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกมล  เต็มวงศ์
2. นางสาวนิตชนัน  วงศ์น้อย
3. นายเมทินี  ศรีแปงวงศ์
 
1. นางจินตนา  เกิดเหมาะ
2. นายสุวิชช์  เชิงปัญญา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุตมา
2. เด็กหญิงมนทิรา  ชุ่มเมืองเย็น
3. เด็กหญิงสิริวิภา  ชัยปัญญา
 
1. นางศรีวารินทร์  สารศรี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นางสาวมณฑนา  จาริชา
2. นางสาววราภรณ์  อินแสนต๊ะ
3. นายอภิรัชค์  จำอินถา
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ฤทธิพรหม
2. เด็กชายพีรวัส  ดวงฟู
3. เด็กหญิงวลัยพร  ใจมาบุตร
 
1. นางประภัสสร  แก้วสถิตย์
2. นางสาวรัชกนิษฐ์  ธรรมลังกา
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นางสาวปาริกุล  แก้วตา
2. นางสาววจีนันท์  ฉัตรเมือง
3. นางสาววธิดา  ฉัตรเมือง
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  การบรรจง
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำตั๋นมูล
3. เด็กหญิงพรวิสา  คำพิชัย
 
1. นางสาววิลาสินี  หลีตระกูล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1. นางสาวดาริกา  ลุงต๊ะ
2. นางสาววริศรา  จับไหว
3. นางสาวอลิษา  งูนใส
 
1. นางระพี  ไกรภพ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นางสาวทิพย์สุดา  จะมี
2. นางสาววิลาวัลย์  คำโม้
3. นางสาวศศิณัฏฐ์  จันทร์พลงาม
 
1. นายณัฐฐา  ธรรมสิทธิ์
2. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงภควดี  แก้วกูล
2. เด็กหญิงเปมิกา  ใจยาบุตร
 
1. นางเกษิณี  กันน้อม
2. นางเกษิณี  กันน้อม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายธีดนัย  งามละม้าย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำผา
 
1. นางสาวพิชญ์รัศมิ  ยูพานิช
2. นางสาวศิรินุช  ใจศีลธรรม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวฐิตารีย์  นันทยา
2. นางสาวบุณยานุช  จิระโพธิ์
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นางสาวพิชญ์รัศมิ  ยูพานิช
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายจักรวาล  ลือพรมมาศ
2. เด็กชายพงศ์ธร  จันทร์โรจน์
 
1. นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์
2. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายชนบท  ด้วงประสิทธิ์
2. นายณัฐพล  วิลัยพงษ์
 
1. นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์
2. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงดารุณีย์  มีลาภ
2. เด็กหญิงโสรดา  บุญศรารักษพงศ์
 
1. นางสาวพิชญ์รัศมิ  ยูพานิช
2. นางสาวศิรินุช  ใจศีลธรรม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายธิติพัฒน์  สอนแปง
2. เด็กชายรพีภูมิ  ลาภมาก
 
1. นาง จรรยา  แจ้งมงคล
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. เด็กชายณัฐวัชต์  โชติธนนันทพงศ์
2. เด็กชายธนากร  อินตานวล
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  มากโภคา
2. นายมนัส  จงจิตร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นายศราวุฒิ  ฟูคำบุตร
2. นายเอกรินทร์  โสภะ
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  มากโภคา
2. นายมนัส  จงจิตร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  โพธิ์แก้ว
2. นายสิทธิพงษ์  ธรรมใจ
 
1. นายอุทัย  ไชยมูล
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกวีวุฒิ  ชูจิตร
2. นายจิตภัทร  นวรัตนาพงษ์
 
1. นาง อรุณี  ทองย้อย
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายคุณานนท์  เสียงหวาน
2. เด็กชายปณิธาน  ปันจขันธ์
3. เด็กชายภัทธเณศ  เทพแสน
 
1. นาย สานิตย์  เตชะสาย
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชินกฤต  ลาวพันธุ์
2. นายพงศกร  สาปคำ
3. นายอลงกรณ์  กันทยะ
 
1. นางสาว นริศรา  สิงห์เชื้อ
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายฐิตพัฒน์  ฉิมประเสริฐ
2. นางสาวพนัฐกมล  มีลาภ
 
1. นาง สุภาภรณ์  สุวรรณจักร์
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายปิยะพล  พุทธิมา
2. เด็กชายพงศ์ระพี  รัตนวราหะ
3. เด็กชายพิชญุตม์  นุชนารถ
 
1. นางสาว ปุณณภา  ชมภูทิพย์
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายพีระพัฒน์  อุ่นพรม
2. นายพูลก์สัณ  แสนมาโนช
3. นายสุทิวัฒน์  แสงสุวรรณ
 
1. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
2. นางมณีรัตน์  ภิญโญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายธนกร  คำจริยา
2. เด็กชายพีรพล  จันทร์ต๊ะบุตร
3. เด็กชายศรีทอง  ชื่นบาน
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายนลธวัช  ณ ลำปาง
2. นายศักดิ์กรินทร์  เชื้อดวงทิพย์
3. นายเอกพล  ถาอินทร์จักร
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศ์บาง
2. นางสาวณัฐนรี  สุ่มยศ
3. นายณัฐพงศ์  สุทธิกาปลูก
4. นางสาวธัญญารักษ์  ขัดบุญเรือง
 
1. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
2. นางสาวสายทอง  อินถาสาร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชชานารี 1. เด็กหญิงชุติมา  แอลจิลิค สวัทร์
 
1. นายสัญชัย  เพ่งผล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐนรี  เดชชะ
 
1. นางสาวปิญชาน์  รินง้าว
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายอลงกรณ์  สุทธิพรมณีวัฒน์
 
1. นางกรกนก  ถุงเงิน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายทศวรรษ  พรรษาวนัส
 
1. นางมยุรี  ท้าวศรีชัย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงเกรตต้า  มีเกสโซ่
 
1. นางสาวพัชรี  อาษาวงศ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายวชิรวิทย์  ชัยโส
 
1. นางอัญชลี  รัชตวิภาสนันท์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงสิปรางค์  เครือทนุ
 
1. MissAura Carmra  P.Ferraiz
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวภัควลัญช์  วงศ์ปุ๋ย
 
1. นางจงกลณี  ภักดีเจริญ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณฐอร  รวยถาวรกิจ
2. นางสาวธีราภรณ์  ยอดคำ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ณ ลำปาง
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  คำมาบุตร
5. เด็กหญิงอักษรา  ต่อสกุลศักดิ์
 
1. นางกัลยา  เรณูรส
2. นางสาวเขมภร  ศิวกรคำปิงบุตร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายจตุพร  กุลชิงชัย
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  ทำสวย
3. นายนวธัญ  นนท์เดชกูล
4. นายรัชชานนท์  เศรษฐการ
5. นางสาวเจนจิรา  ใจตาบุตร
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  หรดี
2. นางสาววารี  สมบัติเรือง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวพุทธรักษา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวสมพร  ผลศิลป์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายชาญณรงค์  ฐิติธนภัค
 
1. นายบุญรักษ์  มูลแก้ว
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายธีรภักดิ์  สัจจาลักษณ์
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  ใจวงศ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวขวัญฤดี  อุ่นเครือ
 
1. MissYuri  Taketani
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายชุติพงศ์  หมอสมบูรณ์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ธีระวาส
 
1. MissMardy  Singculan
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นายธนกร  สุวาณี
2. นายธนวัฒน์  เลี่ยมประวัติ
 
1. MissMardy  Singculan
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายฉัตรติกรณ์  จันดอก
2. เด็กชายนนทนัตถ์  บุตรกระจ่าง
3. เด็กชายภคิน  พันธุ์เจริญ
4. เด็กชายสมภพ  บวร
5. เด็กชายสิทธินันท์  เหลืองอร่าม
6. เด็กชายอธิเบศร  พรหมศร
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงบุญเรือง
8. เด็กชายเจษฎา  ปัญญาสอน
 
1. นายจีรศักดิ์  ถาน้อย
2. นายดำเกิง  ทิพกนก
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายถวิล   วงศ์ธิดา
2. นายธีระพงษ์  ศรีคำวัง
3. นายปฏิภาณ  อุสาธรรม
4. นายภาคภูมิ  โนอ้าย
5. นายวัฒนา  ทรายใจมา
6. นายวีรพงษ์  ศรีนวล
 
1. นายพิษณุ  ชัยปัญญา
2. นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวฐิติมา  จันทคีรีเขตต์
2. นางสาวณัฐชยา  บุญภา
3. นายธนพนธ์  เลิศวิภาภัทร
4. นายธนวัฒน์  วงศ์ใจ
5. นางสาวบัณฑิตา  วงค์บุตร
6. นายพงศกร  ปินตาวงศ์
7. นางสาวมณฑกาญจน์  สายมูล
8. นางสาวลานนา  นาคะกุล
9. นางสาวสิราวรรณ  บัวบาน
10. นางสาวสุภาดา  วิเศษสิทธิ์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  ต๊ะบุญเรือง
2. นางสาวพรเทวี  ไชยเนตร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจเย็น
2. เด็กหญิงนพวรรณ  วัฒนสุข
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุทธะ
4. เด็กหญิงอัญชนา  จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงเอื้อมพร  เจริญหล้า
 
1. นางสาวกนกพร  นิลแพทย์
2. นางสาวปนัดดา  ยะติน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกนิษฐา  คำพรหม
2. นางสาวกาญจน์มาศ  ยศพิระ
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ตาบุญมา
4. นางสาวศิรดา  วงศ์ประเสริฐ
5. นายอนุพล  แก้วขัด
 
1. นายบรรยง  ทิพยอด
2. นางสาวพรศรี  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวกัญญาพัชร  ณ ลำปาง
2. นางสาวณัฐชา  หาญเกิดสิริ
3. นางสาวลภัสรดา  ถิ่นสุข
 
1. นางดวงทิวา  เทพปัญญา
2. นางพรรณี  ใจสาร
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวจิรภัทร  โยปินตา
2. นายณัฐกฤษ  ของเดิม
3. นางสาวมัชฌกานต์  รักษาชนม์
 
1. นางดวงทิวา  เทพปัญญา
2. นางพรรณี  ใจสาร
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายธนายุทธ  พุทธสอน
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  ทีคันโท
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ใจเข้าชุม
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวกาญจนาพร  ศรทองแดง
2. นายธนินทร์  ขวัญใจวิจิตร
3. นายวรัชญ์  ปันทนุ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมจินดา
2. นางกัลยารัตน์  สูงติวงศ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชาลิสา  ภานุศุภนิรันดร์
2. เด็กหญิงอรบุษป์  เอี่ยมน้อย
 
1. นางสาววัชราวรรณ  ธีรนัยกุล
2. นางสาวสังวาลย์  ข่ายแก้ว
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองมายวิทยา 1. นายสมชาย  เป็งโต
 
1. นายณรงค์  ใจอ้าย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายธีรพงษ์  ปราสาท
2. เด็กชายรัฐยุทธ  นันต๊ะน้อย
 
1. นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ
2. นางรุ่งนภา  ถนอมรอด
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1. นายพีระยุทธ  เป็นต้น
 
1. นางชรินรัตน์  สุวิเศษธำรง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉัตรอินตา
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุมา
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สิทธา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวอนัญญา  รินเชื้อ
 
1. นางธนภรณ์  โกศล
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองมายวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  สอนปะละ
 
1. นางสาวนุศรา  ปุ๊กคาม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวพิรชา  สุนทรพรนาวิน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวนัยน์ปพร   ฝั้นจักสาย
 
1. นางสาวพัทยา   ใจแช่ม
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวนัยน์ปพร   ฝั้นจักสาย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี    
165 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายจิรวัฒน์  ธรรมยา
2. นายณัฐพงษ์   งิ้วเหล็ก
3. นางสาวธัญญาณี   วงศ์จู
4. นางสาวนิศาชล  กันทะวงค์
5. นายราชันย์  สารสมุทร
6. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
7. นางสาวสุทธิษา  อินทิ
 
1. นายกษิดิศวร์  สายเปียง
2. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
3. นางวรรณภา  มั่่นเหมาะ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวศิริพร  กันทะวงค์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงธัญญาณี   วงศ์จู
2. นางสาวนิศาชล  กันทะวงค์
3. นางสาวน้ำหญิง  ตามตน
4. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
5. นางสาวสุทธิษา  อินทิ
6. นางสาวอัจฉรี  ปันจักร์
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
2. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
3. นางวรรณภา  มั่่นเหมาะ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายวสันต์  มาทอง
 
1. นางสาวสุธินี  จิตราพิทักษ์กูล
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวนัยน์ปพร   ฝั้นจักสาย
 
1. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวนิศาชล  กันทะวงค์
2. นางสาวนุชนาถ  เทพวงค์
3. นางสาวบุญอุ้ม  ทองทา
4. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
5. นางสาวสุทธิษา  อินทิ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
2. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
3. นางวรรณภา  มั่่นเหมาะ
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายณัฐพงศ์  เครือสาร
2. นางสาวนุชนาถ  เทพวงค์
3. นายราชันย์  สารสมุทร
 
1. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
2. นางสาวมุทิตา  เหว่าโต
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายณัฐพงษ์   งิ้วเหล็ก
2. เด็กหญิงธัญญาณี   วงศ์จู
3. นางสาวบุญอุ้ม  ทองทา
 
1. นางสาวธิดารัตน์   คำอินบุตร
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายนพรุจ  ศรีเรือง
2. นางสาวอัญธิรา  มิ่งเชื้อ
3. นายเฉลิมชัย  เครือเทพ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แสนคำปา
2. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายกมลรัตน์  อินสุริยา
2. นายนฤทธิ์  อินทวงค์
3. นางสาวศิริพร  กันทะวงค์
 
1. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
2. นางสาวรัตนาภรณ์   โตปินใจ
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวน้ำหญิง  ตามตน
2. เด็กหญิงพรประเสริฐ  วงค์แต้
3. นางสาวภัทราพร  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
2. นางอนงค์วรรณ  ไชยเตกุล
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายนพรุจ  ศรีเรือง
2. นายราเชนย์  สารสมุทร
 
1. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
2. นายสมชาย  อภิวงค์
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายกมลรัตน์  อินสุริยา
2. นายณัฐพงษ์   งิ้วเหล็ก
3. เด็กหญิงภัทราพร  รุ่งแจ้ง
 
1. นายกษิดิศวร์  สายเปียง
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายรภัส  กล้าณรงค์
2. นางสาวอัจฉรี  ปันจักร์
3. นายเฉลิมชัย  เครือเทพ
 
1. นายกษิดิศวร์  สายเปียง
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ