หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาววีณา แก้วด้วงโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสุรัชนีวัลย์ สืบสุตินโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี งามดีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นางอรุณี อภิรักษ์โยธินโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสายทิพย์ วรรณาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ บุญช่วยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาววีณา แก้วด้วงโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสุรัชนีวัลย์ สืบสุตินโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี งามดีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นางอรุณี อภิรักษ์โยธินโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสายทิพย์ วรรณาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ บุญช่วยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายกำพล แก้ววันดีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางอังคณา วงค์เขียวโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสุชาดา ยอดฉัตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายดรงค์พร มัณฑาลัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายกำพล แก้ววันดีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางอังคณา วงค์เขียวโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสุชาดา ยอดฉัตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายดรงค์พร มัณฑาลัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเทียมจันทร์ รัศมีเวียงชัยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุเมธ เทพทองโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพ์ทอง มหาแก้วโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ คำพรหมโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเทียมจันทร์ รัศมีเวียงชัยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุเมธ เทพทองโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพ์ทอง มหาแก้วโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ คำพรหมโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร แสงศิริโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวเนตรแก้ว เปรโตโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวปาริสรา ใจเรือนโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวมธุรดา ท่าช้างโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางคนึง วงศ์จันทราโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
6. นางอังคณา วงศ์เขียวโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร แสงศิริโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวเนตรแก้ว เปรโตโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวปาริสรา ใจเรือนโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวมธุรดา ท่าช้างโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางคะนึง วงศ์จันทราโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
6. นางอังคณา วงศ์เขียวโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ศรีสองเมืองโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นางสุธีรพร แก้วกำเนิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางเบญจมาศ สุริย์วงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรนภา สุภาชาติโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางพัฒนวดี เอสุจินต์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
6. พระประพจน์สรัช ญาณธีโรโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ศรีสองเมืองโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นางเบญจมาศ สุริย์วงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรนภา สุภาชาติโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางพัฒนวดี เอสุจินต์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
5. พระประพจน์สรัช ญาณธีโรโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ บุตรพิชัยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายมนัส ลัทธิสิทธิ์ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
3. นางทิชากร สุขริน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางพัชริน ยอดปนันท์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธินี จินะการ โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิทยาภรณ์ บุญภา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววัลภา พิงคะสัน โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ฉิมพาลี โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางพนมพร อุบลศรีโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ คำเงิน โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
2. นางสาวภัทรศรี เชยชอบโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายนรเศรษฐ์ กันธิยะโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางพนมพร อุบลศรี โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางปัณชญา เตียอรุณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริพร วอนมณี โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางสุดเฉลียว ไทยกรรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ บุตรพิชัย โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ปันผะสงค์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ คำเงิน โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
2. นางสาวภัทรศรี เชยชอบโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายนรเศรษฐ์ กันธิยะ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางพนมพร อุบลศรี โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางปัณชญา เตียอรุณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริพร วอนมณีโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางสุดเฉลียว ไทยกรรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ บุตรพิชัย โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ปันผะสงค์ โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาววาริศา กลาสี โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสง่า จุราเพชร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรีกิติ์ เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงนุช ชัยนันตา โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร ก๋าวงศ์วิน โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางนงนุช ชัยนันตา โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางสาวปรานอม เทพสุทะโรงเรียน เสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายรังสิกร ใจกล้าโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาววาริศา กลาสี โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ คำมูลเปี้ย โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพงษ์พิศ เชื้อสาร โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางพีรญาณ์ ทีโบ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมงคล โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายกรวิก วงศ์สาย โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพากร ชัยวิเศษ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณทิพรดา เตชะพลี โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
7. นางสาวพิทยาภรณ์ บุญภาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
8. นางพยอม ศิริบุญโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
9. นางสมใจ สาใจโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
10. นายนิยาม วงษ์พันธ์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
11. นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัยโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
12. นางสาวกาญจนา เรือนสิงห์โรงเรียนอ้อมอารีย์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสิลิลลัคน์ เย็นใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางพยอม ศิริบุญ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมใจ สาใจ โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายนิยาม วงษ์พันธ์ โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัย โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
6. นางพงษ์พิศ เชื้อสารโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางพิรญาณ์ ทีโมโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมงคลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
9. นายกรวิก วงศ์สายโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
10. นางทิพากร ชัยวิเศษโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวณทิพรดา เตชะพลีโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
12. นางสาวกาญจนา เรือนสิงห์โรงเรียนอ้อมอารีย์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเกลื่อน นันตาวงค์ โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางวิจิตรา ยศแผ่น โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นางสาวชฏาวรรณ รัตนาวิสุทธิ์ โรงเรียนเกาะคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทรัสม์ สัตตรัตนขจร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐวดี พาหลี โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางดณพร อินจับ โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุญช่วย ขันคำหมุด โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นางพิสมัย ศรีสุขา โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ศิริญานันท์ โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย จันทร์ตา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริกาญ กันคำโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์กรรมการ
5. นางสาววัลลี วรรณมณี โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางรวิวรรณ อินทรีย์สังวร โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. ดร.ปรภูมิ อินจับโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางณัฐวรา ดอนดี โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นางนัยน์ภัค หวังใจโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสมโภชน์ ฟูใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอุเทน ปัญญาดิบวงค์ โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาววันวิสา เป็กกันใจ โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นางวัลณีย์ คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายประเทือง ภูเขียว โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภิรุญรุ่ง บุญสุขโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวศริวรรณ ตันตุ้ยโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายวิแทน ปวกพรมมา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงดาว ชัยวรรณ โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางชนันภัส เครือดวงคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นางสาววิมลวรรณ จำชาติโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ต๊ะนางอย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางชนันภัส เครือดวงคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นางนุสริน อุบลศรีโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางแววดาว เมืองใจโรงเรียน เสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีย์ ใจคำ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ยี่แก้ว โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายแสวง คำอินบุตร โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายโอภาส วิชชุไตรภพ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลลดา สุภากาวีโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรพันธ์ ปงกาวงศ์โรงเรียน เสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ ยี่แก้ว โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายแสวง คำอินบุตร โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายโอภาส วิชชุไตรภพ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลลดา สุภากาวี โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรพันธ์ ปงกาวงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางณาลัย รินฤทธิ์ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาพัทธ์ ศรีเทพโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา บุญมากโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางนันทนา เชิดฉิ่งโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางณาลัย รินฤทธิ์ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาพัทธ์ ศรีเทพโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา บุญมากโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางนันทนา เชิดฉิ่ง โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพา ผันผายโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางประคอง จินดารัตน์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ศรีชัยตันโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา หล้ามะโนโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรทิพา ผันผายโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางประคอง จินดารัตน์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ศรีชัยตันโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา หล้ามะโนโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี ทองมากโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาวโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางวราภรณ์ อุบลคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิศสุดา มาปลูกโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี ทองมากโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาวโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางวราภรณ์ อุบลคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิศสุดา มาปลูกโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันทร์สว่างโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจิตตินันท์ พูลผลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางสาวชฎามาศ อูปทองโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางพราวพร ปันตาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสนิท จินตกสิกรรมโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายประภัตร บุญมาวงศ์โรงเรียนเวียงสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ จันทร์สุริยะโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ คันธวงค์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางจำเนียร พุฒมาเลโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางรุ้งทอง แสนคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางชัสมา ตันติวงค์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นายพร ศิระกมลโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษสุดา วังวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสุภาพร เจริญผลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนัตชญานันทน์ เครือชัยแก้วโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายนภาพล บุญมั่นโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวเกษสุดา วังวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุทัศน์ ไชยมูลเงินโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนัตชญานันทน์ เครือชัยแก้วโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายนภาพล บุญมั่นโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไล ซื่อวัฒนะโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร อินชัยเทพโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางวงเดือน ปัญญาบุตรโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ ศรีตาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวิไล ซื่อวัฒนะโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร อินชัยเทพโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางวงเดือน ปัญญาบุตรโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ ศรีตาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวพานทอง เตชะพลีโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวฐานิตา อรุณศักดิ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. พระครูสังฆรักษ์ เกียรติพงษ์โรงเรียนเกาะคาปริยัติกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอุดม ฟูคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางอัญชลี นันทอาภาโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางสาวปรานอม ดอนแก้วโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมพันธ์ แก้วประเสริฐโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายมานะ หาญสุวรรณโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายมงคล อริยเครือโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ วรกุลธนวรรธน์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฏฐน์นันท์ ทาชาติโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายบุญศรี ยศแผ่นโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ ยี่ยวนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายทรงยศ เพื่องแปงโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ วรกุลธนวรรธน์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฏฐน์นันท์ ทาชาติโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายบุญศรี ยศแผ่นโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ ยี่ยวนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายทรงยศ เพื่องแปงโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐ วรรณรัตน์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางอัมวรรณ กนกกังวานโรจน์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเจิด ฟูสายโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. นายมานะ หาญสุวรรณโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายพันธ์ เหล่าผลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุวรรณ ยี่ยวนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
7. นางอัญชลี นันทอาภาโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
8. นายชัยยันต์ ปินนวลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
9. นายสราวุฒิ คำวันโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายทิวา ดวงไชยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายชูเกียรติ นวนเกตุโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ โพธาชัยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. นายมานะ หาญสุวรรณโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวปราะอม ดอนแก้วโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
6. นายถวัลย์ อำนวยพรเลิศโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมอาจ บัวชุมโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายมงคล อริยเครือโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ นันทอาภาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ นันทอาภาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ นันทองภาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นายพัฒน์ วงศ์กาแก้วแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายบัญญัติ อริยะวงศ์เวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ นันทอาภาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นายพัฒน์ วงศ์กาแก้วแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายบัญญัติ อริยะวงศ์เวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดเถินวิทยากรรมการ
2. นายจรูญ คำเผือเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ กรรณิการ์สบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดเถินวิทยากรรมการ
2. นายจรูญ คำเผือเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ กรรณิการ์สบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ อริยะวงศ์เวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดเถินวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ อริยะวงศ์เวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดเถินวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพัฒน์ วงศ์กาแก้วแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วเถินวิทยากรรมการ
3. นายบัญญัติ อริยะวงศ์เวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วเถินวิทยากรรมการ
2. นายจรูญ คำเผือเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วเถินวิทยากรรมการ
2. นายจรูญ คำเผือเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ กรรณิการ์สบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายเกรียติศักดิ์ ศรีวิชัยเถินวิทยากรรมการ
3. นายพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำ อางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำ อางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลุ่มโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจาตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางจาตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจาตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจาตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจาตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจาตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายจาตุรงค์ ชวนเผ่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กลิ่นโสภณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ทาปลูกโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรนพ คุมมีโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุธรรม ปั้นสวยโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ทาปลูกโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรนพ คุ้มมีโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์ไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรนพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์ไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรนพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์ไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรนพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์ไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรนพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายธีรพงษ์ สุขโจมแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นายอรรนพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายธีรพงษ์ สุขโจมแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นายอรรนพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายธีรพงษ์ สุขโจมแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นายอรรนพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายธีรพงษ์ สุขโจมแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นายอรรนพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายสายัณห์ สำอางค์ศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายสายัณห์ สำอางศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุติมน มณีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายสายัณห์ สำอางศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุติมน มณีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายสายัณห์ สำอางศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุติมน มณีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ชวนเผ่าแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
3. นายอรรณพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายศรีนวย สำอางศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจตุรงค์ ชวนเผ่าแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
2. นายอรรณพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายศรีนวย สำอางศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ชวนเผ่าแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
3. นายอรรณพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายศรีนวย สำอางศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจตุรงค์ ชวนเผ่าแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายกชกร อ่ำทิมเถินวิทยากรรมการ
3. นายอรรณพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายศรีนวย สำอางศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ แก้วเมืองมาเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรณพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายศรีนวย สำอางศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุธรรม ปั้นสวยแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรณพ คุ้มมีแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายศรีอำนวย สำอางค์ศรีไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางพวงผยอม กาญจนคงคาเถินวิทยากรรมการ
3. นายจุฑามาศ น้อยยมเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางสาวละเอียด ทะนันชัยสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑามาศ น้อยยมเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงผยอม กาญจนคงคาเถินวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวละเอียด ทะนันชัยสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางพวงผยอม กาญจนคงคาเถินวิทยากรรมการ
3. นางสาวละเอียด ทะนันชัยสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางจุฑามาศ น้อยยมเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพวงผยอม กาญจนคงคาเถินวิทยากรรมการ
2. นางจุฑามาศ น้อยยมเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวาระแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางพวงผยอม กาญจนคงคาเถินวิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ น้อยยมเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนพัชร ตุงใยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
2. นายสมบัติ อัศวะสัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยมงคล หินใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์สุนันวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสงวนศิษย์ ยอดปนันท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายยุทธนา เถียรประภากุลโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ อัศวะสัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ขอทะเสนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นายพิชิต สาใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายสัจจา สัจจะเดชโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายสมาน พุกจอนโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพิชิต สาใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายสัจจา สัจจะเดชโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางศรีมา วงศ์พันธ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางสุภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางจิตติมา หาญจิตร์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางพิมพา มณีวรรณโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางมยุรี แสงลูนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นางจิตติมา หาญจิตร์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นายสงวนศิษย์ ยอดปนันท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางธมลวรรณ ยอดคำโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางธมลวรรณ ยอดคำโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณพัชร ตุงใยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ปาโกวงศ์โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางรัตนา จันโทโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายปฏิพล สุกหอมโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายวรรณชม ปงจันตาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจำลอง ปาโกวงศ์โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
3. นายนพพร ชัยนันตาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา จันโทโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
5. นายปฏิพล สุกหอมโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายนิยม อุบลคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางธมลวรรณ ยอดคำโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางธมลวรรณ ยอดคำโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนัยนา สังขกรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางจิตติมา หาญจิตร์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสุกัลยา ศิริน้อยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางจิตติมา หาญจิตร์โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางศิรประภา ตันติวานิชโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวนัยนา สังขกรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัลยา ศิริน้อยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวนัยนา สังขกรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัลยา ศิริน้อยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางไพบูลย์ พัลวันโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางพรรณพัชร ตุงใยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางไพบูลย์ พัลวันโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางธมลวรรณ ยอดคำโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ปินคำโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางจรรยา เสาร์คำโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวิมล พวงสุริยะโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายประทีป พงมณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธมลวรรณ ใจคำวังโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางเกสร ศรีสวยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนวพร อะกะเรือนโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางอรชร ฤกษ์วัลย์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
4. นางเกษร ศรีสวยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพนัชกร ไชยานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุวิมล พวงสุริยะโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ สุภาสอนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายสายัณห์ ใหม่ทาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอรชร ฤกษ์วัลย์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นายเมธี กาวงศ์ดีโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชุติกาญต์ กุลาวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี จักรบุตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประทีป พามณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายศุภศักดิ์ พระภัทรนันท์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปิยะดนัย วิเคียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ตินต๊ะยศเถินวิทยากรรมการ
3. นางธัญสุตา ณ ลำปางสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล ปินคำเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ภูสวัสดิ์แม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี จักรบุตรเถินวิทยากรรมการ
4. นางธัญสุตา ณ ลำปางสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นายเมธี กาวีวงษ์ศักดิ์สุนันท์ปริญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายปิยะดนัย วิเคียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางประไพศรี เสริมสุขแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นายสุรพันธ์ สุรินธิวงศ์เถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ภูสวัสดิ์แม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพนัชกร ไชยานนท์เสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายชวนากร ศรีคำไหล่หินวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางประไพศรี เสริมสุขแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์สว่างเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญสุตา ณ ลำปางสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางธัญสุตา ณ ลำปางสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ฉัตรคำศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธมลวรรณ ใจคำวังเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธัญญภัสร์ เชียงพันธ์สบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา กังวาฬเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ เถินภู่วิไลเถินวิทยากรรมการ
2. นายวงศพัทธ์ เทพวาลย์เสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบังอร ยะฟูเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิมลวดี คนฟูแม่พริกวิทยากรรมการ
5. Mr.Jame Vatolokinสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายอรรถสิทธิ์ เถินภู่วิไลเถินวิทยากรรมการ
2. นายวงศพัทธ์ เทพวาลย์เสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบังอร ยะฟูเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิมลวดี คนฟูแม่พริกวิทยากรรมการ
5. Mr.Jame Vatolokinสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ศิริพรวัฒนะกุลโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุวิมลวดี คนฟูโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสุธิมา กันธะวงศ์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ ละคำปาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพจนารถ ยศทะนะโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
6. MissAngela Cunliffeโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสมพร คำฟูโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางสาววรัชยา ด้วงคำโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษณีย์ สิงหะกุลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชา ศิริชุ่มโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายวสันต์ แสนตาโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ ตันสุขโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์กรรมการ
7. MissKirsty Allanโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ นันติชัยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวปวรัช เป็งวงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางวารี ลาภจรัสแสงโรจน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายจีระภา สุขพันธ์โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา ทิพย์ดีโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
6. MissAmaka Agulueโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
7. Mr.James jโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ โกมลเมนะโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอริสรา ปินใจโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางสาวอำพันธ์ ชุ่มเชื้อโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจีรกรกมล บุณยะพฤฒิไพบูลย์โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางปริณดา แสงศิวาพรโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
6. นางสายฝน ทองสุขโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
7. MissRebecca Cassadyโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางธัยนัฐต์ คำมูลอินทร์โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ เถินภู่วิไลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางอัญชลี พรภัทรนันท์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวจันทนา นองสุวรรณโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรปวีณ์ ชาวนาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
6. MissCaroline Leeโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายอรรถสิทธิ์ เถินภู่วิไลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสิริพร อำพลพงษ์โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ กสิชีวินโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบังอร ยะฟูโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางสุดาพร อำไพรัตน์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุนีย์ อินละปะโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา นองสุวรรณโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นายวงศพันธ์ เทพวาลย์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบังอร ยะฟูโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี เอี่ยมสุขโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นายวสันต์ แสนตาโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุวิมลวดี คนฟูโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอริสรา ปินใจโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
8. Mr.Jame Vatolokinโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Cary J.Santiagoโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา นองสุวรรณโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นายวงศพันธ์ เทพวาลย์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบังอร ยะฟูโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี เอี่ยมสุขโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นายวสันต์ แสนตาโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุวิมลวดี คนฟูโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
7. Mr.Jame Vatolokinโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอริสรา ปินใจโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ สายแก้วโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายนิกร อินจำโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นายสมชัย กันทะมาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวเมธาวี เป็นใยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. MissZhang Liliโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ สายแก้วโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายนิกร อินจำโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
3. นายสมชัย กันทะมาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวเมธาวี เป็นใยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. MissZhang Liliโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
6. MissDeng Yu Shiโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายคงฤทธิ์ กสิชีวินโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชนี เอี่ยมสุขโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ คนซื่อโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายคงฤทธิ์ กสิชีวินโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชนี เอี่ยมสุขโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ คนซื่อโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายวงศพัทธ์ เทพวาลย์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิจารณ์ เนื่องเดชโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุญญรัตน์ จินจำโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นางคำสุข ด้วงประสิทธิ์โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี เอี่ยมสุขโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกัญญา ลือใจโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Tyler Jansenโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
8. MissSharon Serohijosโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายวงศพัทธ์ เทพวาลย์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิจารณ์ เนื่องเดชโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุญญรัตน์ จินจำโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นางคำสุข ด้วงประสิทธิ์โรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี เอี่ยมสุขโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกัญญา ลือใจโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Tyler Jansenโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
8. MissSharon Serohijosโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวราภรณ์ สว่างการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายประสงค์ จอมประเสริฐ โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายวิจารณ์ คำฟู โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงศ์ หมุดปินศรีลังกาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ สว่างการโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายประสงค์ จอมประเสริฐ โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นายวิจารณ์ คำฟู โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงศ์ หมุดปินศรีลังกาวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายไพรัตน์ อินทรโยธา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสชญา หล้าอินเชื้อ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาย อินต๊ะยศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาย อินต๊ะยศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิสุทธิพันธ์ สุนันต๊ะ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สว่างการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาย อินต๊ะยศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิสุทธิพันธ์ สุนันต๊ะ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สว่างการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางแสงนภา ใจเย็นแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายกำพล แก้ววันดีไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางมณฑิรา เจดีย์ปันเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ เตจ๊ะเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมกร เขื่อนแก้วสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางแสงนภา ใจเย็นแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายกำพล แก้ววันดีไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางมณฑิรา เจดีย์ปันเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ เตจ๊ะเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมกร เขื่อนแก้วสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร สุริยุทธสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ปันใจเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ คล่องแคล่วแม่ทะวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร สุริยุทธสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ปันใจเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ คล่องแคล่วแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยอดฉัตรเถินวิทยากรรมการ
2. นางศรีวรรณ เทพวงศ์เสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทรานี แก้วประเสริฐเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายราเชนทร์ ปาระจะเรสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ มาโยงเวียงมอกวิทยากรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริพรวัฒนะกุลแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
7. MissKirsty Allanแม่ทะวิทยากรรมการ
8. Mr.Caroy J. Santiagoเถินวิทยากรรมการ
9. Mr.Kolle Ashuเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Eric Khanเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ยอดฉัตรเถินวิทยากรรมการ
2. นางศรีวรรณ เทพวงศ์เสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทรานี แก้วประเสริฐเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายราเซนทร์ ปาระจะเรสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ มาโยงเวียงมอกวิทยากรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริพรวัฒนะกุลแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
7. MissKristy Allanแม่ทะวิทยากรรมการ
8. Mr.Caroy J. Santiagoเถินวิทยากรรมการ
9. Mr.Kolle Ashuเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Eric Khanเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สายเหมยโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางอรภา ศรีงามโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวปรานอม เทพสุทะโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ คมประดิษฐ์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกาพรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
6. นางณัฏฐ์ชญาภา สุรินทร์วงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรเศรษฐ์ กันธิยะโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาดโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางผกาพรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางณัฏฐ์ชญาภา สุรินทร์วงศ์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรเศรษฐ์ กันธิยะโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายชัยวุฒิ คมประดิษฐ์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
6. นายวสันต์ สายเหมยแม่ทะวิทยากรรมการ
7. นางอรภา ศรีงามโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรพิม เพิ่มสมัครแม่ทะวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายวิญญู รุจิระปรีชากุลเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรรณิภา การกุณาสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายมณฑิรา เจดีย์ปันเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญญธร ศานตินศศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์กรรมการ
5. นายทรงเดช เศรษฐปริญญาศักดิ์สุนันท์ปริญญากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายวิญญู รุจิระปรีชากุลเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรรณิภา การกุณาสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางมณฑิรา เจดีย์ปันเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญญธร ศานตินศศักดิ์สุนันท์ปริญญากรรมการ
5. นายทรงเดช เศรษฐปริญญาศักดิ์สุนันท์ปริญญากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ ทิย์มูลเถินวิทยากรรมการ
2. นางสุดเฉลียว ไทยกรรณ์เสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรพิม เพิ่มสมัครแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณา วงศ์ฝั้นเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาดแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า จุราเพชรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายรังสิกร ใจกล้าโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางพัชริน ยอดปนันท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปัณชญา เตียอรุณสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางพะยอม ศิริบุญสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางธนกฤษ มากบุญสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผ่องพรรณ ศรีตาสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภาพร เจริญผลสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยาณี ทองมากสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวละเอียด ทะนันชัยสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นโสภณสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชา ทาปลูกสบปราบพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธมลพรรณ ยอดคำสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์สบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางธนภรณ์ อินต๊ะวงศ์สบปราบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ เบอร์โทรศัพท์ 08-2642-5962
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]