หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพิมนน์ ปิติลุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
2 นายมานพ แสนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
3 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
4 นายสมชาย น่วมเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
5 นายพจน์ ศุภพิชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
6 นางศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
7 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
8 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
9 นางธีรดา แก้วบุญปัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
10 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
11 นางสาวพวงผกา คันธรัตน์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
12 นายสมเดช กันทาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายคมสัน มีเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นายทรงศักดิ์ หริ่งรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นางธีรดา แก้วบุญปัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายเสน่ห์ สายต่างใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นางนิราพร ตันพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นายเธวิญ เย็นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นางนภาศรี ทิมภูธรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายบรรเจิด ขันแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ สพม. 35 คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางรุ่งรัตน์ มองทะเล ศึกษานิเทศก์ สพม. 35 คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
33 นายสมชาย น่วมเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
34 นายพจน์ ศุภพิชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
35 นายเสน่ห์ สายต่างใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
36 นายคงฤทธิ์ กสิชีวิน ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
37 นางเสาวนีย์ ศรีสองเมือง ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
38 นายโอภาส วิชชุไตรภพ ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
39 นางสาวพรรณพัชร ตุงใย ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
40 นายณัฐพงศ์ วงศ์ทองจันทร์ ครูโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
41 นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
42 นายสัมพันธ์ อินทรวง ครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ  
43 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
44 นายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
45 นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
46 นายเจริญ บุตรกระจ่าง ครูโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
47 นายปรีชา หล้ามโน ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
48 นายกฤษณ์ มาโยง ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
49 นายปฏิพล สุกหอม ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
50 นายประสงค์ จอมประเสริฐ ครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
51 นายพร ศิระกมล ครูโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
52 นายพันธ์ เหลาพล ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
53 นายสมบัติ อัศวลัย ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
54 นักการภารโรงของกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ทุกคน กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
55 นายมานพ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
56 นายภัทรกฤต นิลแช่ม ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
57 นายชูเกียรติ นวนเกตุ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
58 นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
59 นายเกรียงศักดิ์ จิตจักร์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
60 นายบรรเจิด ขันแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
61 นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
62 นายพจน์ ศุภพิชญ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
63 นายเสน่ห์ สายต่างใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
64 นายเสกสรร ปิวศิลป์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
65 นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
66 นางณัฏฐ์ชญาภา สุรินทร์วงศ์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
67 นางประไพศรี เสริมสุข ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
68 นางชัสมา ตันติวงค์ ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
69 นายศุภศักดิ์ พรภัทรนันท์ ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
70 นางสาววีณา แก้วด้วง ครูโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
71 นางนิราพร ตันพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
72 นางจรรยา เสาร์คำ ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
73 นางสาวอำไพ รังน้อย ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
74 นายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
75 นางธัญสุตา ณ ลำปาง ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
76 นายพนัชกร ไชยานนท์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
77 นายปิยะดนัย วิเคียน ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
78 นายสุริยา ยศธิวงศ์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
79 นายเสน่ห์ สายต่างใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
80 นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวรณ์ ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
81 นางสาวพัชรา มะโนวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
82 นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
83 นายปิยะ ปวงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
84 นายชาญชัย ใจอ้าย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
85 นายณัฐกิจ ติ๊บปาละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
86 นางสาวขนิษฐา หลิดซิววงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
87 นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
88 นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
89 นางณัฏฐ์ชญาภา สุรินทร์วงศ์ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
90 นางรุ่งทิพย์ รินพล ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
91 นายบุญมี ลาดปาละ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
92 นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
93 นางสาวฐานิตา อรุณศักดิ์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
94 นางศรีวรรณ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
95 นายสมเดช กันทาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
96 นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
97 นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุล ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
98 นางจารุณี เทพทอง ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
99 นางชนันนภัส เครือดวงคำ ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
100 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ  
101 นายศุภศักดิ์ พรภัทรนันท์ ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ  
102 นายปิยะดนัย วิเคียน ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ  
103 นายสุเมธ เทพทอง ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ  
104 นายแสวง คำอินบุตร ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ  
105 นายอรรถพล ปินคำ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ  
106 นายประดิษฐ์ สุภาสอน ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ  
107 นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน  
108 นายสมชาย น่วมเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน  
109 นายเสน่ห์ สายต่างใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน  
110 นางนภาศรี ทิมภูธรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน  
111 นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน  
112 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน  
113 นางพัชริน ยอดปนันท์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน  
114 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
115 นางธีรดา แก้วบุญปัน รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
116 ว่าที่ ร.ต.สง่า จุราเพชร ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
117 นางสาวพิทยาภรณ์ บุญภา ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
118 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมงคล ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
119 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
120 นายศานติกรณ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
121 นายสุเมธ เทพทอง ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
122 นางรุ่งทิพย์ รินพล ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
123 นางมณฑิรา เจดีย์ปัน ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
124 นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
125 นายสมชาย น่วมเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
126 นางนภาศรี ทิมภูธรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
127 นายเสน่ห์ สายต่างใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
128 นายภัทรกฤต นิลแช่ม ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
129 นายวิทยา ต๊ะนางอย ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
130 นายมานพ แสนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
131 นายบรรเจิด ขันแก้ว รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
132 นางสาวฐานิตา อรุณศักดิ์ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
133 นางธิดารัตน์ ศรีชัยตัน ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
134 นางสาวเบญจวรรณ คันธวงศ์ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
135 นายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยโรงเรียนไหล่หินวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
136 นายเธวิญ เย็นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
137 นายวงศพัทธ์ เทพวาลย์ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
138 นางสาวปวรัช เป็งวงศ์ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
139 นางสาวอรปวีณ์ ชาวนา ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
140 นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
141 นายพจน์ ศุภพิชน์ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
142 นายคมสัน มีเดช รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
143 นายชูเกียรติ นวนเกตุ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
144 นางอัมวรรณ กนกกังวานโรจน์ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
145 นายสายัญห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
146 นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
147 นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
148 นายพิชิต สาใจ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
149 นายชัยมงคล หินใหญ่ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
150 นายพนัชกร ไชยานนท์ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
151 นายสมเดช กันทาวงศ์ ผู้อำนวยโรงเรียนแม่ทะพัฒนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
152 นายทรงศักดิ์ หริ่งรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
153 นางนิราพร ตันพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
154 นายเกรียงศักดิ์ จิตจักร ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
155 นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุล ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
156 นางจุฑามาศ น้อยยม ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
157 นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
158 นายเสกสรร ปิวศิลป์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ทะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
159 นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
160 นางจารุณี เทพทอง ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ เบอร์โทรศัพท์ 08-2642-5962
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]