งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัศมิ์รวี    ดวงดี
1. นางสาวดวงใจ    บุญช่วย
4
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเตชินทร์    ดวงสุภา
1. นางอรุณี    อภิรักษ์โยธิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประกายต์กานต์    จันต๊ะอุตม์
1. นางณัฐวิภา    สันเดช
9
4 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุษยาพร    หล้าเมือง
1. นางสาววีณา    แก้วด้วง
8
5 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตติยา    ชมภูบาง
1. นางสุรัชณีวัลย์    สืบสุติน
6
6 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงตาดำ    ลุงนะ
1. นางสายทิพย์    วรรณการ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอินทราวุฒิ    พุทธสอน
1. นางดรงค์พร    มัณฑาลัย
7
8 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิศกมล    คำแสน
1. นายนัทธวัธน์    โยธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. สามเณรเฉลิมพล    ตื้อตัน
1. นางสาวสุปราณี    บุพชาติ
10
10 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรนิภา    ศรีหาวงศ์
1. นางสาวกัลยาณี    งามดี
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................