งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐารัตน์    มากทอง
1. นางสาวดวงใจ    บุญช่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฎฐณิชา    ลาดปาละ
1. นางอรุณี    อภิรกษ์โยธิน
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพา    ก๋าแก้ว
1. นางสาวศิริพร    แสงศิริ
4
4 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวเกสรา    สุภาเชื้อ
1. นางธัญญธร    ศานติยศ
13
5 โรงเรียนสุนทรศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. สามเณรอนุพงษ์    สุยะเตี้ยง
1. พระประพจน์สรัช    สายวงศ์คำ
11
6 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์จิรา    ปิงแก้ว
1. นางสาวนิชนันท์    ตุ้ยบาง
8
7 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวธิติยา    จันทร์วี
1. นางสาววีณา    แก้วด้วง
5
8 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวเรืองรัตน์ดา    กลมกัน
1. นางสุรัชณีวัลย์    สืบสุติน
12
9 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิยาพร    ตาวตา
1. นางสาวมธุรดา    ท่าช้าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ    นำนนท์
1. นางดรงค์พร    มัณฑาลัย
7
11 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาววนิศาชล    สุริยะคำ
1. นายนัทธวัธน์    โยธา
6
12 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. สามเณรฤทธิ์เกียรติ์    ยะจันโท
1. นางสาวสุปราณี    บุพชาติ
2. นางสาวสุปราณี    บุพชาติ
10
13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์    เครือธรรม
1. นางสาวกัลยาณี    งามดี
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................