งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 274
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภกานต์    ผาทอง
1. นางสุชาดา    ยอดฉัตร
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมรียา    ลาดปาละ
1. นางรุ่งทิพย์    รินพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ภิราญคำ
1. นางสาวพวงผกา    เผ่าต๊ะใจ
4
4 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโสรยา    ไทยใหม่
1. นางณัฐวิภา    สันเดช
10
5 โรงเรียนสุนทรศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธวัชชัย    ปุกแก้ว
1. นายอานัฎพงษ์    บุญภา
8
6 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิตา    ชุมภูบาง
1. นายทรงเดช    เศรษฐปริญญา
9
7 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนัฐตยา    สุยะยอด
1. นางสาวนงลักษณ์    คำพรหม
10
8 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกิจ    ไชยเมืองมูล
1. นางสาวทัศนีย์    ลินพล
5
9 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัจฉรา    แก้วคำมูล
1. นายกำพล    แก้ววันดี
6
10 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกัญญ์วรา    ตุ้ยชัย
1. นางอังคณา    วงศ์เขียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. สามเณรธีรพงษ์    อุดถา
1. นางสาวสุปราณี    บุพชาติ
12
12 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพ็ญพร    โท๊ะเปี้ย
1. นางสาวกัลยาณี    งามดี
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................