งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 278
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาววัลลภา    สลีวงศ์
1. นางพวงเพชร    สุวสิน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา    วงค์คำลือ
1. นายสุเมธ    เทพทอง
4
3 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายภัทรเวช    องค์เส
1. นางสาวพวงผกา    เผ่าต๊ะใจ
6
4 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชนีกร    บุญสารวัง
1. นางสาวศิริพร    แสงศิริ
5
5 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายศตวรรษ    ชื่นเมือง
1. นางสาวเนตรแก้ว    เปรโต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประทิมทอง    วงศ์ษา
1. นางสาวมธุรดา    ท่าช้าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไอรฎา    จินะการ
1. นางดรงค์พร    มัณฑาลัย
8
8 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พรมเพชร
1. นางสาวกัลยาณี    งามดี
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................