งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายธนภัทร    นันตา
1. นายวสันต์    สายเหมย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    กาวิโล
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า    จุราเพชร
4
3 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลทิพย์    ไชยวงศ์
1. นางสาวกาญจนา    เรือนสิงห์
11
4 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวตวิษา    สุต๋า
1. นางพิรญาณ์    ทีโม
6
5 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. สามเณรอภิชาติ    รักษาชลธาร
1. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์    คำเงิน
12
6 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายปองพล    แจ้งจิตต์
1. นายมานัส    ลัทธิสิทธิ์
10
7 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายพรชัย    ดีแก้ว
1. นางมณีรัตน์    ฉิมพาลี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวปุณิกา    นัททินารัมย์
1. นางทิชากร    สุขยืน
9
9 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายสหรัฐ    ปาละปิน
1. นางสาววาริศา    กลาสี
5
10 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวพรทิวา    ใจนวล
1. นางสาวกิตติยา    แก้วสิงห์
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวรังศิญา    จินะการ
1. นางนงนุช    ชัยนันตา
7
12 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวอันธิกา    เทือกเถาสาร
1. นางสาวอรพิม    เพิ่มสมัคร
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................