งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายทวีโชค    มงคลวิสุทธิ
2. เด็กชายสุรดิษ    หินพิมาย
1. นางสาวปรานอม    เทพสุทะ
2. นางสาวพิทยาภรณ์    บุญภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิรติ    สานะวงค์
2. เด็กชายธีรวัฒน์    กินดุก
1. นายนรเศรษฐ์    กันธฺิยะ
2. นางพิรญาณ์    ทีโม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอกชัย    ใจทอง
2. เด็กชายอรรถชัย    น้ำแก้ว
1. นางทิชากร    สุขยืน
2. นางพงษ์พิศ    เชื้อสาร
5
4 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภชัย    ปัญญาพัฒนศักดิ์
2. เด็กชายพีรวัฒน์    มาสี
1. นายกรวิก    วงค์สาย
2. นางสาวสุรีกิติ์    เพ็ชรรัตน์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2
6 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชฏาภรณ์    ลองไชย
2. เด็กหญิงอรินยา    ศรีปินตา
1. นางสาวศิริพร    ก๋าวงค์วิน
2. นางสาวอรพิม    เพิ่มสมัคร
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................