งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวเกตุวรินทร์    ปงกาวงศ์
2. นางสาวอริสรา    เทพแสน
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า    จุราเพชร
2. นางสิลิลลัคน์    เย็นใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายรัฐพล    อุทาหรณ์
2. นายวรากร    กันทะไชย
1. นายทวน    ข่ายแก้ว
5
3 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายวัฒนพงษ์    ไชยวงศ์สาย
2. นายวีระชัย    ฟองธิวงศ์
1. นางทิชากร    สุขยืน
2. นางพงษ์พิศ    เชื้อสาร
6
4 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายวินัย    อินทะจันทร์
2. นางสาวหทัยกาญจน์    ด่านแก้ว
1. นางสาวพัชรินทร์    อินสะอาด
2. นางสาวสุรีกิติ์    เพ็ชรรัตน์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายชลนที    เครื่องชนะ
2. นายอนุรักษ์    ขันไข
1. นางสาวภัทรศรี    เชยชอบ
2. นางสาววัลภา    พิงคะสัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายบรรจงศักดิ์    พุทธมาเล
2. นายณัฐวัฒน์    ปันมูล
1. นางสาวศิริพร    ก๋าวงค์วิน
2. นางสาวอรพิม    เพิ่มสมัคร
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................