รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงตาดำ  ลุงนะ
 
1. นางสายทิพย์  วรรณการ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ลาดปาละ
 
1. นางอรุณี  อภิรกษ์โยธิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ผาทอง
 
1. นางสุชาดา  ยอดฉัตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวเสาวรส   วงค์กา
 
1. นางสายทิพย์  วรรณการ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  อภัยศรี
 
1. นางเทียมจันทร์  รัศมีเวียงชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางจารุณี  เทพทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาววัลลภา  สลีวงศ์
 
1. นางพวงเพชร  สุวสิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. นายนครินทร์  ไทยบัณฑิตย์
 
1. นายประดิรพฐ์  สายวงศ์คำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  สายสุตา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวกัลยาณี  งามดี
2. นางเสาวนีย์  ศรีสองเมือง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวพัชรพร  สายสุตา
2. นางสาววาสนา  อินทรวิชัย
 
1. นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว
2. นางเสาวนีย์  ศรีสองเมือง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจสุณิตา  วงค์ตุ่น
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  บุญภา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวพรทิวา   ใจนวล
 
1. นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 74.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงณริสา  กันทะศร
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยหอม
3. เด็กชายสรยุทธ์  ติ๊ตาวงศ์
 
1. นางผกาพรรณ์   เชื้อเมืองพาน
2. นางอัญชลี  วงศ์ใหม่
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวพัทธนันท์  กองปัน
2. นางสาวภวิตรา  ทองสุข
3. นางสาวศุนิตรา  นุชคำ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทิพย์มูล
2. นายรังสิกร  ใจกล้า
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  โพบึง
2. เด็กชายวัฒนา  ถาแก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงสุภา
 
1. นางณัฏฐ์ชญาภา  สุรินทร์วงศ์
2. นางพัชริน  ยอดปนันท์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  อินต๊ะวงค์
2. นางสาวภัคจิรา  เรือนวงค์
3. นางสาวเบญญา  ยะเปียง
 
1. นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายพีรวัฒน์  มาสี
2. เด็กชายศุภชัย  ปัญญาพัฒนศักดิ์
 
1. นายกรวิก  วงค์สาย
2. นางสาวสุรีกิติ์  เพ็ชรรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายวินัย  อินทะจันทร์
2. นางสาวหทัยกาญจน์   ด่านแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด
2. นางสาวสุรีกิติ์   เพ็ชรรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐติพงษ์  แก้วมา
 
1. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาณร์  แก้วลังกา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  นิลเขตร์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปาเมืองมูล
3. เด็กชายเตชินทร์  ดวงสุภา
 
1. นางสาวกรรณิกา  บุญประเสริฐ
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายรัฐศาสตร์  กล่ำคำ
2. นายอภิณัฐ  ป้องมา
3. นางสาวเยาวนาฎ  ยะมา
 
1. นางสาวชนกขวัญ  ศรีคำ
2. นางปาริชาติ  ดวงดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กันนาพานิช
2. เด็กหญิงปิยะนาถ  หมุดปิน
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ขัดผาบ
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ก๋าแก่น
2. นางสาวนิรชา  ใจคำฟู
3. นางสาวภาวิณี  พรหมสอน
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายชนัสพงศ์  พรหมสินธุ์
2. เด็กชายทศพร  ไชยเมืองชื่น
3. เด็กชายอดิศร  จอมใจ
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. นางสาวพัชราภรณ์  วงศ์เหมย
2. นางสาวสุพัตรา  แฮตุ้ย
3. นางสาวโสรญา  อินทร์เขียว
 
1. นายณฐพล  มะณีย์
2. นายแสวง  คำอินบุตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงชลธี   สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงพรปริญญา    ขัติยะ
3. เด็กหญิงสุวีรยา    อุดกันทา
 
1. นางพิสมัย    ศรีสุขา
2. นางสาววิมลวรรณ    จำชาติ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  อุตแตน
2. นางสาววริษฐา  ภูมิฐาน
3. นางสาวสุมินตรา  อุตถา
 
1. นางสาวจันทรัสม์  สัตตรัตนขจร
2. นายวิทยา  ต๊ะนางอย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. เด็กชายอุดม  ใจหลง
2. เด็กชายเด่นดวง  สายวงค์ใย
 
1. นายกฤตภาส  พลีทั้งกาย
2. นายแสวง  คำอินบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. นายกิตติศักดิ์  ฝั้นปวน
2. นายวราวัฒน์  โล๊ะสุข
 
1. นางอารีย์  ใจคำ
2. นายแสวง  คำอินบุตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายชลธี  สุนันต๊ะ
2. เด็กชายวัฒนตรัย  ศรีวิชัย
 
1. นายอุเทน  ปัญญาดิบวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยะอินทร์
2. เด็กชายพัชรพล  สุปิน
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริกา  ไชยยวง
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  จุมปู
3. เด็กหญิงศิริพร  คำมาเครือ
4. เด็กหญิงสุนันท์ทา  จินะละ
5. เด็กหญิงอาทิตญา  ฝั้นเครือ
 
1. นางประคอง  จินดารัตน์
2. นางสาวพานทอง  เตชะพลี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกิติยากร    กันแก้ว
2. นางสาวกุลธิดา  เหลานาคำ
3. นางสาวณัฐนรี  ผาลอย
4. นางสาววิไลทอง  เด่นแก้ว
5. นางสาวอรพรรณ  เรือนปานันท์
 
1. นางพรทิพา  ผันผาย
2. นางพราวพร  ปันตา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ปัญญาเรือน
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  วงศ์หอม
3. เด็กหญิงประภาจิต  คำมูล
4. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญสารวัง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงศ์เก๋
 
1. นายสมบัติ  จันทร์สุริยะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นางสาวณัฐฐา  นากสุก
2. นางสาวณัฐณิชา  พุทธิมา
3. นางสาวณัฐวรรณ  สืบนันตา
4. นางสาวสิรินทรา  มูลประการ
5. นางสาวอัญธิษธา  สุยะลังกา
 
1. นายณัฐกิจ  ติ๊บปะละ
2. นางสุมาลี  งิ้วงาม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. สามเณรกิตติคุณ  ยะนะโย
2. สามเณรพิศาล  หอระดี
3. สามเณรสันติพงษ์  เนตรคำยวง
4. สามเณรอนุพงษ์  สุยะเตี้ยง
5. สามเณรเนติพงษ์  อ้ายโก๋
 
1. นายประดิรพฐ์  สายวงศ์คำ
2. นายรัฐพงษ์  คำใส
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวกานติมา  ไชยวรรณ
2. นายจักรวุฒิ  คำเขื่อน
3. นางสาวณัฐกานต์  เครือสายด้วง
4. นางสาวดวงฤดี  ชมภู
5. นางสาวนฤพร  อินนั่งแท่น
6. นางสาวรัชนีกร  ใจทาหลี
7. นายลือชัย  สร้อยสังวาลย์
8. นางสาววรรณี  บุรี
9. นายวัชรวิทย์  วัชรวิทยา
10. นางสาววารุณี  วงศ์ใจฟอง
11. นายสมชาย  วงศ์ษา
12. นายสหรัฐ  ภู่เกษแก้ว
13. นางสาวสุเมธินี  พงษ์นิกร
14. นางสาวอภิญญา  วงศ์ปินคำ
15. นายอภิรัตน์  คำตั๋นมูล
16. นายอิศเรศ  ยศนวล
 
1. นางสาวจีรากรกมล  บุณยะพฤฒิไพบูลย์
2. นายธีระพงค์  สุขโจม
3. นางพรทิพย์  คล่องแคล่ว
4. นางสาวอมรพรรณ  วงค์ปันเมา
5. นางเสาวนีย์  ศรีสองเมือง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กหญิงกันธนา  สร้อยข่าย
2. เด็กหญิงจิตตราวรรณ  วงษา
3. เด็กชายชัชวาล  ขันย่าเป้า
4. เด็กชายชัยนิวัฒน์  ชัยเรือน
5. เด็กชายณัฐภาพ  บุญจิตร
6. เด็กหญิงณัฐวิภา  ติ๊บฝั้น
7. เด็กหญิงธนัญญา  กุณาบุตร
8. เด็กชายธนากร  เเก้วมณี
9. เด็กหญิงธัมมารินทร์  เเซ่เติ๋น
10. เด็กชายนพศูล  นันตี
11. เด็กชายประพันธ์  ตะนุลานนท์
12. เด็กหญิงพรชิตา  วังเเก้ว
13. เด็กชายพศวัต  ปวงทุเลา
14. เด็กชายพัทรพล  ภาเรือง
15. เด็กชายวรวุฒิ  อุตเวียง
16. เด็กชายวรเชษฐ์  กันทิวงศ์
17. เด็กชายวิทวัส  รักษาวงศ์
18. เด็กหญิงสรินทร์ดา  หมอพูนโรจน์
19. เด็กหญิงสิทธิณี  เพียลำเเขก
20. เด็กชายสิทธิพงษ์  ยะสะโน
 
1. นางสาวมนทกานต์  คงทองสังข์
2. นายศรายุทธ  กันทะวงศ์
3. นางสาวศิริเพ็ญ  ปงใจดี
4. นางสาวอัปสร  ศรีใจอินทร์
5. นายอาทิตย์  คำสม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาดปาละ
 
1. นายวีรชัย  อายุวรรณา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวดาวประกาย  วงศ์คำ
 
1. นางสาวจิตตินันท์  พูลผล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปานันท์
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ยะชะระ
 
1. นายประภัตร   บุญมาวงค์
2. นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายนที    เทือกจันทร์คำ
2. นางสาวอรไพลิน    เฟื่องฟู
 
1. นางชนัตชญานันทน์   เครือชัยแก้ว
2. นางวงเดือน   ปัญญาบุตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วังหอม
2. นางสาวจินดารัตน์  สุวรรณรินทร์
3. นางสาวจิราพร  เปี้ยกาศ
4. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์เครือ
5. นางสาวณัฐพร  พิมจันทร์
6. นางสาววนิษรา  กันทะชมภู
7. นางสาววริศรา   ศรีอรุณรัตนากร
8. นางสาวศิริลักษณ์  กลางโรง
9. นางสาวสิรินญา  คำภิระวงค์
10. นางสาวสุดธิดา  เครือคำ
 
1. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
2. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธิกลาง
3. นางรุ้งทอง  แสนคำ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีธิ
2. นางสาวณัฐนิชา  ทำนักสุข
3. นางสาวดาริกา  เตศิริ
4. นางสาวบุปผาชาติ  คำกว้าง
5. นางสาวปัทมาภรณ์  นาค
6. นางสาวพัทธมน  โคตรคำภา
7. นางสาวพิมลพร  ศรไชย
8. นางสาวพีรดา  แก่นจันทร์
9. นางสาวศิริพร  ตองใจ
10. นางสาวศิริวิภา  ปาละกุล
11. เด็กหญิงศุภธิดา  สมพันธ์มา
12. นายสิงหรัตน์  ใจดา
13. นายสุธีกานต์  เปี้ยกาศ
14. นางสาวสุภารัตน์  สังข์คำ
15. นางสาวหัทยา  ปุกเจียมอาจ
 
1. นางสาวพรทิพย์  โพธาชัย
2. นายวสันต์  แสนตา
3. นายสมเจิด  ฟูสาย
4. นางสาวสุวิมลวดี  คนฟู
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงวราทิพย์  คำษา
2. เด็กหญิงสุนิดา  อ่วมคล้าย
3. เด็กหญิงอริสรา  ยาสมุทร
 
1. นางสาวพรทิพย์  โพธาชัย
2. นายสมเจิด  ฟูสาย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวณัฐริฌา    แก้วดำ
2. นางสาวปวีณา    ปัญญาอุด
3. นางสาวสาริณีย์    เครือพุก
 
1. นางสาวประนอม   ดอนแก้ว
2. นายสุวรรณ    ยี่ยวน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  เครือกุณา
2. เด็กหญิงเนตรชนก  พรมมินทร์
 
1. นายทิวา  ดวงไชย
2. นายพิสิฐ  วรรณรัตน์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  สีสิงห์
2. นายภานุกุล  บุนนาค
 
1. นายชูเกียรติ  นวนเกตุ
2. นายอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันธิกา  ศรีจันทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  เสาร์เทพ
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายศตวรรษ   ตันเตจ๊ะ
 
1. นายกฤษณพงษ์    กรรริกา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวสุพัฒชา  เครือคำ
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายธีรวัต  กิจบำรุง
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวพิมพิสา  แก้วลังกา
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวศศิธร  กันจันวงศ์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  แว่นนท์
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายกฤษณะ  เครือวงศ์จันทร์
2. เด็กชายสหรัฐ  สืบนันตา
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
2. นางสุธีรพร  แก้วบังเกิด
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกานต์  ดวงสุภา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. นายปรวิทย์  ไทยใหม่
 
1. นางชุติมน  มณี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายประกาสิทธิ์  อุดทังกันทา
2. เด็กชายศราวุธ  เขื่อนสอน
3. เด็กชายเกรียงไกร  ธรรมสอน
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
2. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นายธวัชชัย  อินจม
2. นายบัณฑิต  กงเกวียน
3. นายพสุธร  งาวศรี
 
1. นายยุพัฒน์  วงศ์กาแก้ว
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายพิศวัสต์   ตาวงศ์
 
1. นางวันทนีย์   กาวิลเครือ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายเดชาวัต    วงศ์ฟุุ
 
1. นางวันทนีย์   กาวิลเครือ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายธนวัตร    อึกโท๊ะ
 
1. นางวันทนีย์   กาวิลเครือ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เทือกมนต์
 
1. นางวันทนีย์   กาวิลเครือ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา    ฟันเผื่อ
 
1. นางวันทนีย์   กาวิลเครือ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา   กันทาคำ
 
1. นางวันทนีย์   กาวิลเครือ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกันต์กวี  ชูสุวรรณ
2. นางสาวกัลย์สุดา  มะโนวัน
3. นางสาวคณินพร  ศิทธินวล
4. นายจตุรนต์  จูมา
5. นางสาวจารุวรรณ  พลหาญ
6. นายจิรพงษ์  ชมชื่น
7. เด็กหญิงชญานิศ  ใหม่ตัน
8. เด็กชายชิษณุพงษ์  จันเทพย์
9. นายณัฐพล  ทิวาเครือ
10. นายตะวัน  สายต่างใจ
11. นายธวัลรัตน์  ธวบาล
12. เด็กชายนพกฤช  มะอาจเลิศ
13. นางสาวมิรันตรี  มิตรยอง
14. นายรัชตะ  ผ่องฉวี
15. นางสาววรินดา  บุญมาก
16. นายวัชรินทร์  วงศ์ทา
17. นายวิทวัส  กันทะสอน
18. นางสาววิภาดา  เครือกลางรงค์
19. นายวิศรุต  แพงสุข
20. นางสาวศิริมาส  พงษ์สวัสดิ์
21. นางสาวศิริสทิพย์  สิทธินวล
22. นายสถาพร  บุญช่วย
23. นายสิริราช  แก้วสาร
24. นางสาวสุภาริณี  วงศ์คำลือ
25. นายอิปรายุทธ  แก้วเกตุ
26. นางสาวอุรารัตน์  ปวงดี
27. นายอโนชา  สุภา
28. นายเดชชาติ  มะโนปิง
 
1. นายกรกช  อ่ำทิม
2. นางดวงใจ  ประธานธุรารักษ์
3. นายอนุศักดิ์  ประธานธุรารักษ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายวรวิทย์  ยะวัน
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. นายจิราวัฒน์  พูลขวัญ
 
1. นายสุชิน  ทองประเสริฐ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญประไพ  วงศ์รินทร์
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวดารารัตน์  ปิงขอด
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. เด็กชายโชคมงคล  แก้วศรี
 
1. นายจตุรงค์  จวนเผ่า
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นายอณัญลักษณ์  ยาวิไชย
 
1. นายธีระศักดิ์  แก้วเมืองมา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงชัชชาวี  เครือเทพ
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  โปทาสาย
 
1. นายธีระศักดิ์  แก้วเมืองมา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ทิพย์ยอด
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นายอณัญลักษณ์  ยาวิไชย
 
1. นายธีระศักดิ์  แก้วเมืองมา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  ชัยวรรณ
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นางสาวปัทมา  จอมแปง
 
1. นายสุรเดช  นาคพษ์พันธ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายวิสิทธิ์เดชา  ดวงฟู
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นายอณัญลักษณ์  ยาวิไชย
 
1. นายธีระศักดิ์  แก้วเมืองมา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วมา
 
1. นายธีระศักดิ์  แก้วเมืองมา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวสุปรางค์  เสาร์เทพ
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชณิชา   อุตมูล
2. เด็กชายธวัชชัย   สารใจ
3. เด็กชายธีรพันธ์   หล้าปวงคำ
4. เด็กหญิงนริชา   ทารินทร์
5. เด็กชายภาราดร   คำผง
6. เด็กหญิงสรวงสุดา   เชียงป้อง
7. เด็กชายสุทธิพงษ์    ใจเรือน
8. เด็กหญิงหทัยชนก   อินตีะโม
9. เด็กชายอนุพงษ์   ยศใจ
10. เด็กหญิงเกวลิน   เกตุแก้ว
 
1. นางสาวละเอียด   ทะนันชัย
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายคุณากร  น้อยป้อง
2. นายธนวัตน์  ปินตาแสน
3. นางสาวบุรานันท์  จีนกล่ำ
4. นางสาวพิฌชาพร  ลือโสภา
5. นางสาวภัทราวดี  สุวรรณเตชา
6. นางสาวมิรันตี  มิตรยอง
7. นายวิชญะ  ตุ่นหนิ้ว
8. นางสาวสมิตา  คำสม
9. นายสุวัฒน์  วงศ์หล้า
10. นายอนุพงษ์  เกินหน้า
 
1. นางพวงพยอม  กาญจนคงคา
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ก๋องเปี้ย
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์เรือง
3. เด็กหญิงชลนิชา  ประกอบทอง
4. เด็กหญิงปรางค์วลัย   ก๋าแก่น
5. เด็กหญิงอัญชลี  เทพเสาร์
6. เด็กหญิงอัมพกา  เขียวติ๊บ
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสาวปวรัช  เป็งวงศ์
3. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
4. นางสาวเบญจวรรณ  คันธวงศ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวชนัดฎา  ยาปัญยะ
2. นางสาวณัฐริกา  ก๋าแก่น
3. นางสาวณัฐวรรณ  แก้วลังกา
4. นางสาววรัญญา  เขื่อนสอน
5. นางสาววิยกาญย์  หน่อคำ
6. นางสาวอรอนงค์  ตันตุ้ย
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสาวปวรัช  เป็งวงศ์
3. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
4. นางสาวเบญจวรรณ  คันธวงศ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวณัฐภรณ์  จอมแก้ว
2. นางสาวณัฐริกา   คันชิง
3. นายณัฐวุฒิ   มาดี
4. นางสาวรัตน์เชาวดี  ฟูธรรม
5. นางสาวรุจิเรจ  ไชยเกิด
6. นางสาววชิรภรณ์   ลมฮือหวน
7. นางสาววณิษา  วังใน
8. นายสหรัฐ   อุดกันทา
9. นายสิทธิพงษ์  บุญมา
10. นางสาวสิรินภา   กัณทะวงษ์
11. นางสาวสุภาพร  มาใจ
12. นางสาวสุรีรัตน์   มาไกร
13. นายอธิวัฒน์   เสาสีนาด
14. นายอัษฎาวุธ   เรือนตุ้ย
15. นายเฉลิมพล    โมฑารัตน์
 
1. นางสาวละเอียด   ทะนันชัย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพสิน   เรือนปานันท์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   ปิงวงค์
4. เด็กชายสิทธิชัย    คำมา
 
1. นางสาวละเอียด   ทะนันชัย
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายกรกฏ  แก้วมา
2. เด็กชายกษิดิษฐ์  จอมใจ
3. เด็กชายนลธวัช  ใจลังกา
 
1. นายชัยมงคล  หินใหญ่
2. นายสงวนศิษย์  ยอดปนันท์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายทรงสิทธิ์  เตจ๊ะแยง
2. นายพิทักษ์  ตุ้ยดี
3. นายสุติศักดิ์  ใหม่ทำ
 
1. นายพิชิต  สาใจ
2. นายสงวนศิษย์  ยอดปนันท์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายภูวดล  วงศ์ไชย
2. นายอภิชาติ  ทุ่มสอน
3. เด็กชายโกสินทร์  อิ่นวงศ์
 
1. นางดวงเดือน  พุกจอน
2. นายสมาน  พุกจอน
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายณัฐพล  สุวรรณรินทร์
2. นายพงศกร  มหายศ
3. นางสาวสุชานุช  เสาร์แก้ว
 
1. นางดวงเดือน  พุกจอน
2. นายสมาน  พุกจอน
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ลาดปาละ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เขียวคำ
3. เด็กชายธนะบดี  เขื่อนปัญญา
4. เด็กหญิงนภัสร  ช่างใต้
5. เด็กหญิงภัทราธินี  ลาดปาละ
6. เด็กหญิงสุถัคสินี  ลาดมา
 
1. นายนพพร  ชัยนันตา
2. นางสาวพวงผกา  คันธรัตน์
3. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายจักรวาล  แก่นใจ
2. นางสาวจารุมน   มะโนมูล
3. นางสาวประกายดาว  วงศา
4. นางสาววราภรณ์   มะโนมูล
5. นางสาวสุทัตตา   ไชยอ้าย
6. นางสาวเกษวลี   แยบคาย
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงมาริษา  นำนนท์
3. เด็กหญิงวรรณษา  โลชา
 
1. นางมยุรี  แสงลุน
2. นางรัตนา  จันโท
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นางสาวญาณี  อัยกา
2. นางสาวธัญรดา  แปงสาย
3. นางสาวประทุม  อ่อนหวาน
 
1. นายมานิตย์  ขอทะเสน
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐิกา  ทาต่อมวงศ์
2. เด็กหญิงนาตาชา  แดงเมือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิสงคราม
 
1. นายนิยม  อุบลคำ
2. นายสุพจน์  สาริบุตร
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายพีรวัฒน์   ติ๊บปะละ
2. นายสิทธิศักดิ์  เขื่องสถุ่ง
3. นางสาวสุชัญญา  มะโนปิง
 
1. นายนิยม  อุบลคำ
2. นายสุพจน์  สาริบุตร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ยะสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัธิดา  ปงลังกา
3. เด็กหญิงธัญสุดา  อินธิ
 
1. นางลาวัลย์  สมใจ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. นางสาวพัชรินทร์  รินท้าว
2. นางสาวภาวิณี  ขัดสายะ
3. นางสาวศิริรัตน์  ตินยอด
 
1. นางสาวพรรณพัชร  ตุงใย
2. นางศิรประภา  ตันติวานิช
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาละมี
2. เด็กหญิงชญานันท์  ก่าแก่น
3. เด็กหญิงธีรานันท์  ตันทา
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณศักดิ์
2. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 1. นางสาวนิตยา  อินจันทร์
2. นางสาวพรชิตา  เมืองมา
3. นางสาวสุขฤทัย  ไชยอ้าย
 
1. นางสาวรัชนี  จันทราช
2. นางสาวรัชนี  จันทราช
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงขจีรัตน์  โทนเทียน
2. เด็กหญิงอรสา  สิทธิกัน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทาระยะวงศ์
 
1. นางจิตติมา  หาญจิตร
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวมนต์นภา  มะโนเปี้ย
2. นางสาววลัยพร  มานันชัย
3. นางสาวสารินี  เตชะ
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองน้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินไผ่
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ธรรมสอน
 
1. นายมานพ  สมศักดิ์
2. นางสุกัลยา  ศิริน้อย
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชาลิกา  ทาอาสา
2. นางสาวนฤมล  มะโนเปี้ย
3. นางสาวสุนัดดา  เขื่อนแก้ว
 
1. นายพิชิต  สาใจ
2. นางสุกัลยา  ศิริน้อย
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายนันทกร  พุกจินดา
2. เด็กชายศุภณัฐ  มั่นคง
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นายสุริยา  ยศธิวงศ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนา  ใจใหม่
2. เด็กชายยศนนท์  ตันตระวิริยะกุล
 
1. นายประดิษฐ์  สุภาสอน
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ท้าวตื้อ
2. นายสุทธิพงศ์  โยธา
 
1. นายประทีป  พามณี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงค์  มั่นถาวร
2. เด็กชายวชิรกานต์  สิริวราพงศ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวบุศรินทร์  เครือสาร
2. นายปฏิวัติ  สารคำ
 
1. นายประทีป  พามณี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ตันทา
2. เด็กหญิงพุธิตา  ตันทา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นางอรชร  ฤกษ์วัลย์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  งิ้วชัยภูมิ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
2. นายสุริยา  ยศธิวงศ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิรินทร์  ตันทา
2. เด็กหญิงสตรีวิทย์  ทิพย์กุลกานต์
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวนุชรัตน์  แก้วมา
2. นายภานุวัฒน์  เทพเสาร์
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายนภัสดล  อินต๊ะวงค์
2. นางสาวนันชิตา  แก้วมา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายนัฐวุฒิ  ซาเฮียง
2. นายอนุสรณ์  แก้วบุตร
 
1. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
2. นางสาวพรทิพย์  อินต๊ะยศ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์ต๊ะ
2. เด็กชายภูมิเรศน์  ตันทา
3. เด็กหญิงสุภัทฑริกา  ยะหัวฝาย
 
1. นายพนัชกร  ไชยานนท์
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกัญญ์วรา  วรรณารักษ์
2. นางสาวสุทธิชา  อินทะนาม
3. นายอภิสิทธิ์  ทะนันชัย
 
1. นายสุรพันธ์  สุรินธิวงศ์
2. นายสุริยา  ยศธิวงค์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  เทือกเถาสาร
2. นางสาววิจิตรา  วงศ์เขียว
 
1. นายประทีป  พามณี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายกิตติโชติ   อึ๊กโท๊ะ
2. เด็กชายพงศกร    วงค์สาร
3. เด็กชายวราวุฒิ    แก้วสุรินทร์
 
1. นางสาวศรีวิกา   กังวาฬ
2. นายอนุสรณ์    สุขยืน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นายนพชัย  ฝั้นแปง
2. นายภูมินทร์  เย็นนัทที
3. นายอภิรัตน์  คำตั๋นมูล
 
1. นางประไพศรี   เสริมสุข
2. นางพัชริฎา  สังเขป
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์   ค้างศรี
2. เด็กชายธนศักดิ์    หลงแหลง
3. เด็กชายไกรสิงห์    สายด้วง
 
1. นางสาวพิมพา   ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์    สุขยืน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายทศพล    แสงสันต์
2. นายปฏิพัทธ์    เนื่องวงศ์
3. นายภากร   ทิพย์สอน
 
1. นางสาวพิมพา   ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์    สุขยืน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายธนาวัฒน์  กาวิโล
 
1. นางสาวอรปวีณ์  ชาวนา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายอนุชา   วุฒิยา
 
1. นายคงฤทธิ์    กสิชีวิน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ญานะเหล็ก
 
1. นางสาวอุษนีย์  สำลีทอง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  มานะจิตร
 
1. นางสาววรัชยา  ด้วงคำ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   คำอินทร์
 
1. นางกาญจนา   ทิพย์ดี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กาฬภักดี
 
1. นางสาวอริสรา  ปินใจ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวัฒน์  กาวิโล
 
1. นางสาวอรปวีณ์  ชาวนา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวสินิทรา  ต๊ะสุทา
 
1. นางสาวสุนีย์  อินละปะ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์  สิทธินวล
2. เด็กชายดลลชา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงนภัชกร  สาริบุตร
4. เด็กชายนวพล  ขัดสีสกุล
5. เด็กหญิงศิรินภา  นกสี
 
1. นางทัศนีย์  นันติชัย
2. นางสุธิมา  กันธะวงศ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  สายวงศ์
2. นางสาวดารุณี  ใจวงศ์
3. นายนฤพนธ์  โนปิง
4. นางสาววรัญญา  วระพันธ์
5. นางสาวเนตรธิดา  สืบใจถา
 
1. นางสาวจิรนันท์  สิงขรบรรจง
2. นางสาวอริสรา  ปินใจ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดประนันท์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  ฟูเตฟ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวณัฎฐ์วรินท์  วันปลั่ง
 
1. นายสมชัย  กันทะมา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    ยศใจ
 
1. นางสาวศิรินทร์   คนซื่อ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายวีระพล  อุประแสน
 
1. นางสาวศิรินทร์   คนซื่อ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตภาภรณ์  กันทะกลม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์ใจฟู
 
1. นางสาวพัชรา  มะโนวัง
2. นายวิจารณ์  เนื่องเดช
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายปริพัฒน์  สุปินตา
2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดผาบ
 
1. นายวงศพัทธ์  เทพวาลย์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช   วัฒโล
2. เด็กชายธวัชชัย   ศรีจันทร์
3. เด็กชายปฐวี   วงศ์กา
4. เด็กชายพงศธร   เสาสีนาด
5. เด็กชายราชัน   คำลือ
6. เด็กชายสุรเดช   มานันชัย
7. เด็กชายอภิกฤต   สเปาวงศ์
8. เด็กชายโภไคย   สิริป้อ
 
1. นายสุรกิตย์  จันต๊ะวงค์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายณัฐพล   วงค์ประสงค์
2. นายธันวา   ตาเตจ๊ะ
3. นายนพดล    ปาละจะเร
4. นายรัตติกร    จันทร์ศรี
5. นายวรากร   อินต๊ะ
6. นายไพรวรรณ   นันต๊ะ
 
1. นายสุรกิตย์    จันต๊ะวงค์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกนกลักษณ๋์  ขัดใจ
2. นายกวีวัฒน์  แสนยะ
3. นางสาวจรรยารักษ์  ขันคำ
4. นางสาวชรินรัตน์  คันทะสินธ์
5. นางสาวชัญญา  บุญทศ
6. นางสาวณัฐวดี  อุปการดี
7. นายณัฐวัตร  วิชาจารย์
8. นางสาวธัญยชนก  หมื่นมะโน
9. นายสิปปนนท์  เก่งสาริกัน
10. นางสาวอนุธิดา  เศวตชัยวัตร
 
1. นางสาวพานทอง  เตชะพลี
2. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
3. นางสาวมณฑา  พรกนกพงศ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหม่ทำ
2. เด็กหญิงนิศาชล  หลงแสน
3. เด็กชายอดิสรณ์  ท้าวปูตา
4. เด็กชายอนุวัตน์  ก๋าแก่น
5. เด็กหญิงเมรียา  ลาดปาละ
 
1. นางสาวปวรัช  เป็งวงศ์
2. นางสายฝน  ทองสุข
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  จอมใจ
2. นางสาวนาฎนภา  จำปัน
3. นางสาวปนัดดา  ถาน้อย
4. นางสาวรัชดาวรรณ   เยินยุบ
5. นางสาวสุธิดา  เทพเสาร์
 
1. นางสาวปวรัช  เป็งวงค์
2. นางสายฝน  ทองสุข
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธามินี  ศรีประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอรนภา  อินจม
3. เด็กหญิงเกษราพร  จักรปา
 
1. นางแสงนภา  ใจเย็น
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นางสาวนลินทิพย์  วงศ์ก๋องแก้ว
2. นางสาวพวงทอง  จีนเสมียน
3. นางสาววัสสมน  ใจมูล
 
1. นางแสงนภา  ใจเย็น
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ไร่พิมาย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมฟอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เตชะสร้อย
 
1. นางพรทิพย์  คล่องแคล่ว
2. นางเสาวนีย์  ศรีสองเมือง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์    ทินวัง
2. นางสาววรดา    ศรีใจ
3. นางสาววราภรณ์    ภู่น้อย
 
1. นางพวงเพชร    สุริยุทธ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมสิริ    ตุ้ยเขียว
2. เด็กหญิงสิทธิณี   เหลาพล
 
1. นายราเชนทร์    ปาละจะเร
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวธีรกานต์   มาโยง
2. นายสมจิต    จิติ
 
1. นางสาวบังอร    ยะฟู
2. นางเยาวลักษณ์    มาโยง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุปราณี  จินะวงศ์
 
1. นายวสันต์  สายเหมย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายปิยะณัฐ  บุหรัน
2. นายสุติวัส  จอมชัย
 
1. นายวสันต์  สายเหมย
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หาญเมืองใจ
2. เด็กชายภควัตร  กันยะมูล
 
1. นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวอดิภา    อินนวล
 
1. นายนัทธวัธน์    โยธา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณพร    มังสุไร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ป้องแก้วน้อย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด
2. นางสาวสุรีกิติ์   เพ็ชรรัตน์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวพัชรีพร  วลัยพรอนันต์
2. นางสาวรัชนีกร  ท้าวตื้อ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สอนเตจา
2. นางสาวอรพิม  เพิ่มสมัคร
 
161 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร   มานันชัย
2. เด็กชายเจนพบ   ขันคำ
 
1. นายธนกฤษ  มากบุญ
2. นางปัญชญา    เตียอรุณ
 
162 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ   แก้วปัน
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ไชยเครื่อง
 
1. นางกัลยาณี    ทองมาก
2. นางธนภรณ์  จันต๊ะวงค์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์   วิจิตรวาริน
 
1. นางพยอม   ศิริบุญ
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา   ขอนทิพย์
2. เด็กชายอนันตชัย   สายน้ำเย็น
3. เด็กชายอโนชา   โสอินทร์
 
1. นางธนภรณ์   จันต๊ะวงศ์
2. นายศิริวัฒน์  ละคำปา