หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อวดห้าวโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ศรีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นายนาวิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา อวดห้าวโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ศรีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นายนาวิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกรรณิการ์ จอมทานโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. พระสมควร วฑฺฒนสุธีโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวเมทิญา นนท์ศรีโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกรรณิการ์ จอมทานโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. พระสมควร วฑฺฒนสุธีโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวเมทิญา นนท์ศรีโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา เขื่อนแก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ คำมะยอมโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายพุฒิไพโรจฒ์ โชติกุลศิริปัญญาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
6. นางปราณี ศรีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุวิมล นวลทะวันโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ คำมะยอมโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายพุฒิไพโรจฒ์ โชติกุลศิริปัญญาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางปราณี ศรีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
6. นางศิริญญา เขื่อนแก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล นวลทะวันโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางศิริญญา เขื่อนแก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร วงค์ปุกแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. พระสมควร วฑฺฒนสุธีโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวทัศวรรณ วงค์บุญมาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางศิริญญา เขื่อนแก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. พระสมควร วฑฺฒนสุธีโรงเรียนบ้านใหม่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจพร วงค์ปุกแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศวรรณ วงค์บุญมาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา โทนินโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายประพันธ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ตะเวทีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางถวิล มิ่งสมรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา โทนินโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ ทองแดงโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายประพันธ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี กาทองโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางวรัฐทยา ฝั้นสืบโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวรดาการ เวียงมูลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคณา เป็นมูลโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายตระกูลพันธุ์ กันไวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางพรนภัส เอื้อแท้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นางสาวรดาการ เวียงมูลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
7. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ พานแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางเสาวณีย์ รักมิตรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายกรกต ภูมมะภูติโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวรดาการ เวียงมูลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวรรณ์ชัย จองแกโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายศุภกร เลือลาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาววริยา พิเชฐเกียรติกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาววรัฐทยา ฝั้นสืบโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ พานแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางเสาวณีย์ รักมิตรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายกรกต ภูมมะภูติโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวรดาการ เวียงมูลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายศุภกร เลือลาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาววริยา พิเชฐเกียรติกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาววรัฐทยา ฝั้นสืบโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสิรินทรา พิมพ์ทองโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมาลี มูลคำโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางวรัฐทยา ฝั้นสืบโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นางสาวพนิดา เครือวิเสนโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายครรชิต บัวจีนโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี กาทองโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมาลี มูลคำโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางวรัฐทยา ฝั้นสืบโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวครองทรัพย์ เป็งขวัญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ สติแน่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายสถิตย์ ขางปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนิดา เครือวิเสนโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสากล คิดอ่านโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางพรนภัส เอื้อแท้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายกรกรต ภูมมะภูติโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนิดา เครือวิเสนโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตราภรณ์ วันละโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณเพ็ญ สนั่นเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สมจันทร์ตาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือโรงเรียนเเจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสัย แก้วอรสาณโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนฑิตา ก่อเกียรตินิมิตรโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย พันธุ์สันติกุลโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสังเวียน เสียงดีโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจงจิต ปู่ย่าโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันจิรา กิติเวียงโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางสาวพีรญา ใจเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสังวาลย์ กุลบุตรดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำพร พานทองโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพีรญา ใจเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสวลี มีมานะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางสาวจันจิรา กิติเวียงโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทวี เขื่อนแก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเมธี อ้วนล่ำโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงศ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสวลี มีมานะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรพินทุ์ อวฤทธิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายทวี เขื่อนแก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำไพ พิชิตสันต์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงศ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ นันทะสีโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา จันทร์แก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ สำโรงทองโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายปรัชญา จันทร์แก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์โรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี กามาดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัครเดช อภัยศรีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์ขัติยะโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์โรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีนุช เพชรแสนงามโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัครเดช อภัยศรีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางปณิดา โสลาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกนัฏฐ์ ใจลาโรงเรียนเเจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ วงศ์ธิมาโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา กิติเวียงโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ยะมงคลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอมรเทพ วงศ์ธิมาโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ยะมงคลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายเอกนัฏฐ์ ใจลาโรงเรียนเเจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนัทที เที่ยงจันตาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปวินรัตน์ วงศ์วัฒนัยวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางวาสนา เถาปัญญาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุทธีรา ประมาณโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาววันวิสา นาละอองโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายรัฐนันท์ โรจน์ฐิติกุลโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางวาสนา เถาปัญญาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุทธีรา ประมาณโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปัญญาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุลโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุวิมล สุขสบายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ หมูเทพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา ขอน้อยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเดช จรลังกาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุวิมล สุขสบายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางมูรติ จัดของโรงเรียนเเจ้ห่มวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ ชื่อหลายโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายคงเดช เทพคำปิ๋วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางใกล้รุ่ง ยอดเงินโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสาคร เชื้อเมืองพานโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฉัตรวิภา โยมงามโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล สุขสบายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. พระดุสิทธิ์ ธีรวโสโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพรรณ หมูเทพโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิลาวัลย์ แก้วก้อโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สมภักดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล สุขสบายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. พระดุสิทธิ์ ธีรวโสโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาววันวิสา นาละอองโรงเรียนเเจ้ห่มวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกานต์รวี คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางวาสนา เถาปัญญาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางลัธนา แก้วสุขแท้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยากรรมการ
4. นางดวงจันทร์ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางศิรินภา รูปดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
6. นายสนุก แปงชัยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางฆัสรากร วงศ์ไชยโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ กันไวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางลัธนา แก้วสุขแท้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยากรรมการ
4. นายสนุก แปงชัยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางดวงจันทร์ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางมูรติ จัดของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ อวดเขตต์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉัตรวิภา โยมงามโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายทวีวัฒน์ ประเสริฐสายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณากร แก้วมงคลโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศักดิ์เดโชกุลโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. พระอำพล สิริวฑฺฒโนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ ปิ่นทรายมูลโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวิวัฒน์ ประเสริฐสายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายคุณากร แก้วมงคลโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธงชัย สระแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายสนั่น กาญจนเชญฐ์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายไทย โตแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
6. นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นางชมพูนุช ชื่นชอบโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
8. นางสาวพัชรดา ว่องไวโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
9. พระอำพล สิริวฑฺฒโนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายจักริน พานทองโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายสนั่น กาญจนเชษฐ์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณากร แก้วมงคลโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายศรเพรช มุขดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
6. นายประยงค์ ตรินันต์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นางชมพูนุช ชื่นชอบโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
8. นางสาวพัชรดา ว่องไวโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
9. พระอำพล สิริวฑฺฒโนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนเเจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
6. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกวังเหนือวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นายจิรฤทธี ศรีพวกเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกรทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ ข่ายสุวรรณโรงเรียนแจ้ห่มกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวระวิวรรณ ข่ายสุวรรณโรงเรียนแจ้ห่มกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ ข่ายสุวรรณโรงเรียนแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวุธ หลักฐานโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายธเนศร์ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีคม ทองประสมโรงเรียนเมืองปานพัฒวิทย์กรรมการ
5. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมงคล พันธุระโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธเนศร์ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีคม ทองประสมโรงเรียนเมืองปานพัฒวิทย์กรรมการ
5. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวุธ หลักฐานโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา เครือวรรณโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายก้องนคร สิงห์คำโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชยากร ชัยลังกาโรงเรียนเเจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางจิลาวัล อินทกรณ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชยากร ชัยลังกาโรงเรียนเเจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางจิลาวัล อินทกรณ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัยนา สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นายมงคล พันธุระโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้นโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัยนา สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายดวงเด่น พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา อาจวิชิตโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายชวภณ เปี๊ยอ๊ดโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางรวิวรรณ พรมส้มซ่าโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางบำรุง จันทราภิรมย์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นายชวภณ เปี๊ยอ๊ดโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิชชุดา อาจวิชิตโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไมตรี รัตนชัยโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ วรนุชกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางไมตรี รัตนชัยโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ วรนุชกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒวิทย์กรรมการ
3. นางจรรยา พุดทาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชญากร ชัยลังกาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไมตรี รัตนชัยโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒวิทย์กรรมการ
3. นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางไมตรี รัตนชัยโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒวิทย์กรรมการ
3. นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒวิทย์กรรมการ
3. นางจรรยา พุดทาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒวิทย์กรรมการ
3. นางจรรยา พุดทาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ คิดอ่านวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสมร ดีพัฒนกุลแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ชราชิตทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนพพร แก้วเทพวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายอุดร มะโนเนืองเมืองปานพัฒวิทย์กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ชราชิตทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจักรินทร์ จอมแก้ววังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ชราชิตทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรุติ สินธุวานนท์วังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ชราชิตทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนิรุติ สินธุวานนท์วังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ชราชิตทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัชชนก แจ้คำวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายสงัด ปลุกเศกแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธิ์เมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายหัสรินทร์ ดอนดีทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นายยุรนันท์ เชื่อปงปันบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิรุติ สิทธุวานนท์วังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายจักรี คนภูแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายอุดร มะโนเนืองเมืองปานพัฒวิทย์กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐนิชา ถาน้อยทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์วังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายภานุพงษ์ เชื้อสุวรรณบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจักรินทร์ จอมแก้ววังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐนิชา ถาน้อยทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางรัชชนก แจ้คำวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธิ์เมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนิรุติ สินธุวานนท์วังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายหัสรินทร์ ดอนดีทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชรินรัตน์ สิขิวัฒน์วังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสมร ดีพัฒนกุลแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองเมืองปานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์วังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสมร ดีพัฒนกุลแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองเมืองปานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพพร แก้วเทพวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายจักรี คนภูแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ชราชิตเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายยุรนันท์ เชื่อปงปันบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนพพร แก้วเทพวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายสกลศักดิ์ มีธรรมแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายหัสรินทร์ ดอนดีทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ สุปัญญาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ดีงามโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Rodney Jenmanโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางนิภา ฤทธิไตรภพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางเกษณี เครือกลางรงค์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Rudolf Hankaโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Pedro Almeidaโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภา ฤทธิไตรภพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญพร แห่งทิพย์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ป้องกันโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายพงศกร ทามาโรงเรียนทุ่งกวาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญเนตรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิมลพร เดชะบุญโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรากานต์ ปั้นรูปโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววริยา ศิริทรายทองโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรัณธร อยู่เป็นสุขโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวจาเลิศ กมลศรัณโรงเรียนทุ่งกวาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขวัญหทัย จาระณะโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา สุพันธ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร เดชะบุญโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย จาระณะโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวศรัณธร อยู่เป็นสุขโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปิยธิดา คนเก่งโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวดี ป้องปกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Pedro Almeidaโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภา ฤทธิไตรภพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ยอดศรีโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Graham Schneiderโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสาวสายชล วันมหาใจโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต ดีงามโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Rudolf Hankaโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชยโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษาโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล ศรีปูนอ่อนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Rodney Jenmanโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชยโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายธนา คงธนไพบูลย์กุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายแสงเดือน บุญยืนโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissFanning -โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงกมล สอดสีโรงเรียนทุ่งกวาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ปรองดองโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงเดือน บุญยืนโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตุประทุม ชุมภูปิกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissFanning -โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงกมล สอดสีโรงเรียนทุ่งกวาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ปรองดองโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิต ตุ่นแยงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูรโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสมจิต ตุ่นแยงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูรโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ยอดศรีโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายเสถียร คนหลักโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Pedro Almeidaโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิศาชล ศรีปูนอ่อนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเมธี อ้วนล่ำโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายธีปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเมธี อ้วนล่ำโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
2. นายคุณากร แก้วมงคลโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายคงเดช เทพคำปิ๋วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช ชื่นชอบโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
2. นางชมพูนุช ชื่นชอบโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพนอม ประสมโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกรรณิการ์ จอมทานโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินดา เครืออินตาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวพนอม ประสมโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกรรณิการ์ จอมทานโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินดา เครืออินตาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อวดห้าวโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางอัญชลี ต่อปัญญาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา อวดห้าวโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางกฤติกา สืบสุตินโรงเรียนเเจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ ปราชญ์วิทยาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนคินทร์ ภูริพงษ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางณัฐรดา ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
6. นางวิลาวัณย์ สายหยุดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายนิเวศน์ ปราชญ์วิทยาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสถียร คนหลักโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายนคินทร์ ภูริพงษ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ สายหยุดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
6. นางณัฐรดา ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวครองทรัพย์ เป็งขวัญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นางวรัฐทยา ฝั้นสืบโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิดา เครือวิเสนโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวปารณีย์ บุญสมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
6. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี ทีเก่งโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางพรนภัส เอื้อแท้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวรดาการ เวียงมูลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ สติแน่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศวรรณ วงศ์บุญมาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นายประพันธ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายนาวิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศวรรณ วงศ์บุญมาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นายประพันธ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายนาวิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายครรชิต บัวจีนโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายอุเทน ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายศุภกร เลือลาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นายตระกูลพันธุ์ กันไวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ตโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ตามคุณโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ตโรงเรียนทุ่งอุดมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ตามคุณโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นางสาวปวีณา ตามคุณโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ตโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา ตามคุณโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นางสาวปวีณา ตามคุณโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ตโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา ตามคุณโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นางสาวปวีณา ตามคุณโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ตโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ตามคุณโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ตโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาววิชชุดา อาจวิชิตโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ตโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาววิชชุดา อาจวิชิตโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ตโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาววิชชุดา อาจวิชิตโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
2. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ตโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาววินัฏฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาววิชชุดา อาจวิชิตโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย โทร 081-0257373 e-mail : jete5w@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]