หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง) กลุ่มพญาวัง
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอลงกรณ์ ประสานสุข คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการ
2 นายภูริต คันธชุมภู คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประธานกรรมการ
3 นายวิโรจ หลักมั่น คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน ประธานกรรมการ
4 นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ ประธานกรรมการ
5 นางสาวแสงเดือน จิตอารีย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ประธานกรรมการ
6 นายสมชาย ใจไหว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ประธานกรรมการ
7 นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานกรรมการ
8 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ
9 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ
10 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ประธานกรรมการ
11 นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธานกรรมการ
12 นายรวี หมั่นทำ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ประธานกรรมการ
13 นายประกรณ์ ผันผาย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ ประธานกรรมการ
14 นายมานิตย์ อวดห้าว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ประธานกรรมการ
15 นายขุนหาญ นิตตา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ ประธานกรรมการ
16 นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม ประธานกรรมการ
17 นายรวี หมั่นทำ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประธานกรรมการ
18 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประธานกรรมการ
19 นายมานิตย์ อวดห้าว คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ประธานกรรมการ
20 นายประกรณ์ ผันผาย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประธานกรรมการ
21 นายตระกูลพันธุ์ กันไว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประธานกรรมการ
22 นายเจดีย์ เดชพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ รองประธานกรรมการ
23 นายกิติชัย วิจิตรสุนทร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ รองประธานกรรมการ
24 นายเชิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ รองประธานกรรมการ
25 นางช่อฟ้า ม่วงมณี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน รองประธานกรรมการ
26 นายดำรงค์ ตุลาสืบ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน รองประธานกรรมการ
27 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน รองประธานกรรมการ
28 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน รองประธานกรรมการ
29 นางถวิล มิ่งสมร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ รองประธานกรรมการ
30 นางถวิล มิ่งสมร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองประธานกรรมการ
31 นายสมชาย ใจไหว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รองประธานกรรมการ
32 นางสังวาล กุลบุตรดี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ
33 นางวาสนา เถาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ รองประธานกรรมการ
34 นางสาวมัลลิกา เจริญเนตร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รองประธานกรรมการ
35 นางชมพูนุช ชื่นชอบ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ รองประธานกรรมการ
36 นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ รองประธานกรรมการ
37 นายดวงเด่น พิจอมบุตร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ รองประธานกรรมการ
38 นายเสกสรร กาวินชัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ รองประธานกรรมการ
39 นางกรกนก จำรัส คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม รองประธานกรรมการ
40 นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร รองประธานกรรมการ
41 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รองประธานกรรมการ
42 นางสมร ดีพัฒนกุล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รองประธานกรรมการ
43 นางพัชรินทร์ สุภายอง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร รองประธานกรรมการ
44 นางสาวจิราภรณ์ วรนุชกุล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน รองประธานกรรมการ
45 ประธานกลุ่มสร้างเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กรรมการ
46 ประธานกลุ่มสร้างเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กรรมการ
47 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กรรมการ
48 นายถนอม สุจริต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
49 นายมานัส นพคุณ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
50 นางสาวลดาวัลย์ ขุ่มคำ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
51 นางสาวลดาวัลย์ ขุ่มคำ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
52 นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
53 นายรวี หมั่นทำ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
54 นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
55 นายประกรณ์ ผันผาย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
56 นายมานิตย์ อวดห้าว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
57 นายขุนหาญ นิตตา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
58 นายสมชาย ใจไหว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
59 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
60 นายตระกูลพันธุ์ กันไว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
61 นางวาสนา เถาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
62 นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
63 นางสาวเบญจพร สมเพชร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
64 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
65 นางสวลี มีมานะ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
66 นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการ
67 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการ
68 นางวาสนา เถาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการ
69 นายตระกูลพันธุ์ กันไว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการ
70 นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการ
71 นางนันท์นลิน อินยศ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการ
72 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการ
73 นางสวลี มีมานะ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการ
74 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการ
75 นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการ
76 นางสาวเมทิญา นนท์ศรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
77 นางสาวทัศวรรณ วงค์บุญมา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
78 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
79 นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
80 นางสาวแสงเดือน บุญยืน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
81 นางสาวสุวิมล นวลทะวัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
82 นางสาวนิศาชล ศรีปูนอ่อน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
83 นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
84 นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
85 นายพุฒิไพโรจน์ โชติกุลศิริปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
86 นายอดิศักดิ์ ปลายนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
87 นายสกลศักดิ์ มีธรรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
88 นายจักรี คนภู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
89 นายสนธยา ชัยวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
90 นายสนธิยา ชัยวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
91 นายพิษณุ ปิจดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
92 นางสายทอง ลือดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการ
93 นายเสกสรร กาวินชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
94 นายพีรยุทธ์ ต่อสกุลศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
95 นายดุษฎี ศรีปรัชญ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
96 นายสมศักดิ์ ธาริน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
97 นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
98 นายจำรัสชาติ ไชยวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
99 นายธิษฐ์ ปวงแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
100 นายบริหาร วันตัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
101 นายอดิศักดิ์ ปลายนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
102 นายสมชาย นันทะเสน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
103 นายสกลศักดิ์ มีธรรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
104 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ชาย)ทุกคน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
105 นักการภารโรงและลูกจ้างชั่่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
106 นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
107 นายจตุพล ตุ้ยสืบ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
108 นายพิษณุ ปิจดี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
109 นายพุฒิไพโรจฒ์ โชติกุลศิริปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
110 นางสาวอรวรรณ ตะเวที คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
111 นางสาวจินดา เครืออินตา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
112 นางสาวเบญจพร วงค์ปุกแก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
113 นายประพันธ์ แสงบุญเรือง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
114 นางสาวสุกรรณิการ์ จอมทาน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
115 นางสิริภรณ์ แสงบุญเรือง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
116 นางกาญจนา อวดห้าว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
117 นางสาวรัตนา โทนิน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
118 นางสาวสุวิมล นวลทะวัน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
119 นางสาวหทัยรัตน์ ทองแดง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
120 นางศิริญญา เขื่อนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
121 นางสิริภางค์ ขาวปอน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
122 นางสาวนฤมล จำอินทร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
123 นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
124 นายวีรวัฒน์ คำมะยอม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
125 พระสมควร วฑฺฒนสุธี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
126 นางปราณี ศรีขัติย์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
127 นางพรนภัส เอื้อแท้ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
128 นางศิริกานดา กันธิดา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
129 นางกิ่งลดา แสนคำฟู คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
130 นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
131 นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็ง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
132 นายกรกรต ภูมมะภูติ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
133 นางสาวครองทรัพย์ เป็งขวัญ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
134 นางสาววรางคณา เป็นมูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
135 นางสาวสุพรรณี กาทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
136 นางสิรินทรา พิมพ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
137 นายครรชิต บัวจีน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
138 นายวรรณ์ชัย จองแก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
139 นายศุกกร เลียลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
140 นายสากล คิดอ่าน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
141 นางสาวพัชรี ทีเก่ง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
142 นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
143 นางสาวพนิดา เครือวิเสน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
144 นางสาวรดาการ เวียงมูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
145 นางสาววริยา พิเชษฐเกียรติกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
146 นางสาวสุมาลี มูลคำ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
147 นางเสาวณีย์ รักมิตร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
148 นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
149 นายตระกูลพันธุ์ กันไว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
150 นายเนติกานต์ แก้วอรุณ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
151 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
152 นางสาวปราณี บุญสม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
153 นายจีระศักดิ์ สติแน่ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
154 นายอุเทน ระวังวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
155 นางอินทิรา ลังกาชัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
156 นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
157 นางวรรณเพ็ญ สนั่นเอื้อ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
158 นางสาวมนฑิตา ก่อเกียรตินิมิตร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
159 นางสาวพีรญา ใจเอื้อ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
160 นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
161 นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
162 นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
163 นางสาวรัชนี กามาด คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
164 นางสาวศิริรัตน์ สำโรงทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
165 นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
166 นายพิสัย แก้วอรสาณ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
167 นางอำไพ พิชิตสันต์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
168 นางจิราพร ใจแปง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
169 นายเอกณัฏฐ์ ใจลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
170 นางจงจิต ปู่ย่า คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
171 นางสาวชัชฏาภรณ์ หงส์นวล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
172 นางสาวอรพินทุ์ อวฤทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
173 นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
174 นางสวลี มีมานะ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
175 นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
176 นายอนุรักษ์ ยะมงคล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
177 นางสาวจันจิรา กิติเวียง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
178 นางสาวนิภา ประกาย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
179 นายสมชาย พันธุ์สันติกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
180 นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
181 นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
182 นางปณิดา โสลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
183 นางสาวจิตราภรณ์ วันละ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
184 นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์ขัติยะ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
185 นายนัทที เที่ยงจันตา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
186 นายอมรเทพ วงศ์ธิมา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
187 นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
188 นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
189 นางสิริประทุม ปุญญาวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
190 นางอำพร พานทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
191 นายเมธี อ้วนล่ำ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
192 นายทวี เขื่อนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
193 นายปรัชญา จันทร์แก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
194 นายอัครเดช อภัยศรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
195 พระครูปลัดดุสิทธิ์ ธีรวํโส คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
196 นางปวินรัตน์ วงศ์วัฒนัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
197 นางฆัสรากร วงค์ไชย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
198 นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
199 นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
200 นางสาวสาคร เชื้อเมืองพาน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
201 นายเดช จรลังกา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
202 นายรัฐนันท์ โรจน์ฐิติกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
203 นายวิศิษฐ์ ซื่อหลาย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
204 นายสุเทพ อวดเขตต์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
205 นางสายพิณ กันไว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
206 นางกฤติกา สืบสุติน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
207 นางศิริเพ็ญ สุปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
208 นางสาวฉัตรวิภา โยมงาม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
209 นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
210 นางสาววันวิสา นาละออง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
211 นางสาวศิรินภา รูปดี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
212 นางมูรติ จัดของ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
213 นางกาญจนา ขอน้อย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
214 นายสนุก แปงชัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
215 นางใกล้รุ่ง ยอดเงิน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
216 นางดวงจันทร์ จันทะมาลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
217 นางสาวสุทธีรา ประมาณ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
218 นางสาวอรพรรณ หมูเทพ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
219 นางสาวสุวิมล สุขสบาย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
220 นางนงลักษณ์ สมภักดี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
221 นางมงคลยา พานดง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
222 นางลัธนา แก้วสุขแท้ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
223 นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ
224 นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
225 นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
226 นางสาวณัฐวดี ป้องปก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
227 นางสาวนิศาชล ศรีปูนอ่อน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
228 นางสาววรัญพร แห่งทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
229 นางสาววริยา ศิริทรายทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
230 นางสาวสมจิต ตุ่นแยง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
231 นางสาวสายชล วันมหาใจ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
232 นางสาวสุนิสา สุพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
233 นายธนา คงธนไพบูลย์กุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
234 นายพิสิษฐ์ สุปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
235 Mr.Rudolf Hanka คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
236 Mr.Ojong Samuel Akem คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
237 นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
238 นางสาวดวงกมล สอดศรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
239 นายพงศกร ทามา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
240 นายอภิชาต ดีงาม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
241 นางเกษรี เครือกลางรงค์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
242 นางปิยธิดา คนเก่ง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
243 นางสาวปนัดดา ป้องกัน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
244 นางสาวมัลลิกา ปรองดอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
245 นางสาววิรากานต์ ปั้นรูป คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
246 นางสาวแสงเดือน บุญยืน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
247 นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
248 นางสาวอัญชลี ยอดศรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
249 นายเสถียร คนหลัก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
250 ว่าที่ร้อยตรี พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
251 นางพิมลพร เดชะบุญ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
252 นางสาวนิภา ฤทธิไตรภพ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
253 นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
254 นางสาวขวัญหทัย จาระณะ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
255 นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
256 Mr.Redro Almeida คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
257 นางสาวศรัณธร อยู่เป็นสุข คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
258 พระอำพล สิธิวฑฺฒโน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
259 นางสาวเพชรรดา ว่องไว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
260 นายคุณากร แก้วมงคล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
261 นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
262 นายธงชัย สระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
263 นายนิรันดร์ ปินทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
264 นายพรศักดิ์ ศักดิ์เดโชกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
265 นายวสันต์ อุดถาน้อย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
266 นายไทย โตแรง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
267 นายประยง ตรินันต์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
268 นายศรเพชร มุขดี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
269 นายสนั่น กาญจนเชญฐ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
270 นายวัชรินทร์ อภิวงค์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
271 นางนวลฉวี ยารังกา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
272 นายเรวัต เสียงโต คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
273 นางกรรณิการ์ สมมี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
274 นายจิรฤทธี ศรีพวก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
275 นางสาวนิภา ประกาย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
276 นายศุภกิจ ทิพย์มาลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
277 นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
278 นางสาวระวิวรรณ์ ข่ายสุวรรณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
279 นายนราวุฒิ ประไพ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
280 นายสรภูมิ เจียงสงวน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
281 นายไพโรจน์ พัฒนเจริญกูร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
282 นายสุรเดช ตื้อยศ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
283 นายพิธี ทองแดง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
284 นายชนนท์ วงศ์ธิมา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการ
285 นางจรรยา พุทธา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
286 นางวรัญญา เครือวรรณ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
287 นางสรัญญา เรือนคำ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
288 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
289 นายสุพจน์ บุญมาเทพ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
290 นางสาวณัฏฐนิชา ถาน้อย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
291 นายหัสรินทร์ ดอนดี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
292 นางกรกนก จำรัส คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
293 นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
294 นางสาววิชชุดา อาจวิชิต คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
295 นางสาวจิราภรณ์ วรนุชกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
296 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
297 นายจักรี คนภู คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
298 นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
299 นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
300 นายสงัด ปลุกเศก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
301 นายชยากร ชัยลังกา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
302 นายธเนศร์ กามาด คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
303 นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
304 นางพัชรินทร์ สุภายอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
305 นางจิลาวัล อินทกรณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
306 นายอุดร มะโนเนือง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
307 นางยุพิน ณ จันทร์ตา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
308 นางไมตรี รัตนชัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
309 นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
310 นางบำรุง จันทราภิรมย์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
311 นางสาวเบญจพร สมเพชร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
312 นายก้องนคร สิงห์คำ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
313 นายมงคล พันธุระ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
314 นายวรวุธ หลักฐาน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
315 ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
316 นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
317 นางรัชชนก แจ้คำ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
318 นายนพพร แก้วเทพ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
319 นายนิรุติ สิทธุวานนท์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
320 นางสาวนัยนา สุนะเสน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
321 นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
322 นายยุรนันท์ เชื้อปงปัน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
323 นายชวภณ เปี้ยอ๊ด คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
324 นายธิปไตย รุ่งเลิศ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
325 นางสาวอภิญญา ชราชิต คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
326 นางณัฐรดา ระวังวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
327 นางปารณีย์ บุญสม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
328 นางวิลาวัลย์ สายหยุด คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
329 นางสาวจินดา เครืออินตา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
330 นายคงเดช เทพคำปิ้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
331 นายตระกูลพันธุ์ กันไว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
332 นางสาววินัฏฐา นันตะสุข คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
333 นายนาวิน พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
334 นายเนติกานต์ แก้วอรุณ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
335 นายอุเทน ระวังวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
336 นางสาวปวีณา ตามคุณ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
337 นางสาวนันทกานต์ แข็งแรง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
338 นางพรนภัส เอื้อแท้ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
339 นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟู คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
340 นางสาวนฤมล จำอินทร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
341 นางสาวนฤมล สร้อยอ้าย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
342 นางสาวนันธิดา รอวงศ์ตะวัน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
343 นางสาวศิริภางค์ ขาวปอน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
344 นายนิเวศน์ ปราชญ์วิทยาการ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
345 นายสถิต ขาวปอน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
346 นางกาญจนา อวดห้าว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
347 นางสาวครองทรัพย์ เป็งขวัญ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
348 นางสาวทัศวรรณ วงค์บุญมา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
349 นางสาวพนอม ประสม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
350 นางสาวพัชรี ทีเก่ง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
351 นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
352 นายครรชิต บัวจีน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
353 นายศุภกร เลียลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
354 นายเสถียร คนหลัก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
355 นางชมพูนุช ชื่นชอบ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
356 นางทัศนีย์ ยศสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
357 นางสาวพนิดา เครือวิเสน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
358 นางสาวรดากาน เวียงมูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
359 นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
360 นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็ง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
361 นางสาวสุกรรณิการ์ จอมทาน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
362 นายคุณากร แก้วมงคล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
363 นายกรกรต ภูมมะภูติ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
364 นายประพันธ์ แสงบุญเรือง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
365 นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
366 นางอินทิรา ลังกาชัย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
367 นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
368 นายนคินทร์ ภูริพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
369 นางมูรติ จัดของ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
370 นางกฤติกา สืบสุติน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
371 นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
372 นางอำไพ พิชิตสันต์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
373 นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการ
374 นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
375 นางชยากร ชัยลังกา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
376 นางสาวรัชนี กามาด คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
377 นางจิราพร ใจแปง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
378 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
379 นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
380 นางสาววิชชุดา อาจวิชิต คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
381 นางสาวระวิวรรณ์ ข่ายสุวรรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
382 นางสาวณัฐวดี ป้องปก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
383 นางสาวนิศาชล ศรีปูนอ่อน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
384 นางสาววรัญพร แห่งทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
385 นางสาวสมจิต ตุ่นแยง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
386 นางสาวศิริรัตน์ สำโรงทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
387 นางสาวชัชฏาภรณ์ หงส์นวล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
388 นางสาวอรพินทุ์ อวฤทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
389 นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
390 นางนันทกาญจน์ แข็งแรง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
391 นางสาวอัญชลี ต่อปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
392 นางสาวศิรินภา รูปดี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
393 นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
394 นางสาวจงจิตร ปู่ย่า คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
395 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
396 นักการภารโรงและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ
397 นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
398 นายสนั่น กาญจนเชญฐ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
399 นายพิธี ทองแดง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
400 นายวัชรินทร์ อภิวงค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
401 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
402 นายพีรยุทธ ต่อสกุลศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
403 นายอุเทน ระวังวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
404 นายบริหาร วันตัน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
405 นายธนา คงธนไพบูลย์กุล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
406 นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
407 นายสกลศักดิ์ มีธรรม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
408 นายทวิวัฒน์ ประเสริฐสาย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
409 นายศรเพชร มุขดี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
410 นายไทย โตแรง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
411 นายอดิศักดิ์ ปลายนา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
412 นายนิยม ทีเก่ง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
413 นายนรินทร์ สุขพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
414 นายจงกล เบาใจ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
415 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ
416 นางศิริเพ็ญ สุปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
417 นางปุณยาวีร์ แสงมนตรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
418 นางสาววินัฏฐา นันตะสุข คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
419 นางสาวณัฐวดี ป้องปก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
420 นางสาวสุนิสา สุพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
421 นางสาววริยา พิเชษฐ์เกียรติกุล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
422 นางสาวปารณี บุญสม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
423 นางสาวศิรินภา รูปดี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
424 นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
425 นางสาวอรวรรณ กันทิมา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
426 นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
427 นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
428 นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
429 นางสาวแ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
430 นางสาวเมทิญา นนท์ศรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
431 นางสาวสุวิมล นวลทะวัน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
432 นางสาวพัชรี ทีเก่ง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
433 นางพัชรินทร์ สุภายอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
434 นายหัสรินทร์ ดอนดี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
435 นางสาวอภิญญา ชราชิต คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
436 นายดร มะโนเนือง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
437 นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
438 นางอำไพ ตรินันท์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
439 นางสาววรรณษิษฐา แหลมคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
440 นางสาวกุญชนิกาญจน์ วางมือ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
441 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
442 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการ
443 นางรัชชนก แจ้คำ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
444 นายจักรินทร์ จอมแก้ว คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
445 นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
446 นายนิรุติ สิทธุวานนท์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
447 นายนพพร แก้วเทพ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
448 นางสาวอภิญญา ชราชิต คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
449 นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
450 นางสายพิณ วิจิตรจรัสแสง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
451 นายสงัด ปลุกเศก คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
452 นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
453 นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
454 นายจักรี ตนภู คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
455 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการ
456 นางสาวเมทิญา นนท์ศรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการ
457 นางสาวสมจิต ตุ่นแยง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการ
458 นางสาววิชชุดา อาจวิชิต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการ
459 นางสาวนงนุช อวดกล้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการ
460 นางสาวอำไพ ตรินันท์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการ
461 นางเสาวณี รักมิตร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กรรมการ
462 นายครรชิต บัวจีน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กรรมการ
463 นางสาวพนิดา เครือวิเสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กรรมการ
464 นางสาวนิภา ประกาย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กรรมการ
465 นางพรนภัส เอื้อแท้ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กรรมการ
466 นางนิภา ฤทธิไตรภพ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กรรมการ
467 นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กรรมการ
468 นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มพญาวัง กรรมการ
469 นายเกษม บุตรกระจ่าง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ
470 นายวิโรจ หลักมั่น คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการ
471 นางสาวเบญจพร สมเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการและเลขานุการ
472 นางสาวเบญจพร สมเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการและเลขานุการ
473 นายบรรจง เตชะสืบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการและเลขานุการ
474 นางสาวทัศวรรณ วงค์บุญมา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการ
475 นายประวิทย์ คำพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
476 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
477 นางกานต์รวี คำพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการและเลขานุการ
478 นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ
479 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ
480 นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
481 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการและเลขานุการ
482 นายสนั่น กาญจนเชญฐ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการและเลขานุการ
483 นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการและเลขานุการ
484 นายสุรกิจ อุปนันท์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการและเลขานุการ
485 นางสาวเบญจพร สมเพชร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการและเลขานุการ
486 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการและเลขานุการ
487 นางสาวอำไพ ตรินันท์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการและเลขานุการ
488 นางสายพิณ วิจิตรจรัสแสง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการและเลขานุการ
489 นายรัฐศาสตร์ พรคุณาวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กรรมการและเลขานุการ
490 นายชนินทร์ วรรณมณี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
491 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
492 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
493 นางสิริประทุม ปุญญาวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
494 นางสาวหทัยรัตน์ ทองแดง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
495 นายสงัด ปลุกเศก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
496 นางสาวเมทิญา นนท์ศรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
497 นายธีรวัฒน์ พานแก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
498 นายสังเวียน เสียงดี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
499 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ แก้วก้อ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
500 นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
501 นายจักริน พานทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
502 ว่าที่ร้อยตรี ปฏิภาณ อินทเนตร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์-ทัศนศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
503 นางสมร ดีพัฒนกุล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
504 นายเมธี อ้วนล่ำ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
505 นางจิตรา เครือตัน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
506 นายตระกูลพันธุ์ กันไว คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
507 นางสมร ดีพัฒนกุล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
508 นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
509 นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
510 นางสาวปุณยาวีร์ แสงมนตรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
511 นายจีรศักดิ์ สติแน่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
512 นางสาววริยา พิเชษฐ์เกียรติกุล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย โทร 081-0257373 e-mail : jete5w@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]