รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง) กลุ่มพญาวัง
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงญาสุมิน  แก้วก้อน
 
1. นางสาวเมทิญา  นนท์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวศิริพร  โกมิตร
 
1. นางกาญจนา  อวดห้าว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  ศรีใจวงศ์
 
1. นางสาวดานุมาศ  ทิยาว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวสุรีย์รัตน์  เหล็กเทศ
 
1. นางสิริภางค์   ขาวปอน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงดาริณี  ติ๊บหล้า
 
1. นางถวิล  มิ่งสมร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวรัชดาริน   ศรีทองคำ
 
1. นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คงคา
 
1. นางสาวทัศวรรณ  วงค์บุญมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาววันวิสาข์   สมคะเน
 
1. นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงนลิณี  แข็งแรง
2. เด็กหญิงพรวิลัย  ไผ่งาม
 
1. นางสาวรัตนา  โทนิน
2. นางสาวรัตนา  โทนิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  เสียงดี
2. นางสาววัลภา  ฤทธิไตรภพ
 
1. นายประพันธ์  แสงบุญเรือง
2. นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กลิ่นชิด
 
1. นางพรนภัส  เอื้อแท้
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายอุเทน  หมั้นขัน
 
1. นางสาววรางคณา  เป็นมูล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงมัทธิยา  เทพนา
2. เด็กหญิงสุภาวิไล  แต้มดื่ม
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  กันทะ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ตันเป็ง
2. นางวรัฐทยา  ฝั้นสืบ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  วังงอน
2. นายจิติศักดิ์  เสียงดัง
3. นายนิรมิต  แรงดี
 
1. นายธีรวัฒน์  พานแก้ว
2. นางสิรินทรา  พิมพ์ทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ   กลิ่นสด
2. นางสาวสายใจ   หงษ์คอย
3. เด็กหญิงสุภาพร   เปนุจา
 
1. นางสาวพนิดา  เครือวิเสน
2. นางสาวรดาการ  เวียงมูล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวอมรรัตน์  กลีบเนตร
2. นางสาวอรวรรณ  หมั่นแม่น
3. นายโยธิน  แหลมกล้า
 
1. นางเสาวณีย์  รักมิตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายฐปนพงษ์  จันตะมะ
2. เด็กชายศุภกร  เจริญรุ่งรวี
 
1. นายประวิทย์  คำพันธ์
2. นางสิรินทรา  พิมพ์ทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายปฏิวัติ  ตลับนาค
2. นางสาวแนน  นันต๊ะเสน
 
1. นางสาวกิ่งลดา   แสนคำฟู
2. นางศิริกานดา  กันธิดา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายวิจักษณ์  ลาภใหญ่
 
1. นางสาวครองทรัพย์  เป็งขวัญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นายธีรกร  พวกอินแสง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เปี้ยเหมย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  โนชัย
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อกกว้าง
 
1. นางสาวรัชนี  กามาด
2. นางสาวสิยาพัฐ  กันทะเครือ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  กันชนะ
2. นายทศพล  สารภู
3. นางสาวสิริกานต์  ประกอบการ
 
1. นางสาวตรีนุช  เพชรแสนงาม
2. นายพิสัย  แก้วอรสาณ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ใจกันธา
2. เด็กหญิงศญามล  เครือเพลา
3. เด็กหญิงโศรญา  สมนึก
 
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนัท  นันต๊ะเสน
2. นายพงษ์สิทธิ์  นันต๊ะเสน
3. นางสาวมณีรัตน์  โกวฤทธิ์
 
1. นายปรัชญา  จันทร์แก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายชุมพล  ต้นจำปี
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ใจคำ
3. เด็กชายภัทวรรธน์  ทามัน
 
1. นายสังเวียน  เสียงดี
2. นายเมธี  อ้วนล่ำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวปริศนา  ปันตา
2. นายพีระพล  ภูใจ
3. นางสาวลักษิกา  ขันเงิน
 
1. นางฉวีวรรณ  พานธงรักษ์
2. นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงปารณีย์  ธิยาว
2. เด็กหญิงยุวดี  ไพสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสหัสวดี  สิริบัญญัติ
 
1. นายนัทที  เที่ยงจันตา
2. นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจานุริน  เถิงตอง
2. นางสาวยุภาวดี  แรงอยู่
3. นางสาวสุตาภัทร  โม่งดิบ
 
1. นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ
2. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายชูศักดิ์  เยียดยัด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมนึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นายอัครเดช  อภัยศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายวรกานต์  เอิกเกริก
2. นายอภิสิทธิ์  มูลวัง
 
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. นายอัครเดช  อภัยศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กชาย อัษฎาพร   กลิ่นฟุ้ง
2. นายวัฒนชัย  ธรรมขัน
 
1. นายอนุรักษ์  ยะมงคล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กชาย ธิติพงศ์   โกสุโท
2. เด็กชาย ณัฐวุฒิ   จะมัง
 
1. นายอนุรักษ์  ยะมงคล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายปิติชัย  กลิ่นหอม
2. นางสาวศิริมล   ผิวแดง
3. นายสันต์ภพ  เป็นใย
 
1. นายเอกณัฏฐ์  ใจลา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงรักตกันท์  การมี
2. เด็กหญิงวรรณิศา  นาสมนึก
3. เด็กหญิงวริษฐา  บัวทรัพย์
4. เด็กหญิงศิวาภรณ์  จำเดิม
5. เด็กหญิงเนรัญชรา  อดทน
 
1. นางสาวสุทธีรา  ประมาณ
2. นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวนิจวรีย์  พวงมาลัย
2. นางสาวสุปรียา  เพียงทอง
3. นางสาวสุมิตรา  จันคีรี
4. นางสาวอัญชลี  มีฉลาด
5. นางสาวแพรวนภา  อวดผล
 
1. นางฆัสรากร  วงค์ไชย
2. นายรัฐนันท์  โรจน์ฐิติกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิดา  วงศ์เทพ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงมาลิน  ปานุภาพ
4. เด็กหญิงรัชนีกร  วงศ์เทพ
5. เด็กหญิงศิรินภา  เกิดโชค
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สว่างถาวรกุล
2. นายสุเทพ   อวดเขตต์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ปัญญาวงษ์
2. นางสาวณัฐริกา  ผลระย้า
3. นางสาวสิรามล  หน่อยศ
4. นางสาวสุวนันท์  จันทร์งาม
5. นางสาวอภิญญา  ยอดดี
 
1. นางดวงจันทร์  จันทะมาลา
2. นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวณิชารีย์  ต้องใจ
2. นายบีซัน  ตัน
3. นายพงศกร  ต่างใจ
4. นายวชิรพงษ์  พงษ์เชื้อชิดไทย
5. นายโรจน์ณรงค์  มาเสริฐ์
 
1. นายบุญส่ง   สิริฤทธิจันทร์
2. นายวิศิษฐ์   ชื่อหลาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายชลิต  มีคม
2. นางสาวญาณัจฉรา  งานดี
3. นางสาวณัฐชา  กับปะหะ
4. นางสาวดวงนภา  ตานาคา
5. นางสาวทัศนีย์  ใจหวัน
6. นางสาวธิดาภรณ์  รสหวาน
7. นางสาวนัทริกา  ใจหมั้น
8. เด็กชายบุญพิทักษ์  พงษ์ปันแก้ว
9. นางสาวปวีณา  ขัติปัญญา
10. นางสาวพิชญธิดา  ต่อปัญญา
11. นางสาวรัศมี  ใจดี
12. นางสาววรัชยา  กรุดเเก้ว
13. นายวุฒิไกร  อวดเหลี้ยม
14. เด็กชายศรายุทธ  ตัวลือ
15. นางสาวสุวิภา  ติดเคียง
16. นายอนุวัฒน์  การเพียร
17. นางสาวอัมรินทร์  มูลเท
18. นางสาวอารีรัตน์  ทิมัน
19. นายเจษฎา  เทโพธิ์
20. นางสาวโสภานุมาศ  พวงเงินมาก
 
1. นางกานต์รวี  คำพันธ์
2. นางสาวปทิตตา  ไตรเชษฐภาดา
3. นางปวินรัตน์  วงศ์วัฒนัย
4. นางสาวสาคร  เชื้อเมืองพาน
5. นายเดช  จรลังกา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงมุทิตา  ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาวสุทธีรา  ประมาณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  มาลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  แก้วก้อ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธิคม
2. เด็กชายพงศกร  หวานแหลม
 
1. นางสาวศิรินภา  รูปดี
2. นางสายพิณ  กันไว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  ตัวเก่ง
2. นางสาวอรยา  อยู่สบาย
 
1. นางสาวศิรินภา  รูปดี
2. นางสายพิณ  กันไว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวกันตนา   ธนันท์ตรีศักดิ์
2. นางสาวกุลธีร์   สมคะเน
3. นางสาวจนิพร   ลือหาร
4. นางสาวชนิกานต์   สิงห์ไชย
5. นางสาวณัฐรินทร์   อ้างอิง
6. นางสาวพรวิภา   ใจช่วย
7. นางสาวภัทราภรณ์   ของดี
8. นางสาวภาวินันท์   ถาเป็นบุญ
9. นางสาวลัดดาวรรณ   ทนยัง
10. นางสาววรรณนภา   วาวแวว
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  บุญเจริญจิตสิริ
2. นางนงลักษณ์  สมภักดี
3. นางมงคลยา  พานดง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกุหลาบ  สกุลรัตนดี
2. นางสาวจุฑากร  แม่นยำ
3. นางสาวธัญลักษณ์  ยามเลย
4. นางสาวธิดารัตน์  วงค์กิติ
5. นางสาวนุชวรา  กาขัด
6. นางสาวปวีณา  วังใจ
7. นางสาวพิมผกา  พันปุกปิก
8. นางสาวภัทรวดี  วางโต
9. นางสาวยุวธิดา  อ้วนโต
10. นางสาวลักษิกา  การเพียร
11. นางสาววันนา  กุลพรม
12. นางสาวศิริลักษณ์  ทิมัน
13. นางสาวสุภาริณี  ท่าคล่อง
14. นางสาวเจนจิรา  วังแง่
15. นางสาวเจนจิรา  แต้มดื่ม
 
1. นายธงชัย  สระแก้ว
2. นายวสันต์  อุดถาน้อย
3. นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ
4. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริการ์  ซองเงิน
2. เด็กหญิงวิไลพร  ตั้งตรง
3. เด็กหญิงสิลิดา  เอาบุญ
 
1. นางฉวีวรรณ  พานธงรักษ์
2. นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวฐิติชญา  จานดี
2. นางสาวพิมนิกา  นิวันติ
3. นางสาวเบญจมาศ  ตาวะกะ
 
1. นายคุณากร  แก้วมงคล
2. นางฉวีวรรณ  พานธงรักษ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงหิรัญยา  ยามเลย
2. เด็กหญิงอริสษา  ศาลางาม
 
1. นายธงชัย  สระแก้ว
2. นายพรศักดิ์  ศักดิ์เดโชกุล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สาระพันธ์
2. นางสาวทรงพร  อ้วนล่ำ
 
1. นายจักริน  พานทอง
2. นายนิรันดร์  ปินทรายมูล
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  พานิช
 
1. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวพนิดา  จิตรภาณุกวิน
 
1. นายอุโฆษ  จันทะมาลา
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  อะคะเส
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวอรนิสา  เมล์ทาง
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  อบเชย
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวธีราพร  ใจไหว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ตาจันทร์ดี
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายพงศกร  อ้วนเทิง
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายธนากร  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายปฏิวัติ  มากุลต๊ะ
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงเมริญา  ทิศฉลาด
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  หยอกเย้า
 
1. นายอุโฆษ  จันทะมาลา
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายดนุสรณ์  ฟังอารมณ์
2. นายศุภวิทย์  วิจรรยา
3. นายสมจิต  ยาง
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐกฤษฎ์  วิวัฒน์พัฒนวงศ์
2. นายมนต์ชัย  ไวสติ
3. นายศิริชัย  เทวิละ
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
63 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายจรณินทร์  คงสามารถ
2. นางสาวชบาไพร  ตาแม่ก๋ง
3. นางสาวณญาดา  เครืออินตา
4. นายณัฐวัฒน์  ขจรจิตต์
5. นางสาวธีรนันท์  จะงาม
6. เด็กชายนรากร  วังทอง
7. นายพงศกรณ์  สอาดเอี่ยม
8. นายพงสิทธิ์  นันต๊ะเสน
9. เด็กชายพีระพัฒน์  จันทร์ต๊ะ
10. นางสาวมณีรัตน์  โกวฤทธิ์
11. นายมนตรี  ป้องสมาน
12. เด็กหญิงมาลี  การด่วน
13. เด็กหญิงรสริน  คำปอน
14. เด็กหญิงรัตติการณ์  พวงมาลัย
15. นางสาววชิราภรณ์  เครือยอด
16. นายวรกานต์  เอิกเกริก
17. นางสาววราภรณ์  เหล็กดี
18. นางสาววันวิสาข์  สมคะเน
19. นายวีรพล  มาต๊ะ
20. นางสาวศิริภัทร์  วงค์ยศ
21. นางสาวศิริลักษณ์  พูลสุวรรณ
22. นายสันติพงค์  เอะอะ
23. นางสาวสุดธิดา  เป็นกล
24. นายสุภนัจ  การดื่ม
25. นายสุภนัย  การดื่ม
26. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญตัน
27. นายอนุชา  อุ้มหอบ
28. นางสาวอนุสรา  รู้เกณฑ์
29. นายอัฐพงษ์  คมแหลม
30. นางสาวเจนจิรา  การดี
 
1. นายสุรเดช  ตื้อยศ
2. นายไพโรจน์  พัฒนเจริญกร
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายสรวิชย์  คำราพิช
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  จำปา
 
1. นายจิรฤทธี  ศรีพวก
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  มีใจดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมล  การเก่ง
 
1. นายไพโรจน์  พัฒนเจริญกร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ประเทิง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสุวรา  อินทะจักร์
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายสรวิชย์  คำราพิช
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมเมตตรัย
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจินตนา  อวดห้าว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  ราหุรักษ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ประพฤติ
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เทพสาน
4. เด็กชายภูมินทร์  พงศ์นฤมิตร
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พานทอง
6. เด็กหญิงวาริณี  ศรีชัย
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  โปร่งภูเขียว
8. เด็กหญิงสโรชา  หมายมั้น
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ไกรสร
10. เด็กชายโชคทวี  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวระวิวรรณ์  ข่ายสุวรรณ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายชิงธวัช  โสลา
2. นางสาวณัฐธิดา  สืบสาย
3. นายธนพงษ์  ดีใจ
4. นางสาวธนัชพร  ถุงทอง
5. นางสาวนัฐนรี  กล้าณรงค์
6. นางสาวพวงแข  ขันคำ
7. นางสาวพัชรีย์  แรงจริง
8. นายภานุพงศ์  นันตาวัง
9. นายศรายุทธ  ใจอยู่
10. นายอนุวัฒน์  การเพียร
 
1. นางกรรณิการ์  สมมี
2. นางนวลฉวี  ยารังกา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นายชัยวัฒน์  ทองสุข
2. นายณัฐพล  ชัยวรรณ
3. นายธนัญชา  ใจดี
4. นายนพกิจ  ทิศฉลาด
5. นายนรุตน์  เป็นวงค์
 
1. นางสาวนิภา  ประกาย
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  อินต๊ะ
2. เด็กชายรวิชญ์  หลอดบุตร
3. เด็กชายศุภกร  รู้มาก
 
1. นายสุพจน์  บุญมาเทพ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายนพรัตน์  รู้มาก
2. นายปฏิภาณ  จะมี
3. นายอนุชา  อุ้มหอบ
 
1. นายสุพจน์  บุญมาเทพ
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรจิต  แปงด๋อ
2. เด็กชายสุรพงษ์  ดอแสง
3. เด็กหญิงเตือนใจ  ปลาสิงห์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วรนุชกุล
2. นายชยากร  ชัยลังกา
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายกรกริช  โฉมงาม
2. นางสาวกรวิกา  ทามา
3. นางสาววาสนา  เครือินตา
 
1. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
2. นางวรัญญา  เครือวรรณ
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายจตุพงษ์  ป้องสมาน
2. เด็กหญิงนุชจารี  พอใจ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  รักประชา
4. เด็กชายมนัส  ชัยวงค์คำ
5. เด็กหญิงวิชญาพร  ของดี
6. เด็กชายสุรศักดิ์  สอนใจ๋
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายกิ่งพล  เพชรเก่า
2. นายจรณินท์  คงสามารถ
3. นางสาวธิวาพร  เยียดยัด
4. นางสาวรุ่งอรุณ  ทนนชัย
5. นางสาวอนุสรา  เงินใย
6. นายอัฐพงษ์  คมแหลม
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรกิตติธัช  มาเสริฐ
2. สามเณรฉัตรณรงค์  สีโวย
3. สามเณรวันเฉลิม  สีโวย
 
1. นางสาวนัยนา  สุนะเสน
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรนราธิป  คนเที่ยง
2. สามเณรศราวุธ  มีใจ
3. สามเณรสิทธิพงษ์  คิดอ่าน
 
1. นางสาวนัยนา  สุนะเสน
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  โปทา
2. นายธนาธร  ตั้งเพียร
3. นายภูวนัย  ใจการ
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ลือหาร
2. นายธนพงษ์  วังทอง
3. นายเอกรินทร์  การเก่ง
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธันภารัตน์  แต้มฉลาด
2. เด็กหญิงนัฐนิชา  เจ้าภักดี
3. เด็กหญิงปรียานุช  แอบอุ่น
 
1. นางจรรยา   พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี  เยินยุบ
2. นางสาวนิภาพร  คืนมาเมือง
3. นางสาวสุมินตรา  โตลำมะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  แหลมคม
2. เด็กหญิงปวิตรา  ประสาน
3. เด็กหญิงวิชุดา  ใจวังโลก
 
1. นางกรกนก  จำรัส
2. นางผกาวรรณ์  ตุลา่พันธุ์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายทิพย์ประชา  ประจักษ์
2. นายปัฐวิกรณ์  โรจน์ทรรศนีย์
3. นางสาวมณทกานต์  ต้อนรับ
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  รักวงค์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ตั้งตัว
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ตาเร็ว
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นางพัชรินทร์  สุภายอง
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวกชกร  โนจากูล
2. นายพลภัทร  คำลือ
3. นางสาวรัชฎาธาร  รูปงาม
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิดา  โชครวย
2. เด็กหญิงอรวรรณ   โกเมฆ
3. เด็กหญิงเกษมณี   กลอนจันทร์
 
1. นายชวภณ  เปี้ยอุ๊ต
2. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวจินตพร  ประพฤติ
2. นางสาวชลิตา  ญานะ
3. นางสาวนราทิพย์  บุญครัน
 
1. นางกรกนก  จำรัส
2. นางผกาวรรณ์  ตุลา่พันธุ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายนพชัย  สุมา
2. เด็กชายอนพัทธิ์  หน้านวล
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงศิริมล  วงศ์เทพ
2. เด็กหญิงเมธินี  คิดอ่าน
 
1. นายจักรินทร์  จอมแก้ว
2. นายนพพร  แก้วเทพ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายรุ่งนคร  บูรณะ
2. นายสุรรัตน์  มุ่งดี
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายนันทศักดิ์  มียันต์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  อดเหนียว
 
1. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
2. นางสมร  ดีพัฒนกุล
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์   กำนิจอุย
2. นายอัษฏาวุฒิ   วิบูลอรรถ
 
1. นางสาวอภิญญา  ชราชิต
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  ก๋ามูล
2. เด็กหญิงปริยากร  ยศสุรินทร์
 
1. นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์
2. นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  กาบจันทร์
2. เด็กหญิงสุจิรา  ดีนาน
 
1. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
2. นางรัชชนก  แจ้คำ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  หวานหอม
2. เด็กหญิงวรัญญา  คิดอ่าน
 
1. นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์
2. นางรัชชนก  แจ้คำ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวปภัสสร  ก๋าเขียว
2. นายศุกลวัฒน์  ศิริเถา
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายชัยชาญ  แต้มคู
2. นายชำนาญ  แต้มคู
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  การหมั่น
2. นายกฤษดิ์  พึ่งสุยะ
 
1. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
2. นายจักรี  คนภู
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายปรมัตถ์  ธนะจินดา
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ศิริวรรณเลิศ
3. เด็กชายเขมชาติ   กล้าแข็ง
 
1. นางสมร  ดีพัฒนกุล
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  คิดสวย
2. นางสาววิมลมณี  ศรีคำวัง
3. นางสาววิมลมาศ  คำหนัก
 
1. นายจำนงค์  วงศ์วัฒนัย
2. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรสุทธิกร  วงศ์แสน
2. สามเณรอ๊อด  นำแสง
 
1. นายภาณุพงศ์  เชื้อสุวรรณ
2. นายยุรนันท์  เชื้อปงปัน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  โกวฤทธิ์
2. เด็กชายปราโมทย์  มะนุภา
3. เด็กหญิงเสาวเรศน์  มะนุภา
 
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. นายอัครเดช  อภัยศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงรสริน  เสรีวาทมงคล
 
1. นายอภิชาต  ดีงาม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  ทิพย์พิทักษ์
 
1. Mr.Rudolf  Hanke
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายสุริยา  ปวงคำ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  บานทรงกิจ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  ประทุม
 
1. นางสาวมัลลิกา  เจริญเนตร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงศศินิภา  วงศ์จีนา
 
1. นางสาววิรากานต์  ปั้นรูป
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายทวี  ล่ำต่ำ
 
1. นางสาวสุนิสา  สุพันธ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กูลแผ่น
 
1. นางสาวณัฐวดี  ป้องปก
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยแก่น
 
1. นางสายชล  วันมหาใจ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  แสนคำมา
2. เด็กชายนิวัฒนา  หน้าชม
3. เด็กหญิงพรรนารายน์  พิมพา
4. เด็กหญิงพิชญา  ทองกุม
5. เด็กหญิงวรรณี  คำลือ
 
1. นางสาวนิศาชล  ศรีปูนอ่อน
2. นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐพล   ลำดวน
2. นายนเรศ  เป็นต้น
3. นางสาวพรทิพย์  สมจิตร
4. นางสาวสุรีรัตน์  เหมือนพงษ์
5. นายเฉลิมพล  สมิโตมล
 
1. นางสาวนิศาชล  ศรีปูนอ่อน
2. นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสุนันทา  มีฉลาด
 
1. นางสาวมัลลิกา  ปรองดอง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสโรชา  สุพัฒน์
 
1. นายธนา  คงธนไพบูลย์กูล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สุรินทร์โท
 
1. นางสาวสมจิต  ตุ่นเเยง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายรัฐพงษ์  สามสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์  วัฒนเจริญกูร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อายุยืน
2. เด็กหญิงอรวรา  กลีบธง
 
1. นางสาวนิศาชล  ศรีปูนอ่อน
2. นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายอรรถพล  โชคดี
2. นายอาทิตย์  ทิพย์มาลา
 
1. นางสาวนิศาชล  ศรีปูนอ่อน
2. นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายกฤษณ  ซองดี
2. เด็กชายกิตติพงษ์  คิดอ่าน
3. เด็กชายณัฐพงศ์  แรงจริง
4. เด็กชายนนทวัช  แสนเตจ๊ะ
5. เด็กชายพุฒิพงษ์  วงศ์บุญมา
6. เด็กชายพุฒิเมธ  อ้อยหวาน
7. เด็กชายภานุวัฒน์  เต็มแบบ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เอ็นดู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล  จันทร์ฝั้น
2. นายเมธี  อ้วนล่ำ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกัณตภณ  สมปณิทาน
2. นายธนาศักดิ์  งามดี
3. นายปิยะพงษ์  กล้าจริง
4. นายภานุพงษ์  เย็นจิตร
5. เด็กชายวิทวัส  จี่แก้ม
6. นายอนุชิต  ปัญญาเก่ง
 
1. นายเสกสรร  กาวินชัย
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายกนกศักดิ์   สอดสี
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  สุรเชษฐ
3. นางสาวกุลณัฐ  จริงมาก
4. นางสาวชัญญานุช   รู้เกณฑ์
5. นางสาวณัฐกานต์   โกวฤทธิ์
6. นางสาวนฤมล   การดื่ม
7. นางสาวนัชชา   เหล็กเทศ
8. นายรัตติการณ์   อำพราง
9. นายโรจนา  ขาวสอาด
 
1. นางสาวนฤมล  จำอินทร์
2. นายสนั่น  กาญจนเชษฐ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชธิดา  สุมาทร
2. เด็กหญิงพรวิลัย  มีคม
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ถาเป็นบุญ
4. เด็กหญิงสุธารส  เปี้ยแปง
5. เด็กหญิงแหวนวะลี  วงค์ครองศักดิ์
 
1. นางสาวนฤมล  จำอินทร์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายชูศักดิ์   พุ่มโพธิ์
2. นางสาวปิยะภรณ์   โกเมฆ
3. นายพัฒวัฒน์   ศิริเพชรปราณี
4. นางสาวศศิวิมล   หมดดี
5. นางสาวสุพัตตา   โกเมฆ
 
1. นางชมพูนุช  ชื่นชอบ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  ญานะ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  อาชาวัฒนากร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรหมขัติแก้ว
 
1. นายพิษณุ  ปิจดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวผกามาศ  เป็นปึก
2. นายราชันย์  ปัญญาเก่ง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ตั้งตัว
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เก่งมาก
2. เด็กหญิงจันทิมันต์  เป็นต้น
3. เด็กหญิงนฤมล  วงเวียน
 
1. นางกฤติกา  สืบสุติน
2. นางสาวอัญชลี  ต่อปัญญา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวภานุมาศ  หน่อโอย
2. นางสาวศุภาพรรณ  งานดี
3. นางสาวสุปรียา  เพียรทอง
 
1. นางกาญจนา  อวดห้าว
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ประสม
2. เด็กชายศราวุฒิ  จิตมุง
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จักร์แก้ว
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  อินสม
2. นายทศพล  สารภู
 
1. นางณัฐรดา  ระวังวงศ์
2. นางวิลาวัลย์  สายหยุด
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   โชครวย
2. นางสาวปิยะพร   สอนดี
 
1. นางสาวพนิดา  เครือวิเสน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายนราธิป   ตับไหว
 
1. นางสาวรดาการ  เวียงมูล
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรจิรศักดิ์  อินทิยศ
2. สามเณรสิทธิศักดิ์  แก้วโพนงาม
 
1. นางสาวเนตรชนก  พรหมวงศ์ศักดิ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวมยุริญ  อ่อนหวาน
 
1. นายนาวิน  พูลสวัสดิ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายปุณณพัฒน์  นิลโชติ
 
1. นายครรชิต  บัวจีน
2. นายศุภกร  เลือลา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวปิยะวรรณ  จำธรรม
 
1. นายครรชิต  บัวจีน
2. นายศุภกร  เลือลา
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เสียงดัง
 
1. นางทัศนีย์  ยศสุรินทร์
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์  เบาใจ
 
1. นางสาวปวีณา  ตามคุณ
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กชายวรวัฒน์  โกสุโท
 
1. นางทัศนีย์  ยศสุรินทร์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์  เบาใจ
 
1. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนัทรา   ศักดิ์ดี
 
1. นางทัศนีย์  ยศสุรินทร์
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์  เบาใจ
 
1. นางนันทกานต์  แข็งแรง
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายกฤษฎา   สิริพิชัยยุทธ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เปนุจา
 
1. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
2. นางสาวอภิญญา  ชราชิต
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายชนกนันท์  นามปวน
2. เด็กหญิงสุลตา  ตามปัญญา
3. นางสาวเพชรรัตน์  การเพียร
 
1. นางนันทกานต์  แข็งแรง
2. นางสาววิชชุดา  อาจวิชิต