หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร พิมพิรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษากรรมการ
3. นางจารุณี คำวิลาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางสุนันทา อาจศัตรูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางสาวพีรญา บุญปั๋นโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวประคองศรี นิลโขงโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ คำไทยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางนภารัตน์ พัชรพิญช์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบุญหลัน วงค์คำมูลโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสมร จายโจงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
3. นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายเอกพล ขัดวิชัยโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
5. นางจินดา ศุภิมาสโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางวัลลีย์ ถาแปงโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ไวคกุลโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางศิริพร ปัญญาอุ้ยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ คำภีระโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
5. นางดนุชา บริสุทธิ์ศรีโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ตันศิริขจรวงค์โรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ปุรณพรรค์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา คำบุญโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณี จินดาพรมโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส ฐานเหล็กโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวณีย์ ดวงคำสวัดิ์โรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายไกรยุทธ อินทรเดชโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายประเสริฐ ไทยสังคมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภกร ไชยมงคลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นางภริตพร อุปนันท์โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง มาเมืองโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ กุลนิลโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางมนทิรา ณะใจโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางยุภาพร อภัยวาทินโรงเรียนเฉลิพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
5. นางจารุพร หมื่นศรีโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายเอกพล ทาธวัชโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ พัชรพิชญ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางนิตยา เรือนคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
4. นางสาวปราณี จินดาพรมโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางจารวี บัวขมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสงัด จินะฟองโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางลำจวน พันธ์วิริยกุลโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ศิริทองคำโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
4. นางสราทิพย์ สีมาขจรโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ต๊ะต้องใจโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เสนยองโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. นางฉฎาภา ศรีพฤกษ์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายปรีชา มีแจ้โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางอโนชา ปัญจบุรีโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ฉาย กิตติโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา กันทาดงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางศรีสุรางค์ เลาหกุลโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนรินทร์ สุรินทร์ศรีโรงเรียนเฉลิพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
5. นางจันทร์ประภา เตจาคำโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวฐิติพรรณ ถามูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
7. นายยงยุทธ กันไชยสักโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ปันเตโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายวรพงศ์ แสงสิงห์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางปรียา แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
5. นายลริทัศน์ จันทร์มณีโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ใหญ่ประสานโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
7. นางสาววิวาห์พร นามธงโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สุกัณศีลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางนงนุช นันทพานิชโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายภัทรวิชญ์ กานันใจโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นายอุดม จันทราโรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. นางอัญชลี ขัดสงครามโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ บ่อจักรพันธ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางนลพรรณ ยะตะพงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
3. นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางสาวศิราพร พุฒิเศษฐ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ อุดอิ่มแก้วโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางนงนุช นันทพานิชโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สุกัณศีลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นายภัทรวิชญ์ กานันใจโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นายอุดม จันทราโรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. นางอัญชลี ขัดสงครามโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ บ่อจักรพันธ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางนลพรรณ ตะยะพงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
3. นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางสาวศิราพร พุฒิเศษฐ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ อุดอิ่มแก้วโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา นันทะชัยโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมพร พลสันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายณัฏฐ์พงษ์ พงษ์โพธิพิทักษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิชาพัชร์ กาฬภักดีโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
5. นางดนยา ใจปัญญาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
6. นางภูสิตา จินดาหลวงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเชิญขวัญ ปิงใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา นันทะชัยโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมพร พลสันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายณัฏฐ์พงษ์ พงษ์โพธิพิทักษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิชพัชร์ กาฬภักดีโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
5. นางดนยา ใจปัญญาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
6. นางภูสิตา จินดาหลวงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเชิญขวัญ ปิงใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางมยุรี สมพงษ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสันติยา เอื้ออารีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมชนม์ ดู่สอนโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางสาวพิมพร วงศ์จันทร์โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ ต๊ะจักรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
6. นางอัมพวัน ภัทรลิขิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
7. นางยุพินธ์ บุญเทพโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
8. นางถิรวรรณ์ ใจบุญนอกโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
9. นายปิยศักดิ์ นาคช่วยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวตรียามาส อนุชัยโรงเรียนป่าซางกรรมการ
11. นางสาวพัชรารัตน์ ขัดแสนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายอเนก พรหมศรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
13. นายสมพล ปราบสมรชัยโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางมยุรี สมพงษ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสันติยา เอื้ออารีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมชนม์ ดู่สอนโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางสาวพิมพร วงศ์จันทร์โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ ต๊ะจักรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
6. นางอัมพวัน ภัทรลิขิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
7. นางยุพินธ์ บุญเทพโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
8. นางถิรวรรณ์ ใจบุญนอกโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
9. นายปิยศักดิ์ นาคช่วยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวตรียามาส อนุชัยโรงเรียนป่าซางกรรมการ
11. นางสาวพัชรารัตน์ ขัดแสนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
12. นายอเนก พรหมศรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
13. นายสมพล ปราบสมรชัยโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ทาหน่อทองโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ธนะปัญโญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวชุติพร แตะแนะโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ อภิวงศ์วารโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
5. นางรัตนา อู่อรุณโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
6. นางกมลทิพย์ สายสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัตติกาล ดวงแก้วโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
8. นางสาวกิ่งกาญจน์ คำลือโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
9. นายสราวุธ ชัยยองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
10. นางวิสารดา ฉิมน้อยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
11. นางวัลลภา ป่าหลวงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ เตโชโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางละไม สุขสารโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นายพิรุณ หน่อไชยโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิดา กระทงน้อยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นางพวงทอง อินทชัยศรีโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
6. นางสาวบัวลอย อุ่นนันกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
7. นายศักดิ์รินทร์ รักอ่อนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรพล พงษ์สุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
9. นายวิฑูรย์ สุธรรมโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพีรศักดิ์ พรหมนิลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุประวีณ์ คำสารโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้วโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ อุบลพันธ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุณี สาริขิตโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
6. นางดาวรุ่ง อิทนนท์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ ตันไชยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ หวังดีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรเดช ขัดคำแดงโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
4. นายนิกร แก้วคำดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
5. นางสาวธนาภรณ์ อินสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
6. นางสุพัตรา วรรณมะกอกโรงเรียนป่าซางกรรมการ
7. นางสุทธีวรรณ ภิรมย์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี ศรีบุรีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอติจิตต์ ไม่มีทุกข์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นางอุษณีย์ จันทร์ไชยยศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
4. นายประกิต บุญอินโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ นันตากาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายระนอง ส่องศรีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายประหยัด จิตต์อารีย์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางปิยะกาล พงษ์สุวรรณโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางกานดา เขื่อนแก้วโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปัณณิกา ไชยนวลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวางโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวระพีพรรณ พรมชัยโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางสาวญาดานุช เมืองเล็นโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
6. นางสาวอภิญญา กาศสนุกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
7. นายกฤษฎา ปวนกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ๔๘พรรษากรรมการ
8. นางธัญญารักษ์ พันนามโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางปัณณิกา ไชยนวลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ ป้อมเสมาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวางโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวระพีพรรณ พรมชัยโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางสาวญาดานุช เมืองเล็นโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
6. นางสาวอภิญญา กาศสนุกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
7. นายกฤษฎา ปวนกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ๔๘พรรษากรรมการ
8. นางธัญญารักษ์ พันนามโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ้งเบญจา สุปินราษฏร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายประกิต บุญอินโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
3. นางอนงค์นาฏ แกระวงค์โรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวี สีวิจี๋โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ใจบุญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวพิไลพรรณ ปิ่นหอมโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนงกรณ์ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ระลึกโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
4. นางสาวศาธิญา วงศาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภินันท์ สุขโสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
6. นายประกิต บุญอินโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
7. นางเอื้อมพร เตโชโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนงกรณ์ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ระลึกโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
4. นางสาวศาธิญา วงศาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภินันท์ สุขโสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
6. นายประกิต บุญอินโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
7. นางเอื้อมพร เตโชโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. มล.ฐากูล ศุขสวัสดิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ ลิ้มนิวัตกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายอภินันท์ สุขโสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. มล.ฐากูล ศุขสวัสดิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ ลิ้มนิวัตกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายอภินันท์ สุขโสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๖กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพิริยวัตร ติใหม่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสมพร นวลปันยองโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ สามิลาโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. พระศิวณัฐ ทนันศรีโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
5. นายลิขิต แสงบุญโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพิริยวัตร ติใหม่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสมพร นวลปันยองโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายนิธิกรณ์ เนตรนิลพฤกษ์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายชวลิต กันธิยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๖กรรมการ
5. นายลิขิต แสงบุญโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสกลวรรษ สุธามณีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ตันมิ่งโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัมพล คำเวียงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวสุวัลลี สมบุญโสดโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางเรวดี ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
6. นายพีระวุฒิ วงค์ตันกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสกลวรรษ สุธามณีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายกัมพล คำเวียงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวอำพร นันทะชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ภาชนนท์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นายพีระวุฒิ วงค์ตันกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายทัศน์พล ชื่นจิตต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวณอร โภคะสมบูรณ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ใจปวนโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ สามิลาโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางภาคินี มณีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางวรรษมน หน่อแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
3. นางประภัสสร พรมคำตันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวโปรยทอง แซ่แต้โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางวรรษมน หน่อแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๖กรรมการ
3. นางภาคินี มณีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรางค์ รมหิรัญโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางปราณี ไกลกลิ่นโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นางมัณฑนา สินธุบุญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทับทิม ใจอินทร์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนา กัลยาโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจุไรรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ฟองศรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางลาวัลย์ อินทราโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นายโสรัจจะ รัชตฟุ้งพุทธาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๖กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ กันทาดงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ราชกรมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายบุญเครือ นามบุปผาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางจันทร์ตรี เฟื่องฟูโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอมลวรรณ ศรีชนะโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางสายพิณ ไพรบูรณ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
6. นางอำภา ลัยยะนาทโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
7. นายบุญเทือง จี้ฟูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสณัญช์ อินต๊ะเสนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด พุทธวงค์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายประพันธ์ คำยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
4. นางสุนีย์ ศิริทองคำโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
5. นายครรชิต สุขสารโรงเรียนเมธีวุฒิกร ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวพิมพร ด่านไพบูลย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ (นิเวศน์ กิตติเชฎโร)วัดแม่สารป่าขามกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ มนัสตรงศึกษานิเทศก์ สพป. ลำพูน เขต ๑กรรมการ
4. นายจารุพงศ์ ไพสิฐสิริรักษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางดาริกา สุขโชติโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายบันดาลย์ เทพสุยะโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ นันตุ้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
4. นายประสงค์ อิ่นคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางบุญทิวา ร้ายกลับดีโรงเรียนบ้านป้านพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเดช ชาญชัยศรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายศิวรินทร์ แสงผึ้งโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธีระพงศ์ ประพันธ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายภากร วงศ์มูลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ พันธุ์วิลัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นายปกรณ์ กันไชยสักโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็กโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ปาระมะศิลป์โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
4. นายธัชพล หน่อแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อินทะแจ้โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนิวัฒน์ ไววุฒิโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายธนิต อุปาละโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
3. นายมานพ เชื่อมรัมย์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนาถปรียา เหรียญทองโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ พยัคฆันตร์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ศรีธนัญชัยโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ศรีธนัญชัยโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ศรีธนัญชัยโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสุภรัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายมฑณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายบัญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายมฑณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายบัญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายมฑณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายบัญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายมฑณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายบัญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายมฑณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายบัญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายมฑณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายบัญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมฑณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายบัญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายมฑณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายบัญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี หม่องพะสันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงศ์ฝ้ันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ชัยวงศ์โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
3. นายอุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายอุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายอุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายอุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาคริต ขำสิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงศ์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงศ์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงศ์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงศ์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ วิระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ วิระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ วิระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ วิระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ยโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ยโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเลย์ไล กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายเอกพจน์ สกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียนติ ๔๘ พรรษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเรไร กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายเอกพจน์ สกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียนติ ๔๘ พรรษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายเอกพจน์ สกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียนติ ๔๘ พรรษากรรมการ
4. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายเอกพจน์ สกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียนติ ๔๘ พรรษากรรมการ
4. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร ขาวสะอาดโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางธนัญชนก ใจสักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาพร ขาวสะอาดโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางธนัญชนก ใจสักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางเลย์ไล กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายเอกพจน์ สกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียนติ ๔๘ พรรษากรรมการ
5. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางเรไร กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายเอกพจน์ สกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
5. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเลย์ไล กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายบัณฑิต ลึกกันทึกโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายกฤษชนม์ ป๋าวงค์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางธนัญชนก ใจสักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางลดาวรรณ จิตนารินทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางมาลัย สายหลานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายธวัชชัย ธรรมานุวงค์โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางพัชฉรา ทะพิงค์แกโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูลโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรนิดา ไชยมงคลโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศศินันท์ ติ๊บกาศโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางยุวดี พรหมนิลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรวัติ นุชจำนงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางศศินันท์ ติ๊บกาศโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางยุวดี พรหมนิลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรวัติ นุชจำนงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย สายหยุดโรงเรียนเมธีวุฒิกรประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แพทย์ศิริโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางดวงพร แก้วสุขโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวธารินี ยาวิชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาประธานกรรมการ
2. นางปริศนา ปัญญารัตน์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจารุณี สินธุปันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ พรมประเสริฐโรงเรียนเมธีวุฒิกรประธานกรรมการ
2. นางบุญจันทร์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นางวันทนา พลวัฒน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวนิตยา นะพินธุ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางสาววรรณวิมล บุญถึงโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ พรมประเสริฐโรงเรียนเมธีวุฒิกรประธานกรรมการ
2. นางบุญจันทร์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นางวันทนา พลวัฒน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวนิตยา นะพินธุ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางวรรณวิมล บุญถึงโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ปัญโญใหญ่โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสยาม หอมโกศลโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ วงศ์ฝั้นโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายวินัย ณ พรหมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายธนพงษ์พันธุ์ สง่างามสกุลโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ วงศ์ฝั้นโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสยาม หอมโกศลโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายธวัชชัย ปัญโญใหญ่โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ชาราษฎร์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ อาริยะกูลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางวิมล มานะแซมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร แก้วสุขโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ไชยรังษีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ชาราษฎร์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ อาริยะกูลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางวิมล มานะแซมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอังคณา อินกองงามโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
6. นางดวงพร แก้วสุขโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ปัญจบุรีโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางวิมล มานะแซมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชัย ยาวุฒิโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ อาริยะกูลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา ชัยชนะโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุคนธ์ จินดาหลวงโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวธาริณี ยาวิชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาประธานกรรมการ
2. นางภัทริน จันทร์มณีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูลโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันฑนา ชัยชนะโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคนา อินกองงามโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางบุณยนุช ใจบรรทัดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา กาญจนาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร บำรุงยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
3. นางสุนีย์ ชาราษฎร์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางอมรมาศ โพธิลิปโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ บุษมงคลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา กาญจนาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร บำรุงยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
3. นางสุนีย์ ชาราษฎร์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางอมรมาศ โพธิลิปโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ บุษมงคลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางยาใจ ทาแป้นโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุขจร คำแสงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางดารืน วงค์รินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
4. นายวรเทพ วันกาลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสวาท จิโนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ นนทวาสีโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางจำเนียน ปันดีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นายวรเทพ วันกาลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวปวีณา ใจจิตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสวาท จิโนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ นนทวาสีโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายจำเนียน ปันดีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นายวรเทพ วันกาลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวปวีณา ใจจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา ลิ่มนิวัติกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางชลภิรัตน์ แก้วมูลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ธุรีย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
4. นางสาวสายพิน ทอสารโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา ลิ่มนิวัติกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางชลภิรัตน์ แก้วมูลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ธุรีย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
4. นางนุชรินทร์ พรมรักษาโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฏี วัฒนคามินทร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ ธิหล้าโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ยาทองโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
5. นางจิราพร กันทะธงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทินกร สุทินกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วรรณมะกอกโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ จำกางโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นายนที ตันกูลโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสมพร คุโณปการพันธ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ บัวหลวงโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ กันทาทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
4. นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสมพร คุโณปการพันธ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ บัวหลวงโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ กันทาทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
4. นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ พรนวมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จีปราบนันท์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาววราภัสร์ จิกยองโรงเรียนน้ำดิบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางชลภิรัตน์ แก้วมูลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายวรรณเศษฐ์ กองอะรินทร์โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นางจิรนันท์ ทำกล้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรัชชา วงค์คมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ศรีตระกูลวงค์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวรโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิรัชชา วงค์คมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ศรีตระกูลวงค์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวรโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา นิ่มตระกูลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ วิลยุกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายชวัลวิทย์ วริโชติภูมินทร์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นางโสภิต ปินตาดงโรงเรียนน้ำดิบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเมืองแก้ว แสงหงษ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายธาฏี กองเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเมืองแก้ว แสงหงษ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายธาฏี กองเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายฐานิต พงศธรจอมใจโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ยะธิมาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายฐานิต พงศธรจอมใจโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ยะธิมาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายทวิป แซ่ฉินโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ส่องศรีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ เดชบุญมากโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอารี เลิศจรรยารักษ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางจุไรวรรณ นวลนาคโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. Mr.Dameon Rollinsโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางกาญจนา พิชยศโรงเรียนน้ำดิบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางอารี เลิศจรรยารักษ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางจุไรวรรณ นวลนาคโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. Mr.Dameon Rollinsโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางกาญจนา พิชยศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพิศสมัย สารพันธ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ประพันธ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางอัจนา บุญเสริมโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางวิภาพรรณ มณีรัตน์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
5. นางคนึงนิจ ปันต๊ะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางพิศสมัย สารพันธ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ประพันธ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางอัจนา บุญเสริมโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางวิภาพรรณ มณีรัตน์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
5. นางคนึงนิจ ปันต๊ะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางโสภิตา โสเก่าข่าโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Bradley Carrโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายสุพัน ธัมหมื่นยองโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ รุดชาติโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ มีปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา อินทรเดชโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสุรดา สนริ้วโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Andrej Pisjarโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางสาวพูนผล แก้วจันทร์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายนิคม โท๊ะลงธงโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. Mrs.Jenny Abaringโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางวรรณทนี กมลวีนัสกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. Mr.Andrew Burnsโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายตรีวุธ ปูนพันธ์ฉายโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายนิคม โท๊ะลงธงโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. MissJenny Abaringโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางวรรณทนี กมลวีนัสกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. Mr.Andrew Burnsโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายตรีวุธ ปูนพันธ์ฉายโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางบุษบา ไพสิฐสิริรักษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ทรายคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. MissPebie Cainglesโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพาวิณี แสนแก้วโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นายศยานันท์ ยารั้งฝั้นโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางบุษบา ไพสิฐสิริรักษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ทรายคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. MissPebie Cainglesโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพาวิณี แสนแก้วโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นายศยานันท์ ยารั้งฝั้นโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวภูษณิศา บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. รศ.พรสวรรค์ เพ่งพิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวอาภรพรรณ์ ไชยวารินทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญชญาภรณ์ ธิมายอมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. MissChen Mengโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. MissKe Jingโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. MissLeung Oi Yimโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. MissFang Yun Qinโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวณวรา วงค์โสมะโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญชญาภรณ์ ธิมายอมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. MissChen Mengโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. MissKe Jingโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. MissLeung Oi Yimโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. MissFang Yun Qinโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวณวรา วงค์โสมะโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทุมพร สายเครื่องโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสยาม เสนางามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. Mr.Yusaku Kohataโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. Mr.Hiromu Izuwaโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายฏิชมากรณ์ ยศวงค์เรือนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอุทุมพร สายเครื่องโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสยาม เสนางามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. Mr.Yusaku Kohataโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. Mr.Hiromu Izuwaโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายฏิชมากรณ์ ยศวงค์เรือนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ธัญหมอโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เนตรใหญ่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษากรรมการ
3. MissShanie Yuzon Cimafranccaโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางอลินดา อินทร์อยู่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายกิตติธัช แสงกิตติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ธัญหมอโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เนตรใหญ่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษากรรมการ
3. MissShanie Yuzon Cimafrancaโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางอลินดา อินทร์อยู่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายกิตติธัช แสงกิตติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ มาเป็งโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายทันฤทธิ์ อินทรีย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายนิธิกรณ์ เนตรนิลพฤกษ์โรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สุภาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกมลพร กุนแก้วโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ คำยองโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวรโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางพิณพร จันตารีโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิชา โพธิ์คำโรงเรียนเฉลิพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายบรรเจิด คุรุกิจโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางกนกรรณ ปัญญาหลวงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ มูลละโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พรนิมิตโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ กาวิชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางแสงหล้า เรืองพยัคฆ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวศิริพันธ์ วงศ์สรรศรีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกันยาวีร์ โสลาโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางมยุรี พรนิมิตโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ กาวิชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายสมชาย มีอ่วมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวศิริพรรณ วงศ์สรรศรีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกันยาวีร์ ใสลาโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภอักษร แก้วพรหมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ หงส์สร้อยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางกมลพร จอมจรีย์โรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
4. นางลาวัลย์ สุริยะวงค์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายศราวุฒิ มินธงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประกายคำ พรหมณะโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางกมลพร จันทร์ติ๊บโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ แก้ววังปลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ศิรินันท์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ณะลุนลีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นางนัทธมน อักษรทับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลย์รัตน์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
6. นางสาวจิตฤณี เนียมทังโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นางสุทธิพร เกียรติวิภาคโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางนฤมล ศิรินันท์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ณะลุนลีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลย์รัตน์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นางนงคราญ ชูกิจคุณโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
6. นางสาวจิตฤณี เนียมทังโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นางสุทธิพร เกียรติวิภาคโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ริบแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจิรานนท์ วิชัยคำโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวปฐมพร หอมทองโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายจุลพงศ์ ขันติพงศ์โรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายแสวง ใจรังสีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางรุจา ฤทธิ์รักษ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี ไชยเทพโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล แก้วกิ่งโรงเรียนธรรมสาธิตกรรมการ
4. นางสาวพิมล ศิลธุศัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉายกุศล แสนสิงห์โรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางมาลินี พรมมาแบนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล แก้วกิ่งโรงเรียนธรรมสาธิตกรรมการ
4. นางสาวพิมล ศิลธุศัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉายกุศล แสนสิงห์โรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
Cross Word ม.1-ม.3
Cross Word ม.4-ม.6
A Math ทีม2 ม.1-ม.3
A Math ทีม2 ม.4-ม.6
ซูโดกุ ทีม2 ม.1-ม.3
ซูโดกุ ทีม2 ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนลพรรณ ตะยะพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชนม์ ดู่สอนโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางโสภิตา โสเก่าข่าโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนลพรรณ ตะยะพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชนม์ ดู่สอนโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางโสภิตา โสเก่าข่าโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายอรุณ โพธิสารโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรสิงห์ นันทะชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายบุญทวี ตะยะพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายอรุณ โพธิสารโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรสิงห์ นันทะชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายบุญทวี ตะยะพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายอรุณ โพธิสารโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรสิงห์ นันทะชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายบุญทวี ตะยะพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นายคงเดช ขัดผาบโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางดาริน วงศ์รินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร 084-9744420 [eMail] [FB]
ปรีดา ยะธิมา 086-1854996 [eMail]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]