หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายอรรณพ ปัญญาโกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายศุภชัย ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายเล่ห์ ไทนเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายสมมาตร สนทมิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
14 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
15 พระครูบวรเจติยานุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางสาวพัฒนา เรือนฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายเกษม ตรีอินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียร์ติ ๔๘ พรรษา คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางสาวดวงพร เลาหกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
19 ดร.พันธ์ธีรา รชตะไพรโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาหจิตวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายบุญเรือง บัวระวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนรัตน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
21 พระมหาพิศดาร ปิยวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอปริยัติศึกษา(พระธาตุ) คณะกรรมการดำเนินงาน
22 พระสุกิจ คนธสีโล ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
23 พระโฆษิต โฆสิตธมโม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
24 พระครูสาทรธรรมพเนต ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมจักรสังวร คณะกรรมการดำเนินงาน
25 พระครูวีรกิจสถาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางณัธกานต์ สิทธิโชคสกุลชัย รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายจรูญ ยอดอุโมงค์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายจำรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรเงรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคณาทร จ.ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
32 นายสมมาตร สนทมิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
33 นายศรีทอง อะถานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
34 นายภาษิต บุษมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
35 นายทวี สีวิจี๋ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
36 นางกาญจณี ฟักอ่อน ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
37 นายสกลวรรษ สุธามณี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
38 นางสาวมณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็ก ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
39 นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
40 นายสุริยา นิ่มตระกูล ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
41 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
42 นางธาริณี แสงหงษ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
43 นายชัยนาม ฤทธิ์รักษ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
44 นางจันทร์ฉาย สุวลัย ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
45 นายเลห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
46 นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
47 นายคณิต สาระเวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
48 นายประพันธ์ ชมภูคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
49 นายจตุพร สุทธวาณิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
50 นางประภาพรรณ ทุนอินทร์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
51 นางสาวเรืองหทัย ม่านมุ่งศิลป์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
52 นายเมืองแก้ว แสงหงส์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
53 นายวีรยุทธ แก้ววังปลา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
54 นางนันทนา ทวีลาภพูนผล ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
55 นางเพรชาภา นาวาวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
56 นายวัชรินทร์ จันทร์ตา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
57 นางดวงดาว ชัยสาร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
58 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
59 นางดาวรุ่ง อินทนนท์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
60 นางกรรณิการ์ บ่อจักรพันธ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
61 นางสาวนภัสวรรณ อิกำเนิด ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
62 นายอภิชาติ สมปราถนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
63 นางฝนทอง สาระเวียง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
64 นางมะลิวัลย์ อินตาเทพ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
65 นางสาวพรศิลป์ มะโนเพ็ญ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
66 นายมงคล บุญฑริกบุตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
67 นางจารุภัทร วงศ์จักร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
68 นายศุภชัย ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
69 นายยาใจ ทาแป้น ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
70 นายบัญญัติ ปัญญาคำ ครูโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
71 นางบัวผาย ทาเกิด ครูโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
72 นางช่อผกา เอี้ยวศิริโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
73 นายพีระศักดิ์ พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
74 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
75 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
76 นางธาริณี แสงหงษ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
77 นางประภาพรรณ ทุนอินทร์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
78 นายธาฏี กองเจริญ ครูโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
79 นางปริญญารัตน์ เตชะมงคล ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
80 นายสมชาย จอมขันเงิน ครูโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
81 นางประกาทิพย์ ผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
82 นางอรพิน อุปโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
83 นางบังอร ลังกาพินธุ์ โรงเรียนวิชรป่าซาง คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
84 นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
85 นายอภิชาติ สมปราถนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
86 นางทัศนีย์วรรณ จักรกาศ ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
87 นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
88 นายศยานันท์ ยารังฝั้น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
89 นายสมยศ วงศ์คำมูล ครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
90 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
91 นางปรีดา ยะธิมา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
92 นางดาราวรรณ นนทวาสี ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
93 นางฉฏาภา ศรีพฤกษ์ ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
94 นางวัลลีย์ ถาแปง ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
95 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
96 นายศรีทอง อะถานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
97 นายจำรัส อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
98 นายชูศักดิ์ วงศ์ปาลีย์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
99 นายสันติ จีราพันธุ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
100 นายสมบัติ ซองศรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
101 นางนิตยา ซองศรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
102 นายชัชวาล ภูมิวรรณา เจ้าหน้าที่โสตฯโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
103 นายประดิษฐ์ วงศ์ฝั้น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
104 นายปรีชา โตปินใจ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
105 นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
106 นายประพันธ์ ชมภูคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
107 นายจตุพร สุทธวาณิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
108 นายมงคล กล้าจริง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
109 นายวินัย ณ พรหม ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
110 นางสาวพรศิลป์ มะโนเพ็ญ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
111 นายยงยุทธ กันทะชัย ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
112 นายวุฒิชัย กุลนิล ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
113 นางจิราภรณ์ จันทนุปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
114 นางสังวาลย์ นิยะมาศ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
115 นางเกษร ยะแก้ว ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
116 นางแสงหล้า สินธุติ๊บ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
117 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
118 นางสุวภัทร สมศรีดา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
119 นายจตุพร สุทธวาณิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
120 นางดวงดาว ชัยสาร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
121 นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
122 นางทัศพร ศรีคำซาว ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
123 นางรัตนาภรณ์ เมฆานิตดี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานสนามแข่งขันและพิธีเปิด
124 นางพัชรา ทะพิงค์แแก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
125 นางอมรมาศ โพธิลิป โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
126 นางลดาวรรณ จิตนารินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
127 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ดูแลระบบเว็บไซด์การจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่
128 นายปรีดา ยะธิมา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ดูแลระบบเว็บไซด์การจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่
129 นายสุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ผู้ดูแลระบบเว็บไซด์การจัดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่
130 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ผู้จัดการข้อมูลการแข่งขันฯ สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
131 นายปรีดา ยะธิมา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้จัดการข้อมูลการแข่งขันฯ สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
132 นายวิทยา วรรณมะกอก ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้จัดการข้อมูลการแข่งขันฯ สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
133 นายณัฐวุฒิ พรนวม ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้จัดการข้อมูลการแข่งขันฯ สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
134 นางธาริณี แสงหงษ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้จัดการข้อมูลการแข่งขันฯ สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
135 นายอภิชาติ สมปรารถนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้จัดการข้อมูลการแข่งขันฯ สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
136 นางดาวรุ่ง อินทนนท์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้จัดการข้อมูลการแข่งขันฯ สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
137 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้จัดการข้อมูลการแข่งขันฯ สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
138 นางกรรณิการ์ บ่อจักรพันธ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้จัดการข้อมูลการแข่งขันฯ สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
139 นางฝนทอง สาระเวียง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้จัดการข้อมูลการแข่งขันฯ สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
140 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
141 นายอภิชาติ สมปรารถนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
142 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
143 นางช่อผกา เอี้ยวศิริโชค โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
144 นายปฐพี ธิงาเครือ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
145 น.ส.ขจรสิริ พิริยพงศ์พิทักษ์ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
146 นายธาฏี กองเจริญ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
147 นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
148 นางประกาทิพย์ ผาสุข โรงเรียนป่าซาง ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
149 นายนิกร แก้วคำดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
150 นายสมชาย จอมขันเงิน โรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
151 นางลักษณ์ เหล็กตั๋ว โรงเรียนมงคลวิทยา ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
152 นางสายรุ้ง แสนละมูล โรงเรียนธนรัตน์วิทยา ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
153 น.ส.อรทัย จินาจันทร์ โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
154 นางสาววราภรณ์ เนตรใหญ่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
155 นายครรชิต สุขสาร โรงเรียนเมธีวุฒิกร ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
156 นางพรรณวิภา วาลุกาสุวรรณ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ผู้ประสานงานการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
157 นายศยานันท์ ยารังฝั้น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
158 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
159 นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
160 นางพรพิมล ณะลุนลี โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
161 นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
162 นายภาสกร น้อยสุข โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
163 นายชนะภัย ศิริ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
164 นายสมยศ วงศ์คำมูล โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
165 นางสาวณัฐยา คำภิคำ โรงเรียนป่าซาง ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
166 นางสาวอภิญญา กาศสนุก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
167 นางสาววราภรณ์ วงษาปัน โรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
168 นางสุทิน สิงห์แก้ว โรงเรียนมงคลวิทยา ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
169 นางสาวปฐมพร หอมทอง โรงเรียนธนรัตน์วิทยา ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
170 น.ส.จันทร์เพ็ญ สิงห์แก้ว โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
171 นางสาวมล จันตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
172 นางสาวจารุณี สาริขิต โรงเรียนเมธีวุฒิกร ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
173 นางกมลพร อุดรบุญนิธิ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนระดับโรงเรียน
174 นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาไทย
175 นายจิรานนท์ วิชัยคำ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาไทย
176 นายนราธิป อินทรปัญญา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาไทย
177 นายพิชิต คำบุรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
178 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
179 นางสาวนิตยา มะโนคำ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
180 นางสาวปาริฉัตร สุใจยา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
181 นางสาวจิราพร ไชยลังกา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
182 นางสาวศิริพร จันตัน ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
183 นางสาวกาญจนา เปี้ยแดง ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
184 นายจตุพล อภิวงศ์งาม ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
185 นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
186 นางสาวชนิกามาศ ศรีวิชัย ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
187 นายสุทธิพงษ์ รักสัตย์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
188 นางสาวอชิรญาณี ไชยห้วย ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
189 นายพิริยวัตร ติใหม่ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
190 นายเจษฎาภรณ์ สิงโตวะนา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
191 นางสาวมณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็ก ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
192 นายศิวรินทร์ แสงผึ้ง ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
193 นายอธิคม ณะใจ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
194 นางสาวกมลรัตน์ ชัยชนะยานนท์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
195 นางสาวกมลวรรณ จีนหน่อ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
196 นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
197 นายณัฐวุฒิ พิงค์แก้ว ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
198 นางสาวภาวิณี ปัญญาใหญ่ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
199 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
200 นางบุษบา ไพสิฐสิริ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
201 นายพรชัย ร่มวาปี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
202 นายวัฒนะ กันทาทรัพย์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
203 นางสาวอรพรรณ์ ไชยวรินทร์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
204 นายกิติศักดิ์ ภูมิภักดี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
205 นางสาวอรพรรณ กันทะพงศ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
206 นางจตุพร วงศ์ฟั่น ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯศิลปะ
207 นางสาวพรศิลป์ มะโนเพ็ญ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯศิลปะ
208 นายกฤษชนม์ ป๋าวงศ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯศิลปะ
209 นายอัตพล นิลบดี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯศิลปะ
210 นายวรวิทย์ เมืองก้อน ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระฯศิลปะ
211 นางอุบล กันไชยศักดิ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
212 นายศราวุธ หลุยจำวัน ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
213 นางสาวธัญญารัตน์ สุรินธรรม ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร 084-9744420 [eMail] [FB]
ปรีดา ยะธิมา 086-1854996 [eMail]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]