สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ไม่มีทุกข์
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธพรรษ  สมนา
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ชูศรี
 
1. นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัญญา  อภิชนาธง
 
1. นางวัลลีย์  ถาแปง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพจน์สกร  ลาพิงค์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ฐานเหล็ก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษกร  สุรินทร์
 
1. นางสมจิตต์  ขันติสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภมงคล
 
1. นางพวงทอง  มาเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอังกฤษ  ทิพย์มุณี
 
1. นางนภารัตน์  พัชรพิชญ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พฤติสืบ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีวงค์วรรณ
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุภาพร  แดนป่ากลาง
2. นางสาวสุภาวดี  รุ่งกลิ่น
 
1. นายปรีชา  มีแจ้
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมถวิล
 
1. นายสุรศักดิ์  สุทธสุภา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวทัญญู  อินเทศน์
 
1. นายสุเทพ  ปันเต
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ   ตุ๋นคำ
2. นางสาวประภา   ตาเจริญเมือง
3. นางสาวพิชามญชุ์   ธรรมานุวงศ์
 
1. นายจตุพล   อภิวงศ์งาม
2. นายชูศักดิ์   อุดอิ่นแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักษิณา  มาลี
2. เด็กหญิงธนาศิริ  แก้วประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พัชร์  ใจพิมพ์สว่าง
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางพัชรินทร์  เมืองอินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไฝเครือ
2. เด็กหญิงปณิดา  เสนธรรม
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางมยุรี  สมพงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปพิชญา  ชัยชนะ
2. นางสาววรัญญา  เตชาวงศ์
 
1. นางนัทธมน  อักษรทับ
2. นางสาวเชิญขวัญ  ปิงใจ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายโอสธี  ศุภกา
 
1. นางมยุรี  สมพงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวาทิน  มาโสด
 
1. นางมยุรี  สมพงษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลหทัย  ใจคำปัน
2. เด็กชายธนภัทร  บุญธรรม
3. เด็กชายภาสกร  ไชยวงค์
 
1. นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์
2. นางอำภา  เชียงคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิษฐเนตร์  สินติรักษ์สกุล
2. นางสาววุฒิพร  ธรรมตา
3. นายส่งศักดิ์  ริยาป่า
 
1. นางทัศนีย์  สีดาเพ็ง
2. นายบุญชัย  กลิ่นอวล
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทวัฒนะ
2. เด็กหญิงพนิดา  พริ้มขจีพงศ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธนันชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
2. นางอมรรัตน์  ตันไชย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนิชา  ใหญ่ศิริ
2. นายวีระชัย  มูลรังษี
3. นางสาวอภิษฎา  ศักดาวิโรจน์
 
1. นายพิชิต  คำบุรี
2. นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกูล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลภัทร  ธนโชคกิตติ
2. เด็กหญิงวิทยาภรณ์  ปัญญากาศ
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  ผูกพัน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
2. นางอมรรัตน์  ตันไชย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์ศิริ  บุญมาธรรม
2. นางสาวพัชราภรณ์  ลือสัก
 
1. นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกูล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. นางสาวณัฐกาล  แสนปัญญา
2. เด็กชายณัฐพล  ถนอมเสียง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เดชอูป
 
1. นางจารุวรรณ  ชมเดช
2. นางปัณณิกา  ไชยนวล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววรัญญา  โยริยะ
3. นางสาวศรุตา  ปัญโญใหญ่
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  พรหมณะ
2. นางสาวธิดาพร  อัมรากูล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชัยวงค์
2. เด็กชายเ้หนือเมฆ  จี้ใจ
 
1. นางวิสารดา  ฉิมน้อย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชวงศ์  ผัดศักดิ์
2. นายปฐวรรธณ์  บุญกองรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยมาตร์
2. เด็กหญิงเยาวพา  คงเมือง
 
1. นางกัลยา  จันทรา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  กันไชยสัก
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พรหมมินทร์
 
1. นายอลงกรณ์  ข่าทิพย์พาที
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชานนท์  สุต๋า
2. นายธนาชัย  พรหมอนันต์
3. นายภู  ชาติ
 
1. ม.ล.ฐากูล  ศุขสวัสดิ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงดลยา  มณีขัติย์
3. เด็กหญิงดารารัตน์  สารพยอม
4. เด็กหญิงปิยฉัตร์  สิงห์โตวะนา
5. เด็กหญิงอณัญญา  สุทะพรมพิงค์
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นางสาวพิมพร  ด่านไพบูลย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนริศ  แสงนิล
2. นายหรัญย์  แก้วสุวรรณ
3. นายอนุชา  ตรีรัตน์พิจารณ์
4. นางสาวอังค์วรา  แอ่นกาศ
5. นางสาวโสภิตรา  ตาคำวัน
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นายพิริยวัตร  ติใหม่
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทาแผ
2. เด็กหญิงจตุรพร  มาลัยศรี
3. เด็กหญิงณัชชา  เทพมาลัย
4. เด็กหญิงสมชญา  เหมยคำ
5. เด็กหญิงสุนิสา  คำไทย
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุจีรัตน์  ทัดปัญญา
2. นางสาวศรัญญา  แดงสัก
3. นายสาธิต  อินต๊ะปั๋น
4. นายอดิศักดิ์  ใจมุข
5. นางสาวเจนจิรา  สายก้อน
 
1. นางรัตนา  จารุจุณาวงศ์
2. นางสาวสุรางค์  รมหิรัญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตินันท์  ศรีนา
2. นายณัฐพงษ์  คำภิชัย
3. นายวรสรณ์  วิภาษา
4. นายอธิป  สุภสินธุ์
5. นายเอกภพ  ประสมพล
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นายพิริยวัตร  ติใหม่
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทิศรัก
2. นายคมิก  ปรีชาชัยกิตติ
3. นางสาวจิรัชยา  ใจกาศ
4. นางสาวจุฑามาศ  ชุ่มสวัสดิ์
5. นางสาวชลติญา  แววกิ่ง
6. นายธนากร  ยุคลธง
7. นายนที  มณีชมภู
8. นางสาวนุชนาถ  พวงทอง
9. นางสาวประณาลี  รัตนงาม
10. นายพัลดนัย  ชัยยา
11. นางสาวศุภรดา  ติ๊บตึง
12. นายสหรัฐ  สิงห์กาศ
13. นางสาวสุทธิพร  เป็งนา
14. นางสาวสุพัตนาพร  อินทะจันทร์
15. นายอมรเทพ  สุรินทร์คำ
16. นางสาวอรนุช  อาภัย
17. นางสาวอัญธิกา  พรมแจ้
18. นายอิทธิพล  จอมขันเงิน
19. นางสาวเชาวณีย์  ธงศรี
20. นางสาวแพรพรรณ  อุปละกุล
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยวงศ์
2. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
3. นายพิริยวัตร  ติใหม่
4. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
5. นายอนุชิต  จอมคำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรกต   แสงผาบ
2. นายกฤชพงษ์  สีหบุตร
3. นางสาวกัญญารัตน์   ผาติสุวัณณ
4. นายคเชนทร์  สุธรรมมา
5. นางสาวจิตราภรณ์   พุทธิหนอย
6. นายชัชชัย  คร้ามพันธ์
7. นางสาวดุสิตตา  วงษ์วาน
8. นายธนกร  วิริโยฬาร
9. นายธนกฤต  เครือฟู
10. นายนคริน  ต๊ะกาบโพธิ์
11. นางสาวปราณปรียา   ศรีลองเมือง
12. นางสาวพอฝัน  ศรีวัฒน์
13. นางสาวพัฏฐ์รภา  ถาติด
14. นายภูธเนศ   ตุ้ยกาศ
15. นางสาววราภรณ์  วงค์คม
16. นางสาวสิริวิมล  สินธุมัด
17. นายอธิเบศร์  บัวใจ
18. นายอภิสิทธิ์   วิสัย
19. นายเดโชวัต  เสมอใจ
20. นายเศรษฐวุฒิ  ปินไชย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   ไชยวงค์
2. นางประภัสสร  พรมคำตัน
3. นางสุมาลี   ราชกรม
4. นายเจษฎาภรณ์  สิงห์โตวะนา
5. นางสาวโปรยทอง  แซ่แต้
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนกพร  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวโปรยทอง  แซ่แต้
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกัญญา  กล้าแข็ง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยวงค์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปาระมี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมโคร่ง
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทนันท์  อุพงค์
2. นางสาวประภัสรา  ศักดานิธิกุล
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  กุณณะกัน
2. นางสาวจุไรลักษณ์  ศรีโชค
3. นางสาวฐิติพร  ปัญญาแก้ว
4. นางสาวธัญญา  บยุวงค์
5. นางสาวประภานันท์  มุดดาดุก
6. นางสาวภาวิดา  จินดาหลวง
7. นางสาวรัตนากร  หัวเวียง
8. นางสาวศุนิตา  วีรพฤกษ์
9. นางสาวอารีรัตน์  ฐานเหล็ก
10. นางสาวเกษิณีย์  วิญญาป่า
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเทพ
2. เด็กหญิงชลิศา  อุทธิยัง
 
1. นายนิวัฒน์  ไววุฒิ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  อุทัยมาตย์
2. นายรังสฤษฎ์  ดุลลาพันธ์
 
1. นายนิวัฒน์  ไววุฒิ
 
46 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัทรินทร์  ศรีประทีป
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
47 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นายธนกร  ตาต่อม
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
48 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงใจ  อริยจักร
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
49 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญพิชา  ปัญญายอง
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพเก้า  ศรีนวลขาว
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัฐภูมิ  สุยาลักษณ์
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิติรัฐ  ทองชาติ
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
53 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  แก้วคำ
2. เด็กชายชัยพร  แก้ววงค์
3. เด็กชายอรุณฤทธิ์  จันทิมา
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนิศรา  ทองวงค์
2. นายนพคุณ  จงรักษ์
3. นางสาวปนัดดา  ไชยศักดิ์
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแมนสรวง  มูลพงษ์
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต๊ะแสง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัษฎา  เหนือเกตุ
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิลปัทม์  ทาเกิด
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
59 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลย์สุดา  ติ๊บกาศ
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
60 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพล  ดวงวะนา
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพิลา  จันทะวรรณ
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปฐมาวดี  พวงสุกระ
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสราวุฒิ  คำฝั้น
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพิลา  จันทะวรรณ
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุปรียา  อินธรรมขันธ์
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพล  ดวงวะนา
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแพรวพิรุณ  ไพรศรี
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
68 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ณ ลำพูน
2. เด็กหญิงกฤษติยาพร  มณีอินทร์
3. เด็กหญิงกันตยา  ปัญญา
4. นางสาวกัลย์สุดา  ติ๊บกาศ
5. นางสาวกาญจนาพร  ปวนสิงห์
6. นางสาวกุลชา  กองสิงห์
7. นายจิรศักดิ์  ปินทีโย
8. นางสาวจิรัชญา  วุฒิเสน
9. นางสาวจุฬารัตน์  คำคล่อง
10. นายณัฐกิตก์  ศรีทองสุข
11. นายณัฐพล  นันตา
12. นางสาวณัฐริกา  กองภิวงค์
13. นางสาวดวงกมล  ลือศักดิ์
14. นายธนทัต  ใหม่หล้า
15. นายธนัท  ทูลสกุล
16. นายธนากร  วิญญายอง
17. เด็กหญิงธัญวรัตน์  หลวงคำดุก
18. นางสาวบุญฤทธิ์  ปันเจริญ
19. นางสาวปฐมาวดี  พวงสุกระ
20. นางสาวปัทมพร  ถิระวนิช
21. นายพบภัฏ  ขันคำ
22. นางสาวพราวนภา  ไพรศรี
23. เด็กหญิงพิชชาพร  วงค์จันเสือ
24. นางสาวพิมพิลา  จันทะวรรณ
25. นายพีระพล  ดวงวะนา
26. นางสาวภิญญาพัชญ์  สุวรรณดำรงผล
27. เด็กชายวงศพัทธ์  ยาวิปา
28. นายวัชรากร  มูลศรี
29. นางสาวศศิยา  มะโนใจ
30. นายศุภศิต  กัลละหะ
31. นายสถาพร  อานา
32. เด็กชายสราวุธ  คำฝั้น
33. นายสิปปกร  มาปินตา
34. นางสาวสุธากร  อนุกูลประชา
35. นางสาวสุปรียา  อินธรรมขันธ์
36. นายอลงกรณ์  มูลมั่ง
37. นางสาวอินทิรา  ขันนารัตน์
38. นางสาวเมธาพร  โตตั้ง
39. นางสาวแพรวพิรุณ  ไพรศรี
40. นายโชษิตา  คำปันนา
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร  พรหม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พลาดิศัยเลิศ
3. เด็กหญิงลีลาวดี  แสนสวะ
 
1. นางมาลัย  สายหลาน
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.3 ทอง 4 1. นายนนทวัฒน์  ไหแก้ว
2. นางสาวมัณฑนา  ตันไชย
3. นางสาวอรญา  ทาก๋า
 
1. นายเสมือน  สายศร
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กชายกัมพล  ศรีดอนชัย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปัญญา
3. เด็กหญิงนทพรรณ์  ชื่นจิตต์ศิริ
4. เด็กหญิงอมิตา  อาดหมาด
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ท้าวเทพ
6. เด็กชายเอกอาทิตย์  ตาใจ
 
1. นางกาญจนา  แพทย์ศิริ
2. นางสาวจารุณี  สินธุปัน
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลชิญา  ยามะสัก
2. เด็กหญิงพนิดา  ครุ่นส้าว
3. เด็กหญิงพรกนก  พยัฆ์สัก
 
1. นางรัตนา  ซุกซอน
2. นายสมาน  อุ่นแก้ว
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกานต์  กันทะวงค์
2. เด็กชายพงศ์นรินทร์  ชูสกุล
3. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางศรีไว  ปาลี
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  วิญญาปา
2. เด็กหญิงสุนิสา  ใจคล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันต๊ะภา
 
1. นางรัตนา  ซุกซอน
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  บัวอินทร์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  จันทะวรรณ
3. เด็กหญิงพุทธิดา  ชนะญาติ
 
1. นางฉัตราพร  ศุกลพันธ์
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงฆราช
2. เด็กหญิงตริตาภรณ์  วงศ์กิติ
3. เด็กหญิงอิสรีย์  วรรณา
 
1. นางกัลยา  ไชยรังษี
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  มูลศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  ชมพู
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  กันทายวง
 
1. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
2. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวิทย์  มูลรังษี
2. เด็กหญิงศศิณา  วงค์ชัย
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัตน์  บุตรละคร
2. เด็กชายสุรยุทธิ์  อุดมกัน
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนัชดิษย์  แสนสิงห์ชัย
2. นายพลวัฒน์  ทุนร่องช้าง
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปัญญาสัก
2. เด็กชายธีรภัทร์  กิตตินวกุล
 
1. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
2. นายปรีดา  ยะธิมา
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  ค้างกอ
2. นายรัฐพงศ์  ลิ้มตระกูล
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ปุระดุก
2. เด็กหญิงยุพาภรณ์  สุวรรณ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บังคมเนตร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แสงมณี
 
1. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุส  ทะนุก้ำ
2. เด็กชายเนติธร  พุ่มอิ่ม
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  เมาเพชรกาศ
2. นายณัฐเกียรติ  เดชหาญ
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปั้นฝัน  ผิวจันทร์
2. นางสาวสุนิสา  มาปินตา
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  มาลาจักร
2. นายธนพล  นันตา
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วมูล
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  จันทร์เอี่ยม
3. เด็กหญิงภัทรกร  ตาเจริญเมือง
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณฐวิทย์  แสนพรหม
2. นายณัฐพงษ์  บุญคำ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ดวงวะนา
 
1. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
2. นายปรีดา  ยะธิมา
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  มณีจักร
2. นางสาวจารุวรรณ  วรประเสริฐ
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร์  จูฑะศร
2. เด็กชายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
3. เด็กชายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิณณพัต  จันทร์บุญเป็ง
2. นายนพชัย  ศรีบัณฑิต
3. นางสาวปริชมน  อะกะเรือน
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มณีขัติย์
2. เด็กชายณัฐชนน  อินทนนต์
3. เด็กชายไตรทศ  เครือวงค์
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชญานนท์  แสนโยเมือง
2. นายรัชชานนท์  กาวารี
3. นายวิศวินท์  พรหมวิจิตร์
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  ราชไชยยา
2. นายฉัตรทอง  ริมทอง
3. นายสุทธิพงษ์  นำพลสัก
4. นายสุวิจักขณ์  บูรณจารุพันธ์
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร์  คำลือเกียร
 
1. นางวรณัน  พรหมช่วย
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววีรภัทรา  คำวัง
 
1. นางอารี  เลิศจรรยารักษ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายแม็ค  เนาว์ยุ่นส์
 
1. นางสาวอลินดา  อินทร์อยู่
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมนวรรณ  สูตรเลข
 
1. นางเรณู  ประพันธ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุระสะ
 
1. นางนัยนา  อินทรเดช
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววราภรณ์  ถาพยอม
 
1. นางนัยนา  อินทรเดช
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโสภณา  รักษามานิตชัย
 
1. นายนิคม  โท๊ะลงธง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกียรติภาดา  ณ วันจันทร์
 
1. นายนิคม  โท๊ะลงธง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัญชญา  ผาสุข
2. เด็กหญิงวรางคณา  บุญสม
3. เด็กหญิงศุภางค์มาศ  โญกาศ
4. เด็กชายสรนันท์  อุ่นนันกาศ
5. เด็กหญิงเกวลิน  อมแย้ม
 
1. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุเดช  วิชิต
2. นางสาวทินารมภ์  ภัทรพงศ์ภิญโญ
3. นางสาวธิรดา  อิ่นแก้ว
4. นางสาวปรียาภรณ์  ชมภู
5. นายเกรียงศักดิ์  อุ่นบุญธรรม
 
1. นายสกล  อินทนนท์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  ณ ลำพูน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวีณ์  ศรีโชค
 
1. นายกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวะนา
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะฉัตร  เขื่อนศรี
 
1. นายรุ่งสยาม  เสนางาม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  หน่วยเดชา
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ผานดอยแดน
 
1. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฎฐนิชา  ทะนันชัย
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีวงค์วรรณ์
 
1. นางสาวอลินดา  อินทร์อยู่
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณิศร  อ้อยกลาง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พรมา
3. เด็กชายดนุพันธ์  วงค์คม
4. เด็กชายทวินันท์  ปันจุติ
5. เด็กชายปฏิมากร  อินทะสอน
6. เด็กชายมนพัทธ์  วรรณคำ
7. เด็กชายวัชรพงษ์  เทฟังธง
8. เด็กชายวิกรม  ตันมณีสิงห์
 
1. นายทันฤทธิ์  อินทรีย์
2. นางวรณัน  พรหมช่วย
3. นายเสมือน  สายศร
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรหมชัย
2. นายกฤษณะ  เมธาดุก
3. นายกัมพล  ธรรมหมื่นยอง
4. นางสาวณิชยา  ทุ่มทอง
5. นายทัตพงศ์  กันทาเดช
6. นางสาวธิตาภา  ตันติวาจา
7. นายนิติพงษ์  มูลเมา
8. นางสาวพิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ
9. นายสิทธินนท์  อุ่นนันกาศ
10. นางสาวอนัตตา  เด่นดาวเรือง
 
1. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
2. นายระนอง  ส่องศรี
3. นางเรณู  ประพันธ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กชายบัณฑิต  สุภกา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ริยะป่า
3. เด็กหญิงอัญธิญา  อุ่นนันกาศ
 
1. นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมไชย
2. นางสาวนัจกร  วงศ์วิวัฒน์
3. นายสาธิต  อินต๊ะปั๋น
 
1. นางชูศรี  วงศวิวัฒน์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติวัสด์  ธนันชัย
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กับเป็ง
3. เด็กหญิงเกสรกมล  จารุศุภกรกุล
 
1. นางทิพย์จิรา  วรรณธนกานต์
2. นางมยุรี  พรนิมิตร
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดรัลพร  สุรินธรรม
2. นางสาวศกลวรรณ  เพียรการ
3. นางสาวศยามล  ยะมาวิรัญ
 
1. นางทิพย์จิรา  วรรณธนกานต์
2. นางมยุรี  พรนิมิตร
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาณัฐ  แสงหงษ์
2. เด็กชายพีระณัฐ  เผ่าไทย
 
1. นายอภิชาติ  หงษ์สร้อย
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชนันท์  ลอยดี
 
1. นางประกายคำ  พรหมณะ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาวาวิทยะ  ภควัตกร
2. เด็กชายมงคล  สุวรรณ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิลาสินี  ปารมี
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  กิตติ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายชัชพงษ์  โท่นขัด
2. เด็กชายธนันทร  ดอกเกี๋ยง
 
1. นายจิรานนท์  วิชัยคำ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  โปธา
 
1. นางกาญจณี  ฟักอ่อน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  กาวีผาบ
 
1. นางกาญจณี  ฟักอ่อน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มีหมัน
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  คำเวียงสา
 
1. นายอภิชาติ  หงษ์สร้อย
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรรเพ็ชร  เตโช
 
1. นางประกายคำ  พรหมณะ