สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศันสณีย์   ดิโน๊ะ
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวนิศารัตน์   วรรณผ่องใส
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเสาวณี  หนูวัน
 
1. นางสาวสายสมร  จายโจง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิกา  นะโม๊ะ
 
1. นางสาวสายสมร  จายโจง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมยุรี  มุแฮ
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 9 1. นางสาวอินธุอร  ตาอินทร์
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ดีนุ
 
1. นางนิตยา  เรือนคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 68.62 ทองแดง 9 1. นางสาวเกษรา  อู่บุญมา
 
1. นางนิตยา  เรือนคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุมี
2. เด็กหญิงวิชยา  แซ่วื่อ
 
1. นายวิโรจน์  เรือนคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุพิชฌาย์  สมฝั้น
2. นางสาวเบญจวรรณ  อุตะมี
 
1. นายวิโรจน์  เรือนคำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  จันตา
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  ถามูล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชาลินี  ปุ๊ดแค
 
1. นางสาวประทุมพร  พลสันต์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราภา  เตชะเลิศพนา
2. เด็กหญิงดวงนภา  นันวนาทิพ
3. เด็กหญิงสรวรรณ  วนาลัยสุขสันต์
 
1. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
2. นางสาวนิภาพร  ลูนละวัน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรีนารัก  จันตา
2. นางสาวศิริลักษณ์  คำปา
3. นางสาวสิราวรรณ  ตาโล๊ะ
 
1. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายปรีชา  อนุชิตพงศกร
 
1. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายเกษม  แสนภิรมย์ชัย
 
1. นางสาวอัมพวัน  ภัทรลิขิต
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงดารณี  -
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ติดทะ
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ตะบิ
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นายวสันต์  ปันโนจา
2. นายวีระชัย  แซ่หย่าง
3. นายสุรชาติ  ติ๊บจันทร์
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงผอง  ส่างออ
2. เด็กหญิงมัทธณี  คำ
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ปุ๊ดธินวล
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวนภาภรณ์  กิ่งชนะรัตนมณี
2. นางสาวพนิดา  ดวงแก้ว
3. นางสาววรกานต์  ลาแก้ว
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  วงค์อุ๊ด
2. เด็กหญิงนภาพร  ขุนจันทร์
3. เด็กหญิงมนัสยา  ติ๊บมา
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายรณชัย  ธาราวโรดม
2. นายศรัณย์  วิจาอ้าย
3. นางสาวอภิญญา  ญะเมืองมอญ
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ดอกคำ
2. นายวัลลภ  ศรีลิมปนนท์
3. นายสุรสิทธิ์  ใกล้การค้า
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นายอภินันท์  สุขโสม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.39 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิติยาธร  วิไลยวงศ์
2. นางสาวธัณยพร  สุขใจ
3. นางสาวมาลิษา  ปันนู
4. นางสาวสาวิตรี  ฟูจุมปา
5. นางสาวอนัญพร  เงินใส
 
1. นายชวลิต  กันธิยะ
2. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.96 ทอง 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงศศิธร  แสงท้าว
3. เด็กชายสุรินทร์  เริงไม
4. เด็กชายอนุรักษ์  วันหลี
5. เด็กหญิงเมธินี  เลาหาง
 
1. นายชวลิต  กันธิยะ
2. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัญโญ  ตาแก้ว
2. นายศิรากร  เปียงกันทา
3. นายเทียนชัย  ไวสุ
4. นายเสกสรรค์  คำปา
5. นายเอกชัย  ศรีวิชัย
 
1. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
2. นายโสรัจจะ  รัชตฟุ้งพุทธา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจักรีพร  ก๋าใจ
2. นายทวีสิทธิ์  แสงสรทวีศักดิ์
3. นางสาวธิติมา  แซ่เท้า
4. นายพุทธิพงศ์  มูลอินทร์
5. นางสาวมณีวรรณ์  แซ่โซ้ง
6. เด็กชายมาวิน  ติ๊บจันทร์
7. เด็กชายมาวิน  ติ๊บจันทร์
8. นางสาวรวินทร์นิภา  ปรานปราชญ์
9. นางสาวรัชนี  แก้วค่ำ
10. นายฤทธิ์ผล  ถนอมวรกุล
11. นางสาววารุณี  ก้องปัญญารัตน์
12. นายวีระชัย  แซ่หย่าง
13. นายสุรชาติ  ติ๊บจันทร์
14. นายสุรพล  เลาวือ
15. นางสาวสุรีรัตน์  พิทยาหาญ
16. นางสาวอรนุช  เครือสนิท
17. นายอลงกรณ์  ฉลองคุณ
18. นายอำนาจ  มณฑลนที
19. นางสาวเจนจิรา  วิสัยวัฒนา
20. นางสาวโสภาพร  สัตย์ธัญญากุล
 
1. นายธัชพล  หน่อแก้ว
2. นายนิกร  แก้วคำดี
3. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
4. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
5. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวชุติมา  เฉลิมชัยสัมพันธ์
 
1. นายโสรัจจะ  รัชตฟุ้งพุทธา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  จินาต๊ะ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่วะ
 
1. นายประพันธ์  คำยา
2. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 64.32 ทองแดง 10 1. นางสาวมนทกานติ์  วันหลี
2. นายสุขิต  บวรรัตนตรัย
 
1. นายประพันธ์  คำยา
2. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรทิพย์  แซ่มั่ว
2. เด็กหญิงจินดาพร  เซียมราย
3. เด็กหญิงชุติภา  ใจนารักษ์
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ผัดดอก
5. เด็กหญิงบุษบง  ย่าคู
6. เด็กหญิงปองกานต์  เลาว้าง
7. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โพธิ์คาสุข
8. เด็กหญิงวรดา  วังงิ้ว
9. เด็กหญิงวรีรัตน์  ศรีงาม
10. เด็กหญิงสการะ  ธรรมสภาวกุล
11. เด็กหญิงสายพิญ  แซ่ดู่
12. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แก้วประภา
13. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนหลวง
14. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เข็มชัยเจริญ
15. เด็กหญิงเมชญา  ผัดสัก
 
1. นายธัชพล  หน่อแก้ว
2. นายนิกร  แก้วคำดี
3. นายประสงค์  อิ่นคำ
4. นางรัชนี  ตันมิ่ง
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาวุฒิ  ลีลาธรรมสัจจะ
2. นายธวัชชัย  รุ่งเรืองสกุลลี
3. นายโสภณ  แซ่วะ
 
1. นายธัชพล  หน่อแก้ว
2. นางรัชนี  ตันมิ่ง
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.62 เงิน 4 1. นางสาวยุพิน  แซ่เห้อ
2. นางสาววนิดา  แซ่วะ
3. นางสาวสาริกา  กิตติพนาไพร
 
1. นายธัชพล  หน่อแก้ว
2. นางรัชนี  ตันมิ่ง
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ใจหมื่น
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทันวัน
 
1. นายธัชพล  หน่อแก้ว
2. นางรัชนี  ตันมิ่ง
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปู่นุ
2. นางสาวชญานี  กิจจารักษ์สกุล
 
1. นายธัชพล  หน่อแก้ว
2. นางรัชนี  ตันมิ่ง
 
36 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอะหวู่ผะ  โซผะ
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
37 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเข็มจีฬา  แสงท้าว
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
38 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวอร  คำใส
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
39 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวแสงอรุณ  มณฑลนที
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
40 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนกร  วู่ผะ
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
41 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายธนกร  วู่นะ
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
42 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานนท์  แซ่มั่ว
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
43 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมนูศักดิ์  บุญมี
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
44 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาล  แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กชายทรงภพ  แสนวังหลวง
3. เด็กชายวีนัส  ทากันทะ
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
45 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญชู  สัตย์ธัญญากุล
2. นายพชร  ศรีสกุลเฮ้อ
3. นายพชรดนัย  ศรีสกุลเฮ้อ
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปองพล  สตางาม
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจเร  สุภาใจ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพกร  แก้วแฮ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
49 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำใส  แซ่วะ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุพเรศ  หล้ามี
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพียงดาว  นวลวงศ์
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  ชื่นอ้าย
2. นายชัยยศ  ยืนยงคีรีมาศ
3. นายฐานุกูล  วงค์วิริยะ
4. นายฐิติกร  ปัญญาเหล็ก
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จิตราธนารักษ์
6. นายณัชพล  คนตรง
7. นายนพกร  แก้วแฮ
8. เด็กหญิงน้ำใส  แซ่วะ
9. นายปฏิพรรณ  สุวรรณชัยรบ
10. เด็กชายปองพล  สตางาม
11. นายภานุพงศ์  บุญมา
12. นายภานุพงษ์  นันตา
13. นายมลฑณ  เป็งโก๊ะ
14. เด็กหญิงยุพเรศ  หล้ามี
15. นายวรวุฒิ  วังจันทร์
16. เด็กหญิงวิจิตรา  สีโอ๊ะ
17. เด็กชายสมพงษ์  วนาดำรงกร
18. นายสิทธิพล  มือแป
19. นายอนุสิกข์  แปทู
20. เด็กชายเอกพล  พรอินทร์
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  ถามูล
2. นายนิกร  แก้วคำดี
3. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
4. นายประพันธ์  คำยา
5. นายศุภลักษณ์  ชานาง
6. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพรรดิ์  คำมี
2. นายจเร  สุภาใจ
3. นางสาวชญานิษฐ์  จี๋ภิโร
4. นายธีรศักดิ์  เลาว้าง
5. นางสาวนภัส  อาซอง
6. นางสาวนิรยา  อีนถา
7. นายประเสริฐ  ธารนธีไพร
8. นางสาวภาวิณี  เป็งดี
9. เด็กหญิงมนัสวี  เมอแล
10. นางสาวยานิกา  จันที
11. นางสาวรัตนากร  เมืองเต็ม
12. เด็กหญิงรัตมณี  อัมพุชปฐวี
13. นายวันชัย  หน่วยอินต๊ะ
14. นายศักดิ์ชัย  ทิวงศ์ษา
15. นายสหรัฐ  คำนาสัก
16. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่วะ
17. เด็กหญิงหฤทัย  เซ็งจ่าว
18. นางสาวอทิตยาพร  สมน้อย
19. เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่วะ
20. นายอนุสรณ์  แก้วมี
21. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิวัฒนากุล
22. นางสาวอรชร  บุตรจุมปา
23. นางสาวอัทชยา  อุ่นมาลี
24. นางสาวอุทุมพร  สุใจ๋
25. นางสาวแพรวพรรณ  สุดสอยดาว
 
1. นายกรัณรัตน์  จันแลง
2. นางธนัญชนก  ใจสัก
3. นายนิกร  แก้วคำดี
4. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
5. นายประพันธ์  คำยา
6. นายศุภลักษณ์  ชานาง
7. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
8. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
54 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายปรวิทย์  แซ่จาง
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายสหรัฐ  คำนาสัก
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ท้าวแสนเปี้ย
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาววิจิตรา  สีโอ๊ะ
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิวัฒน์พนากุล
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เลาว้าง
 
1. นายกิตติธัช  แสงกิตติ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรศักดิ์  เลาว้าง
 
1. นายกิตติธัช  แสงกิตติ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริศรา  กล้าหาญ
 
1. นายกิตติธัช  แสงกิตติ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาววิลาวรรณ  แซ่สั่น
 
1. นายกิตติธัช  แสงกิตติ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายอนุสรณ์  แก้วมี
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงหฤทัย  เช่งจ่าว
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยารัตน์  แซ่ย่าง
2. นายภูรีวัช  จุมปาน้ำ
3. นางสาวรจนา  ไพศาลธารา
4. นายรณกฤษ  แซ่วะ
5. นายวิทยา  แซ่แจ๋ว
6. นางสาวศิลาพร  ศรีย่าง
7. นางสาวอรพาน  ยืนยงคีรีมาศ
8. นายอ่องซาน  อุตวงศ์
9. นางสาวเดือนนภา  นาทรายขจี
10. นายไพรัช  แซ่ลี
 
1. นางธนัญชนก  ใจสัก
2. นายนิกร  แก้วคำดี
3. นายวิโรจน์  เรือนคำ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  แซ่ย่าง
2. นายจักรพรรดิ์  คำมี
3. นางสาวชญานิษฐ์  จี๋ภิโร
4. นางสาวดารา  ยอดไพรพรพนา
5. นางสาวภาวินี  เป็งดี
6. นางสาวยานิกา  จันที
7. นางสาวรจนา  ไพศาลธารา
8. นางสาวรัตนากร  เมืองเต็ม
9. นายวันชัย  หน่วยอินต๊ะ
10. นางสาวศิลาพร  ศรีย่าง
11. นายสหรัฐ  คำนาสัก
12. นายอนุสรณ์  แก้วมี
13. นางสาวอรพาน  ยืยยงคีรีมาศ
14. นางสาวอรพินท์  เลายี่ปา
15. นางสาวอาทิตยาพร  สมน้อย
16. นางสาวเดือนนภา  นาทรายขจี
 
1. นางกวีพันธ์  ฟองคำ
2. นางธนัญชนก  ใจสัก
3. นายนิกร  แก้วคำดี
4. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
5. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยาสิทธิ์  ติ๊บแดง
2. เด็กชายมลฑณ  เป็งโก๊ะ
3. เด็กชายสติ  แสงท้าว
 
1. นางสาวปวีณา  ใจจิตต์
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญฤทัย  เตียงคำ
2. นางสาวญาณิศา  ทรัพย์ทวีไพศาล
3. นางสาวณัฐวดี  จ๊ะดี
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนายุทธ  ปู่หม่อง
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  คำปา
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ใหม่น้อย
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมล  สิงห์สุตีน
2. นางสาววราภรณ์  อุตระ
3. นายเด่นพงศ์  แสนหวัน
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  รัตนดิลกกุล
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เลาหาง
3. เด็กหญิงธิดา  นวลวงค์
4. เด็กหญิงพลอย  นาทราย
5. เด็กหญิงสาวิกา  แสงท้าว
6. เด็กหญิงแสงเดือน  แซ่วะ
 
1. นางฐิตินันท์  หล่อเถิน
2. นางสาวนงเยาว์  หล้าคำจา
3. นางวรรณพร  บำรุงยศ
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  สานา
2. นางสาวการะเกต  หอกิ่ง
3. นางสาวจินดา  พะโน
4. นางสาวปภาวดี  ขจรดวงมาก
5. นางสาวพิมพ์ชนก  แนชวา
6. นางสาวเกวลิน  เอิ้นทะไชย
 
1. นางฐิตินันท์  หล่อเถิน
2. นางสาวนิภาพร  ลูนละวัน
3. นางวรรณพร  บำรุงยศ
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริประภา  เปรมใจ
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วมาดี
3. นางสาวอัญชลี  สมลา
 
1. นางพิจิตตา  เอี่ยมเฉย
2. นางวรรณพร  บำรุงยศ
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์  แสนภิรมย์ชัย
2. เด็กหญิงวิยะดา  วงศ์อ้าย
3. เด็กหญิงสดศรี  วัฒนาวงศา
 
1. นายวิทยา  ขอสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีไวจิตร  ณ ลำพูน
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนารี  เลาโหม่
2. นางสาวพรรณอร  มนปราง
3. นางสาวลดาวัล  แสงจัง
 
1. นายวิทยา  ขอสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีไวจิตร  ณ ลำพูน
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ลาแก้ว
2. เด็กหญิงวิริญญา  สุยะใหญ่
3. เด็กหญิงสุริยา  อู่เสาร์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เตวิยะ
2. นางวรรณพร  บำรุงยศ
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎาภรณ์  กองอรินทร์
2. นางสาวปิยพร  วิญญูสกุล
3. นางสาวอารยา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพิจิตตา  เอี่ยมเฉย
2. นางวรรณพร  บำรุงยศ
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ยังชีพสุจริต
2. เด็กหญิงปัทมา  วุ่ยยือ
3. เด็กหญิงมนัสพร  เลายี่ปา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เตวิยะ
2. นางสาวนิภาพร  ลูนละวัน
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  เป็งเมืองมูล
2. นางสาวดวงกมล  เมืองกาวา
3. นางสาวสิรินยา  วังงิ้ว
 
1. นางสาวนงเยาว์  หล้าคำจา
2. นางวรรณพร  บำรุงยศ
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  แปงคำ
2. นางสาวอัญธิกา  เรือนชื่น
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงษ์  สังสี
2. เด็กชายสืบตระกูล  อินชัย
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิชาติ  เจริญเปรมปรีดิ์
2. นางสาวแพรวพรรณ  สุดสอยดาว
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายชาญชัย  ชูหมื่อกู่
2. เด็กชายธนาวิน  แสงท้าว
 
1. นางสาวกาญจนา  ธุรีย์
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำทิพย์  ศิริกรพนา
2. นางสาวสุขวิไล  ตรีเนตรทิพย์
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรัชรา  พรมพิงค์
2. เด็กชายเทพสยาม  แซ่ยะ
 
1. นางสาวปวีณา  ใจจิตต์
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  วิเศษปราการ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หล้าประพันธิ์กุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ธุรีย์
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 1. นางสาววิไลพร  ปกพงไพร
2. นางสาวอารียา  ขวัญธนสุข
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณชพล  มะธุโป
2. นางสาวมะลิลา  แสงท้าว
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65.13 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  กวดนอก
2. นางสาวทิพปภา  แสนเรือน
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายสุธี  บุญญานุกุล
2. นายอภิชัย  ดวงไฟ
 
1. นางสาวกาญจนา  ธุรีย์
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายสิงหา  ลุงนุ
2. นายสุรพล  เลาวือ
 
1. นายชัยวัฒน์  สิงห์นนท์
2. นายนิกร  แก้วคำดี
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายยุทธนันต์   เลาเสอ
2. เด็กชายสงกรานต์   ทองสุข
3. เด็กชายสุเทพ  เลาว้าง
 
1. นายนิกร   แก้วคำดี
2. นางสาวอภิญญา   กาศสนุก
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐวัฒน์   จันตา
2. นายวราวุฒิ   แก้วก๋า
3. นายวิจิต  เสาร์ภิละ
 
1. นายนิกร   แก้วคำดี
2. นางสาวอภิญญา   กาศสนุก
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  ใจทอง
 
1. นางสาวอรพินท์  มีปัญญา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิชชุดา  แสนวงศ์มา
2. นางสาวอรณิช  ไพรพนาราม
3. นางสาวอรนุช  ชูทรัพย์เจริญ
4. นางสาวอังคณา  ปู่ชั่ง
5. นางสาวแคทลียา  จันทร์อิน
 
1. นางสาวกมลชนก  ทรายคำ
2. นางสาวอรพินท์  มีปัญญา
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  สุยะวงศ์
2. เด็กหญิงอริศรา  กล้าหาญ
 
1. นายกิตติธัช  แสงกิตติ
2. นางลดาวัลย์  แก้ววังปลา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัฐการ   ภัยมะลิ
2. นางสาววรเกต  ใจแก้วหลวง
 
1. นางสาวกมลชนก  ทรายคำ
2. นายกิตติธัช  แสงกิตติ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุษบา  ย่าคู
2. เด็กหญิงราตรี  ชาญชาติชาย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สถิตย์ไพรพนา
 
1. นางสาวอรพินท์  มีปัญญา
2. นางเกษร  ซูซูกิ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวฐิตาพร  บุญมา
2. นางสาวฐิติพร  บุญมา
3. นางสาวสุรีรัตน์  ตันสอน
 
1. นางสาวอรพินท์  มีปัญญา
2. นางเกษร  ซูซูกิ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมะลิวัลย์  แซ่ย่าง
2. นางสาวสาลิณี  กิตติพนาไพร
3. นางสาวอัญชลี  สมลา
 
1. นางธมนพร  หาญกล้า
2. นางสาวรุจิรา  นันพนัก
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอินทิรา  ธารสุขชาญวงศ์
2. เด็กหญิงเวณิกา  ชูทรัพย์เจริญ
 
1. นางลดาวัลย์  แก้ววังปลา
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรวินท์นิภา  ปรานปราชญ์
 
1. นางลดาวัลย์  แก้ววังปลา
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายจิรายุทธ์  ต๊ะนา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มาลา
 
1. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
2. นางสาวอัมพวัน  ภัทรลิขิต
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณนิกา  ตาแก้ว
 
1. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณีวรรณ  เน้โพ
 
1. นางลดาวัลย์  แก้ววังปลา
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  แสงท้าว
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  ถนอมจิตดี
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  คั้งคีรี
3. เด็กหญิงศรัณยา  วันแก้ว
 
1. นางสาวอรพินท์  มีปัญญา
2. นางเกษร  ซูซูกิ
 
108 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสายทอง  บุญนำ
2. นายเสกสรรค์  คำปา
 
1. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
2. นางสาวอัมพวัน  ภัทรลิขิต
 
109 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานันท์  แซ่ลี
2. เด็กชายเกียรติโชค  ศิริพัฒน์ธนกุล
 
1. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
2. นางสาวอัมพวัน  ภัทรลิขิต
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤทัย  เตียงคำ
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเสกสรรค์  คำปา
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  บุญมี
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุชาติ  ยือเสาะ
2. เด็กชายอนันต์  ลีลาศีลธรรม
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายนิกร  แก้วคำดี