สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราเชนทร์  แซ่ตัน
 
1. นางสาวพีรยา  บุญปั๋น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวกิ่งกมล  ต๊ะเสี้ยว
 
1. นางสาวพีรยา  บุญปั๋น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พึ่งราษฎร์
 
1. นางกมลวรรณ  กาวิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 12 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์จาน
 
1. นางกมลวรรณ  กาวิชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปอย  ลุงออ
 
1. นางสุพร  จอมขันเิงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 7 1. นายเกียรติศักดิ์  พวันนา
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงศิริ
 
1. นายสงัด  จินะฟอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 6 1. นางสาวเกตน์สิรี  สุนันต๊ะ
 
1. นายสงัด  จินะฟอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์หลวง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขัดเรือน
 
1. นางกนกวรรณ  ปัญญาหลวง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บำรุง
 
1. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นายมงคล  มูลรังษี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใหญ่ประสาน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัชชา  ทาระทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีปัญญา
3. เด็กหญิงมรกต  อินตา
 
1. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
2. นางภัทรียา  กันทาดง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  อะกะเรือน
2. นางสาวพิมลวรรณ  สุภายอง
3. นายหาญณรงค์  พงศ์แหงม
 
1. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
2. นางสาววราภรณ์  วงษาปัน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสกลกร  สมชาติ
2. เด็กชายเชาว์วรรธน์  ขัดเรือน
 
1. นางสาวเขมจิรา  บริภารักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกวัฒน์  วินันท์
 
1. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนที  วิลาด
 
1. นางสาวเขมจิรา  บริภารักษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตื้อเสาร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เศรษฐเมือง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สมบุญโสด
 
1. นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร
2. นางวัลลภา  ป่าหลวง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายศรายุทธ  ใจพล
2. นายศราวุธ  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวสิริวรรณ  สุภายอง
 
1. นางรุจิรา  ชัยวัง
2. นางวนิดา  กระทงน้อย
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวฉัทชนัน  หล้าพระบาง
2. นางสาวธิดารัตน์  ยะกาวิน
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ติ๊บกาศ
 
1. นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร
2. นางรุจิรา  ชัยวัง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวทอฝัน  สุยะสอน
2. นายธรรมนูญ  มาปินตา
3. นายปฏิภาณ  พลอาษา
 
1. นางสาววราภรณ์  วงษาปัน
2. นายสมชาย  จอมขันเงิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรย์  จันทร์ดวง
2. เด็กหญิงสุรัชดา  ธรรมขัน
 
1. นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายชโรธร  แสนบัวหลวง
2. นางสาวศิริพร  จันทร์มณี
 
1. นางสาววราภรณ์  วงษาปัน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  เรือนแก้ว
2. เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์จาน
 
1. นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายเกียรติชัย  ซาวบุญตัน
2. เด็กชายโยธิน  ฝั้นพรม
 
1. นางอำพร  แยงลีลา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กันทะนวล
2. เด็กหญิงดารา  หมื่นสิทธิกาศ
3. เด็กหญิงพิมพ์ตระการ  ไทยใหม่
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงศ์ปินตา
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แก้วแดง
 
1. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
2. นายพิเชษฐ์  ใจปวน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง 7 1. นางสาวจตุรพร  ศรีษะ
2. นางสาวชลธิชา  ปาระมี
3. นางสาวณัฐกา  ชายน้อย
4. นางสาวพรสุดา  ใจพล
5. นางสาวพัชนี  แสงไก
 
1. นายพิเชษฐ์  ใจปวน
2. นางอำพร  นันทะชัย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 74.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญศิริ  วสันต์ตระการ
2. นายปิระพงษ์  ปวนสิงห์
3. นายวงศกร  จะแล
4. นางสาวศุภลักษณ์  นาควิจิตร
5. นางสาวเจนจิรา  ขัดเรือน
 
1. นายพิเชษฐ์  ใจปวน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์ชพร  ศรีแก้ว
 
1. นายณัฐพงษ์  กันทาดง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง 5 1. นางสาวดวงสว่าง  พิมลอารี
 
1. นายณัฐพงษ์  กันทาดง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญญเรศ  บางสินธุ
2. นายยอด  ฉ่อฉ่วย
 
1. นางอำภา  ลัยยะนาท
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 9 1. นายกฤษดา  มะกอกคำ
2. นางสาวจรุพร  หมทอง
 
1. นางกมลวรรณ  กาวิชัย
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  จะบู
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  แสงไก
 
1. นายชนินทร์  หลงสมบูรณ์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวนฤชล  การอง
2. นางสาวสาวิตรี  หลีศิริ
 
1. นายสมชาย  เกิดฤทธิ์
 
34 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายปรีชา  กัณทอน
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
35 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอ่องแดง  ลุงออ
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
36 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวนภาพร  คำอ่อน
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
37 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรม  ลุงออ
 
1. นายสมชาย  จอมขันเงิน
 
38 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแซ้บ  ลุงจาย
 
1. นายสมชาย  จอมขันเงิน
 
39 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริวรรณ  แซ่เหอะ
 
1. นายสมชาย  จอมขันเงิน
 
40 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปอย  ลุงออ
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
41 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  จันทร์ฟอง
 
1. นายนรสิงห์  นันทชัย
 
42 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอานุภาพ  ไววาง
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
43 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  กิติวรรณ
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
44 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรัสพร  รุ่งนิชานาถ
2. เด็กหญิงจินตนา  สารใจคำ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนตรผาบ
4. เด็กหญิงนวลผ่อง  ลุงคำ
5. เด็กหญิงพรวิไล  ฤทธิ์เดชาไพร
6. เด็กหญิงวรรัตน์  ภูเดช
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เหอะ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ยศน้อย
9. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจพล
10. เด็กหญิงอำไพ  ชุมภู
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
2. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
45 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  ยังสุข
2. นางสาวนริศรา  ภูดอนตอง
3. นางสาวนิภาพร  มูลศรี
4. นางสาวพิมพ์ระวี  ตุ๋นสัก
5. นางสาวสุชานันท์  เป็งเรือน
6. นางสาวอัจฉรา  กันธรรม
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
2. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธันยา  จะทอ
2. เด็กชายวชิระชัย  ใจดี
 
1. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจั่นเจา  กาวี
2. นายภานุพงษ์  แสนสองแคว
 
1. นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 22.75 เข้าร่วม 11 1. นายธนกร  กองคำมูล
2. นายพงศธร  ทิพย์เนตร
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัครนี  เนตรผาบ
 
1. นางลาวัลย์  สุริยะวงค์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 6 1. นางสาวภัสสร  ไอวรรณ
 
1. นางลาวัลย์  สุริยะวงค์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจันทนิภา  แซ่เหอะ
 
1. นางสาวพาวิณี  แสนแก้ว
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญา  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงศรุตยา  ปวงศรี
3. เด็กหญิงศุภาพร  ปิรัตน์
4. เด็กหญิงอทิตยา  ไชยสาร
5. เด็กชายเอกชัย  พุทธยศ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  บุญสูนย์
2. นางสาวพาวิณี  แสนแก้ว
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 75.75 เงิน 5 1. นางสาวชลนิศา  ไชยอะกะ
2. นายตันดิกร  การอง
3. นายมงคล  ปารีเสน
4. นางสาวรัตนาภรณ์  กิติ
5. นายอนุพล  เนตรผาบ
 
1. นายวิทยา  ธัญหมอ
2. นายสุพัน  ธัมหมื่นยอง
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ขัดเรือน
2. เด็กหญิงสิราพร  น้อยสะปุ๋ง
 
1. นางลาวัลย์  สุริยะวงค์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายแดง  ลุงทุน
 
1. นางลาวัลย์  สุริยะวงค์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายศรันย์  อะกะเรือน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มูลรังษี
 
1. นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์
2. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนลธวัช  กันขัด
 
1. นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ใจสมปาน
2. เด็กชายพงศกร  แสนละมูล
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวภาณุมาศ  สมจันทร์
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.02 ทองแดง 8 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กาปัญญา
 
1. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63.95 ทองแดง 8 1. นายอัฐกรณ์  กันขัด
 
1. นางสาวเขมจิรา  บริภารักษ์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เรือนแก้ว
2. เด็กหญิงญาณิศา  คำตา
 
1. นางลาวัลย์  สุริยะวงค์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกชกร  ต่อนสุรา
 
1. นางลาวัลย์  สุริยะวงค์
 
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  สุยะสอน
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
65 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  จีระกัน
2. เด็กชายภานุพงศ์  วงศ์ขัติ
 
1. นางสาวพีรยา  บุญปั๋น
2. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
66 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรชัย  แก้วแสง
2. นายวัฒนา  มาปินตา
 
1. นางสาวพีรยา  บุญปั๋น
2. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสาวพัฒน์  แก้ววัน
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์  สมบุญโสด
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
69 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  แก้วแสง
2. เด็กชายสุริยัน  อะกะเรือน
3. นายอุกฤษณ์  บุญสุคำ
 
1. นางพิไลรัตน์  ต๊ะมา
2. นางวัลลภา  ป่าหลวง
 
70 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  เขื่อนสกุล
2. นายธีรพงษ์  อรฟุ่น
3. นายมนต์ทวัฒน์  ชัยอุปละ
 
1. นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร
2. นางพิไลรัตน์  ต๊ะมา