สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมงคลวิทยา สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกรกนก  จักขุเรือง
 
1. นางสาวปราณี  จินดาพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วพงค์
 
1. นางสาวอัจฉรา  คำบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงลลิตา  ทะธง
 
1. นางนงลักษณ์  เหล็กตั๋ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายคเชนทร์  มหาไม้
 
1. นางสาวเกศริน  ทาวรรณะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เกียรติกำจรพัฒนา
 
1. นางสาวเกศริน  ทาวรรณะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิระศักดิ์
 
1. นางศรีสุรางค์  เลาหกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเปรมนรินทร์  สุปินน๊ะ
 
1. นางศรีสุรางค์  เลาหกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงกชกร  สารีโนศักดิ์
2. เด็กชายปิยะพงค์  กันสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุทัตตา  ขาวสัก
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  คำลือ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  ก๋ากาด
2. เด็กหญิงพรสุดา  สุภาผาบ
3. เด็กหญิงสุทัตตา  ขาวสัก
 
1. นางหทัยกาญจน์  อุบลพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พฤฑฒิกุล
2. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีธิพิงค์
3. เด็กหญิงอริศรา  มหาวันแจ่ม
 
1. นางสาวระพีพรรณ  พรมชัย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ต๊ะนันกลาง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   สมณาสัก
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   สมเกียรติยศ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  งาสว่าง
5. เด็กหญิงอมรา  ตันศิริ
 
1. นายอนุรักษ์  สามิลา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.31 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กรคำ
2. เด็กหญิงตามหทัย  ใหม่ปัน
3. เด็กหญิงปริญญา  สุนันต๊ะ
4. เด็กหญิงวนารินทร์  คำอิ่น
5. เด็กหญิงวราพร  กันธาทรัพย์
 
1. นางสาวสุวัลลี  สมบุญโสด
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 60.38 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤษดากร  หอยแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญาภา  นนทโชติ
3. เด็กชายสราวุธ  คุ้มมณี
4. เด็กหญิงสุคณธชา  ศรีวิชัย
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปันสกุล
 
1. นายอนุรักษ์   สามิลา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กชายทรงวุฒิ  เอกปาน
 
1. นายอนุรักษ์  สามิลา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ธรรมชัย
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญกองรัตน์
 
1. นางอมลวรรณ  ศรีชนะ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เมืองมูล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำมาตเอก
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทานะแจ่ม
4. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ตันหลวงกาศ
5. เด็กหญิงปฏิณญา  นันต๊ะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  สมบุญโสด
7. เด็กหญิงพรชิตา  สาระพยอม
8. เด็กหญิงพรนัชชา  บูรณพันธุ์
9. เด็กหญิงพัชรพร  ถาน้อย
10. เด็กหญิงภาณุมาศ  ประกายเพชร์
11. เด็กหญิงรชยา  พานแก้วนรรัตน์
12. เด็กหญิงสุภาพร  น้อมกลาง
13. เด็กหญิงอรพรรณ   อ้ายใหญ่
14. เด็กหญิงอัญชณิการ์  บัวจันทร์
15. เด็กหญิงเมทิกา  จิโนเป็ง
 
1. นางวัชรากร  ทองน้อย
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  ติ๊บมาโชค
2. เด็กหญิงศรีประภา  ฟูโสติ
 
1. นายบันดาลย์   เทพสุยะ
 
18 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แสนสะวะ
 
1. นายดาราพงษ์  วิปันเขต
 
19 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุกฤตา  บุษบากรกุล
 
1. นายดาราพงษ์  วิปันเขต
 
20 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เอี่ยมทัด
 
1. นายดาราพงษ์   วิปันเขต
 
21 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกศวรินทร์   พิงคะสัน
 
1. นายดาราพงษ์  วิปันเขต
 
22 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีโต
 
1. นายบัญชา  ชุ่มศรี
 
23 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  อะริวันนา
 
1. นายบัญชา  ชุ่มศรี
 
24 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยาพร  ปินมา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สมพงษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำวังพฤกษ์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เกิดแดง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์เหนือ
6. เด็กชายพัฒนพงศ์  มะโนสกุล
7. เด็กหญิงมณฑิตา  บุญวงค์
8. เด็กชายวงศกร  กันธิวัง
9. เด็กชายวงศธร  อุ่นสะกืน
10. เด็กหญิงสุรัชปภา  คำพิชัย
 
1. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ศรีบุดดา
2. เด็กชายนนทกร  ทองรัตน์
3. เด็กหญิงพัชนีย์  โปทาดุก
 
1. นางสาวภัทรนิดา  ไชยมงคล
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ตาธารา
2. เด็กหญิงสุกัลยา  วงศ์ชัย
3. เด็กชายเทียนชัย  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวอังคณา  อินกองงาม
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายธิติกูร  ใจเงี้ยวคำ
2. เด็กชายนคเรศ  พรหมสุข
 
1. นายจำเนียน  ปันดี
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขุนเจริญ
2. เด็กชายอนุรักษ์  สุธรรมแจ่ม
 
1. นายวรสิทธิ์  ธิหล้า
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์   ม่านมุงศิลป์
2. เด็กชายวีระพงค์  วรรณคำ
 
1. นางสาวกายทิพย์  ทองกลาง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายยสินทร  กันทาแจ่ม
 
1. นายตรีวุธ  ปูนพันธ์ฉาย
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนัญญา  คชศักดิ์
 
1. นางจุไรวรรณ  นวลนาค
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวิศิษฎ์  จี้ขาว
 
1. นายตรีวุธ  ปูนพันธ์ฉาย
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงชฎากร  คำป้อ
2. เด็กชายทานุพันธ์  ทานะมัย
3. เด็กหญิงอินทิรา  ปาระมีแจ้
 
1. นางสาวปราณี  จินดาพรม
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิลินยา  จันทร์ตา
 
1. นางสมพิศ  แก้วมา