สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวชิระ  ทองทะจิต
 
1. นางชะเอม  เจริญรอย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันแจ่ม
2. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาน้ำ
3. เด็กชายอดิศร  รักขัน
 
1. นางสาวญาดานุช  เมืองเล็น
2. นางสาวณิชกานต์  แสงสัก
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กันแจ่ม
2. เด็กหญิงภัทธพร  ทัดปัญญา
3. เด็กหญิงสุธิดา  กำชุน
 
1. นางสาวฐิติมา  นันตีสู้
2. นางสาวณิชากานต์  แสงสัก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริศรางค์  ศรีคำภา
2. เด็กชายสงกรานต์  โอ้แจ่ม
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ปาลี
 
1. นางสาวญาดานุช  เมืองเล็น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะนุุช  โสภากุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทร์สองสี
2. เด็กชายธนิน  วรรณรัตน์ศิลป์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  แก้วใจบุณ
2. นางทองหลี  สิงคาร
 
6 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หล้าพุฒิ
 
1. นายจักรพันธุ์  ศรีธนัญชัย
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรณิภา  อะภัย
 
1. นายจักรพันธุ์  ศรีธนัญชัย
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.3 เงิน 7 1. เด็กชายจักพรรดิ  สูตรเลข
2. เด็กชายทักษิณ  ปินชัย
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นิลเนียม
 
1. นายสิิทธิพงษ์  ครองผา
2. นางสาวสุปราณี  กาบแก้ว
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ปิติยงยุทธ
2. เด็กชายศุภกิจ  วิจารย์
 
1. นายพิษณุกร  วงเวียน
2. นางสาวสุปราณี  กาบแก้ว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนลพรรณ  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปาระมี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  แก้วใจบุญ
2. นางสาวกาญจนา  สาริมา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ต๊ะกาบโค
2. เด็กหญิงประภาพร  วิงวอน
 
1. นางสาวณัชพิมพ์  ช่างแต่ง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะนุช  โสภากุล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนภนต์  พงษ์แจ่ม
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แสงมณี
 
1. นางสาวปฐมพร  หอมทอง