สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงคมคาย  พันสถา
 
1. นายเอกพล  ขัดวิชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอานนท์  ธรรมวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร  วงศ์จันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายรัตนชัย  ซาวบุญตัน
2. เด็กหญิงริลณีย์  อินคำ
3. เด็กหญิงสุนิสา  พรมพฤกษ์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ดวงแก้วกลาง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  จันแลง
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  เทพวงค์
 
1. นายประจวบ  ปาระมะศิลป
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  นาภี
 
1. นางวัชราภรณ์  คำภิระ
 
6 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเถกิงเกียรติ  หอยแก้ว
2. เด็กชายเนติพงษ์  แสงแก้วกาศ
 
1. นายบัณฑิต  ลึกกันทึก
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 49.8 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสงผึ้ง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มณีวรรณ
 
1. นายปฐมพร  กันไชยสัก
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 14 1. เด็กชายธีรโชติ  มหาพรม
2. เด็กชายศราวุธ  ปัญญา
 
1. นายปฐมพร  กันไชยสัก
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทักษ์  สมดวงสี
2. เด็กชายอัศราวุฒิ  สุคัมภีร์
 
1. นายปฐมพร  กันไชยสัก
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.25 เงิน 9 1. นายกิตติิ  เฉียวเฉ่ง
2. นายนคเรศ  สุภาโส
 
1. นายปฐมพร  กันไชยสัก
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมธุรส  หาชิต
 
1. นางสาวฟ้าใหม่  ระรีธง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิสรา  อรุณวงค์
 
1. นางสาวฟ้าใหม่  ระรีธง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.82 เงิน 6 1. เด็กหญิงอนัญญา  แก้ววัน
 
1. นางรัตติกาล  แก้วกิ่ง