สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุนารี  หลีจ๊ะ
 
1. นางสาวนภาพร  พิมพิรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลนิตย์  บุญผ่อง
 
1. นางสาวนภาพร  พิมพิรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิตยา  แซ่จันทร์
 
1. นางยุภาพร  อภัยวาทิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 6 1. นางสาวศิรินทร  แรกนา
 
1. นางยุภาพร  อภัยวาทิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  น้อยห้างว่า
 
1. นางสาวนภาพร  พิมพิรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 52.2 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธัญพิชชา  เสนา
 
1. นางสาวนภาพร  พิมพิรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แวนเดอร์ฟอร์ด
 
1. นางยุภาพร  อภัยวาทิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 8 1. นางสาวพิชญา  จริยา
 
1. นางยุภาพร  อภัยวาทิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คุ้มประภา
2. เด็กหญิงวรนุช  ยะแบน
 
1. นางยุภาพร  อภัยวาทิน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนัชา  ทะโป
 
1. นางสาวสุนรินทร์  สุรินทร์ศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอังคณา  ดวงคำ
 
1. นางสาวสุนรินทร์  สุรินทร์ศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเบญจมาศ  บัวการ
 
1. นางสาวศันสนีย์  ต๊ะจักร
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวรุ่งทิพย์  วรรณกิจ
2. นางสาววิชุดา  เกตุแก้ว
3. นางสาววิไลวรรณ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  อินสุวรรณ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ปันดิ
2. เด็กหญิงนรารัตน์  ทาวงค์
3. เด็กหญิงรัชดาพร  จันทร์ติ๊บ
 
1. นางอุษณีย์  จันทร์ไชยยศ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีเวียง
2. เด็กหญิงสิริกมล  กำแพงแก้ว
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  รัตนแสง
 
1. นายกฤษฎา  ปวนกาศ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ซองดี
2. นางสาวภาณิชา  ศรีโสภา
3. นางสาวอรยา  ทรัพย์ปราชญ์
 
1. นายกฤษฎา  ปวนกาศ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกรุณา  ปันแจ่ม
2. นางสาวบุญนภา  โขเจริญผล
 
1. นายกฤษฎา  ปวนกาศ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุริยาสัก
2. เด็กหญิงมะลิ  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงรัชดาพร  ประทุม
4. เด็กหญิงศิริพร  มูลสาร
5. เด็กหญิงสุรางคณา  จะโต๊ะ
 
1. นางสาวพัชรา  ทากูล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักขณา  ชำนาญพุดซา
 
1. นางเกศณีย์  พรมมาแบน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.91 เงิน 11 1. เด็กหญิงกิติยา  โยธาแสน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  กลัดสมบูรณ์
 
1. นางเกศณีย์  พรมมาแบน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.5 เงิน 7 1. นางสาวเก็จมณี  จุ่งมิตร
2. นางสาวไพลิน  ต๊ะแปงปัน
 
1. นางเกศณีย์  พรมมาแบน
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาพร  อินต๊ะพิงค์
2. นางสาวจุฑามาศ  พวงเงิน
3. นางสาวตรีทิพย์  สัตฒุชน
4. เด็กหญิงนริศรา  ใจหล้า
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยขันแก้ว
6. นางสาวพนมวรรณ  ศิริงาม
7. นางสาวพรรษชล  โรจนวิภาต
8. เด็กหญิงพัชริดา  วุทธยา
9. เด็กหญิงลักษณาพร  ตันศรีวงศ์
10. นางสาววลัยพรรณ  วิบูลชัยกิจ
11. นางสาวสายทิพย์  รินลาด
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองประศรี
13. เด็กหญิงอาทิตยา  สุภาติ
14. นางสาวเบญจิรา  ขำแสง
15. เด็กหญิงโสรยา  หวง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  นันตุ้ย
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  มะโนคำ
2. เด็กหญิงวันวิสา  แสนวิเศษ
3. เด็กหญิงแววตา  วางหลัก
 
1. นางสาวมนัสนันท์  นันตุ้ย
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.125 เงิน 5 1. นางสาวญาณี  ปู่เสาร์
2. นางสาวศิริประภา  เศษสินธุ์
3. นางสาวสาวิตรี  อินวรรณ
 
1. นางสาวมัลลิกา  คำวัน
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตันหยง
2. เด็กหญิงศศินา  ตุ้ยกาศ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  นันตุ้ย
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวกานดา  จำปาชน
2. นางสาวพิมพ์กมล  คล้ายจุ้ย
 
1. นางสาวมนัสนันท์  นันตุ้ย
 
27 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พุ่มพฤกษา
 
1. นางสาวเกษร  รินปัญโญ
 
28 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวเกษร  รินปัญโญ
 
29 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวบุษบากร  เลิศสุพรรณ
 
1. นางสาวเกษร  รินปัญโญ
 
30 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุขกาศ
 
1. นางสาวเกษร  รินปัญโญ
 
31 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุภวรรณ  สิทธิกูล
 
1. นางสาวเกษร  รินปัญโญ
 
32 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  ผางวนา
 
1. นางสาวเกษร  รินปัญโญ
 
33 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวนิตยา  ไชยประเสริฐ
 
1. นางสาวเกษร  รินปัญโญ
 
34 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิตญา  สินวิสาร
 
1. นายธฤต  อนันต์ไชย
 
35 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะชนก  อุตสินธ์
 
1. นายธฤต  อนันต์ไชย
 
36 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เสือสกุล
2. นางสาวปัณฑารีย์  สังข์งิ้ว
3. นางสาววราลี  สุวรรณเลิศ
4. นางสาวสุดารัตน์  ต่ายน้อย
5. นางสาวสุทธิดา  เย็นวารี
 
1. นายเอกพจน์  สกัด
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนณิกานต์  สายบัวพัฒน์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  นุ่นมะลังก์
3. เด็กหญิงวัชรี  ยีชัย
4. เด็กหญิงวัณณิสา  ศรีสุข
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์หลวง
6. เด็กหญิงอริสา  พรมรักษา
 
1. นางสาวธารินี  ยาวิชัย
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันทนพร  สลางสิงห์
2. นางสาวแจ่มใส  ปวนสินธ์
3. นางสาวแสงเดือน  จินะการ
 
1. นางวันทนา  พลวัฒน์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 1. นางสาวกิตติพร  อุดทา
2. นางสาวจันทร์จิรา  แสนพิงค์
3. นางสาวดุสิตา  เหลืองอ่อน
 
1. นายอภิชัย  ยาวุฒิ
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลนันทน์  แก้วเรือน
2. นางสาวศิริพร  พลลุน
3. นางสาวอุติกานต์  เศษลาว
 
1. นายอภิชัย  ยาวุฒิ
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาปนีย์  มีคุณ
2. เด็กหญิงธาดา  ยังมั่น
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กันทาทอง
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวธิดาพร  โปธิ
2. นางสาวสุดารัตน์  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กันทาทอง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเมษา  คำแก้ว
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ปันต๊ะ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 6 1. นางสาวประนิตา  ชัยมงคล
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ปันต๊ะ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันญารัตน์  อินทุวัน
2. เด็กหญิงนุชนารถ  แพ่งเมือง
3. เด็กหญิงมธุสรณ์  พุ่มแจ่ม
 
1. นายสุวิชา  โพธิ์คำ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวนรีกานต์  ผลาผล
2. นางสาวพรทิพย์  มะลิสุวรรณ
3. นางสาววารุณี  กาศสนุก
 
1. นายสุวิชา  โพธิ์คำ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เดชบุญ
 
1. นางสาวสุนรินทร์  สุรินทร์ศรี