สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. สามเณรวรัญญู  ประทีปทอง
2. นายสุริยาวุฒิ  บัวผัด
3. สามเณรเนาวนนท์  จ๋อมพนัส
 
1. นางสาวจารุณี  สาริขิต
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัชพล  การิน
2. นายภูวนาท  ผดุงพันธ์
3. สามเณรเดชา  การะทอง
 
1. นายประกิต  บุญอิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายณัชพล  ยะคำแจ้
2. เด็กชายอานนท์  ยิ้มเสงี่ยม
 
1. นายประกิต  บุญอิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.83 ทอง 7 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  บุญมา
2. เด็กชายเจษฎา  สุริยเสวสกุล
 
1. นายพระธนากร   ผัดผวน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายเอกพงค์  นาเทพศักดิ์
2. เด็กชายแสนคำ  ภูฟ้า
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เตจ๊ะ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนชาติ  แดนดำเนิน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปันสีทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เตจ๊ะ
 
8 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายวุฒิชัย  ปันสีทอง
 
1. พระนิรันดร์  วงค์ตัน
 
9 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสกาย  บัวรสสัก
 
1. นายสถาพร  ชัยวงค์
 
10 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายณัฐกร  จี้ก้อน
 
1. นายสถาพร  ชัยวงค์
 
11 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร  แซ่ลี้
 
1. นายสถาพร  ชัยวงค์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรชนะพล  แก้วยะ
2. นายณิชาภา  ไชยรังสี
3. นายพิบูลย์  สุรินเปา
4. สามเณรพูนสุข  เพ็งแจ่ม
5. สามเณรรังสรรค์  พรหมอนันต์
6. นายสุพิชญ์ชญา  วิดี
 
1. นายชำนาญ  พรหมประเสริฐ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิติวุฒิ  ศรีคำมูล
2. นายประภาส  มณีทอง
3. นายศรัณย์  กุณมา
 
1. นางธัญวรัตน์  มีพันธ์