สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอัมพิรา  กันทอง
 
1. นางพรรณวิภา  วาลุกาสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธิชา  ขันนารัตน์
 
1. นางพรรณวิภา  วาลุกาสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทพร  สิริโสภาชัยสกุล
2. เด็กหญิงอาทิฎยา  อุตทา
 
1. นางพรรณวิภา  วาลุกาสุวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสหรัฐ  ศรีเผื่อน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ชนัญชนะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณภัทร  ณ ลำพูน
 
1. นางสาวศิริพร  สวัสดิ์จิตต์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  เนตรวิศุทธ
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  กัณทะวัน
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  กันทะษา
 
1. นางสุธาทิพย์  จิโนรส
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เดชอูป
2. เด็กชายนราธร  ศรีไม้
3. เด็กชายปริญญากรณ์  ขันสวะ
 
1. นางสาวภาวินี  ปิงเมือง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เมืองมูล
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ใจพล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใชยเสน
 
9 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสรรัตน์  คำอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดร  สมเสมอ
 
10 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายสุรวุฒิ  สกุลกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดร  สมเสมอ
 
11 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  พุ่มเกษม
2. เด็กชายศุภกิจ  จามจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดร  สมเสมอ
 
12 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  กานสมจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดร  สมเสมอ
 
13 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุมาลี
 
1. นายสถิต  ศิลประเสริฐ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 7 1. เด็กชายธราดล  พรหมประสิทธิ์
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  อุประ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  อุดรบุญนิธิ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติธาดา  สุภาคุณ
2. เด็กชายชูทิตย์  ปัญโญนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  อุดรบุญนิธิ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทร  มณีขัติย์
 
1. Miss Ma Theresa   Gentugao Villa
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัฐพร  กันตีศิลป์
 
1. MissMa Theresa   S.Sara
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเอกปวี  ไชยมาลา
 
1. MissMa Theresa  S. Sara
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศกร  ญางหมื่อ
 
1. นางสาวรัตตินันท์  รังคะวรเศรษฐ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิตติมา  เวียงแสน
2. เด็กหญิงสุพชยาฌ์  สะโสดา
3. เด็กหญิงอภิชญา  เหล็กตั๋ว
 
1. นางสาวไพลิน  ลือศักดิ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ใจสมปาน
2. เด็กชายธีรกานต์  ไชยเหล็ก
 
1. นางกมลพร  อุดรบุญนิธิ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรวัส  มูลวงค์
2. เด็กหญิงจุฑาภัค  อินทร์มา
 
1. นางสาวศิริพร  สวัสดิ์จิตต์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หมื่นใจสร้อย
2. เด็กหญิงปุณยนุช  เทพสุรินทร์