สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมจักร สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. สามเณรฉ่วยซอ  เก่งไฉไล
 
1. นางสาววาสนา  วงวาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 1. สามเณรชวกรณ์  อุตศิลป์
2. สามเณรธัญเกียรติสกล  รินชัย
 
1. นางสาววาสนา  วงวาน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 12 1. สามเณรธนัท  ณ ลำพูน
 
1. นายสุรศักดิ์  ใจสงบ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. สามเณรวรโชติ  วงค์ด้วง
2. สามเณรอนุพงษ์  หล้าใหม่
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  เมืองตา
 
5 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรภูผานิล  คำเพ็ญ
 
1. นายสุชาติ  ชายน้อย
 
6 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. สามเณรชาตรี  สลับสี
 
1. นายสุชาติ  ชายน้อย
 
7 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. สามเณรดาวเครือ  จันทร์ยวง
 
1. นายสุชาติ  ชายน้อย
 
8 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. สามเณรชวรัตน์  จันทร์วรรณ
 
1. นายสุชาติ  ชายน้อย
 
9 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. สามเณรรุ่งนที  พวงมาลา
 
1. นายสุชาติ  ชายน้อย
 
10 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรวิษณุ  บูชา
2. สามเณรสุคนธ์  มั่นคงวาจา
3. สามเณรเกียรติกฤษณ์  มาตากุล
 
1. นายสุชาติ  ชายน้อย
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 4 1. สามเณรภาคิน  นพจิตมั่น
2. สามเณรภาณุพงค์  ดวงถา
3. สามเณรอนุชิต  ขัดวิญญา
 
1. พระศิวะ  นาถสีโล
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรกรรณชัย  กำพูทอง
2. สามเณรพาสศพร  เมืองเชื้อ
3. สามเณรอภิวัฒน์  ปาปวน
 
1. นางจรรยาลักษณ์  เตชาวงค์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.99 ทอง 5 1. สามเณรจเร  กลิ่นจุ้ย
2. สามเณรณัฐกิจ  อิมัง
3. สามเณรณัฐวุฒิ  กาใจ
4. สามเณรธีรวัฒน์  ทุนอินทร์
5. สามเณรพุฒิพงศ์  ไชยวงค์คำ
6. สามเณรวีระยุทธ  กุลณา
 
1. นางจรรยาลักษณ์  เตชาวงค์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. สามเณรพงษ์สันต์  เกษมพงษ์สันต์
 
1. พระสมพงษ์  ยโสธโร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. สามเณรกฤษณพงษ์  อุดวงค์
2. สามเณรวีระ  ป่าเสส
 
1. นายยงยุทธ  ผิวขาว