สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  กองตองกาย
 
1. นางสาวสุนันทา  อาจศัตรู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาววันสิริ  อุประกาศ
 
1. นางสาวประคองศรี  นิลโขง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอัญชนา  มาปินตา
 
1. นางจินดา  สุภิมาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐพร  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางดนุชา  บริสุทธิ์ศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  จงงามวิไล
 
1. นายสมบัติ  ตันศิริขจรวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญพักตร์  เพชรเจริญ
 
1. นางเสาวะณี  ดวงคำสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิกา  ซื่อสัตย์
 
1. นางพรศิริ  กุลนิล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 1. นางสาวชนินาถ  ใจกุลคำ
 
1. นายเอกพล  ทาธวัช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐญดา  ตันวังผาง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  หวายพรม
 
1. นางลำจวน  พันธ์วิริยากุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภวิชญ์  ภู่เขียว
2. นางสาวอรษา  เตชะจันทร์
 
1. นางอโนชา  ปัญจบุรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุธิรา   เกยาแจ่ม
 
1. นายยงยุทธ    กันไชยสัก
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายพงศกร    กันทะพรหม
 
1. นายชัยวัฒน์   วิบูลย์ณัฐกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุณฑริกา  เจริญวัฒนะมงคล
2. นางสาวปวีณนุช  คงคารัตน์
3. นางสาวเมธาวินี  ประสมนาม
 
1. นางกรรณิการ์  บ่อจักรพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลนิตย์    สุภายอง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    คำสาร
3. เด็กหญิงสโรชา    กองตองกาย
 
1. นางวราภรณ์   สุกัณศีล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   กันทะทรง
2. เด็กหญิงอัญธิกา   ภูเวียงจันทร์
 
1. นางดนยา    ใจปัญญา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกริชณัษฐ์    อินทรไชยยงศ์
2. นางสาวพรรณนภา   เจริญชัย
 
1. นายบันดาร    จันทราชา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพา   ใจคำ
 
1. นายเอนก   พรมศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   ใจคำ
 
1. นางวาริณี   พรมศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุธรรม
2. เด็กหญิงอรยา  ไชยมาลา
3. เด็กชายเรวัตร  หวายพรม
 
1. นางอัมพร  ธนะปัญโญ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวชนิสสรา  ไทยยันโต
2. นางสาวพิมพิมาย  ตุ้ยตาจม
3. นายอมรเทพ  พิชัยพงศ์
 
1. นางขวัญจิต  พุ่มพวง
2. นางละไม  สุขสาร
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  ไชยรินทร์
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  มาณะสัก
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ปล่งทอง
 
1. นางดาวรุ่ง  อินทนนท์
2. นางมนัสนันท์  คำบุญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัตน์  มูลรัตน์
2. นางสาวนุสรา  สมบุญ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  ซ่ามยาง
 
1. นางทัศพร  ศรีคำซาว
2. นางอารีวรรณ  หวังดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธีรดา  บุญศรีตัน
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ณ ลำพูน
3. เด็กชายภูหฤษฎ์  ทองสิน
 
1. นางธัญญารักษ์  พันนาม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปองพล  ภูดอนตอง
2. เด็กชายอภิรัชต์  ชมพูจา
 
1. นางมนัสนันท์  คำบุญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัทธพงศ์  ศรีเหล็ก
2. นายวัชรภูมิ  คำปัญญา
 
1. นายวรวิทย์  ใจบุญ
2. นางอารีวรรณ  หวังดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายนันทิศ    โพธิ์ผ่อง
2. เด็กชายเจษฎา   ศรีสงค์
 
1. นายจิราวุฒิ  ลิ้มนิวัตกุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เจ็กไธสง
2. เด็กหญิงลลิตตาภา    มงคลเกิด
 
1. นางสาวนิตยา  สิงห์คำ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธิดา  อมัตรัตนะ
2. นางสาวดวงหทัย   ไทยกรรณ
3. นางสาวมัณฑนา   ชมพูลาว
 
1. นายจิราวุฒิ   ลิ้มนิวัตกุล
2. นางสาวนิตยา  สิงห์คำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา   สมอุทัย
2. นางสาวทิพวดี   ไชยวงค์
3. นางสาวสุกัญญา    วงค์คม
 
1. นายจิราวุฒิ  ลิ้มนิวัตกุล
2. นางสาวนิตยา  สิงห์คำ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ตาพงค์
2. เด็กหญิงพิชชาพร   พานิช
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์   แสงมณี
4. เด็กชายศุภโชค   ปวราธิสันติ
5. เด็กหญิงเกศรินทร์   พุฒเกิด
 
1. นางมารศรี   รวมสุข
2. นางสุธิดา    หนูดา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ    ปัญโญใหญ่
2. นายพลพจน์   จริยา
3. นางสาวรัตติกา   ทาสีคำ
4. นายศราวุฒิ   มีเกษ
5. นางสาวอัญฑิญา   พงษ์หล้า
 
1. นายสหัสนัยน์    จิตรกุล
2. นางสุพิชฌาย์   วงศ์สวัสดิ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญจันทร์
2. เด็กหญิงชญานี   ไชยวงค์
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ป๊อกกาศ
4. เด็กหญิงพัชญา    ปุมแจ้ง
5. เด็กหญิงอนัญญา  อินต๊ะขัติ
 
1. นายกัมพล    คำเวียง
2. นางสาวนภัสวรรณ   อิกำเหนิด
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง 9 1. นางสาวจุฑามาศ   ไชยานะ
2. นางสาวณัฎฐนิช  พรหมเมืองยอง
3. นางสาวธันยมัย   แท่นไธสง
4. นางสาวอริสรา  จันทะวรรณ
5. นางสาวเมธาวี    จี้ฟู
 
1. นางศราวดี    นพรัตน์
2. นางอรุณจันทร์   มะโนเพียว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคชาธาร   จันทรนนท์
2. นางสาวฉัตรฑริกา    กมลธง
3. นายธนพล    ชูตระกูล
4. นายสรรเพชญ    บริบูรณ์
5. นางสาวสุภัชชา   ขานวล
 
1. นางสาว ณ อร   โภคะสมบูรณ์
2. นางวรีรัตน์   สันตติภัค
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  วงค์คม
2. นางสาวกาญจนา    ชมภูงาม
3. นายชินดนัย    ไชยประสพ
4. นายฐิติวัฒน์    น้อยสะปุ๋ง
5. เด็กชายธีรโชติ   คำวินิจ
6. เด็กหญิงนราภรณ์  เขียวจันสืบ
7. นางสาวบงกชพร    ตาจุมปา
8. นางสาวประภัสสร    ใจทอง
9. เด็กหญิงพลอยไพลิน    พรหมมาเหล็ก
10. นายพัฒนฉัตร    เหล่าศิริเสถียร
11. นายพิทยา  เรือนวงศ์
12. เด็กหญิงพิรานันท์    มณีรัตนานนท์
13. เด็กชายภูมิพัฒน์    ชัยศรีรัมย์
14. นางสาวศศิวิภา    มณีศิลป์
15. นางสาวสุจิตรา    เมืองแก้ว
16. เด็กชายอลงกรณ์    วิชัยคำ
17. เด็กหญิงอัจฉรา   พรมพฤกษ์
18. เด็กหญิงอาทิตยา    ปาลี
19. นางสาวอาทิตยา    นันตาเวียง
20. นางสาวแพรวพนิดา    ยวงแก้ว
 
1. นายกัมพล    คำเวียง
2. นางสาวณัฐพร    เทือกเถาสาร
3. นางสาวนภัสวรรณ    อิกำเหนิด
4. นายสหัสนัยน์    จิตรกุล
5. นางอรุณจันทร์   มะโนเพียว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  มุ่งเอือมกลาง
 
1. นายพิเชษฐ    ฟองศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารยา   คำบุรี
 
1. นายทักษิณ    ล้านโรจน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.83 เงิน 10 1. เด็กหญิงณิชนันทน์   ขันขาว
2. เด็กชายธีรพัทธ์    ชมภูพงค์
 
1. นางสายหยุด   พุทธวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 5 1. นายทศพล   อินทจักร์
2. นางสาวพิมพ์กมล   กุนะคำ
 
1. นางกัญญาวีร์  ฐิติพิชญ์กุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐมล   ไชยยาส้าว
2. นางสาวธนัณยา    สังข์ทอง
3. นางสาวนารีรัตน์    น่านกาศ
4. นางสาวพัชราภรณ์   แสงบุญ
5. นางสาวรวิวรรณ    ปัญโญใหญ่
6. นางสาวรุ่งระวี    จอมวงศ์
7. นางสาวศิริลักษณ์    ถาธง
8. นางสาวศิริลักษณ์    สิงห์กา
9. นางสาวสุพัตรา    บุญมาทอง
10. นางสาวอศัลยา   คำนึงสิทธิ
 
1. นายจารุพงศ์  ไพสิฐสิริรักษา
2. นางอาภรณ์   ชมภูคำ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชมภูวิลาศ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  วังธิยอง
 
1. นางสุนทรี  พลสยม
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  เงาแก้ว
2. นางสาวปุณยนุช  มหาไม้
 
1. นายพีระพงษ์   ถุงแก้ว
2. นายพีระพงษ์  ถุงแก้ว
 
43 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิดาพร    กึ่งวงษ์
 
1. นายวรวิทย์    เมืองก้อน
 
44 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนินาถ    นะระต๊ะ
 
1. นายณัฐพล   ศรีธนัญชัย
 
45 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธี  ศิริวงค์
 
1. นายวรวิทย์   เมืองก้อน
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิชา   ยศกาศ
 
1. นายอัตพล    นิลบดี
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์    ใจปัญญา
 
1. นายณัฐพล    ศรีธนัญชัย
 
48 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาริกา   จิตรรักษ์
 
1. นายณัฐพล   ศรีธนัญชัย
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรพันธ์   ตันหลวงกาศ
 
1. นายณัฐพล    ศรีธนัญชัย
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรวิศ    วัฒนาวสุพันธ์
 
1. นางจตุพร    วงศ์ฝั้น
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยาพร   เครือแวงมน
2. นางสาวจารุวรรณ    พูลเกตุ
3. เด็กหญิงจิรภัทร์   ศรีรัตน์
4. นางสาวฉัตรทริกา    ยาใส
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    บุญเอนก
6. นายณหภัค   กันทะอุโมงค์
7. เด็กหญิงณัฐนันท์   ต๊ะนันกลาง
8. นายณัฐวัตน์   จันทร์ตา
9. เด็กหญิงณัฐิยา   ชัยชนะ
10. เด็กหญิงดวงยิหวา    ขัตติวงศ์
11. เด็กหญิงธิสิปรียา   ชัยสวัสดิ์
12. เด็กชายนนทกร    ท้าวตัน
13. นางสาวนิศารัตน์    ยองสุวรรณ์
14. เด็กหญิงปฏิมา    ศรีวิชัย
15. เด็กหญิงปภัสสร    เฮอ
16. นายปิยพงษ์    ขันทะ
17. นายพชรพล    สมบัติใหม่
18. นางสาวพรรณราย    น่วมด้วง
19. เด็กหญิงพรรณิภา   ใจมาพรม
20. นายภานุพงศ์    คำกาศ
21. นายภานุวัฒน์   พรหมปัน
22. เด็กหญิงมณฑกาญจน์    สุขสาร
23. เด็กหญิงมุกดามาศ    ตานะ
24. เด็กชายรชตะ    ปัญญาธิคุณ
25. เด็กหญิงรักษณีย์    ตันผัด
26. เด็กหญิงวชิราภรณ์    พิงคะสัน
27. นายวรท    คำธิตา
28. เด็กชายวรัลชัย    ชุมแสง
29. เด็กชายวลิษฐ์พล    ตาวงศ์
30. เด็กหญิงวิชุดา    จันทร์อ่อน
31. นายศราวุฒิ   พิงค์แก้ว
32. เด็กหญิงศุภนิดา    วงศ์ราช
33. นายสถาพร    แสนสวะ
34. เด็กหญิงสุปรียา   อินทะโกฐิ
35. เด็กหญิงสุภัทรา   สมมะนาสัก
36. นายอภิชาต    ก๋าจา
37. เด็กหญิงเจนจิรา   สุริยะคำ
38. เด็กหญิงเดือนนภา   พุฒิเกิด
39. เด็กชายเมธาสิทธิ์    แดงสัก
40. นางสาวเมธินี    ชนะญาติ
 
1. นายวัชรินทร์   จันทร์ตา
 
52 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   มณีวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงศ์    คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
54 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติมา   สุริยะคำ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
55 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   มณีวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุพงษ์    คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรักษณีย์    ตันผัด
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
58 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิศารัตน์    ยองสุวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
59 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงศ์   คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    อินทนนท์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
61 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิศารัตน์   ยองสุวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิวัฒน์  มณีวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงศ์    คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรักษณีย์    ตันผัด
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทนัช    สุทธกุล
 
1. นายชาคริต  ขำศิริ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐนันทน์  บัณฑิต
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เครือธง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันธิแก้ว
4. เด็กหญิงสรัลชนา  เลพัด
5. เด็กหญิงอัจฉรา  มงคล
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ปองทอง
 
1. นางสาวนภาพร   ขาวสะอาด
 
67 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  สุนันต๊ะ
2. นางสาวทิพกฤตา  กัณฑาซาว
3. นางสาววราภรณ์  คำตา
4. นางสาววริศรา  ปองทอง
5. นางสาววริศรา  กัณทาซาว
6. นางสาวศิริวัฒนา  ยุวงค์
7. นางสาวสิริยากร  สิทธิโชคตระกูล
8. นางสาวสุธินี  สุภาผาบ
 
1. นางสาวนภาพร   ขาวสะอาด
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   กันทากาศ
2. เด็กหญิงชลิตา    ลิสุนี
3. เด็กหญิงฐิติกานต์    จิตพรมคำ
4. เด็กหญิงธนภรณ์    พะยอม
5. เด็กหญิงนิศาชล    วุฒิวัย
6. เด็กชายบดินทร์    กันทะวงศ์
7. เด็กหญิงปิยธิดา    ลาพิงค์
8. เด็กหญิงพรศิริ    อัครบวรโชติ
9. เด็กหญิงพิมพ์อักษร   เกษมศิลป์
10. เด็กหญิงวรรณกร   ชมภูงาม
11. เด็กหญิงวันวิสา   อาษาพรหม
12. เด็กหญิงวันสิริ    เสมมหาศักดิ์
13. เด็กหญิงวิภาภัค  ตาทองแท้
14. เด็กชายวีระศักดิ์    แสนกันทะวงศ์
15. เด็กหญิงสินีนาฎ    ปาลี
16. เด็กหญิงอรปรียา   วิหารประทีป
 
1. นายกฤษฏชนม์   ปาวงค์
2. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุลพักตร์  ทนนวงค์
2. เด็กหญิงฐิตินันต์  ทาธง
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  ติใหม่
 
1. นางสาวนิตยา  นะพินธุ์
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุภาษี
2. เด็กหญิงวิชุดา  สุริยะวงค์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  กุณะแสงคำ
 
1. นายวินัย  ณะพรหม
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  สมบุญโสด
2. นางสาวบุษยมาส  อินยา
3. นางสาวลินจง  ชัยวงค์สถาน
 
1. นายวินัย  ณะพรหม
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แสงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวนิสรา  ไตรรัตนวนานนท์
3. เด็กหญิงสุกุลยา  สมจันทร์
 
1. นางพัชรินทร์  อาริยะกูล
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมลธิชา  ราชสัก
2. นายวิชัยรัตน์  ใหญ่วงศ์
3. นางสาวศิริพร  ศรีไม้
 
1. นางปริศนา  ปัญญารัตน์
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 5 1. นางสาวพัชรินทร์    จีหอม
2. นายวุฒิพงษ์   มาปินตา
 
1. นายทวีป    แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา   วงค์คม
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกันตพล   ดวงดี
2. เด็กชายธนวิชญ์   สารเวียง
 
1. นางสาวนิตยา   สิงห์คำ
2. นางสาวสิรัชชา   วงค์คม
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัสสร    ตันกาศ
2. นางสาวศิรภัสสร    วงศาสัก
 
1. นายทวีป   แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา   วงค์คม
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงดรุณี  เนตรผาบ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปวนสิงห์
 
1. นางจันทร์จิรา   ลิ้มนิวัติกุล
2. นางสาวนิตยา    สิงห์คำ
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชุลีพร    อินปั๋นแก้ว
2. นางสาวอนันญา    เชียงเงิน
 
1. นายทวีป   แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา   วงค์คม
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 42.17 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชโลธร   โฆสิตวิวัฒน์
2. นางสาวณัชนันท์   จินาติ
 
1. นางสาวสิรัชชา   วงค์คม
2. นายเมืองแก้ว  แสงหงษ์
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิศร    สุธรรม
2. นายวุฒิชาติ   เวทยสาร
 
1. นางจิรนันท์  ทำกล้า
2. นายทวีป    แซ่ฉิน
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนาพร   อุดมทิพย์
2. นางสาวฐิติมา   กัณธาทรัพย์
3. นางสาวศิริลักษณ์    จินา
 
1. นายทวีป   แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา    วงค์คม
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรภัทร    ดีเลิศ
2. นายสุเมธ   ไชยพรหมมา
 
1. นายวัชรินทร์    วิลยะกูล
2. นางสาวสิรัชชา   วงค์คม
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลดา   สมบูรณ์ชัย
2. เด็กหญิงทีปกา    วรรณด้วง
3. เด็กชายศตวรรษ   นันทะศิลป์
 
1. นายทวีป  แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายถิรพุทธิ์    นันทชัยบัญชา
2. นายธีระวัฒน์    ธีระธำรงรักษ์
3. นายวัชระ   เอี่ยมสุริยะมงคล
 
1. นายทวีป  แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายทศพล  อินทจักร
2. นายนราทิป   ปัญญาแก้ว
3. นายยศสรัล   พงค์ดา
 
1. นายทวีป  แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาดล  วิลยะกูล
2. นางสาวธัญวรรณ    ใจปัญญา
3. นายศราวุฒิ   ศุภกลาป
4. นางสาวสริญญา  ป๊อกฝ้าย
 
1. นายทวีป  แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นายวัชรพงษ์    วงค์คม
 
1. นายนิรันดร์  เรือนวิไล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิติพล   เด่นสิริโสภา
 
1. นางรำไพ  ดีสุพจน์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทธมน   ศรีพฤกษ์
 
1. นางสุรีย์  อุตสม
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนารีย์    บัวอำไพ
 
1. นางอรอนงค์  ยอดประทุม
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณิชกุล  แสนจ้าง
 
1. นางทัศนีย์  ตาทอง
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาสินี    สักเส็ด
 
1. นายนิวัติ  มาเป็ง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภวิชญ์    เตชะสาร
 
1. นางนงนุช  เลิศรัตนวิจิตร
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคริสติน  เจ อันสเปนเสน
2. เด็กหญิงฐิติชญา   ลิ้มปฐมพิภพ
3. เด็กหญิงณัฐพร   พยัคฆศักดิ์
4. เด็กชายณัฐพล    ปุละเปา
5. เด็กชายเอกภูมิ   ลือขุนทด
 
1. นายพรชัย  ร่มวาปี
2. นางอภิรดี  ธราวิจิตรกุล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร    สุทธมา
2. นายคณิศร    อินทร์แสง
3. นางสาวจิราพรรณ    เจริญผล
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ปัญญาเสน
5. นางสาวมณฑกานต์   กันทาเสน
 
1. นางบุษบา  ไพสิฐสิริรักษา
2. นางอุบล  ไชยศักดิ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชนาถ    ใจยศเส้า
 
1. นางสาวอาภรพรรณ์  ไชยวารินทร์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุจีรา    กาบวัง
 
1. นางสาวณวรา  วงค์โสมะ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 58.7 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร   จินายะ
 
1. นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์    บุญกอบ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธะพงศ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชรวรรณ    ตุงคะนาคร
2. เด็กหญิงเวชนี   ศรีกอก
 
1. นางนันทนา  ทวีลาภพูนผล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ   ปลูกปัญญา
2. นางสาวอภิกัลย์   จินดาหลวง
 
1. นางเพชราภา  นาวาวิจิต
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก่อสกุล  สุวรรณแพร่
2. นางสาวจิราภรณ์  อินทนนท์
3. นางสาวทิพวรรณ  ปัญญากาศ
4. นางสาวนิรมล  เนตรแสนศรี
5. นางสาวพรรณราย  สมบูรณ์ชัย
6. นางสาวลลิตา  รัตนโสภา
7. นางสาวอมรรัตน์  นวลกสิ
8. นายเจษฏา  ศรีมูล
9. นางสาวโยษิตา  นองสมุทร
10. นายไชโย  ธรรมหมื่นยอง
 
1. นายนิรันดร์  เรือนวิไล
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณะ  อินทร์วรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  ชมภู
3. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์ขัติ
 
1. นางกมลพร  กุนแก้ว
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาพรรณ  ชายพฤกษ์
2. นางสาวสุวิมล  แสงหงษ์
3. นายอ่องเมือง  ลุงใจ
 
1. นายบรรเจิด  คุรุกิจ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐญา  แย้มกมล
2. เด็กหญิงปณิตา  กันทะวัง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ธิยะธง
 
1. นายสมชาย  มีอ่วม
2. นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวธัญลักษณ์  มณีวรรณ
2. นางสาวธันยพร  เรืองนภาพร
3. นางสาวนุสรา  มิตตราภรณ์
 
1. นายสมชาย  มีอ่วม
2. นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนเศรษฐ์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงนาตาชา   ใบตานี
 
1. นางกมลพร  จันทร์ติ๊บ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอริสรา    ถั่วทอง
 
1. นางณิฌมน  สัมฤทธิ์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนพนธ์    สุวรรณสิทธิ์
2. เด็กชายพุทธิพงษ์   ขาวสัก
 
1. นางสาวจิตฤณี  เนียมทัง
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  แดงสัก
 
1. นางสาวกุศล   มหาไม้
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มะโนสม
2. เด็กหญิงภาวิณี  สุธรรมแจ่ม
 
1. นางดวงพร  ริบแจ่ม
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนาพร  ริบแจ่ม
 
1. นายจุลพงศ์  ขันติพงศ์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75.63 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ปวนกาศ
 
1. นางสาวพรพรรณ   จันต๊ะไพสน
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70.22 เงิน 6 1. นางสาวอารีรัตน์    รวิพิทยานันท์
 
1. นางสาวจิตฤณี  เนียมทัง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาณุพงศ์   ศรีเมือง
 
1. นางกลมพร  จันทร์ติ๊บ