สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนคร  วงค์ขัติย์
 
1. นางอรอนงค์  คำไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 10 1. นางสาวเมวียา  ศิริกาศ
 
1. นางอรอนงค์  คำไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกษกนก  จี้ยศกาบ
 
1. นางบุหลัน  วงศ์คำมูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวรัตนา  สว่างแก้ว
 
1. นางบุหลัน  วงศ์คำมูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  พันจริตต์
 
1. นางจันทนา  ปุรณะพรรค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัตฐิณี  ทีกาศ
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  สว่างแก้ว
 
1. นางปริญญารัตน์  เตชะมงคล
2. นายสมศักดิ์  ต๊ะต้องใจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปิยธิดา  สมบัติใหม่
2. นางสาวอัจฉรา  ดวงแลบ
 
1. นางปริญญารัตน์  เตชะมงคล
2. นายสมศักดิ์  ต๊ะต้องใจ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  เขียวกาศ
 
1. นางสาวจันทร์ประภา  เตจาคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นายสมคิด  บุญช่วย
 
1. นางอ้อยใจ  ประเสริฐสังข์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภา  แสงแก้วกาศ
2. เด็กหญิงพิยดา  คำกาศ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรือนฝายกาศ
 
1. นางสาวจันทร์ประภา  เตจาคำ
2. นายภัทรวิชญ์  กานันใจ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุรินทร์กาศ
 
1. นายปิยศักดิ์  นาคช่วย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวโสรนันท์  จี้สลี
 
1. นายปิยศักดิ์  นาคช่วย
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายชัชวาล  ขนาดขจี
2. เด็กหญิงศศธร  วังจีน
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  พรมกาศ
 
1. นางณัฐกานต์  นันตากาศ
2. นางผกาพรรณ  อินปั๋นแก้ว
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปิยธิดา  คำภิมูล
2. นางสาวศศิประภา  ขนาดจิตรกร
3. นางสาวแพรพรรณ  ฟยี
 
1. นางผกาพรรณ  อินปั๋นแก้ว
2. นางสาวสุทธีวรรณ  ภิรมย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เป็งกาศ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ถาแป้น
3. เด็กหญิงหิรัญญา  จี้ยะสถาน
 
1. นางณัฐกานต์  นันตากาศ
2. นางผกาพรรณ  อินปั๋นแก้ว
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  สุรินทร์กาศ
2. เด็กชายวรัญญู  ใดจิ๋ว
 
1. นางสาวศาธิญา  วงศา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรณรินทร์  ฝั้นกาศ
2. เด็กชายวราวุฒื  ชัยวัง
 
1. นางสาวศาธิญา  วงศา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สันติธนวัฒน์
 
1. นายอุทัย  คำเวียง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.96 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพงค์  ใจวงกาศ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทนะเงิน
 
1. นายบุญเทือง  จี้ฟู
2. นายอุทัย  คำเวียง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวนันธิณี  ขันแก้วกาศ
2. นางสาวสุทธิดา  หลี้แซม
 
1. นายสมพงษ์  ทวีโล
2. นายเกียรติศักดิ์  พยัคฆันตร์๋
 
21 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภโชค  นันตากาศ
 
1. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
 
22 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ปละอุด
 
1. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
 
23 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวภพธีรา  มูลสวัสดิ์
 
1. นายชรินทร์  จีนดร
 
24 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ใจ๋กาศ
 
1. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
 
25 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกานต์  กาวีเมือง
 
1. นายชรินทร์  จีนดร
 
26 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาววรรณวิสา  ดีนากาศ
 
1. นายชรินทร์  จีนดร
 
27 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณรงค์เดช  เขียวกาศ
 
1. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
 
28 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวมัลลิกา  คำทา
 
1. นายชรินทร์  จีนดร
 
29 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวกานดาวรรณ  หมู่แก้ว
 
1. นายสุทธินันท์  ญาณะตัน
 
30 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลนัฐ  แดงสุรินทร์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์คม
3. เด็กชายชัยนวัฒน์  สมยาวกาศ
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ปาละอุด
5. เด็กชายชิษณุพงษ์  สมอุทัย
6. เด็กชายฐิติพงค์  พิงคะสัน
7. เด็กหญิงธนัชพร  ธรรมมากาศ
8. เด็กชายปริพัตร  พูลเพ็ง
9. เด็กหญิงวัสสิกา  พินธุกาศ
10. เด็กหญิงอัจฉรา  แย้มวงษ์ศรี
 
1. นายพรลภัส  ชื่นกาศ
2. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84.9 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  วงศ์ฝั้น
2. เด็กหญิงปณิศา  สังขนานนท์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  กันทากาศ
 
1. นางสาวจันทนา  ชัยชนะ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาริษา  แสนแก้วกาศ
2. นางสาววิภาภรณ์  ชมภูกาศ
3. นางสาวสายรุ้ง  สุภากาศ
 
1. นางสาวจันทนา  ชัยชนะ
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวุฒิ  ปุโปคำ
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ปัญญาหล้า
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นายทรงพล  กันแก้ว
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เลาวนาคีรี
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สว่างแก้ว
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นางเบญจวรรณ  บุญสุวรรณ
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทริกา  กุมารกาศ
2. นางสาวพิริยาภรณ์  ต๊ะศักดิ์
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นายสุทัศน์  ยาทอง
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายจิณณวัตร  ไทรทอง
2. เด็กหญิงนงค์ณพัตร  สารกาศ
 
1. นายสุทัศน์  ยาทอง
2. นางเบญจวรรณ  บุญสุวรรณ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สันติธนวัฒน์
2. เด็กชายวีระยุทธ  จอมเมืองกาศ
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นางเบญจวรรณ  บุญสุวรรณ
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ
2. นายอนุพันธ์  แก้วกาศ
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นายทรงพล  กันแก้ว
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นายฤทธิเกียรติ  ถึงกาศ
2. นายเอกทวี  อินจันทร์
 
1. นายทรงพล  กันแก้ว
2. นายสุทัศน์  ยาทอง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิลาวัลย์  เรือนคำ
 
1. นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงญารินดา  แดงกาศ
 
1. นางสาวโศภิตา  โสเก่าข่า
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมาย  เรือนมา
 
1. นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนันทิยา  กิติกาศ
 
1. นางสาวโศภิตา  โสเก่าข่า
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ
 
1. นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐดนัย  อุตะมะ
 
1. นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวณัฐพร  สิงขา
 
1. นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวชรินรัตน์  ติ๊บรุ้ง
2. นายยุทธพงษ์  สมสัก
3. นางสาวเกศสุดา  บุญครอง
 
1. นางบุหลัน  วงศ์คำมูล
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. นางสาวธิดารัตน์  มูลเชื้อ
2. เด็กหญิงสุวิษา  แสนปงผาบ
 
1. นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย
2. นางสาวโศภิตา  โสเก่าข่า
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววาสนา  กุลวัตร
 
1. นางสาวโศภิตา  โสเก่าข่า
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทวัส  ธีกาศ
2. เด็กชายหล้า  ปานจักร์
 
1. นายภัทรวิชญ์  กานันใจ
2. นางอ้อยใจ  ประเสริฐสังข์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวบุษบา  ตาทิตย์
 
1. นางอ้อยใจ  ประเสริฐสังข์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67.42 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปภาวดี  ฝั้นกาศ
 
1. นายปิยะศักดิ์  นาคช่วย
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 71.16 เงิน 5 1. นางสาวศุภรัตน์  โยกาศ
 
1. นางอ้อยใจ  ประเสริฐสังข์
 
54 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทานา
2. เด็กชายสุริยา  แก้วกาศ
 
1. นายคงเดช  ขัดผาบ
2. นางสาวโศภิตา  โสเก่าข่า
 
55 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ขัดผาบ
2. เด็กชายเอกชัย  ปินตากาศ
 
1. นายคงเดช  ขัดผาบ
2. นางสาวโศภิตา  โสเก่าข่า
 
56 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กิติกาศ
 
1. นายคงเดช  ขัดผาบ
 
57 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  ฟูกาศ
2. เด็กชายภาวสุ  ดีจิตกาศ
 
1. นายคงเดช  ขัดผาบ
2. นางสาวโศภิตา  โสเก่าข่า