สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทุน  นันตา
 
1. นางรุจา  ฤทธิ์รักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวอรนภา  จันทร์หลวง
 
1. นางรุจา  ฤทธิ์รักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปรางศิกานต์  วงศ์วิวัฒนา
 
1. นายศุภกร  ไชยมงคล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 10 1. นางสาวณัฐธิดา  กันทาทอง
 
1. นายศุภกร  ไชยมงคล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวกนกนันท์  หมื่นสิทธิโรจน์
 
1. นายศุภกร  ไชยมงคล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 10 1. นางสาวฐิติมา  กุณวาริน
 
1. นายศุภกร  ไชยมงคล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลงาม
2. เด็กหญิงหมวย  ตองเขี้ยว
 
1. นางรุจา  ฤทธิ์รักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  เสนาวารี
2. นางสาวณัฐธิดา  แก้ววารี
 
1. นางรุจา  ฤทธิ์รักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภชัย  รักสวน
 
1. นางปรีญา  แสงศรีจันทร์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุเทียนชัย  ปินตาทอง
 
1. นางปรีญา  แสงศรีจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยิ่งโยชน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวงค์
3. เด็กหญิงศศิชา  นันตาพูน
 
1. นางสาวศิราพร  พุฒิเศรษฐ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลภู  เขาแก้ว
2. นางสาวทิพวัลย์  คำภีระ
3. นางสาวสุพัตรา  สุขร่องช้าง
 
1. นางสาวศิราพร  พุฒิเศรษฐ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายอู๊ด  ปู่จาร
 
1. นางพรพิมล  ณะลุนลี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวศิริกาญ  จินะกะ
 
1. นายศมพล  ปราบสมรชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ระภา
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สุระเดช
3. เด็กหญิงศศิณา  บุญกุศล
 
1. นายวันคำ  ไทยกรรณ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุลธิดา  ก๋าแก้ว
2. นางสาวดวงพร  ใจปมาด
3. นางสาวสร้อยสุดา  ณ ลำพูน
 
1. นายบุญยก  สมพงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จีนมะณี
2. เด็กชายมอนหลาว  ลุงสุ
3. เด็กหญิงสุวลักษณ์  คำมาเมือง
 
1. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุส  คำปัญญา
2. เด็กชายชัย  กันอยู่
3. เด็กชายสุธิราช  ลือสัก
 
1. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวชาลิสา  สมบัติใหม่
2. นางสาวมณีวรรณ  จามิตร
3. นางสาวศิริพร  แจ้ใจ
 
1. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิชาวลี  สวมสูง
2. เด็กหญิงสโรชา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงอรนุช  คำลือ
 
1. นางลลนา  ใหลเจริญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวกุลนรี  ต๊ะกัณทา
2. นางสาวอนันต์ชนก  ทาทอง
3. นางสาวโสภิดา  กามอย
 
1. นางลลนา  ใหลเจริญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายวรายุทธ  วงตันกาศ
2. เด็กชายเดือนคำ  ลุงละ
 
1. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจันทิมา  อูทอง
2. นางสาวเฉลิมพร  ปรีคงทุ
 
1. นางจิราวรรณ  ธรรมยศ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 6 1. นายขวัญชัย  เมืองชุม
2. นายฉัตรชัย  แจ้ใจ
3. นายธีรพงษ์  ชมภูเทพ
4. นายสุริยา  วงษากาศ
5. นายหน่อ  ตองเขี้ยว
 
1. นางสาวอำไพ  น้อยสะปุ๋ง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.56 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กุณกัน
2. เด็กชายปรเมศวร์  ทิศสัก
3. เด็กชายอนุพงษ์  วรรณภิระ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  จำเริญพืช
5. เด็กชายเจษฎากร  ก้อนจันต๊ะ
 
1. นางปราณี  ไกลกลิ่น
2. นางเรวดี  ไชยวุฒิ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  ฝั้นฉางข้าว
2. นางสาวดรุณี  อุประโจง
3. นางสาวนริศรา  ทุงฤทธิ์
4. นางสาวพนิดา  คำเส็ดสัก
5. นางสาวเบญจมาศ  จักขุเรือง
 
1. นายประดิษฐ์  ภาชนนท์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงอังคณา  ดวงติ๊บ
 
1. นางปราณี  ไกลกลิ่น
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กชายภานุวัตร   แก้วมาเมือง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ตุธัมมา
 
1. นางสาวอำไพ  น้อยสะปุ๋ง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญวิทย์  ยศชัย
2. นางสาวโสรยา  คุณากาศ
 
1. นางสาวอำไพ  น้อยสะปุ๋ง
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  กรุงนะ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ระภา
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  รัตนะ
4. เด็กหญิงดลยา  แรกนา
5. เด็กหญิงนิภาพร  ไชโยธง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ตั๋นวัน
7. เด็กหญิงรมย์นลิน  อยู่ถมยา
8. เด็กหญิงรัติกาล  สิทธิตัน
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ปัญญากาศ
10. เด็กหญิงศศิวิมล  สุรินทร์ศรี
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  อุประกุล
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุตตึง
13. เด็กหญิงสุพิชญา  ทุนกาศ
14. เด็กหญิงอรทัย  พัตศักดิ์
15. เด็กหญิงเกศริน  วังแก๋
 
1. นายอัษฎาวุธ  กองยา
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ยะกุณะ
2. นางสาวอริษา  สินทรธง
3. นางสาวอัญตรา  สุนจิรัตน์
 
1. นางบุญทิวา  ร้ายกลับดี
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายจตุพล  จักขุเรือง
2. เด็กชายจิรพันธ์  หอมใจกาศ
 
1. นายมานพ  เชื่อมรัมย์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวกนกวรรณ  วงค์ปาลีย์
2. นางสาวอาทิตยา  รินนารักษ์
 
1. นายมานพ  เชื่อมรัมย์
 
34 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุพนธ์  สุธรรมน้อย
 
1. นางธีรนันต์  แก้วเรือน
 
35 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิลปกร  ขอเจริญเกียรติ
 
1. นางธีรนันต์  แก้วเรือน
 
36 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อินวรรณ์
 
1. นางธีรนันต์  แก้วเรือน
 
37 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอำพาพร  ไชยวงค์
 
1. นางธีรนันต์  แก้วเรือน
 
38 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวชิรพงษ์  ยะเศษ
 
1. นางธีรนันต์  แก้วเรือน
 
39 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพัตรา  บัวรสสัก
 
1. นางธีรนันต์  แก้วเรือน
 
40 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 75.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  ปาระมีธง
2. นายจตุรวิทย์  ตันประสงค์
3. เด็กชายชณุพงศ์  ทิพยอด
4. เด็กชายธุวานนท์  ภาคกิจ
5. นางสาวนภสร  ฉวีพัฒน์
6. เด็กชายปฏิภาณ  ธัีญหมอ
7. นางสาวพรพิมล  วงศ์ขัติย์
8. นายพิษณุ  ติชะพันธุ์
9. นายพิเชียร  ดีเหลือ
10. เด็กชายภาณุพงศ์  ศิริลาภเจริญชัย
11. นายวิทวัศ  ตันประสงค์
12. นางสาวศิริรัตน์  จันนา
13. เด็กชายสหัสวรรษ  จิตรา
14. นางสาวเกวลี  ราชสัก
15. เด็กชายเกียรติภูมิ  ปัญญาพิทักษ์พงศ์
16. นางสาวเจนจิรา  ตาละพิงค์
17. เด็กชายเจษฎากร  ก้อนจันต๊ะ
 
1. นายมณเฑียร  มั่นคง
 
41 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอลดา  ปิ่นแก้วนาวา
 
1. นายกนก  บุญอุดม
 
42 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวเจนจิรา  ตาละพิงค์
 
1. นายกนก  บุญอุดม
 
43 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แผ้วจันทึก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมาเมือง
3. เด็กหญิงจันจิรา  หัวนะราษฎร
4. เด็กชายจิณณวัตร  ปินใจ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปัญญาพฤกษ์
6. เด็กชายณัฐพล  อุตรสัก
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยวันนา
8. เด็กหญิงดารุณี  ปันทะ
9. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  จี้ใจ
10. เด็กหญิงธุมวดี  เขื่อนไชยศรี
11. เด็กหญิงนภาพร  หมื่นสิทธิโรจน์
12. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  พรมสวัสดิ์
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุยะวารี
14. เด็กหญิงปิยฉัตร  กาพันธ์สิทธิ์
15. เด็กชายพงศธร  ปั้นศิลป์
16. เด็กหญิงพรนภา  พยาเทพ
17. เด็กหญิงพรฤทัย  เชื้อเย็น
18. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมนันท์
19. เด็กหญิงรัตติกา  กุณะแสงคำ
20. เด็กหญิงวิมลศิริ  จี้ตะนัน
21. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เอเชีย
22. เด็กหญิงศศิธร  สุยะศักดิ์
23. เด็กหญิงศศิประพันธ์  เมืองมาหล้า
24. เด็กหญิงอรัญญา  กัลยาศรี
25. เด็กหญิงเหมวรรณ  จักขุเรื่อง
26. เด็กหญิงเอมมิกา  จะเหมาะ
27. เด็กหญิงไอลดา  ปิ่นแก้วนาวา
 
1. นายกนก  บุญอุดม
2. นางบุญจันทร์  อินทรีย์
 
44 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชุติพันธุ์  โรจนสุวรรณ
2. นางสาวซากุระ  อาสมศักดิ์
3. นายนราวิชญ์  หนูจุกจิก
4. นางสาวน้ำฝน  แสนวงค์วัน
5. นางสาวพรสุดา  สำเนียงใหม่
6. นายพัฒนพงษ์  รักขัน
7. นายรัฐพงค์  แก้ววารี
8. นางสาวศิริกัญญา  ชัยนำ
9. นางสาวศิรินภา  มาละแซม
10. นายสุทธิพงษ์  วิญญาป่า
 
1. นางปราณี  ไกลกลิ่น
2. นางแสงอรุณ  กันไชยสัก
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.3 ทอง 6 1. นายฉัตรชัย  ศรีวิชัย
2. นายดนัย  วรรณตัน
3. นายสงกรานต์  พรมยะดวง
 
1. นายภูวดล  ดีจิตกาศ
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวธนัญญา  แสนแก้วกาศ
2. นางสาวนีรนุช  อุตวงค์
3. นางสาวมณีรัตน์  โท๊ะทองซิว
4. นางสาวรัตนากร  คำปันนา
5. นางสาวหมายมาศ  วิลานนท์
6. นายอาทิตย์  บุญมาทอง
 
1. นางแสงอรุณ  กันไชยสัก
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สมนาบัตร
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สุริยะธง
3. เด็กหญิงรัตน์ธิการ  หิรัญรัตน์
 
1. นางยุวดี  พรหมนิล
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  กัณทาพันธุ์
2. นายณัฐพงษ์  ศรีพฤกษ์
3. นายวรสิงห์  แซ่ลื่อ
 
1. นางภัทริน  จันทร์มณี
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพิรัตน์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชะบุญ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ขันติกุล
2. นางยาใจ  ทาแป้น
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิมผกา  ไทกรรณ์
2. เด็กหญิงอนิสา  เริงโพธิ์
 
1. นางบัวจันทร์  อินทรีย์
2. นายวรวุฒิ  อรชุน
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นายณฤทธิ์  สุทธิพงศ์
2. นายสุทธิเกียรติ  จรรยา
 
1. นางบุญดินทร์  อินทรีย์
2. นางยาใจ  ทาแป้น
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 15 1. เด็กชายภูรินทร์  ทะกาศ
2. เด็กชายวศิน  ยะมูล
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ขันติกุล
2. นางบุญจันทร์  อินทรีย์
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วิรัตน์พฤกษ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ธงศรี
 
1. นางยาใจ  ทาแป้น
2. นายวรวุฒิ  อรชุน
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณธิดา  สระศรีแสง
2. นางสาววิมลพร  จี้รัตน์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ขันติกุล
2. นางยาใจ  ทาแป้น
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 4 1. นายจักรพงษ์  อุประโจง
2. นายพิษณุ  อูทอง
 
1. นางยาใจ  ทาแป้น
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิลาวุฒิ  กุณแสงคำ
 
1. นางรสสุคนธ์  รุดชาติ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายเจษฎากร  อูทอง
 
1. นายศราวุฒิ  มินธง
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ตุ้มฉาย
 
1. MissLueng  Oi Yim
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งนภา   จี้อุต
 
1. MissLueng  Oi Yim
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  แสนวงค์วัน
2. เด็กชายนิธิพงษ์  ชัชวาล
3. เด็กชายพงษ์นที  มณีขัตย์
4. เด็กชายภัทรพงษ์  พุทธานุ
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดึงวะทอง
6. เด็กชายอนิรุท  ธัมมากาศ
7. เด็กชายอิสระพงษ์  ปัญญาพฤกษ์
8. เด็กชายเดินคำ  ลุงจาย
 
1. นายภูวดล  ดีจิตกาศ
2. นายมณเฑียร  มั่นคง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  กายทวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  เอเชีย
3. เด็กหญิงดวงตะวัน  เทียบคำ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  วงศ์สรรศรี
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวนุชนาฏ  หมื่นสิทธิโรจน์
2. นางสาวเกษศิรินทร์  ธิกาศ
3. นายเดชา  กชภูมิ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  วงศ์สรรศรี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกนันท์  หมื่นสิทธิโรจน์
2. นางสาวกมลรัตน์  หมื่นศรี
3. นางสาวอารีนาถ  ทองทวี
 
1. นางสาวศิริพรรณ  วงศ์สรรศรี
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรรณมณี  วงศ์ดี
2. เด็กหญิงโศรยา  ติง
 
1. นางพิศสมัย  สารพันธ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิชญ์  หัวนะราษฎร
2. เด็กชายสาวิต  จะเหมาะ
 
1. นางพรพิมล  ณะลุนลี
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายยุทธนา  หิรัญรัตน์
 
1. นางสาวศิราพร  พุฒิเศรษฐ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  อ้วนเฝือ
2. นางสาวอภิชญา  ราชสัก
 
1. นางรุจา  ฤทธิ์รักษ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73.69 เงิน 5 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สาวงศ์นาม
 
1. นางปรีญา  แสงศรีจันทร์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 91.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชยา  อุ่นนันกาศ
 
1. นางปรีญา  แสงศรีจันทร์