สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันนะ
 
1. นางภริตพร  อุปนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นายบุญช่วย  สมบัติรักษา
 
1. นางภริตพร  อุปนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  มหาไม้
 
1. นายนิรันดร์  ศิริทองคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 9 1. นางสาวณัฐวรรณ  สายก้อน
 
1. นายนิรันดร์  ศิริทองคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงละอองดาว  สุยะใหญ่
 
1. นางมาลี  ขอบปี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 5 1. นางสาววนิดา  ใจมุข
 
1. นางมาลี  ขอบปี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงแสงดาว  เล่าโซ้ง
 
1. นายลิขิต  แสงบุญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกศวรี  สีนวล
 
1. นายลิขิต  แสงบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีไม้
2. เด็กหญิงเกศินี  คงขจร
 
1. นางมาลี  ขอบปี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธินาวัฒน์  พันกับ
2. นางสาวปิยะธิดา  ปัญโญใหญ่
 
1. นางสาวเกษร  แซ่เหลียว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นายพิทักษ์  สุภาษี
 
1. นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวอริศรา  สุภนัส
2. นางสาวอารีรัตน์  มะโนวงค์
 
1. นางถิรวรรณ์  ใจบุญนอก
2. นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 11 1. นางสาวรุ่งทิวา  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางถิรวรรณ์  ใจบุญนอก
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปินไชย
2. เด็กหญิงจิตลดา  สะสมทรัพย์
3. เด็กชายศักรินทร์  อิกำเนิด
 
1. นางพวงทอง  อินทชัยศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระเดช  ขัดคำแดง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ปาลี
2. นายชาตรี  สุยะใหญ่
3. นางสาวศิริรัตน์  สุภาษี
 
1. นายณัฐพงศ์  อภิวงค์วาร
2. นางสาวพรทิพย์  ปัญโญใหญ่
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวนิตยา  ทบบุญ
2. นางสาวสุจิตตรา  มณีขัติย์
3. นางสาวเกศสินีย์  โนชัย
 
1. นายณัฐพงศ์  อภิวงค์วาร
2. นางพรทิพย์  ปัญโญใหญ่
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัฐพงษ์  ศรีไม้
2. นายวุฒินันท์  ทะนันชัย
 
1. นายอนุสรณ์  ระลึก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.14 ทอง 4 1. นายพงศธร  รัตพนัส
2. นายวิษณุ  ไชยวารินทร์
3. นายวิสาข์  บัวเกิด
4. นายศรัญญู  มณีจักร
5. นายสิทธิพงค์  พรหมพนัส
 
1. นายลิขิต  แสงบุญ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.25 ทอง 4 1. นางสาวกรชนก  ไชยสาร
2. นางสาวชวัลรัตน์  เวชณาวัฒนากุล
3. นางสาวชัญญา  อภิวงค์งาม
4. นายทวีทรัพย์  มหาไม้
5. นางสาวรวีวรรณ  ปินตาแจ่ม
 
1. นายลิขิต  แสงบุญ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจามจุรี  มณีขัติย์
 
1. นายลิขิต  แสงบุญ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 1. นายณฤพนธ์  มหาไม้
 
1. นายลิขิต  แสงบุญ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.83 ทอง 5 1. เด็กชายพงศกร  เกเย็น
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไชยวงค์
 
1. นางสุนีย์  ศิริทองคำ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภารัตน์  สายก้อน
2. นายเจษฎา  ทาเกิด
 
1. นางสุนีย์  ศิริทองคำ
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงมณฑิรา  สุยะใหญ่
2. เด็กชายอานนท์  นันทะชัย
 
1. นางสาวนาถปรียา  เหรียญทอง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกศวรี  สีนวล
2. นางสาวเกศสินีย์  โนชัย
 
1. นางสาวนาถปรียา  เหรียญทอง
 
26 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสายคำ  ลุงหวิ่ง
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
 
27 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวเสาวลักษณ์  นิมิตรศิลป์
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
 
28 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  ถาคำดี
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
 
29 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวเบญจมาศ  โสมมะ
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
 
30 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิ่ม  ลุงติ๊
2. เด็กชายสุรินทร์  ปัญโญใหญ่
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
 
31 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  พงษ์ขาว
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
 
32 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายอดิศักดิ์  ปัญโญใหญ่
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
 
33 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัญโญใหญ่
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ปัญโญใหญ่
3. เด็กหญิงตามน  นายเท
4. เด็กหญิงประภากร  วรรณเหลือง
5. เด็กหญิงปราำรถนา  มหาไม้
6. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุภาษี
7. เด็กหญิงพรรษกร  สมพงษ์
8. เด็กหญิงพัชรา  ลุงจาย
9. เด็กหญิงสุวภัทร  วงค์คม
10. เด็กหญิงอรอนงค์  แปงตำ
 
1. นางสาวเกษร  แซ่เหลียว
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่สง
2. เด็กหญิงหมวย  ลุงเหลือง
3. เด็กหญิงอารีย์  เทิดไพรพนาวัลย์
 
1. นางสาววรางคสิิริ  ทองไชย
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.9 ทอง 5 1. นางสาวกสินา  ปาลี
2. นางสาวกาญจนา  ศรีนวลใหญ่
3. นางสาวสุวรรณี  ปินไชย
 
1. นางสาววรรณวิมล  บุญถึง
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณกนก  จันทร์ต๊ะตึง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตุ่นฝั้น
3. เด็กหญิงอรณิชา  กองจันทร์
 
1. นางสาววรางคสิริ  ทองไชย
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์  แซ่คู
2. นางสาวรุ่งทิวา  สายเขียว
3. นางสาวอังคณา  พรมผาม
 
1. นางโมฬี  อภิวงค์งาม
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพชนก  รัตพนัส
2. นางสาวสุภาพร  แก้วเป้า
3. นางสาวอรยา  เข็มหนู
 
1. นางนภาภรณ์  วรรณวงค์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมดแดง  โบก
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุภนัส
3. เด็กหญิงอทิตยา  ยานกำเนิด
 
1. นางโมฬี  อภิวงค์งาม
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  สุขใหญ่
2. นางสาวณัฐธิดา  สุยะใหญ่
3. นางสาวหมวย  เขียวสวย
 
1. นางสาววรรณวิมล  บุญถึง
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 49.75 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนิติพงษ์  มหาไม้
2. เด็กชายปฏิภาณ  ยาวิชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กองคำ
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 13 1. เด็กชายจักรพงษ์  ราชมา
2. เด็กชายวิชานนท์  เชื้อปัญญา
 
1. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. นายธนากร  จันทร์ตา
2. นายวันชนะ  เชียงรุ้ง
 
1. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกันติชา  เตโช
2. นางสาวมัลลิกา  กัปปุละวัน
 
1. นายวรรณเศรษฐ์  กองอะิรินทร์
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 4 1. นายภัทร  ทายะติ
2. นายสถาปัตย์  ดาปาน
 
1. นายวรรณเศรษฐ์   กองอะคิรินทร์
2. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงษ์อนันต์  กันตา
2. นายสัชณุพงษ์  อุดบุรี
 
1. นายวรรณเศรษฐ์  กองอะิรินทร์
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายณัฐพล  มหาไม้
2. นายธงชัย  พรหมพนัส
 
1. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 6 1. นางสาววารุณี  ปิงคะยอม
 
1. นางสาวอุทุมพร  สายเครื่อง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อุ่นใจ
2. เด็กชายธนดล  คำใส
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เขื่อนพันธ์
 
1. นางภริตพร  อุปนันต์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวชลกานต์  พรหมพนัส
2. นางสาวพรนภา  สุขเจริญ
3. นายเสกสรร  สุยะใหญ่
 
1. นางภริตพร  อุปนันต์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุเทพ  วรรณคำ
 
1. นางสาวสุรินทร์  ปัญธิญา
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขวัญ  สอนอินต๊ะ
2. เด็กหญิงชนิกา  ใจอารี
 
1. นางมาลี  ขอบปี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 1. นางสาวณัฐริกา  พุดเกิด
2. นางสาวอุำไรรัตน์  ศรีไม้
 
1. นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี
 
54 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กันจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ
4. เด็กชายธนกร  สมพงษ์
5. เด็กชายพงศกร  พานใหญ่
6. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  สมพงษ์
7. เด็กชายอนุภาพ  ใจใหญ่
 
1. นางสาวสุรินทร์  ปัญธิญา
2. นางโมฬี  อภิวงค์งาม
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาสนา  ตานะ
 
1. นางสาวสายอรุณ  โพธิศาสตร์
 
56 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรวรรธน์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายสิทธิชัย  ส่งบุญสวาท
 
1. นายวรรณเศรษฐ์  กองอะิรินทร์