สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสนโส
 
1. นางสาวนุชรีย์  คะปานา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวนงนุช  ปุระดุก
 
1. นางพิณพร  จันตารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงต้อม  คำแสง
 
1. นางสาวศศิธร  อุ่นตั้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นายธงชัย  สมอุทัย
 
1. นายสุพรรธน์  เตชะโสด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณปกรณ์  จันทรสมบูรณ์
 
1. นางจารุพร  หมื่นศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจมา
2. เด็กหญิงนันธิกา  สุมา
 
1. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 1. นางสาวทวินันท์  บุญกลาง
2. นางสาวยุวดี  มีบุญ
 
1. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอาลีฟะห์  เงินเย็น
 
1. นางนงค์นุช  นันทพานิช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นายพีระวิทย์  ปิมปาอุด
 
1. นางนงค์นุช  นันทพานิช
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐรินทร์  นามคำ
 
1. นางภูสิตา  จินดาหลวง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 13 1. นายเกียรติคุณ  อาษากิจ
 
1. นางภูสิตา  จินดาหลวง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชุปวา
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ต๊ะดุก
3. เด็กหญิงอัฉรา  ต๊ะดุก
 
1. นางแจ่มจรัส  คำวงษา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายณัฐพงศ์  คำดา
2. นายอนุชา  ปรีชาวัย
3. นายอนุสรณ์   ศรีวินัย
 
1. นางแจ่มจรัส  คำวงษา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงไอรดา  คำนาศักดิ์
 
1. นางลดาวัลย์  สุดยินดี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นางสาววชิราพร  คำอิ่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ป้อข่วง
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  เชื้อเจ็ดตน
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ประดง
 
1. นายปกรณ์  กันไชยสัก
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายวชิรวิทย์  ตามัย
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมะคำ
 
1. นางเครือวัลย์  อินทะแจ้
 
18 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายลิขิต  กันธิมาพงศ์
 
1. นางชนาภานิษฐ์  จิตรจง
 
19 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรยา  สืบชมภู
 
1. นายเสน่ห์  ชัยวงศ์
 
20 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวรักษา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
21 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรักษา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
22 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมวย  จูหลิง
 
1. นายเสน่ห์  ชัยวงศ์
 
23 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงมวย  จูหลิง
 
1. นายเสน่ห์  ชัยวงศ์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 5 1. นางสาวกนกวรรณ  เรือนคำ
2. นายบัญญัติ  กันทะวงค์
 
1. นางวุสุคนฐ์  เป็นพนัสสัก
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกฤต  ปันแจ่ม
2. เด็กชายนที  กินดุก
 
1. นายปฏิทธ์  ธนเรืองสุวรรณ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 12 1. เด็กชายกำพล  ต๊ะดุก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่ฟุ้ง
 
1. นายประมูล  ภูครองแถว
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 10 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทิพย์มาน
2. นางสาวธิดารัตน์  หน่อแก้ว
 
1. นายเอกพจน์  ทาปัญญา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  มะโนเสาร์
 
1. นางณัฐวรา  ช่ำชอง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุธนี  ศรีแจ่ม
 
1. นางณัฐวรา  ช่ำชอง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิริประภาพรรณ  วันปั๋น
 
1. นางณัฐวรา  ช่ำชอง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 9 1. นางสาวดุสิตา  นิตยานนท์
 
1. นางณัฐวรา  ช่ำชอง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิตา  ภาราธิกุล
 
1. นายภาสกร  น้อยสุข
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมฤทัย  สิทธิดุก
2. เด็กหญิงศรีสุดา  พรมมาตั้ง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  แข็งแรง
 
1. นางพิณพร  จันตารี
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกรรกร  วงศ์ปัญญา
2. เด็กชายธนภัทร  แซ่ฟุ้ง
 
1. นางณัฐวรา  ช่ำชอง
2. นางสาวพัชนี  อุดมนิรันดร์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธิติพันธ์  พัฒนสวัสดื์
 
1. นางณัฐวรา  ช่ำชอง